Výkonný podpredseda Timmermans odstupuje z funkcie; jeho povinnosti prevezme podpredseda Šefčovič

Výkonný podpredseda Frans Timmermans v nadväznosti na svoje rozhodnutie kandidovať v nadchádzajúcej kampani parlamentných volieb v Holandsku oznámil, že sa vzdáva funkcie člena Európskej komisie. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa výkonnému podpredsedovi Timmermansovi poďakovala za mnoho rokov úspešnej práce pre Komisiu a európskych občanov a s okamžitou platnosťou prijala jeho odstúpenie z funkcie.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa rozhodla zveriť úlohu výkonného podpredsedu pre Európsku zelenú dohodu podpredsedovi Marošovi Šefčovičovi. Rozhodla sa tiež dočasne prideliť podpredsedovi Šefčovičovi zodpovednosť za politiku v oblasti klímy, a to až do vymenovania nového člena Komisie s holandskou štátnou príslušnosťou.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Ďakujem Fransovi Timmermansovi za jeho nadšenú a neúnavnú prácu na tom, aby sa Európska zelená dohoda stala skutočnosťou. Bol jedným z kľúčových členov môjho kolégia komisárov. Vďaka jeho mimoriadnemu prínosu a silnej osobnej angažovanosti sme dosiahli veľký pokrok smerom k splneniu cieľov EÚ stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom, ako aj k zvýšeniu úrovne klimatických ambícií na celom svete. Prínos Fransa Timmermansa k práci Komisie a k európskemu projektu presahuje rámec Európskej zelenej dohody. Prispel k formovaniu mnohých iniciatív Komisie, a to v duchu skutočnej kolegiality.“

Výkonný podpredseda Timmermans pôsobil v Európskej komisii aj v rokoch 2014 až 2019, a to vo funkcii prvého podpredsedu zodpovedného za lepšiu právnu reguláciu, medziinštitucionálne vzťahy, právny štát a Chartu základných práv. Následne počas funkčného obdobia súčasnej Komisie prevzal zodpovednosť za Európsku zelenú dohodu.

V tejto úlohe koordinoval ambiciózny legislatívny program Európskej komisie, ktorého cieľom je urobiť z Európy prvý klimaticky neutrálny kontinent do roku 2050, a zastupoval EÚ na medzinárodných rokovaniach o zmene klímy.

Koordinoval aj prácu Európskej komisie na stratégii EÚ v oblasti biodiverzity, na budúcnosti s nulovým znečistením a obehovom hospodárstve.

Predsedníčka von der Leyenová informovala predsedníčku Európskeho parlamentu a španielske predsedníctvo Rady o opatreniach prijatých po odstúpení Fransa Timmermansa, ktoré majú uľahčiť plynulé pokračovanie všetkých prebiehajúcich procesov. Predsedníčka von der Leyenová tiež zaslala oficiálny list holandskému premiérovi, ktorý obsahoval žiadosť o nového kandidáta na post komisára holandskej národnosti.

Predsedníčka von der Leyenová želá podpredsedovi Šefčovičovi veľa úspechov v jeho novej úlohe. Očakáva, že podpredseda Šefčovič bude presadzovať ochranu klímy a Európsku zelenú dohodu s nasadením, ktoré si táto úloha vyžaduje.

Teraz, keď je legislatívny rámec Európskej zelenej dohody vo veľkej miere zavedený a bola zabezpečená mobilizácia bezprecedentných finančných prostriedkov na dekarbonizáciu, nastal čas posunúť Európsku zelenú dohodu na ďalšiu úroveň a presunúť zameranie z pravidiel na realizáciu v praxi.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Maroš Šefčovič, ktorý už v minulosti úspešne zvládol mimoriadne náročné úlohy, je jedným zo služobne najstarších a najskúsenejších členov môjho kolégia. Ako výkonný podpredseda bude zodpovedný za to, aby Európska zelená dohoda napredovala s rovnakou prioritou. Po úspešnej legislatívnej fáze sa výkonný podpredseda Šefčovič zameria na úspešné vykonávanie Európskej zelenej dohody ako európskej stratégie rastu. Našou prioritou bude posilnenie čistých priemyselných inovácií, modernizácia našich sietí a infraštruktúry pre energetickú transformáciu a prístup ku kritickým surovinám. Vykonávanie Európskej zelenej dohody si vyžaduje ešte intenzívnejší dialóg so zástupcami priemyslu a s kľúčovými zainteresovanými stranami, ako sú vlastníci lesov, poľnohospodári a občania. Budeme takisto naďalej rozvíjať účinnejšiu medzinárodnú stratégiu pre Európsku zelenú dohodu v súlade s našimi hospodárskymi a geopolitickými záujmami. Komisia posilní svoju multilaterálnu diplomaciu v rámci Zelenej dohody s cieľom upevniť vedúcu úlohu Európy, pokiaľ ide o globálne ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti.“

Čítať ďalej...

Európska iniciatíva občanov: Komisia sa rozhodla zaregistrovať iniciatívu zameranú na zachovávanie a rozvoj ukrajinskej kultúry a dedičstva

Európska komisia rozhodla o registrácii európskej iniciatívy občanov (EIO) s názvom „Zachovávanie a rozvoj ukrajinskej kultúry, vzdelávania, jazyka a tradícií v krajinách EÚ“.

Organizátori iniciatívy naliehavo vyzývajú Komisiu, aby zintenzívnila svoje opatrenia na podporu integrácie ukrajinských utečencov v EÚ. Takisto ju vyzývajú, aby navrhla nové právne predpisy na zachovanie ukrajinskej kultúry, jazyka, tradícií a kultúrneho dedičstva, ako aj na vytvorenie celoeurópskej štruktúry integračných centier.

Rozhodnutie o registrácii má právnu povahu a nemá vplyv na konečné právne a politické závery Komisie týkajúce sa tejto iniciatívy ani na opatrenia, ktoré chce Komisia prijať, ak iniciatíva získa potrebnú podporu.

Keďže táto európska iniciatíva občanov spĺňa formálne podmienky stanovené v príslušných právnych predpisoch, Komisia ju považuje za právne prípustnú. V tejto fáze sa Komisia ešte nevenovala obsahu návrhu.

Ďalší postup

Po zmienenej registrácii môžu organizátori v najbližších šiestich mesiacoch začať proces zbierania podpisov. Ak európska iniciatíva občanov získa do jedného roka milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich z aspoň siedmich rôznych členských štátov, Komisia sa ňou bude musieť zaoberať. Jej úlohou bude rozhodnúť, či v súvislosti s iniciatívou podnikne opatrenia alebo jej nevyhovie. Toto rozhodnutie musí Komisia odôvodniť.

Súvislosti

Európska iniciatíva občanov bola zavedená Lisabonskou zmluvou ako nástroj občanov na ovplyvňovanie tvorby politík. Oficiálne je k dispozícii od apríla 2012. Po formálnom zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov môže touto formou milión občanov pochádzajúcich aspoň zo siedmich členských štátov EÚ vyzvať Európsku komisiu, aby navrhla právne akty v oblastiach, v ktorých má právomoc konať. Iniciatíva je prípustná, ak spĺňa tieto podmienky: 1. navrhovaná iniciatíva nesmie zjavne prekračovať rámec právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu; 2. nesmie predstavovať zjavné zneužitie práva, byť zjavne neopodstatnená ani šikanujúca; 3. ani nesmie byť zjavne v rozpore s hodnotami Únie.

Komisii bolo doposiaľ doručených 128 žiadostí o začatie európskej iniciatívy občanov, pričom 103 z nich bolo prípustných, a teda splnilo podmienky registrácie.

Ďalšie informácie

Zachovávanie a rozvoj ukrajinskej kultúry, vzdelávania, jazyka a tradícií v štátoch EÚ

Štatistika EIO

Európske iniciatívy občanov, pre ktoré sa v súčasnosti zbierajú podpisy

Fórum európskej iniciatívy občanov

Kampaň #EUTakeTheInitiative

Čítať ďalej...

Program Erasmus+: 159 vybraných projektov na modernizáciu vysokoškolského vzdelávania na celom svete

Komisia vybrala 159 projektov, ktoré sa budú financovať zo zložky programu Erasmus+ na budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania s cieľom podporiť modernizáciu a kvalitu vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách na celom svete. Všetky tieto projekty zodpovedajú celkovému cieľu podporiť medzinárodnú spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania, zlepšiť vzdelávacie systémy a posilniť rast a prosperitu v celosvetovom meradle. 

V rámci projektov vybraných v tomto roku bude 2 500 zainteresovaných strán v oblasti vysokoškolského vzdelávania z takmer 130 krajín EÚ a na celom svete spolupracovať na modernizácii a internacionalizácii vysokoškolského vzdelávania. Z celkového rozpočtu na rok 2023 vo výške 115,3 milióna EUR sa napríklad podporí profesionalizácia matematiky v strednej Afrike, vysokoškolské štúdium práva zameraného na rovnosť a spravodlivosť pre zraniteľné skupiny v Latinskej Amerike, učebné osnovy pre udržateľné modré hospodárstvo v južnom Stredozemí a kurzy o transformačnej zmene vo vzdelávaní v oblasti zdravotníctva v juhovýchodnej Ázii. Projekty v iných regiónoch sa zameriavajú na podnikateľské zručnosti žien v Strednej Ázii, pripravenosť na digitálne vzdelávanie na západnom Balkáne, rozvoj univerzitných kancelárií pre medzinárodné vzťahy na Blízkom východe a učebné osnovy zamerané na potravinovú a výživovú odolnosť v západnej Afrike.

EÚ tento rok vyčlenila aj dodatočnú podporu vo výške 5 miliónov EUR pre Ukrajinu, a to na podporu rozsiahleho projektu Erasmus+ pre univerzity s cieľom posilniť digitálne prostredie vo vysokoškolskom vzdelávaní na Ukrajine. V rámci štvorročného projektu s názvom DigiUni sa vytvorí vysokovýkonná digitálna platforma pre ukrajinské univerzity, ktorá bude prínosom najmä pre tých študentov, ktorí museli utiecť z krajiny alebo sú vnútorne vysídlení. Vďaka tejto platforme sa zabezpečí kontinuita vzdelávania študentov zapísaných na ukrajinských vysokých školách v ukrajinskom jazyku a v súlade s ukrajinským učebným plánom. Digitálna platforma ponúkne predovšetkým digitálny vzdelávací nástroj na rozvoj odbornej prípravy v oblasti online vyučovacích techník a na prispôsobenie vzdelávacieho obsahu online alebo virtuálnemu prostrediu.  Do projektu, ktorý koordinuje kyjevská národná univerzita Tarasa Ševčenka, sa zapoja inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a zainteresované strany zo šiestich členských štátov EÚ (Belgicko, Česko, Francúzsko, Nemecko, Poľsko a Španielsko) a 15 ďalších ukrajinských partnerov, medzi ktorými je deväť národných univerzít, ministerstvo školstva, ministerstvo digitálnej transformácie, Národná agentúra pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania a tri združenia zastupujúce odvetvie informačných technológií a študentov.

Súčasťou podpory poskytovanej z programu pre východný susedský región je ďalších 19 projektov budovania kapacít, do ktorých sú zapojené ukrajinské univerzity a orgány. Tieto projekty sa napríklad zaoberajú úlohou univerzít pri obnove, návrhmi na reformu učebných osnov, ktoré sa zameriavajú na mier a multilateralizmus ako prierezové prvky štúdií, alebo rozvojom zručností v oblasti energetickej efektívnosti.

Dohody o grante sa podpíšu do novembra 2023, aby sa projekty mohli začať realizovať do konca roka.

Súvislosti

Program Erasmus+ bol vytvorený pred 36 rokmi a je jedným z najznámejších a najobľúbenejších programov EÚ. Doteraz sa doň zapojilo takmer 13 miliónov ľudí. Na roky 2021 – 2027 disponuje celkovým rozpočtom vo výške približne 26,2 miliardy eur a kladie silný dôraz na sociálne začlenenie, zelenú a digitálnu transformáciu a podporu účasti mladých ľudí na demokratickom živote.

Zložka programu Erasmus+ na budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania je súčasťou širšieho súboru akcií na podporu výmen študentov a zamestnancov a na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania medzi Európou a zvyškom sveta. Tieto medzinárodné akcie sú založené na partnerstvách inštitúcií a zainteresovaných strán z 27 členských štátov EÚ a šiestich pridružených krajín na jednej strane a z iných regiónov sveta na strane druhej (nepridružené tretie krajiny). Šiestimi krajinami pridruženými k programu Erasmus+ sú Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Severné Macedónsko, Srbsko a Turecko.

Akcie sú navrhnuté tak, aby boli prínosom pre tieto tretie krajiny a aby sa spolupráca v oblasti vysokoškolského vzdelávania využívala ako prostriedok na posilnenie väzieb medzi Európou a ďalšími krajinami na celom svete. Partnerstvá sú zamerané na spoločný vývoj nového učebného obsahu a techník, školenia zamestnancov a zlepšenie kvality univerzitných systémov a administratívy. Projekty majú takisto potenciál pripraviť pôdu pre nové politické prístupy a reformy, a preto sa do nich musia zapojiť vnútroštátne vzdelávacie orgány. Sú prínosné nielen pre samotné odvetvie vzdelávania, ale pomáhajú aj pri rozvoji zručností a postupov v oblastiach, ktoré majú kľúčový význam pre hospodárstvo a spoločnosť, ako je zelená výroba, energetické manažérstvo, potravinárstvo, podnikanie atď.

V rokoch 2021 – 2027 predstavuje celkový rozpočet zložky programu Erasmus+ na budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania 613 miliónov eur. Uskutočnia sa štyri ďalšie ročné výberové konania, pričom ďalšia výzva na predkladanie návrhov sa plánuje na november 2023.

Ďalšie informácie

Viac informácií o dnešných výsledkoch výberu projektov

Budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania

Projekty zamerané na budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania vybrané v roku 2022

Ukrajinská kancelária programu Erasmus+

Čítať ďalej...

Komisia posilňuje ochranu detí pred nebezpečnými hračkami

Komisia navrhla nariadenie o bezpečnosti hračiek, ktorým sa upravujú súčasné pravidlá na ochranu detí pred potenciálnymi rizikami, ktoré predstavujú hračky. Hračky uvádzané na trh EÚ už patria medzi najbezpečnejšie na svete. Navrhovanými pravidlami sa táto ochrana ešte viac posilní, najmä pokiaľ ide o ochranu pred škodlivými chemikáliami. Ich cieľom je takisto znížiť vysoký počet nebezpečných hračiek, ktoré sa stále predávajú v EÚ, najmä online, čím sa posilnia rovnaké podmienky pre hračky vyrobené v EÚ a dovezené hračky. Zároveň budú naďalej zabezpečovať voľný pohyb hračiek v rámci jednotného trhu.

Týmto návrhom sa na základe existujúcich pravidiel aktualizujú bezpečnostné požiadavky, ktoré musia hračky spĺňať, aby sa mohli uvádzať na trh v EÚ, bez ohľadu na to, či sú vyrobené v EÚ alebo inde. Konkrétne sa predmetný návrh zameriava na:

  • Zvýšenie ochrany pred škodlivými chemikáliami: V návrhu sa nielen zachováva súčasný zákaz karcinogénnych látok, mutagénnych látok či látok poškodzujúcich reprodukciu, ale zakazuje sa ním aj používanie iných škodlivých chemikálií v hračkách. Návrh sa zameriava na chemikálie, ktoré sú obzvlášť škodlivé pre deti. Napríklad sa ním zakáže, aby sa v hračkách používali chemikálie, ktoré majú vplyv na endokrinný systém (endokrinné disruptory), a chemikálie, ktoré majú vplyv na dýchaciu sústavu alebo sú toxické pre konkrétny orgán.
  • Posilnenie presadzovania pravidiel: Návrhom sa zabezpečuje, že v EÚ sa budú predávať len bezpečné hračky. Všetky hračky budú musieť mať digitálny pas výrobku, ktorý bude obsahovať informácie o súlade s navrhovaným nariadením. Dovozcovia budú musieť na hraniciach EÚ predkladať digitálne pasy výrobkov v prípade všetkých hračiek, a to aj hračiek, ktoré sa predávajú online. Nový informačný systém bude kontrolovať všetky digitálne pasy výrobkov na vonkajších hraniciach a identifikovať zásielky, ktoré si vyžadujú podrobné colné kontroly. Za vykonávanie kontrol hračiek budú naďalej zodpovedať vnútroštátni inšpektori. Ak sa navyše objavia nebezpečné hračky predstavujúce riziká, ktoré nie sú v nariadení jasne uvedené, návrh zaisťuje, aby Európska komisia mala právomoc požadovať ich stiahnutie z trhu.

Súvislosti

Hračky sú regulované smernicou 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek. V existujúcej smernici sa stanovujú bezpečnostné požiadavky, ktoré musia hračky spĺňať, aby sa mohli uvádzať na trh v EÚ, bez ohľadu na to, či sú vyrobené v EÚ alebo v tretích krajinách. Uľahčuje sa tým voľný pohyb hračiek v rámci jednotného trhu.

Po vyhodnotení smernice však Komisia zistila niekoľko nedostatkov v praktickom uplatňovaní smernice od jej prijatia v roku 2009. Predovšetkým je potrebná vyššia úroveň ochrany pred možnými rizikami v súvislosti s hračkami, najmä pred rizikami, ktoré predstavujú škodlivé chemikálie. V hodnotení sa takisto dospelo k záveru, že smernica sa musí vykonávať efektívnejšie, najmä pokiaľ ide o online predaj.

Okrem toho sa v stratégii EÚ s názvom Chemikálie – stratégia udržateľnosti vyzýva na posilnenie ochrany spotrebiteľov a zraniteľných skupín pred najškodlivejšími chemikáliami. V dôsledku toho Komisia predkladá tieto nové pravidlá s cieľom zabezpečiť, aby sa v EÚ predávali len bezpečné hračky.

Ďalšie informácie 

Otázky a odpovede

Návrh nariadenia o bezpečnosti hračiek

Hodnotenie smernice 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek

Chemikálie – stratégia udržateľnosti

Prihláste sa na odber bezplatného elektronického informačného bulletinu Komisie o vnútornom trhu, priemysle, podnikaní a MSP.

Čítať ďalej...

Komisia reaguje na európsku iniciatívu občanov a urýchli postupné ukončenie testovania na zvieratách

Komisia reaguje na európsku iniciatívu občanov (ECI) „Za kozmetické výrobky netestované na zvieratách – Prisľúbte Európu bez testovania na zvieratách“. V odpovedi ponúka komplexný prehľad legislatívneho a politického rámca EÚ, ktorý súvisí s témou používania zvierat na účely testovania. Zároveň navrhuje ďalšie opatrenia, ako ďalej obmedziť testovanie na zvieratách.

Komisia víta túto iniciatívu a uznáva, že dobré životné podmienky zvierat sú stále zdrojom veľkého znepokojenia u európskych občanov. Zdôrazňuje, že EÚ zohráva dôležitú úlohu pri postupnom ukončovaní používania zvierat na účely testovania a celkovom zlepšovaní ich životných podmienok. Svedčí o tom najmä úplný zákaz testovania kozmetických výrobkov na zvieratách, ktorý v EÚ platí už od roku 2013.

Komisia okrem toho spustí nový plán obsahujúci súbor legislatívnych a nelegislatívnych opatrení, ako ďalej obmedziť testovanie na zvieratách. Cieľom je prejsť v konečnom dôsledku na regulačný rámec bez využívania zvierat podľa právnych predpisov o chemikáliách (napr. nariadenie REACH, nariadenie o biocídnych výrobkoch, nariadenie o prípravkoch na ochranu rastlín, humánnych a veterinárnych liekoch) a naďalej výrazne podporovať alternatívy k testovaniu na zvieratách.

Pokiaľ ide o modernizáciu vedy, Komisia bude naďalej dôrazne podporovať výskum zameraný na vývoj alternatív k testovaniu na zvieratách a preskúma možnosť koordinácie činností členských štátov v tejto oblasti.

V reakcii na konkrétne ciele európskej iniciatívy občanov Komisia uvádza tieto opatrenia:

  • Chrániť a posilniť zákaz testovania kozmetických výrobkov na zvieratách: Komisia zdôrazňuje, že nariadenie EÚ o kozmetických výrobkoch už zakazuje uvádzať na trh kozmetické výrobky, ktoré boli testované na zvieratách. Tento zákaz sa však nevzťahuje na bezpečnostné testy potrebné na posúdenie rizík vyplývajúcich z chemických látok pre pracovníkov a životné prostredie podľa nariadenia EÚ o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). Vzťah týchto dvoch právnych predpisov sa v súčasnosti posudzuje v dvoch veciach vedených na Súdnom dvore Európskej únie. Pokiaľ ide o prípadné legislatívne zmeny v budúcnosti, Komisia prihliadne na výsledok týchto súdnych konaní.
  • Transformovať právne predpisy EÚ v oblasti chemikálií: V rámci svojho záväzku obmedziť a potenciálne eliminovať testovanie na zvieratách v kontexte právnych predpisov o chemikáliách bude Komisia spolupracovať so všetkými príslušnými stranami na pláne posudzovania chemickej bezpečnosti bez testovania na zvieratách. Tento plán bude slúžiť ako usmerňujúci rámec pre budúce opatrenia a iniciatívy zamerané na obmedzenie testovania na zvieratách a napokon jeho zrušenie, a to v kontexte právnych predpisov týkajúcich sa chemikálií v Európskej únii.
  • Modernizovať vedu v EÚ: Hoci Komisia nezastáva názor, že na dosiahnutie cieľa postupného ukončenia používania zvierat vo výskume, odbornej príprave a vzdelávaní je potrebný legislatívny návrh, bude naďalej dôrazne podporovať rozvoj alternatívnych prístupov s primeraným financovaním. Komisia takisto navrhuje iniciovať súbor opatrení, ktoré urýchlia znižovanie testovania na zvieratách vo výskume, vzdelávaní a odbornej príprave. Zahŕňať bude aj preskúmanie možnosti koordinácie činností členských štátov a vnútroštátnych orgánov v tejto oblasti, prieskumné semináre a podporu nových iniciatív odbornej prípravy pre vedcov na začiatku ich kariéry.

Kontext

Európske iniciatívy občanov už od apríla 2014 predstavujú nástroj, ako občania môžu vyzvať Komisiu, aby navrhla právne opatrenia v oblastiach, v ktorých má právomoc konať. Komisia sa iniciatívou bude zaoberať vtedy, ak ju podpíše prinajmenšom milión občanov z aspoň siedmich členských štátov EÚ. EIO je jedným z kľúčových inovačných nástrojov na podporu participatívnej demokracie na úrovni EÚ.

Európsku iniciatívu občanov pod názvom „Za kozmetické výrobky netestované na zvieratách – Prisľúbte Európu bez testovania na zvieratách“ Komisia zaregistrovala 30. júna 2021. Jej organizátori pre ňu získavali podporu od 31. augusta 2021 do 31. augusta 2022. Keď orgány členských štátov overili 1 217 916 vyhlásení o podpore, organizátori 25. januára 2023 predložili iniciatívu Komisii na preskúmanie a odpoveď.

Táto iniciatíva občanov je deviatou iniciatívou, ktorá dosiahla prah požadovaný v zmluve a nariadení o európskej iniciatíve občanov. Zároveň ide o piatu úspešnú iniciatívu týkajúcu sa dobrých životných podmienok zvierat alebo životného prostredia.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede

Informačný prehľad

Oznámenie

Európska iniciatíva občanov „Za kozmetické výrobky netestované na zvieratách – Prisľúbte Európu bez testovania na zvieratách“

Opatrenia EÚ na ochranu zvierat používaných na vedecké účely

Nariadenie EÚ o kozmetických výrobkoch

Európske iniciatívy občanov

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login