Bezpečnosť cestnej premávky: Komisia navrhuje aktualizované požiadavky na vodičské preukazy a lepšie cezhraničné presadzovanie pravidiel cestnej premávky

Komisia predstavila návrhy na modernizáciu pravidiel o vodičských preukazoch. Patrí k nim aj zavedenie digitálneho vodičského preukazu platného v celej EÚ a nové ustanovenia na uľahčenie cezhraničného presadzovania pravidiel cestnej premávky. Minulý rok prišlo na cestách v EÚ o život vyše 20 000 ľudí. Väčšina z nich boli chodci, cyklisti, kolobežkári a motorkári.

Nové pravidlá zlepšia bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Pomôžu tak EÚ zrealizovať „víziu nulovej úmrtnosti“ – teda do roku 2050 už nemať na cestách v EÚ žiadne obete na životoch.Vodičov lepšie pripravia na vozidlá s nulovými emisiami a na jazdu v meste, kde na cestách budú mať okolo seba bicykle a dvojkolesové vozidlá, ako aj veľký počet chodcov. Mladým šoférom povolia jazdu za sprievodu a umožnia im tak získavať skúsenosti: učiť sa šoférovať a získať vodičský preukaz budú môcť už od veku 17 rokov. Tí, ktorí získajú vodičský preukaz v 17 rokoch, budú môcť po dovŕšení 18. roku šoférovať bez sprievodu a pracovať ako profesionálny šofér hneď, ako to na konkrétnej pracovnej pozícii bude možné. Ide o jedno z riešení súčasného nedostatku vodičov.

Väčšia bezpečnosť na cestách a jednoduchší každodenný život vďaka modernizovaným pravidlám o vodičských preukazoch

Návrh o vodičských preukazoch mení existujúce právne predpisy EÚ. Vychádza z najlepších postupov, ktoré viaceré členské štáty už zaviedli.

Kľúčovým cieľom nových pravidiel je zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky, a to aj pomocou týchto opatrení:

 • Minimálne dvojročné skúšobné obdobie od zloženia skúšky v prípade nových šoférov a pravidlo nulovej tolerancie jazdy pod vplyvom alkoholu. Tieto podmienky sú dôležité preto, lebo hoci mladí vodiči tvoria len 8 % celkového počtu, na 2 z 5 smrteľných zrážok sa podieľajú vodiči alebo jazdci vo veku do 30 rokov.
 • Možnosť, aby mladí ľudia zložili vodičskú skúšku a začali jazdiť na osobných i nákladných autách so sprievodom už vo veku 17 a získavali tak šoférske skúsenosti.
 • Prispôsobiť výcvik vodičov i skúšky tak, aby ich lepšie pripravili na prítomnosť zraniteľných účastníkov premávky na cestách. Snahou je pomôcť zlepšiť bezpečnosť chodcov, cyklistov, jazdcov na elektrických kolobežkách a elektrických bicykloch v čase, keď EÚ prechádza na udržateľnejšiu mestskú mobilitu.
 • Cielenejšie posúdenie zdravotnej spôsobilosti. Zohľadňujú sa napríklad pokroky v liečbe chorôb ako cukrovka. Vodičom sa odporúča, aby aktualizovali svoje šoférske schopnosti a vedomosti, a držali tak krok s technologickým vývojom.

V snahe uľahčiť uznávanie vodičských preukazov medzi členskými štátmi Komisia navrhuje zaviesť svetovú novinku: digitálny vodičský preukaz. Bude sa oveľa jednoduchšie dať nahradiť, obnoviť alebo vymeniť, pretože všetky postupy budú online. Rovnako bude jednoduchšie pre občanov tretích krajín s porovnateľnými normami bezpečnosti cestnej premávky vymeniť svoj vodičský preukaz za únijný.

Aktualizované pravidlá skúšok zohľadnia prechod na vozidlá s nulovými emisiami. Posudzovať sa budú napríklad vedomosti a zručnosti potrebné pri moderných pomocných systémoch riadenia a iných automatizovaných technológiách. Súčasťou výcviku nových šoférov budú aj informácie o tom, ako štýl šoférovania ovplyvňuje množstvo ich emisií (napríklad moment preradenia). V neposlednom rade sa v prípade vozidiel na alternatívne palivo upraví prípustná celková hmotnosť vozidiel kategórie B, keďže vozidlá s nulovými emisiami poháňané batériou môžu byť ťažšie.

Účinné cezhraničné presadzovanie pravidiel cestnej premávky týkajúce sa bezpečnosti 

Aktuálne pravidlá EÚ v oblasti cezhraničného presadzovania predpisov pomohli zabrániť tomu, aby páchatelia dopravných priestupkov, ktorí nemajú pobyt v danom členskom štáte, zostali anonymní. Napriek tomu zostalo v roku 2019 približne 40 % cezhraničných priestupkov nepotrestaných, buď preto, lebo sa páchateľa nepodarilo identifikovať alebo sa pokuta nevymohla.

V aktuálnom návrhu sa na riešenie tohto problému zavádza možnosť, aby trestné orgány získali prístup k vnútroštátnym registrom vodičských preukazov. Ďalej Komisia navrhuje posilniť úlohu zriadených vnútroštátnych kontaktných miest, aby mohli lepšie spolupracovať s trestnými orgánmi vyšetrujúcimi priestupky. Pomôžu tak riešiť aktuálne nedostatky v spolupráci medzi členskými štátmi pri vyšetrovaní priestupkov.

Okrem toho sa v súčasnosti predpisy vzťahujú na najčastejšie a najzrejmejšie priestupky, ako prekročená rýchlosť a jazda pod vplyvom alkoholu. Komisia navrhuje do ich rozsahu zahrnúť aj tieto dopravné priestupky:

 • nedodržanie dostatočnej vzdialenosti medzi vozidlami
 • nebezpečné predbiehanie
 • nebezpečné parkovanie
 • prejdenie jednej alebo viacerých plných bielych čiar
 • jazda v protismere
 • nedodržiavanie pravidiel využívania núdzových koridorov
 • jazda v preťaženom vozidle.

Doplnením týchto priestupkov sa pomôže predchádzať beztrestnosti a zlepšia sa možnosti členských štátov pokutovať vodičov z iných členských štátov za dopravné priestupky. Okrem toho sa tak zaručí rovnaké zaobchádzanie, bez ohľadu na to, kde má páchateľ pobyt.  

Aktualizované právne predpisy zaručia dodržiavanie práv ľudí obvinených z dopravných priestupkov. Občania s pobytom v inej krajine majú zaručené právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces, prezumpciu neviny a právo na obhajobu. Lepšiu záruku týchto práv budú predstavovať ustanovenia o zjednotenom obsahu a doručovaní oznámenia o pokute. Napríklad budú adresáti takýchto oznámení môcť overiť ich pravosť a poskytnutie informácií údajnému páchateľovi bude štandardnou požiadavkou.

Osobitný IT portál občanom umožní jednoduchý prístup k informáciám o pravidlách bezpečnosti cestnej premávky v každom členskom štáte. V neskoršej fáze budú môcť prostredníctvom neho zaplatiť pokuty priamo.

Pravidlá sa zosúladia aj s novými pravidlami EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR a LED).

Zákaz riadenia vozidla platný v celej EÚ, aby sa skoncovalo s beztrestnosťou pri vážnych priestupkoch

V snahe zabrániť tomu, aby páchatelia dopravných priestupkov zostali nepotrestaní, sa zavedie nový systémktorý umožní zákaz riadenia motorového vozidla platný v celej EÚ, keď sa členský štát rozhodne takýto zákaz vydať v prípade vodiča, ktorý sa dopustil priestupku na jeho území.

Pre bezpečnosť cestnej premávky má rozhodujúci význam, aby sa všetky osoby, ktoré sa spáchajú dopravný priestupok, sa museli zaň zodpovedať. Podľa aktuálnych pravidiel však nemožno zákaz riadenia vozidla v dôsledku vážneho dopravného priestupku presadzovať v celej EÚ, ak vodič, ktorý sa priestupku dopustil v jednom členskom štáte, má vodičský preukaz vydaný v inom členskom štáte.

Predmetný návrh sa vzťahuje na vážne dopravné priestupky, ako je nadmerná rýchlosť, jazda pod vplyvom alkoholu alebo drog, ako aj dopravné priestupky, ktoré zapríčinia úmrtie alebo vážne zranenia. 

Ďalšie kroky 

Návrhy teraz posúdia Európsky parlament a Rada v rámci riadneho legislatívneho postupu.

Súvislosti 

Komisia v rámci EÚ pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021 – 2030 potvrdila svoj ambiciózny cieľ dosiahnuť do roku 2050 na cestách v EÚ prakticky nulovú úmrtnosť a nulové vážne zranenia („vízia nulovej úmrtnosti a vážnych zranení“) a do roku 2030 znížiť počet úmrtí a vážnych zranení o 50 %. Aktuálne návrhy pomôžu tieto ciele dosiahnuť a Komisia ich oznámila v roku 2020 v stratégii pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu.

Komisia minulý týždeň oznámila aktuálne údaje o bezpečnosti cestnej premávky. Vyplýva z nich, že počet úmrtí zostáva pod predpandemickou úrovňou, ale pokrok pri zlepšovaní situácie je pomalý.

Komisia v EÚ v oblasti šoférovania zavádza „bezpečný systém“. V rámci neho vyžaduje bezpečnú jazdu, bezpečnejšie vozidlá, bezpečnejšiu infraštruktúru, nižšie rýchlosti a lepšiu starostlivosť po nehodách.

Ďalšie informácie

Návrh revízie smernice o vodičských preukazoch

Návrh smernice, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/413, ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky

Návrh smernice o celúnijnej platnosti určitých zákazov riadenia motorového vozidla

Otázky a odpovede: návrhy o vodičských preukazoch a cezhraničnom presadzovaní pravidiel pri dopravných priestupkoch

Prehľad: Prichádza nový vodičský preukaz EÚ – čo očakávať

Čítať ďalej...

EÚ víta sprístupnenie systému dotácií pre úžitkové vozidlá v USA

USA vydali nové usmernenie, v ktorom opätovne potvrdili, že do systému úľav na ekologické úžitkové vozidlá podľa amerického zákona o znížení inflácie môžu byť zaradené aj spoločnosti z EÚ. EÚ uvítala toto usmernenie, v ktorom sa prejavila konštruktívna angažovanosť osobitnej skupiny EÚ a USA pre zákon o znížení inflácie, ktorá funguje na úrovni vyšších úradníkov.

Podľa usmernenia USA budú môcť úľavy na ekologické úžitkové vozidlá využívať aj spoločnosti z EÚ bez toho, aby sa vyžadovali zmeny zavedených alebo predpokladaných obchodných modelov výrobcov z EÚ. Je to prínosné pre obe strany, keďže ide o posilnenie spolupráce medzi EÚ a USA na našom spoločnom cieli, ktorým je bojovať proti zmene klímy. Zároveň ide o posilnenie transatlantických dodávateľských reťazcov: daňovníci z USA budú môcť využívať výhody vysokoúčinných elektrických vozidiel a komponentov vyrábaných v EÚ, zatiaľ čo spoločnosti z EÚ, ktoré prostredníctvom lízingov poskytujú zákazníkom najmodernejšie ekologické vozidlá, môžu využívať stimuly podľa zákona o znížení inflácie.

EÚ sa neprestajne usiluje o podobné, nediskriminačné zaobchádzanie s výrobcami ekologických vozidiel v EÚ, pokiaľ ide o úľavy na ekologické vozidlá podľa zákona o znížení inflácie. Tento systém stále vyvoláva obavy zo strany EÚ, pretože obsahuje diskriminačné ustanovenia, ktoré de facto vylučujú spoločnosti z EÚ z využitia jeho výhod. Diskriminácia ekologických vozidiel a vstupov vyrobených v EÚ predstavuje porušenie medzinárodného obchodného práva a nespravodlivo znevýhodňuje spoločnosti z EÚ na trhu USA, znižuje možnosti výberu pre spotrebiteľov v USA a v konečnom dôsledku znižuje klimatickú účinnosť tejto zelenej dotácie.

Osobitná skupina EÚ a USA pre zákon o znížení inflácie neprestáva pracovať na hľadaní riešení týkajúcich sa európskych výhrad, napríklad tým, že k EÚ sa bude pristupovať rovnako ako ku všetkým partnerom USA v rámci dohody o voľnom obchode. Vítame predmetné oznámenie USA o tom, že sa budú viac venovať zatiaľ otvoreným usmerneniam, čo umožní uspokojivo doriešiť aj tieto otázky.

Ďalšie kroky

Spoločnosti z EÚ budú môcť okamžite využívať podmienky podľa nového usmernenia. V osobitnej skupine budú medzitým pokračovať rokovania o nevyriešených otázkach.

Súvislosti

Americký zákon o znížení inflácie (podpísaný 16. augusta 2022) ponúka veľkorysé finančné stimuly na podporu zelenej transformácie. V prípade ekologických vozidiel sú dvoma hlavnými stimulmi programy daňových úľav: jeden program pre komerčných prevádzkovateľov a druhý pre individuálnych spotrebiteľov. Daňová úľava pre spotrebiteľov obsahuje niekoľko ustanovení, ako napríklad požiadavky na lokálny obsah, výrobu alebo montáž, ktoré diskriminujú výrobcov automobilov z EÚ, čo prináša riziko oslabenia hospodárskej súťaže a zvýšenia cien. EÚ proti tomu dôrazne namietala. V nadväznosti na to EÚ a USA 25. októbra 2022 zriadili osobitnú skupinu EÚ – USA pre zákon o znížení inflácie. Obe strany na tomto fóre usilovne pracujú na riešení výhrad, ktoré EÚ vzniesla k zákonu o znížení inflácie, ako aj na iných konštruktívnych dvojstranných záväzkoch.

Ďalšie informácie

Vyhlásenie Spojených štátov amerických

Obchodné vzťahy EÚ s USA:

Čítať ďalej...

Nové pravidlá, ktorými sa v EÚ zlepší bezpečnosť cestnej premávky a povolia plne autonómne vozidlá

Začína sa uplatňovať nové nariadenie o všeobecnej bezpečnosti vozidiel. Zavádza sa ním celý rad povinných pokročilých pomocných systémov vodiča na zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky a stanovuje sa právny rámec pre schvaľovanie automatizovaných a plne autonómnych vozidiel v EÚ. Nové bezpečnostné opatrenia pomôžu lepšie chrániť cestujúcich, chodcov a cyklistov v celej EÚ, pričom sa očakáva, že do roku 2038 sa zachráni viac ako 25 000 životov a predíde sa najmenej 140 000 vážnym zraneniam.

Nadobudnutie účinnosti nariadenia o všeobecnej bezpečnosti umožňuje Komisii dokončiť právny rámec pre automatizované a prepojené vozidlá. Technické pravidlá schvaľovania plne autonómnych vozidiel Komisia predloží počas leta, čím sa EÚ stane priekopníkom v tejto oblasti. Opatrenia pomôžu zvýšiť dôveru verejnosti v autonómne vozidlá, podporia inovácie a zvýšia konkurencieschopnosť európskeho automobilového priemyslu.

Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerová vyhlásila: „Technológia nám pomáha zvýšiť úroveň bezpečnosti našich automobilov. Nové pokročilé a povinné bezpečnostné prvky ďalej prispejú k zníženiu počtu obetí. Dnes sa takisto snažíme zabezpečiť, aby nám naše pravidlá umožnili bezpečne zaviesť autonómne vozidlá a vozidlá bez vodiča v EÚ takým regulačným rámcom, pre ktorý je prvoradým cieľom bezpečnosť ľudí.“

Komisár Thierry Breton zodpovedný za vnútorný trh v tejto súvislosti uviedol: „Tempomaty, systémy udržiavania v jazdnom pruhu a systémy automatizovaného brzdenia robia naše vozidlá čoraz automatizovanejšie. Vďaka novým právnym predpisom o bezpečnosti vozidiel, ktoré sa uplatňujú od dnešného dňa, sa Európa postarala o to, aby táto technológia zlepšila každodenný život našich občanov a aby automobilový priemysel mal predvídateľný a bezpečný rámec na ďalšie zavádzanie inovačných technologických riešení a na zachovanie svojej globálnej konkurencieschopnosti.“

Pravidlá všeobecnej bezpečnosti

Opatrenia, ktorými sa zavádzajú bezpečnostné prvky na pomoc vodičovi, zahŕňajú:

• pre všetky cestné vozidlá (t. j. osobné automobily, dodávky, nákladné vozidlá a autobusy): systém inteligentného prispôsobenia rýchlosti, senzory alebo kamery na cúvanie, systém varovania vodiča pred ospalosťou a stratou pozornosti, zariadenia na záznam údajov o udalostiach, ako aj signál núdzového zastavenia,

• pre osobné vozidlá a dodávky: ďalšie funkcie, ako sú systémy udržiavania v jazdnom pruhu a automatizovaného brzdenia,

• pre autobusy a nákladné vozidlá: technológie na lepšie rozpoznávanie možných mŕtvych uhlov, výstrahy na predchádzanie zrážkam s chodcami alebo cyklistami a systémy monitorovania tlaku v pneumatikách.

Pravidlá sa uplatňujú najskôr na nové typy vozidiel a od 7. júla 2024 sa začnú uplatňovať na všetky nové vozidlá. Niektoré nové opatrenia sa do roku 2029 rozšíria na ďalšie druhy cestných vozidiel.

Technické pravidlá pre automatizované vozidlá

Na základe nariadenia o všeobecnej bezpečnosti Komisia počas leta plánuje prijať technické pravidlá pre automatizované a prepojené vozidlá so zameraním najmä na automatizované vozidlá nahrádzajúce vodiča na diaľniciach (automatizácia úrovne 3) a plne autonómne vozidlá bez vodiča, ako sú mestská kyvadlová doprava alebo robotaxi (automatizácia úrovne 4).  Novými pravidlami sa zosúladia právne predpisy EÚ s novými pravidlami EHK OSN týkajúcimi sa automatizácie úrovne 3 a prijmú sa nové technické právne predpisy EÚ pre plne autonómne vozidlá – prvé medzinárodné pravidlá svojho druhu. Technickými pravidlami prijatými cez delegované a vykonávacie akty sa stanoví rámec pre komplexné posúdenie bezpečnosti a vyspelosti plne automatizovaných vozidiel pred ich uvedením na trh EÚ. Budú sa vzťahovať na skúšobné postupy, požiadavky na kybernetickú bezpečnosť, pravidlá zaznamenávania údajov, ako aj na monitorovanie požiadaviek na bezpečnosť a oznamovanie incidentov výrobcami plne autonómnych vozidiel.

Súvislosti

Komisia predložila zrevidované nariadenie o všeobecnej bezpečnosti v roku 2018. Zmena pravidiel sa zamerala na potrebu zlepšiť bezpečnosť vozidiel a cestnej premávky vzhľadom na výsledky štúdií, z ktorých vyplynulo, že ľudské chyby zohrávajú úlohu pri 95 % nehôd. Európsky parlament a členské štáty EÚ následne prijali nariadenie v novembri 2019. Komisia odvtedy prijala súbor súvisiacich vykonávacích nariadení, ktoré upravujú rôzne opatrenia týkajúce sa pomocných systémov vodiča zavedených nariadením.

Spolu s návrhom Komisie na zrevidované nariadenie o všeobecnej bezpečnosti bola uverejnená aj stratégia EÚ v oblasti automatizovanej mobility, v ktorej sa načrtáva komplexný súbor opatrení EÚ zameraných na zavádzanie prepojených a automatizovaných systémov mobility. V dokumente sa predpokladali opatrenia týkajúce sa zavádzania kľúčových technológií a infraštruktúry, zavedenia správneho regulačného rámca vnútorného trhu EÚ a zabezpečenia toho, aby automatizovaná mobilita bola prínosom pre európskych občanov.

Ďalšie informácie

Prehľad o nariadení o všeobecnej bezpečnosti

Nariadenie o všeobecnej bezpečnosti

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login