EÚ víta sprístupnenie systému dotácií pre úžitkové vozidlá v USA

USA vydali nové usmernenie, v ktorom opätovne potvrdili, že do systému úľav na ekologické úžitkové vozidlá podľa amerického zákona o znížení inflácie môžu byť zaradené aj spoločnosti z EÚ. EÚ uvítala toto usmernenie, v ktorom sa prejavila konštruktívna angažovanosť osobitnej skupiny EÚ a USA pre zákon o znížení inflácie, ktorá funguje na úrovni vyšších úradníkov.

Podľa usmernenia USA budú môcť úľavy na ekologické úžitkové vozidlá využívať aj spoločnosti z EÚ bez toho, aby sa vyžadovali zmeny zavedených alebo predpokladaných obchodných modelov výrobcov z EÚ. Je to prínosné pre obe strany, keďže ide o posilnenie spolupráce medzi EÚ a USA na našom spoločnom cieli, ktorým je bojovať proti zmene klímy. Zároveň ide o posilnenie transatlantických dodávateľských reťazcov: daňovníci z USA budú môcť využívať výhody vysokoúčinných elektrických vozidiel a komponentov vyrábaných v EÚ, zatiaľ čo spoločnosti z EÚ, ktoré prostredníctvom lízingov poskytujú zákazníkom najmodernejšie ekologické vozidlá, môžu využívať stimuly podľa zákona o znížení inflácie.

EÚ sa neprestajne usiluje o podobné, nediskriminačné zaobchádzanie s výrobcami ekologických vozidiel v EÚ, pokiaľ ide o úľavy na ekologické vozidlá podľa zákona o znížení inflácie. Tento systém stále vyvoláva obavy zo strany EÚ, pretože obsahuje diskriminačné ustanovenia, ktoré de facto vylučujú spoločnosti z EÚ z využitia jeho výhod. Diskriminácia ekologických vozidiel a vstupov vyrobených v EÚ predstavuje porušenie medzinárodného obchodného práva a nespravodlivo znevýhodňuje spoločnosti z EÚ na trhu USA, znižuje možnosti výberu pre spotrebiteľov v USA a v konečnom dôsledku znižuje klimatickú účinnosť tejto zelenej dotácie.

Osobitná skupina EÚ a USA pre zákon o znížení inflácie neprestáva pracovať na hľadaní riešení týkajúcich sa európskych výhrad, napríklad tým, že k EÚ sa bude pristupovať rovnako ako ku všetkým partnerom USA v rámci dohody o voľnom obchode. Vítame predmetné oznámenie USA o tom, že sa budú viac venovať zatiaľ otvoreným usmerneniam, čo umožní uspokojivo doriešiť aj tieto otázky.

Ďalšie kroky

Spoločnosti z EÚ budú môcť okamžite využívať podmienky podľa nového usmernenia. V osobitnej skupine budú medzitým pokračovať rokovania o nevyriešených otázkach.

Súvislosti

Americký zákon o znížení inflácie (podpísaný 16. augusta 2022) ponúka veľkorysé finančné stimuly na podporu zelenej transformácie. V prípade ekologických vozidiel sú dvoma hlavnými stimulmi programy daňových úľav: jeden program pre komerčných prevádzkovateľov a druhý pre individuálnych spotrebiteľov. Daňová úľava pre spotrebiteľov obsahuje niekoľko ustanovení, ako napríklad požiadavky na lokálny obsah, výrobu alebo montáž, ktoré diskriminujú výrobcov automobilov z EÚ, čo prináša riziko oslabenia hospodárskej súťaže a zvýšenia cien. EÚ proti tomu dôrazne namietala. V nadväznosti na to EÚ a USA 25. októbra 2022 zriadili osobitnú skupinu EÚ – USA pre zákon o znížení inflácie. Obe strany na tomto fóre usilovne pracujú na riešení výhrad, ktoré EÚ vzniesla k zákonu o znížení inflácie, ako aj na iných konštruktívnych dvojstranných záväzkoch.

Ďalšie informácie

Vyhlásenie Spojených štátov amerických

Obchodné vzťahy EÚ s USA:

Čítať ďalej...

Nové pravidlá, ktorými sa v EÚ zlepší bezpečnosť cestnej premávky a povolia plne autonómne vozidlá

Začína sa uplatňovať nové nariadenie o všeobecnej bezpečnosti vozidiel. Zavádza sa ním celý rad povinných pokročilých pomocných systémov vodiča na zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky a stanovuje sa právny rámec pre schvaľovanie automatizovaných a plne autonómnych vozidiel v EÚ. Nové bezpečnostné opatrenia pomôžu lepšie chrániť cestujúcich, chodcov a cyklistov v celej EÚ, pričom sa očakáva, že do roku 2038 sa zachráni viac ako 25 000 životov a predíde sa najmenej 140 000 vážnym zraneniam.

Nadobudnutie účinnosti nariadenia o všeobecnej bezpečnosti umožňuje Komisii dokončiť právny rámec pre automatizované a prepojené vozidlá. Technické pravidlá schvaľovania plne autonómnych vozidiel Komisia predloží počas leta, čím sa EÚ stane priekopníkom v tejto oblasti. Opatrenia pomôžu zvýšiť dôveru verejnosti v autonómne vozidlá, podporia inovácie a zvýšia konkurencieschopnosť európskeho automobilového priemyslu.

Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerová vyhlásila: „Technológia nám pomáha zvýšiť úroveň bezpečnosti našich automobilov. Nové pokročilé a povinné bezpečnostné prvky ďalej prispejú k zníženiu počtu obetí. Dnes sa takisto snažíme zabezpečiť, aby nám naše pravidlá umožnili bezpečne zaviesť autonómne vozidlá a vozidlá bez vodiča v EÚ takým regulačným rámcom, pre ktorý je prvoradým cieľom bezpečnosť ľudí.“

Komisár Thierry Breton zodpovedný za vnútorný trh v tejto súvislosti uviedol: „Tempomaty, systémy udržiavania v jazdnom pruhu a systémy automatizovaného brzdenia robia naše vozidlá čoraz automatizovanejšie. Vďaka novým právnym predpisom o bezpečnosti vozidiel, ktoré sa uplatňujú od dnešného dňa, sa Európa postarala o to, aby táto technológia zlepšila každodenný život našich občanov a aby automobilový priemysel mal predvídateľný a bezpečný rámec na ďalšie zavádzanie inovačných technologických riešení a na zachovanie svojej globálnej konkurencieschopnosti.“

Pravidlá všeobecnej bezpečnosti

Opatrenia, ktorými sa zavádzajú bezpečnostné prvky na pomoc vodičovi, zahŕňajú:

• pre všetky cestné vozidlá (t. j. osobné automobily, dodávky, nákladné vozidlá a autobusy): systém inteligentného prispôsobenia rýchlosti, senzory alebo kamery na cúvanie, systém varovania vodiča pred ospalosťou a stratou pozornosti, zariadenia na záznam údajov o udalostiach, ako aj signál núdzového zastavenia,

• pre osobné vozidlá a dodávky: ďalšie funkcie, ako sú systémy udržiavania v jazdnom pruhu a automatizovaného brzdenia,

• pre autobusy a nákladné vozidlá: technológie na lepšie rozpoznávanie možných mŕtvych uhlov, výstrahy na predchádzanie zrážkam s chodcami alebo cyklistami a systémy monitorovania tlaku v pneumatikách.

Pravidlá sa uplatňujú najskôr na nové typy vozidiel a od 7. júla 2024 sa začnú uplatňovať na všetky nové vozidlá. Niektoré nové opatrenia sa do roku 2029 rozšíria na ďalšie druhy cestných vozidiel.

Technické pravidlá pre automatizované vozidlá

Na základe nariadenia o všeobecnej bezpečnosti Komisia počas leta plánuje prijať technické pravidlá pre automatizované a prepojené vozidlá so zameraním najmä na automatizované vozidlá nahrádzajúce vodiča na diaľniciach (automatizácia úrovne 3) a plne autonómne vozidlá bez vodiča, ako sú mestská kyvadlová doprava alebo robotaxi (automatizácia úrovne 4).  Novými pravidlami sa zosúladia právne predpisy EÚ s novými pravidlami EHK OSN týkajúcimi sa automatizácie úrovne 3 a prijmú sa nové technické právne predpisy EÚ pre plne autonómne vozidlá – prvé medzinárodné pravidlá svojho druhu. Technickými pravidlami prijatými cez delegované a vykonávacie akty sa stanoví rámec pre komplexné posúdenie bezpečnosti a vyspelosti plne automatizovaných vozidiel pred ich uvedením na trh EÚ. Budú sa vzťahovať na skúšobné postupy, požiadavky na kybernetickú bezpečnosť, pravidlá zaznamenávania údajov, ako aj na monitorovanie požiadaviek na bezpečnosť a oznamovanie incidentov výrobcami plne autonómnych vozidiel.

Súvislosti

Komisia predložila zrevidované nariadenie o všeobecnej bezpečnosti v roku 2018. Zmena pravidiel sa zamerala na potrebu zlepšiť bezpečnosť vozidiel a cestnej premávky vzhľadom na výsledky štúdií, z ktorých vyplynulo, že ľudské chyby zohrávajú úlohu pri 95 % nehôd. Európsky parlament a členské štáty EÚ následne prijali nariadenie v novembri 2019. Komisia odvtedy prijala súbor súvisiacich vykonávacích nariadení, ktoré upravujú rôzne opatrenia týkajúce sa pomocných systémov vodiča zavedených nariadením.

Spolu s návrhom Komisie na zrevidované nariadenie o všeobecnej bezpečnosti bola uverejnená aj stratégia EÚ v oblasti automatizovanej mobility, v ktorej sa načrtáva komplexný súbor opatrení EÚ zameraných na zavádzanie prepojených a automatizovaných systémov mobility. V dokumente sa predpokladali opatrenia týkajúce sa zavádzania kľúčových technológií a infraštruktúry, zavedenia správneho regulačného rámca vnútorného trhu EÚ a zabezpečenia toho, aby automatizovaná mobilita bola prínosom pre európskych občanov.

Ďalšie informácie

Prehľad o nariadení o všeobecnej bezpečnosti

Nariadenie o všeobecnej bezpečnosti

Čítať ďalej...

Bezpečnosť na cestách EÚ: počet úmrtí bol aj v roku 2021 výrazne pod úrovňou spred pandémie

Európska komisia uverejnila predbežné údaje o smrteľných dopravných nehodách za rok 2021. Odhaduje sa, že v minulom roku zahynulo pri dopravných nehodách 19 800 ľudí. Oproti roku 2020 je to nárast o 1 000 (+5 %), ale úmrtí bolo stále o takmer 3 000 (-13 %) menej než v predpandemickom roku 2019. Celkovým cieľom je znížiť počet úmrtí do roku 2030 na polovicu. V poslednom desaťročí došlo v celej EÚ k poklesu o 36 %.  

Komisárka pre dopravu Adina Văleanová v tejto súvislosti uviedla: „Objem premávky sa vracia do normálu a musíme zabezpečiť, aby sa do predpandemických hodnôt nevrátil aj počet úmrtí na našich cestách. Na úrovni EÚ budeme financovaním, legislatívou a osvetou pomáhať vytvoriť systém „safe“ – systém bezpečnejšej infraštruktúry, bezpečnejších vozidiel, bezpečnejšieho využívania ciest a lepšej starostlivosti po nehode. Časť zodpovednosti je však aj na členských štátoch, odvetví a účastníkoch cestnej premávky. Každému úmrtiu a vážnemu zraneniu na našich cestách sa dá vyhnúť.“

Kontrastný obraz na cestách EÚ 

Počet úmrtí na cestách v celej EÚ v roku 2021 vzrástol oproti predošlému roku o 5 %, hoci porovnania s rokom 2020 sú vo všetkých krajinách výrazne ovplyvnené úrovňou premávky počas pandémie. Oproti roku 2019 v roku 2020 počet úmrtí na cestách klesol o 17 %.   

Celkové poradie [1] úmrtnosti v jednotlivých krajinách sa veľmi nezmenilo – najbezpečnejšie boli cesty Švédska (18 úmrtí na milión obyvateľov), zatiaľ čo Rumunsko (93/mil.) hlásilo v roku 2021 najvyššiu mieru. Priemer EÚ je 44 úmrtí na milión obyvateľov.  

Podľa predbežných údajov deväť členských štátov (Dánsko, Nemecko, Írsko, Cyprus, Litva, Malta, Poľsko, Portugalsko a Švédsko) zaznamenalo v roku 2021 historicky najnižší počet smrteľných nehôd na cestách.  

Oproti predpandemickému roku 2019 klesol počet úmrtí na cestách v roku 2021 o 13 %, pričom najväčší pokles (o viac ako 20 %) zaznamenali Dánsko, Belgicko, Portugalsko, Poľsko a Litva. Naopak Lotyšsko, Slovinsko a Fínsko zaznamenali za posledné dva roky v počte smrteľných nehôd na cestách nárast. 

Najviac postihnuté skupiny  

Z dostupných údajov za rok 2020 [2] možno usudzovať typ účastníkov cestnej premávky postihnutých smrteľnými nehodami (v členení podľa veku a pohlavia obetí), ako aj miesta, kde k nehodám dochádza.  

Celkovo 52 % smrteľných nehôd v cestnej doprave sa stalo na vidieckych cestách. V mestských oblastiach to bolo 40 % a na diaľniciach 8 %. Posádky automobilov (vodiči a cestujúci) predstavovali 43 % všetkých úmrtí na cestách, chodci tvorili 20 %, používatelia dvojkolesových motorových vozidiel (motorky a mopedy) 18 % a cyklisti 10 % z celkového počtu úmrtí.  

V mestských oblastiach je toto zloženie veľmi odlišné – najväčší podiel obetí tvoria chodci (37 %). Motorkári tvoria 18 % a rastie aj počet úmrtí cyklistov (14 %). Znamená to, že takmer 70 % z celkového počtu úmrtí v mestských oblastiach pripadá na zraniteľných účastníkov cestnej premávky.  

Tri zo štyroch obetí nehôd na cestách sú muži (77 %). Starší ľudia (65+) tvoria vyše štvrtinu (28 %) všetkých obetí, hoci o život na cestách prichádza v pomere viac mladých ľudí. Zatiaľ čo na vekovú kategóriu 18 až 24 rokov pripadá 12 % úmrtí na cestách EÚ, táto kategória tvorí len 7 % populácie. Štatistika teda ukazuje, že pravdepodobnosť smrteľnej dopravnej nehody je u mladých ľudí vyššia.  

Súvislosti  

EÚ si stanovila cieľ znížiť do roku 2030 počet úmrtí a po prvýkrát aj počet vážnych zranení na cestách o polovicu. Komisia tento cieľ stanovila vo svojom strategickom akčnom pláne pre bezpečnosť cestnej premávky a rámci politiky EÚ v oblasti bezpečnosti cestnej premávky na obdobie rokov 2021 – 2030kde sa stanovili aj plány cestnej bezpečnosti s cieľom celkom eliminovať úmrtia na cestách do roku 2050 (vízia nulovej úmrtnosti - „Vision Zero“). Súčasťou týchto plánov bolo stanovenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti pre bezpečné vozidlá, cesty a krajnice, bezpečné používanie ciest vrátane dodržiavania bezpečnej rýchlosti, jazdy bez vplyvu alkoholu, zabránenia rozptýlení za jazdy, používania bezpečnostných pásov a ochranných prostriedkov, ako aj pre rýchlu a účinnú starostlivosť po dopravných nehodách.  

Prvé výsledky týchto ukazovateľov budú predstavené na konferencii EÚ o výsledkoch v oblasti bezpečnosti cestnej premávky 18. októbra 2022. Na podujatí sa každé dva roky stretávajú tvorcovia politík, občianska spoločnosť a odborníci na cestnú bezpečnosť s cieľom posúdiť súčasný stav bezpečnosti cestnej premávky v EÚ a potrebné ďalšie kroky na naplnenie vízie nulovej úmrtnosti.  

Bezpečnosť na cestách bola tiež kľúčovým prvkom nedávnych politických iniciatív EÚ v oblasti mobility vrátane stratégie pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu, ako aj návrhu Komisie na revíziu nariadenia o TEN-T a rámca mestskej mobility.  

EÚ stojí na čele druhého desaťročia opatrení v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, ktoré OSN vyhlásila v auguste 2020 na roky 2021 – 2030.  

Ďalšie informácie  

Štatistika bezpečnosti cestnej premávky za rok 2021: čo znamenajú tieto čísla?  

Činnosť Komisie a štatistika v oblasti bezpečnosti cestnej premávky v EÚ a súvisiaca analýza  

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

EURACTIV.SK

Kanál noviniek nebol nájdený.
Login