EÚ predlžuje obchodnú podporu Ukrajine o ďalší rok

Pozastavenie dovozných ciel a kvót na ukrajinský vývoz do Európskej únie sa predĺži o ďalší rok. Ide o opätovný prejav toho, že EÚ dostojí svojmu záväzku podporovať Ukrajinu tak dlho, ako to bude potrebné.

Tieto tzv. autonómne obchodné opatrenia sú zavedené od júna 2022 a sú nosným pilierom neochvejnej podpory Ukrajiny zo strany EÚ, ktorá prístupom na svoj trh istí hospodárstvo tejto krajiny.

Opatrenia zohľadňujú aj obavy zainteresovaných strán EÚ. Keďže v rokoch 2022 a 2023 výrazne narástol dovoz niektorých poľnohospodárskych výrobkov z Ukrajiny do EÚ, do opatrení sa pri ich predĺžení preto zahrnul silnejší ochranný mechanizmus. Vďaka tomuto mechanizmu sa v prípade závažného narušenia trhu EÚ alebo trhov jedného alebo viacerých členských štátov môžu prijať rýchle nápravné opatrenia.

Okrem toho sa na vajcia, hydinu, cukor, ovos, kukuricu, krúpy a med uplatňuje istá núdzová brzda. Automaticky sa zatiahne, ak objem dovozu dosiahne priemerný ročný dovoz zaznamenaný v období od 1. júla 2021 do 31. decembra 2023. Generálne riaditeľstvo Komisie pre obchod uverejnilo aj tieto objemy dovozu. 

Po prijatí týchto opatrení teraz Komisia prostredníctvom konzultácií s Ukrajinou podľa článku 29 Dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou podniká aj kroky potrebné na dosiahnutie dlhodobejšej recipročnej liberalizácie ciel. Vyústením tohto procesu bude hospodárska istota a stabilný obchodný rámec pre Ukrajinu aj EÚ, ako aj pre poľnohospodárov a podniky. Bol by to tiež dôležitý posun k obnove Ukrajiny a pri jej ďalšej integrácii do vnútorného trhu EÚ, aby sa napokon zabezpečilo budúce pristúpenie krajiny k Únii.

Ďalšie kroky

Nové autonómne obchodné opatrenia nadobudnú účinnosť 6. júna, len čo 5. júna 2024 uplynie platnosť súčasného režimu. Tieto opatrenia budú v platnosti do 5. júna 2025.

Súvislosti

Autonómne obchodné opatrenia platia od 4. júna 2022 a majú nepochybne pozitívny vplyv na ukrajinský obchod s EÚ. Pomáhajú zmierniť ťažkú situáciu, ktorej čelia ukrajinskí výrobcovia a vývozcovia v dôsledku nevyprovokovanej a neodôvodnenej útočnej vojny Ruska. Spolu s koridormi solidarity viedli k tomu, že obchodné toky z Ukrajiny do EÚ boli v rokoch 2022 a 2023 pozoruhodne stabilné, a to aj napriek závažným narušeniam spôsobeným vojnou a v rozpore s celkovým trendom poklesu obchodu Ukrajiny. V roku 2023 predstavoval dovoz do EÚ z Ukrajiny 22,8 miliardy eur, pričom pred vojnou v roku 2021 bol na úrovni 24 miliárd eur.

Ďalšie informácie

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou

Obchodné vzťahy medzi EÚ a Ukrajinou

Čítať ďalej...

EÚ vyčlenila 4,5 milióna EUR na 324 ukrajinských projektov vedcov s cieľom pokračovať vo výskume

S cieľom poskytovať nepretržitú podporu ukrajinskému výskumu Komisia strojnásobila pôvodný rozpočet štipendijného programu Eurizon na 4,5 milióna EUR v rámci programu Horizont Európa. Invázia Ruska na Ukrajinu priniesla výskumným pracovníkom každodenné výzvy. Neustála hrozba útokov na kritickú infraštruktúru, ako aj nemožnosť cestovať a zníženie štátneho financovania brzdili pokrok vo výskume. Napriek týmto výzvam sú ukrajinskí vedci naďalej odhodlaní vykonávať svoju prácu.

Očakáva sa, že štipendijný program Eurizon bude mať významný pozitívny vplyv na prácu ukrajinských výskumných pracovníkov vrátane možnosti obnoviť svoje projekty, uskutočniť špičkový výskum, nadviazať stabilný kontakt s medzinárodnými partnermi a rozšíriť šírenie výskumu. Štipendijný program im takisto umožní znížiť stres, pomôcť riešiť rodinné ťažkosti, získať prístup k zahraničným univerzitným knižniciam, udržať si odborníkov v oblasti IT a identifikovať trendy a najlepšie postupy v oblasti verejnej správy.

Štipendijný program bude mať celkovo 65 projektov vrátane 324 ukrajinských vedcov. Niektoré už začali svoju činnosť, pričom posledná skupina projektov dostala granty a začala sa od 1. mája.

Projekty budú vykonávať svoj výskum vo všetkých vedeckých oblastiach a budú sa realizovať v spolupráci s európskymi výskumnými infraštruktúrami.

Súvislosti

V apríli 2023 spustil projekt Eurizon financovaný EÚ svoj štipendijný program s názvomGranty na diaľkový výskum pre výskumných pracovníkov z Ukrajiny. Cieľom bolo ponúknuť krátkodobé štipendiá v trvaní 6 alebo 12 mesiacov zraniteľným výskumným pracovníkom. Z štipendijného programu sa financujú výskumné projekty realizované v spolupráci s európskymi výskumnými infraštruktúrami.

Spočiatku sa v rámci projektu Eurizon očakávalo prijatie maximálne 70 žiadostí a očakáva sa, že podporí približne 22 tímov v celkovej výške približne 90 výskumných pracovníkov s rozpočtom 1,5 milióna EUR. Výzva sa skončila v máji 2023 v nadväznosti na rozsiahlu propagačnú kampaň na Ukrajine. Odpoveď prekročila očakávania, pričom celkovo bolo prijatých 786 žiadostí, z ktorých 730 bolo oprávnených. S cieľom uspokojiť vysoký dopyt sa Komisia v januári 2024 rozhodla strojnásobiť pôvodne pridelený rozpočet na 4,5 milióna EUR, čím sa teraz financuje 65 projektov vrátane 324 výskumných pracovníkov.

Žiadosti pochádzali z celej Ukrajiny, väčšinou z Kyjeva, za ktorými nasledovali Charkov a Ľvov. Mladí výskumní pracovníci boli medzi žiadateľmi dobre zastúpení. Pokiaľ ide o rodový rozmer, 88 % tímov tvorili ženy.

Oprávnené žiadosti sa týkali rôznych tematických oblastí, ako sú:

  • 38 % Fyzikálna veda a inžinierstvo
  • 15 % Životné prostredie
  • 15 % Sociálna a kultúrna inovácia
  • 14 % Zdravie a potraviny
  • 10 % Energetika
  • 6 % infraštruktúry údajov, výpočtovej techniky a digitálneho výskumu

Vzhľadom na prebiehajúcu útočnú vojnu Ruska čelí Ukrajina eskalácii škôd na výskumnej infraštruktúre, logistickým a finančným výzvam pri udržiavaní výskumných činností v krajine a súvisiacim stratám kvalifikovaných odborníkov.

Jedným z míľnikov je spustenie kancelárie programu Horizont Európa v Kyjeve. EÚ sa okrem toho zaviazala poskytnúť ukrajinskému výskumnému a inovačnému spoločenstvu ďalšiu konkrétnu praktickú pomoc.

Viac informácií

Solidarita EÚ s Ukrajinou – Európska komisia

Medzinárodná spolupráca s Ukrajinou v oblasti výskumu a inovácií

Zvýšenie rozpočtu nášho oceňovaného štipendijného programu „granty na výskum na diaľku pre ukrajinských výskumných pracovníkov“

Kancelária programu Horizont Európa na Ukrajine – kancelária programu Horizont Európa na Ukrajine

Horizont Európa: Výskumné infraštruktúry – Európska komisia

Čítať ďalej...

Aukcia Európskej vodíkovej banky zabezpečila 720 miliónov eur na výrobu obnoviteľného vodíka v Európe

Komisia prideľuje takmer 720 miliónov eur siedmim projektom zameraným na obnoviteľný vodík v Európe. Ide o víťazov prvého súťažného ponukového konania Európskej vodíkovej banky. Finančné prostriedky, ktoré boli predmetom aukcie, pochádzajú z príjmov systému EÚ na obchodovanie s emisiami. Úspešní uchádzači budú vyrábať obnoviteľný vodík v Európe a budú dostávať dotáciu na vyrovnanie cenového rozdielu medzi svojimi výrobnými nákladmi a trhovou cenou vodíka, ktorú aktuálne určujú výrobcovia z neobnoviteľných zdrojov. Európska vodíková banka teda prispieva k širšiemu zavádzaniu čistejších palív, ktoré zohrajú úlohu pri dekarbonizácii európskeho priemyslu. Obnoviteľný vodík, ktorý víťazné projekty budú vyrábať, sa bude využívať v sektoroch ako oceliarsky a chemický priemysel, námorná doprava a výroba hnojív.

O aukciu bol mimoriadne veľký záujem – prilákala spolu 132 ponúk. Ako víťazi z toho kola vyšlo sedem projektov. Víťazní uchádzači plánujú v priebehu 10 rokov vyrobiť celkom 1,58 miliónov ton obnoviteľného vodíka, a predísť tak emisiám vyše 10 miliónov ton CO 2 . Vybrané projekty sa nachádzajú v štyroch európskych krajinách. Predložili ponuky s hodnotou 0,37 až 0,48 EUR na kilogram vyrobeného obnoviteľného vodíka a splnili aj ostatné podmienky. Dotácie, ktoré týchto sedem projektov dostane, sa pohybujú na úrovni od ôsmich miliónov eur po 245 miliónov eur.

Ide o tieto projekty:

Tabuľka

Navyše Nemecko prostredníctvom mechanizmu „aukcie-ako-služba“ sprístupnilo 350 miliónov eur v podobe financovania z vnútroštátnych zdrojov pre najvyššie umiestnené projekty v Nemecku, ktoré neuspeli pri žiadosti o podporu zo zdrojov EÚ, ale ktoré splnili všetky kritériá oprávnenosti. Nemecké orgány vyberú a vyhlásia svoje víťazné projekty. Mechanizmus „aukcie-ako-služba“ je k dispozícii všetkým členským štátom. Umožňuje využívať únijnú aukčnú platformu a udeľovať vnútroštátne financovanie ďalším projektom. Komisia vyzýva ostatné členské štáty, aby pri budúcich aukciách túto službu takisto využili.

Ďalšie kroky

Sedem víťazných projektov teraz začne zostavovať svoju vlastnú dohodu o grante s Európskou výkonnou agentúrou pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA). Podpísanie dohôd sa očakáva najneskôr v novembri 2024.

Vybrané projekty musia začať vyrábať obnoviteľný vodík do maximálne piatich rokov od podpísania dohody o grante. Pridelenú pevnú dotáciu budú dostávať počas maximálne 10 rokov na certifikovanú a overenú výrobu obnoviteľného vodíka.

Komisia plánuje odštartovať druhú aukciu Európskej vodíkovej banky koncom tohto roka. Bude vychádzať z poznatkov získaných pri pilotnej aukcii a pred štartom nasledujúcej aukcie bude takisto viesť ďalšie konzultácie so zainteresovanými stranami.

Súvislosti

Inovačný fond je najrozsiahlejším únijným programom financovania. Prostriedky z neho sú určené na zavádzanie inovačných emisne neutrálnych technológií. Jeho rozpočet sa odhaduje na 40 miliárd EUR pochádzajúcich z príjmov z aukcií emisných kvót v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami v období 2020 a 2030.

Vytvorenie Európskej vodíkovej banky oznámila predsedníčka Komisie von der Leyenová v roku 2022 vo svojej správe o stave Únie. Ide o iniciatívu na uľahčenie výroby obnoviteľného vodíka na území EÚ a jeho dovoz do nej. Jej účelom je riešiť problémy pri investovaní, preklenúť likvidnú medzeru a prepojiť budúce dodávky obnoviteľného vodíka so spotrebiteľmi, všetko v snahe zmobilizovať súkromné investície v EÚ i tretích krajinách.

Prvá aukcia Európskej vodíkovej banky prilákala 132 ponúk zo 17 európskych krajín a celková žiadaná suma presiahla 15-násobok dostupného rozpočtu vo výške 800 miliónov eur. Podmienky splnilo a ako prípustných sa kvalifikovalo 119 ponúk. Z nich sa zostavil rebríček podľa ceny ponuky a posúdila ich Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA). Predložené ponuky sa pohybovali na úrovni 0,37 až 4,5 EUR na kilogram vyrobeného obnoviteľného vodíka.

Ďalšie informácie

Výsledky pilotnej aukcie Vodíkovej banky a často kladené otázky

Tlačová správa: Komisia vyhlasuje prvú aukciu Európskej vodíkovej banky s dotáciami vo výške 800 miliónov EUR na výrobu vodíka z obnoviteľných zdrojov

Spoločné vyhlásenie EÚ – Nemecko: Účasť Nemecka na mechanizme Európskej vodíkovej banky „aukcie ako služba“

Tlačová správa: Schválenie štátnej pomoci v podobe príspevku Nemecka k mechanizmu „aukcie ako služba“

Aktualita: Pilotná aukcia Európskej vodíkovej banky – doručených 132 ponúk zo 17 európskych krajín

Prehľad Inovačného fondu

Projekty Inovačného fondu

Inovačný fond 

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login