Európske centrum investičného poradenstva posiela do databázy Európskej investičnej banky projekty v hodnote 34 miliárd eur

Európske centrum investičného poradenstva vydáva výročnú správu za rok 2019, ktorá sumarizuje prínosy centra v celej EÚ. EIAH vzniklo v roku 2015 ako kľúčový prvok Investičného plánu pre Európu a odvtedy dostalo viac ako 2 300 žiadostí o poradenskú podporu a technické poradenstvo. Žiadosti eviduje z celej EÚ, pričom väčšinu podávajú krajiny čerpajúce finančné prostriedky z Kohézneho fondu, najmä Poľsko, Bulharsko a Rumunsko. Vďaka podpore Európskeho centra investičného poradenstva teraz Európska investičná banka zvažuje financovanie pri 150 projektoch v hodnote 34 miliárd eur. Približne polovica z nich je potenciálne oprávnená na podporu Európskeho fondu pre strategické investície. Toto číslo sa pravdepodobne zvýši, keď sa poradenská podpora pretaví do projektov vhodných na investovanie. 

Európsky komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni uviedol: „Miestnym orgánom a predkladateľom projektov môže práve adekvátna technická pomoc odomknúť dvere k financovaniu potrebnému na to, aby svoje projekty premenili na skutočnosť. Vďaka Európskemu centru investičného poradenstva budeme môcť až 34 miliárd eur nasmerovať na rôzne projekty vrátane projektov týkajúcich sa čistej energie, inovácie, ako aj inteligentnej a sociálnej infraštruktúry. Na tejto pozitívnej skúsenosti chceme stavať budúce Poradenské centrum InvestEU.“

Viceprezidentka EIB Lilyana Pavlova vyhlásila: „Úloha pripraviť kvalitné a perspektívne projekty predstavovala za posledné roky pre väčšinu európskych krajín náročnú výzvu, ktorá obmedzila investície, rast a rozvoj, a to najmä v krajinách čerpajúcich finančné prostriedky z Kohézneho fondu. Na základe signálov z EIB môžeme byť hrdí na to, ako Európske centrum investičného poradenstva pomohlo verejnému aj súkromného sektoru zdolať túto výzvu a získať ďalšie financovanie. Ukázalo sa, že EIAH tvorí kľúčovú zložku podpory európskych predkladateľov projektov, pretože im pomáha identifikovať investície, ktoré sa prelínajú s cieľmi Investičného plánu pre Európu, pripraviť tieto investície a zrealizovať ich.“

Čistá energia, bezpečné cesty, sociálne bývanie a zdravotná starostlivosť

Európske centrum investičného poradenstva ponúka na mieru šité poradenské služby a technickú podporu množstvu sektorov. Dostáva žiadosti od miest, regiónov, súkromných predkladateľov či malých podnikov. Centrum poskytuje podporu napríklad týmto projektom:

 • integrácia ekologických mestských autobusov v Sofii a vo Flámsku,
 • vypracovanie klimatickej stratégie vo Florencii,
 • podpora zdravotníckych služieb v Rumunsku,
 • zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v Grécku,
 • zavádzanie energeticky účinného osvetlenia ulíc vo Vilniuse,
 • zabezpečenie dostupnejšieho bývania v Poznani.

Ďalšie prípadové štúdie nájdete na webovom sídle Európskeho centra investičného poradenstva.

Kontext

Európske centrum investičného poradenstva je partnerstvo medzi skupinou Európskej investičnej banky a Európskou komisiou v rámci Investičného plánu pre Európu. Účelom EIAH je slúžiť ako jednotný prístupový bod k rôznym druhom poradenských služieb a služieb technickej pomoci. Podporuje identifikáciu, prípravu a vypracúvanie investičných projektov v celej EÚ. Poradcovia EIAH pracujú priamo s predkladateľmi projektov, pripravujú im na mieru šité poradenské balíky a tak podporujú investičné projekty.

Hoci sa EIAH sa zameriava na žiadosti o komplexné a rozsiahle poradenstvo, uvedomuje si, že niektorým predkladateľom projektov stačí niekoľko hodín alebo dní základného strategického poradenstva, ktoré ich posunie správnym smerom. Od svojho zriadenia poskytlo Európske centrum investičného poradenstva takúto podporu viac ako 700 predkladateľom aktívnym v sektoroch dopravy, energetiky, inovácie a zdravotníctva.

EIAH zabezpečuje poradenskú podporu aj na miestnej úrovni, a preto zriadilo sieť miestnych partnerov – národné podporné banky a inštitúcie a ich poradenské kapacity podporilo financovaním a poskytnutím technickej podpory. Doteraz EIAH vyčlenilo viac ako 3 milióny eur na posilnenie poradenských programov miestnych partnerov prostredníctvom siedmich dohôd o financovaní, ktoré podpísalo s národnými podpornými bankami a inštitúciami v Bulharsku, Maďarsku, Francúzsku, Litve, Taliansku a Slovinsku. Európske centrum investičného poradenstva takisto naďalej financuje podporný program Európskej banky pre obnovu a rozvoj zameraný na malé podniky v Rumunsku, Bulharsku, Chorvátsku a Grécku.

Ďalšie informácie

Výročná správa EIAH za rok 2019

Webové sídlo EIAH

Webová lokalita Investičného plánu:

Čítať ďalej...

117 miliónov eur na liečbu a diagnostiku vďaka iniciatíve za inovačnú medicínu

Komisia oznámila, že v rámci zrýchlenej výzvy na predkladanie návrhov bolo vybraných osem rozsiahlych výskumných projektov zameraných na vývoj liečby a diagnostiky infekcií spôsobených koronavírusom. Výzvu v marci zverejnila iniciatíva za inovačnú medicínu, ktorá je verejno-súkromným partnerstvom.

Aby Komisia mohla finančne podporiť väčší počet kvalitných návrhov, zvýšila sumu, ktorú na tieto účely prisľúbila z rámcového programu EÚ pre výskum a inováciu Horizont 2020, z pôvodne plánovaných 45 miliónov eur na 72 miliónov eur. Ďalších 45 miliónov eur poskytnú farmaceutické spoločnosti, pridružení partneri iniciatívy a ďalšie organizácie zapojené do jednotlivých projektov. Celková investícia tak bude predstavovať 117 miliónov eur.

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová v tejto súvislosti vyhlásila: „Len spojením odborných znalostí a zdrojov verejného a súkromného sektora porazíme súčasnú pandémiu a pripravíme sa na prípadné nákazy v budúcnosti. Vďaka finančnej podpore z programu Horizont 2020 a od našich partnerov z farmaceutického priemyslu a ďalších oblastí urýchlime vývoj diagnostických a liečebných postupov proti koronavírusu, ktoré sú kľúčovými nástrojmi na riešenie tejto globálnej krízy.“

Projekty, ktoré boli vybrané, sú súčasťou spoločnej európskej reakcie na pandémiu koronavírusu, ktorú Komisia koordinuje už od začiatku krízy. Počas darcovskej konferencie, ktorá prebehla 4. mája v rámci globálnej reakcie na koronavírus, Komisia prisľúbila sumu v celkovej výške 1,4 miliardy eur. Jednu miliardu z toho poskytne prostredníctvom programu Horizont 2020, pričom tieto prostriedky sa využijú na vývoj vakcín, nových spôsobov liečby a diagnostických nástrojov na zabránenie šíreniu koronavírusu. Komisia okrem toho od začiatku tohto roka zmobilizovala v rámci programu Horizont 2020 ďalších 352 miliónov eur.Uvedená suma zahŕňa aj 48,2 milióna eur poskytnutých na 18 výskumných projektov, v rámci ktorých sa už pracuje na zlepšení pripravenosti a reakcie na nákazy, rýchlych testoch na delokalizovanú diagnostiku, nových spôsoboch liečby a nových vakcínach.

Z ôsmich projektov financovaných v rámci výzvy zverejnenej iniciatívou za inovačnú medicínu sa päť zameriava na diagnostiku a tri na liečbu. Cieľom projektov venovaných diagnostickým nástrojom je vyvinúť pomôcky, ktoré sa budú dať použiť kdekoľvek, napríklad aj v ordinácii lekára alebo u pacienta doma, a dodajú rýchle výsledky (za 14 až 40 minút). Ostatné projekty, zamerané na vývoj liečby, sa budú v prvom rade zaoberať súčasnou pandémiou koronavírusu, no značné úsilie sa v nich vynaloží aj na to, aby sme boli pripravení na budúce nákazy.

Projekty bude realizovať spolu 94 organizácií, napríklad univerzity, výskumné organizácie, podniky a verejné organizácie/inštitúcie. Vo výraznej miere sa na nich budú podieľať aj malé a stredné podniky, ktoré predstavujú viac ako 20 % účastníkov a získajú 17 % rozpočtu.

Zoznam projektov, ktoré po uzavretí dohôd o grante s iniciatívou za inovačnú medicínu dostanú finančnú podporu, je k dispozícii tu.

 Súvislosti

Iniciatíva za inovačnú medicínu (IMI) je verejno-súkromné partnerstvo medzi Európskou komisiou a farmaceutickým priemyslom, ktorý je zastúpený Európskou federáciou farmaceutického priemyslu a farmaceutických združení (EFPIA). Jej cieľom je zlepšovať zdravie urýchlením vývoja inovačných liekov a prístupu pacientov k nim, a to najmä v oblastiach, kde existujú nenaplnené zdravotné alebo sociálne potreby.

 Ďalšie informácie

Čítať ďalej...

Balík opatrení v oblasti cestovného ruchu a dopravy

Balík Komisie o cestovnom ruchu a doprave v roku 2020 a v ďalšom období sa skladá z troch usmernení a z odporúčania, ktoré majú pomôcť krajinám EÚ postupne zrušiť cestovné obmedzenia, umožniť opätovné otvorenie podnikov a zabezpečiť, aby po niekoľkých mesiacoch obmedzenia pohybu mohli obyvatelia Európy prežiť bezpečné leto plné oddychu pri dodržiavaní nevyhnutných opatrení na ochranu zdravia.

Tento balík zahŕňa:

 • zastrešujúce oznámenie o cestovnom ruchu a doprave v roku 2020 a v ďalšom období,
 • spoločný prístup k postupnému a koordinovanému rušeniu obmedzení voľného pohybu na vnútorných hraniciach EÚ, ktoré bude nadväzovať na postupné rušenie vnútroštátnych obmedzení,
 • spoločný rámec na podporu postupného obnovenia dopravy pri súčasnom zaistení bezpečnosti cestujúcich aj personálu,
 • odporúčanie týkajúce sa zatraktívnenia cestovných poukazov ako alternatívy k peňažnej náhrade,
 • spoločné kritériá a zásady pre postupné obnovenie služieb v oblasti cestovného ruchu a pre zdravotné protokoly v ubytovacích a stravovacích zariadeniach (hotely atď.).

 

I. OBNOVENIE VOĽNÉHO POHYBU OSÔB

2. Budem môcť toto leto cestovať do zahraničia?

 Mnohé rodiny prekonávajú dlhé obdobie odlúčenia, aby pomohli zastaviť šírenie pandémie. Hneď ako to umožní epidemiologická situácia, ľudia by mali dostať možnosť bezpečne cestovať za rodinou, prácou či voľnočasovými aktivitami. Prvý krok k realizácii tohto plánu je podmienený vnútroštátnou epidemiologickou situáciou, ktorá musí umožniť uvoľnenie vnútroštátnych obmedzení voľného pohybu.

Cestovanie do zahraničia bude závisieť od toho, ako sa vyvinie stav verejného zdravia v členských štátoch. Hoci najvhodnejšie by bolo celoplošné zrušenie opatrení, ak by sa zdravotná situácia vyvinula dostatočne pozitívne v celej Únii, Komisia predpokladá, že najpravdepodobnejší je scenár postupného a koordinovaného uvoľňovania opatrení po fázach. Tento proces by sa začal zrušením obmedzení a kontrol medzi regiónmi a členskými štátmi s dostatočne podobnou epidemiologickou situáciou. K opatreniam sa zároveň musí pristupovať flexibilne a rátať s možnosťou, že sa niektoré z nich opätovne zavedú, ak si to vyžiada zdravotná situácia.

Komisia vyzýva členské štáty, aby sa zapojili do procesu obnovenia neobmedzeného cezhraničného pohybu v rámci Únie postaveného na troch kritériách:

1) epidemiologický stav, t. j. zameranie sa najmä na oblasti a členské štáty, kde sa situácia zlepšuje, podľa regionálnej mapy, na ktorej pracuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb,

2) možnosť dodržiavania opatrení proti šíreniu ochorenia (napr. obmedzenie kontaktu medzi ľuďmi, hygiena) počas celej cesty vrátane na hraničných priechodoch a

3) hospodárske a sociálne ohľadys tým, že sa uprednostní cezhraničný pohyb v kľúčových oblastiach, ako sú oblasti zdravotníctva, sociálna oblasť a hospodárske činnosti.

V prvej fáze sa majú zrušiť obmedzenia na hraniciach medzi regiónmi alebo členskými štátmi s podobnou epidemiologickou situáciou. Netýka sa to len susediacich členských štátov – keď sa zrušia obmedzenia medzi dvomi regiónmi, rovnaký postup by sa mal uplatniť na všetky regióny v Európe, kde je porovnateľná zdravotná situácia.

Treba pritom rešpektovať zásadu nediskriminácie: keď sa členský štát rozhodne zrušiť obmedzenia cestovania z/do iného členského štátu, prípadne z/do určitých regiónov alebo oblastí ktoréhokoľvek členského štátu, toto zrušenie musí bez diskriminácie platiť pre všetkých občanov EÚ a pre všetky osoby s pobytom v danom členskom štáte bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, pričom opatrenie by sa malo uplatňovať na všetky oblasti Únie s podobnou epidemiologickou situáciou.

 3. Na čo sa vzťahuje odporúčanie?

Odporúčanie sa týka voľného pohybu osôb a zrušenia kontroly vnútorných hraníc, a teda je určené všetkým členským štátom EÚ, bez ohľadu na to, či sú súčasťou schengenského priestoru, ako aj krajinám pridruženým k schengenskému priestoru.

Komisia je takisto pripravená úzko zapojiť západný Balkán do vykonávania svojho spoločného plánu na uvoľňovanie opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 v súlade s oznámením Komisie o „podpore západnému Balkánu v boji proti ochoreniu COVID-19 a pri obnove v období po pandémii“.

 

4. Akých druhov ciest sa odporúčanie týka?

Komisia navrhuje postupné rušenie cestovných obmedzení pozostávajúce z troch fáz.

Aktuálna situácia predstavuje nultú fázu a počas nej platia viaceré obmedzenia ciest, ktoré nie sú nevyhnutné. Členské štáty by mali aj v tejto fáze umožňovať pracovníkom, najmä dopravným, cezhraničným, sezónnym a vyslaným zahraničným pracovníkom, a poskytovateľom služieb prechádzať cez hranice a bez obmedzení sa dostať na pracovisko, najmä ak ide o základné služby a pohyb tovaru.

prvej fáze by sa mali cestovné obmedzenia a kontroly hraníc v rámci EÚ postupne rušiť počnúc regiónmi, oblasťami a členskými štátmi, v ktorých sa epidemiologická situácia vyvíja pozitívne a dostatočne podobne. Počas tejto fázy by sa mal umožniť bezproblémový pohyb z pracovných a osobných dôvodov, ako aj v rámci cestovného ruchu.

druhej fáze by sa mali zrušiť všetky obmedzenia a kontroly na vnútorných hraniciach týkajúce sa koronavírusu, pričom by mali naďalej platiť nevyhnutné zdravotné opatrenia. V rámci Únie by malo by byť povolené cestovanie na všetky účely.

Prechod z aktuálnej nultej fázy do ďalších štádií by mal byť pružný s tým, že ak sa epidemiologická situácia zhorší a bude to nevyhnutné, mal by sa urobiť krok späť.

 

5. Ako môžem získať informácie o tom, kde sa ešte uplatňujú obmedzenia?

Členské štáty by mali pravidelne informovať o aktuálnych obmedzeniach. Informovanie je potrebné na zabezpečenie toho, aby ľudia, ktorí prekračujú hranice, mohli plánovať a cestovať na základe transparentných informácií a aby mohli s plným vedomím o situácii prevziať individuálnu zodpovednosť za dodržiavanie zdravotných odporúčaní pri cestovaní.

Komisia podporí takéto úsilie v oblasti komunikácie tým, že na svojom webovom sídle bude naďalej uverejňovať zoznam aktuálnych kontrol na vnútorných hraniciach, ako aj odkazy na iné relevantné informácie pre cestujúcich (o miestnej zdravotnej situácii, zdravotníckych službách, platných zdravotných protokoloch atď.).

 

II. OBNOVENIE BEZPEČNEJ DOPRAVY

6. Ktoré zdravotné a bezpečnostné protokoly sa budú uplatňovať pri cestovaní?

Zdravie občanov zostáva aj naďalej absolútnou prioritou. Aby sa zaistila ochrana zamestnancov pracujúcich v doprave aj cestujúcich, v usmerneniach Komisie o postupnom obnovení dopravných služieb a prepojenosti sa odporúča viacero opatrení:

 • v snahe minimalizovať kontakt s inými osobami pri odchode by si cestujúci mali zakúpiť lístky a zaregistrovať sa online. Pri bezpečnostnej kontrole, odovzdávaní a vyzdvihovaní batožiny by sa malo zabezpečiť obmedzenie fyzického kontaktu,
 • dopravnými prostriedkami, ako sú autobus, vlak alebo trajekt, môže cestovať len obmedzený počet cestujúcich, aby sa dodržalo obmedzenie fyzického kontaktu. Spolu môžu sedieť len členovia jednej domácnosti,
 • tam, kde je náročnejšie zaistiť obmedzenie fyzického kontaktu, by sa mali zaviesť dodatočné ochranné opatrenia, napríklad používanie ochranných rúšok. Pracovníci v oblasti dopravy by mali k dispozícii dostať primerané ochranné prostriedky,
 • prevádzkovatelia dopravy môžu nainštalovať ochranné bariéry, napríklad medzi cestujúcich a vodiča. Zároveň sa od vás môže vyžadovať, aby ste nastupovali zadnými dverami,
 • dvere by mal vodič na diaľku alebo automaticky otvárať na každej zastávke, aby ste sa nemuseli dotýkať žiadnych tlačidiel ani kľučiek,
 • vo vozidlách a v dopravných uzloch by mali byť k dispozícii čistiace/dezinfekčné gély,
 • vozidlá by sa mali pravidelne čistiť a dezinfikovať,
 • v dopravných prostriedkoch už nie je povolené predávať jedlo, nápoje ani iný tovar, aby sa minimalizoval kontakt,
 • malo by sa zlepšiť vetranie, napríklad s využitím vhodných vzduchových filtrov a prednosť by malo mať prirodzené vetranie vždy, keď to bude možné,
 • odporúča sa, aby prevádzkovatelia dopravy vypracovali stratégie pre prípad, že nejaký cestujúci ochorie alebo začne počas cesty vykazovať symptómy nákazy koronavírusom.

Ďalšie informácie o pracoviskách môžu zamestnanci nájsť aj v usmerneniach Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

 

7. Musím pri preprave používať rúško? Aký druh rúška?

Cestujúci by mali nosiť ochranné rúška v dopravných uzloch a vo vozidlách používaných na hromadnú dopravu, najmä tam, kde nie je možné vždy v plnej miere dodržať obmedzenie fyzického kontaktu. Nemusia to byť ochranné rúška určené pre zdravotnícky personál. Vnútroštátne zdravotnícke/bezpečnostné orgány určia presné požiadavky pre jednotlivé druhy dopravy na základe epidemiologického rizika v danej krajine, dostupnosti ochranných rúšok a iných aspektov. Odporúča sa, aby boli pracovníci v doprave vybavení primeranými osobnými ochrannými prostriedkami.

 

8. Ako a kedy budú všetky dopravné spojenia opäť fungovať ako pred pandémiou koronavírusu?

Uvoľňovanie cestovných a prevádzkových obmedzení sa bude uskutočňovať postupne kvôli ochrane zdravia, ale aj preto, aby sa zabezpečilo, že dopravné systémy a služby, ako aj iné súvisiace systémy (napríklad kontroly na vonkajších hraniciach EÚ) sa dokážu prispôsobiť, keď sa zvýši počet cestujúcich.

Postupné obnovovanie dopravných služieb a prepojenosti bude v plnej miere závisieť od uvoľnenia cestovných obmedzení, epidemiologických posúdení a odborných lekárskych odporúčaní o ochranných zdravotných a hygienických opatreniach.

 

9. Aké opatrenia by sa mali prijať na zmiernenie rizika prenosu nákazy v lietadlách?

Našou prioritou je chrániť cestujúcich, posádky a pracovníkov v doprave pri opätovnom spustení leteckej dopravy. Pri riešení všetkých ostatných aspektov obnovenia cestovania venujeme rovnakú pozornosť usporiadaniu sedenia: chceme zmierniť riziko – nemôžeme ho odstrániť.

V usmerneniach Komisie sa odporúča niekoľko preventívnych opatrení, ako sú napríklad osobné ochranné prostriedky (rúška), hygienické a čistiace opatrenia, znížená interakcia na palube, navyše posilnené systémy filtrovania a prúdenia vzduchu používané v kabínach lietadiel, ktoré znižujú riziko prenosu. V pripravovanom zdravotnom a bezpečnostnom protokole, ktorý vypracúva Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), sa stanovia dodatočné opatrenia na zmiernenie rizík s cieľom zabezpečiť obmedzenie fyzického kontaktu na palube. Cestujúcim by sa mali pred cestou poskytovať zrozumiteľné informácie o postupoch na letisku a pravidlách leteckej spoločnosti.

 

III. BEZPEČNÉ OBNOVENIE SLUŽIEB CESTOVNÉHO RUCHU

10. Ako budem chránený počas pobytu v hoteli, pri návšteve reštaurácie alebo v exteriéri dovolenkovej oblasti?

Aby Komisia pomohla členským štátom, vydala usmernenia pre bezpečné a postupné obnovenie činností cestovného ruchu a pre zdravotné protokoly v podnikoch v oblasti hotelierstva, ako sú hotely a iné typy ubytovania vrátane vnútorných a vonkajších priestorov, reštaurácií a kaviarní. Komisia pobáda členské štáty, aby tieto protokoly zohľadnili pri zavádzaní vlastných protokolov prispôsobených vnútroštátnym, regionálnym a miestnym podmienkam.

 Tieto usmernenia poskytujú úvahy o prevencii a kontrole šírenia koronavírusu v sektore cestovného ruchu z hľadiska verejného zdravia, pričom berú do úvahy špecifiká na celom území EÚ/EHP. Zahŕňajú informácie, ktoré sa týkajú zamestnancov aj zákazníkov pred pobytom v hoteli, počas neho a po ňom, ako aj počas návštev reštaurácií, kaviarní či barov.

 Treba zdôrazniť, že pokiaľ hrozí riziko nákazy, cestovanie bude predstavovať určitú mieru rizika. S cieľom ochrániť zdravie hostí aj pracovníkov je nevyhnutné dodržiavať opatrenia na prevenciu nákazy, ako sú obmedzenie fyzického kontaktu, hygiena, respiračné pravidlá, nosenie rúšok, ako aj čistenie a dezinfekcia.

 V týchto usmerneniach sa takisto odporúča, aby zariadenia jasne a zreteľne informovali o všetkých platných opatreniach, ktoré treba dodržiavať. Pred príchodom do ubytovacieho zariadenia by ste mali ako hosť dostať všetky potrebné informácie o všetkých aktuálnych usmerneniach miestnych orgánov verejného zdravotníctva, ako aj o konkrétnych platných opatreniach, ktoré sa týkajú vášho príchodu, pobytu a odchodu.

 

IV. POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ CESTUJÚCIM A OCHRANA ICH PRÁV

11. Ako môžu rôzne digitálne aplikácie pomôcť ochrániť mňa aj moju rodinu pred koronavírusom?

Členské štáty s podporou Komisie sa dohodli na usmerneniach týkajúcich sa interoperability mobilných aplikácií, ktoré podporujú sledovanie kontaktov a posielanie upozornení osobám, ktoré mohli byť vystavené vírusu, aby mohli byť občania varovaní o potenciálnej nákaze koronavírusom aj vtedy, keď cestujú v rámci EÚ. Tieto usmernenia vychádzajú zo zásad stanovených v spoločnom súbore nástrojov EÚ a z usmernení Komisie k ochrane údajov.

Aplikácie na podporou sledovania kontaktov musia byť dobrovoľné, transparentné, dočasné, zabezpečené proti kybernetickým útokom, musia využívať pseudoanonymizované údaje, mali by využívať technológiu Bluetooth a mali by byť interoperabilné pri cestách cez hranice, ako aj medzi operačnými systémami. Takéto aplikácie musia napríklad používať jednotnú koncepciu zisťovania blízkosti zariadení a mali by umožniť osobám využívajúcim roaming v inom členskom štáte dostať upozornenie s relevantnými informáciami v jazyku, ktorému rozumejú. Zabezpečenie interoperability je kľúčové, aby široké a dobrovoľné používanie aplikácií na sledovanie kontaktov v jednotlivých členských štátoch mohlo podporiť uvoľnenie opatrení na obmedzenie pohybu a zrušenie obmedzení slobody pohybu v celej EÚ. Možnosť cezhraničných letov ani cestovanie všeobecnejšie by nemali byť podmienené používaním aplikácií na sledovanie kontaktov.

 

12. A čo ochrana mojich súkromných údajov?

Ak sú aplikácie na sledovanie kontaktov plne v súlade s pravidlami EÚ a dobre skoordinované, môžu zohrať dôležitú úlohu v stratégii na zrušenie opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia a doplniť iné opatrenia, napríklad zvýšenie kapacít na testovanie. Na úplné využitie potenciálu aplikácií na sledovanie kontaktov je potrebná čo najväčšia možná účasť občanov EÚ. Ich používanie by malo byť vždy dobrovoľné, mali by byť časovo obmedzené a mali by v čo najväčšej miere využiť najnovšie technologické riešenia na zvýšenie ochrany súkromia.

Využívať budú technológiu Bluetooth na určovanie blízkosti a nebudú umožňovať lokalizáciu osôb. Okrem toho by k takýmto údajom mali mať prístup len zdravotnícke orgány. Ak by sa začali uplatňovať, opatrenia na sledovanie kontaktov by mali byť striktne obmedzené na účely vyriešenia pandémie koronavírusu a mali by byť definované v súlade so súborom nástrojov EÚ pre aplikácie na sledovanie kontaktovusmerneniami Komisie k ochrane údajov a s usmerneniami Európskeho výboru pre ochranu údajov.

 

 13. Aké opatrenia už Komisia prijala v súvislosti s právami cestujúcich a organizovanými zájazdmi počas pandémie koronavírusu?

Komisia vyzýva členské štáty, organizátorov zájazdov a dopravcov, aby našli pragmatické a flexibilné riešenia, ktoré budú rešpektovať právo pasažierov a cestujúcich na náhradu za zrušené dopravné služby alebo organizované zájazdy počas súčasnej pandémie koronavírusu.

V marci 2020 Komisia uverejnila výkladové usmernenia k nariadeniam EÚ o právach cestujúcich v kontexte vývoja situácie COVID-19, ako aj usmernenie s radami týkajúce sa pravidiel EÚ pre balíky cestovných služieb v kontexte ochorenia COVID-19. Komisia dnes vydáva odporúčanie o cestovných poukazoch pre pasažierov a cestujúcich ako alternatíve k peňažnej náhrade za zrušený balík cestovných služieb a za dopravné služby, ktoré ponúka ďalšie riešenia. Členské štáty sa vyzývajú, aby uplatňovali spoločný prístup a poskytli spotrebiteľom atraktívnu a spoľahlivú voľbu medzi peňažnou náhradou alebo poukazom.

 

14. Aké mám práva ako cestujúci, pokiaľ ide o zrušené dopravné služby v kontexte pandémie koronavírusu?

Pasažieri a cestujúci si môžu byť istí, že ich práva sú chránené. Práva cestujúcich v prípade zrušenia dopravnej služby sú stanovené v nariadeniach EÚ o právach cestujúcichSmernica o balíkoch cestovných služieb poskytuje potrebnú ochranu cestujúcim, ktorí si zarezervovali cestovné služby v cestovnej kancelárii. V prípade zrušenia cesty zo strany dopravcu majú cestujúci možnosť vybrať si náhradu alebo presmerovanie. Vzhľadom na to, že presmerovanie je za súčasných okolností sotva možné uplatniť, ide väčšinou o rôzne možné formy náhrady. 

Na základe nariadení EÚ o právach cestujúcich je náhrada celej ceny cestovného splatná 7 dní po predložení žiadosti cestujúceho v prípade leteckej, námornej a vnútrozemskej vodnej dopravy, 14 dní po predložení ponuky alebo po prijatí žiadosti v prípade autobusovej a autokarovej dopravy a jeden mesiac po predložení žiadosti cestujúceho v prípade železničnej dopravy. Podľa platných pravidiel sa náhrada môže uskutočniť formou hotovosti alebo poukazu. Náhrada prostredníctvom poukazu sa však môže uskutočniť len vtedy, ak s tým cestujúci súhlasí. 

V súlade so smernicou o balíkoch cestovných služieb, ak je organizovaný zájazd zrušený v dôsledku „neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností“, cestujúci majú právo na vrátenie všetkých platieb za balík bez zbytočného odkladu a v každom prípade do 14 dní od ukončenia zmluvy. V tejto súvislosti môže organizátor ponúknuť cestujúcemu náhradu vo forme poukazu. V oboch prípadoch možnosť získať poukaz nezbavuje cestujúcich ich práva na vrátenie peňazí.

 

15. Čo by mal poukaz ponúkať?

Poukazy môžu predstavovať schodnú a atraktívnu alternatívu namiesto peňažnej náhrady za balík cestovných služieb a dopravné služby, ktoré boli zrušené v súvislosti s pandémiou koronavírusu. V dnes vydanom odporúčaní o poukazoch sú stanovené ich hlavné aspekty. Treba totiž zaistiť, že ak sa poukazy spotrebiteľom ponúknu namiesto náhrady, budú pre nich hodnoverné a atraktívne, a teda:

 • že sa na poukazy bude vzťahovať ochrana v prípade platobnej neschopnosti, ak by sa dopravca alebo organizátor dostal do platobnej neschopnosti a poukaz by zatiaľ nebol využitý. V takom prípade musí cestujúcemu náhradu uhradiť ručiteľ pre prípad platobnej neschopnosti dopravcu/organizátora. Systém ochrany v prípade platobnej neschopnosti zriadi na vnútroštátnej úrovni verejný alebo súkromný sektor (môže to byť aj fond alebo poisťovateľ).
 • že budú refundovateľné, ak sa nepoužijú: cestujúci by mali najneskôr 12 mesiacov od vydania daného poukazu a kedykoľvek potom mať nárok požiadať o peňažnú náhradu. Dopravcovia a organizátori by mohli zvážiť možnosť vyplácania poukazov skôr, ak o to cestujúci požiadajú. Poukazy (alebo zostávajúca suma) by sa takisto mali automaticky vyplatiť: najneskôr do 14 dní od uplynutia platnosti poukazu v prípade, že nebol použitý.

V odporúčaní sa stanovujú aj ďalšie kľúčové prvky, ktorými sa zavádza flexibilita, pokiaľ ide o:

Rozsah služieb: poukazy by mali umožňovať rezerváciu na tej istej trase za rovnakých podmienok ako pri pôvodnej rezervácii alebo balíku cestovných služieb s rovnakými charakteristikami ako v prípade zrušeného balíka.

Prevádzkovateľa, s ktorým možno vykonať novú rezerváciu: Dopravcovia a organizátori by mali zvážiť rozšírenie možnosti použiť poukážky na rezervácie s inými subjektmi, ktoré sú súčasťou tej istej skupiny spoločností.

Prevoditeľnosť: Poukazy na dopravné služby by mali byť prevoditeľné na iného cestujúceho bez akýchkoľvek dodatočných nákladov.

 

16. Čo môžem ako spotrebiteľ urobiť, ak mi nie je ponúknutý len poukaz, ale ja by som si želal náhradu v hotovosti?

Môžete požiadať o vrátenie peňazí. Máte právne chránenú možnosť vybrať si medzi vrátením peňazí alebo poukazom. Vzhľadom na problémy s likviditou dopravcov a organizátorov by ste mohli zvážiť poukaz, ak sú dané podmienky atraktívne (ochrana v prípade platobnej neschopnosti, možnosť finančnej náhrady po určitom čase alebo iné možnosti).

Ak od dopravcu nedostanete odpoveď do právne záväzného alebo odporúčaného termínu alebo ak nie ste spokojní s odpoveďou, môžete podať sťažnosť príslušnému vnútroštátnemu orgánu presadzovania práva v oblasti práv cestujúcich. Ten by vám mal poskytnúť nezáväzné právne stanovisko k spôsobu, ako by ste mali v prípade svojho nároku postupovať.

Vec sa môžete pokúsiť vyriešiť aj cestou mimosúdneho konania alebo subjektu poskytujúceho pomoc pri alternatívnom riešení sporov. Ak ste si kúpili lístok online, svoju sťažnosť môžete podať cez platformu na riešenie sporov online. Obe možnosti sú dostupné len pre osoby s pobytom v EÚ.

Môžete sa rozhodnúť využiť formálne právne kroky a uplatniť si nárok na náhradu škody podľa pravidiel EÚ s využitím európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu alebo sa obrátiť sa na vnútroštátne súdy. Ďalšie informácie nájdete tu alebo tuEurópske spotrebiteľské centrá môžu pomáhať a radiť cestujúcim aj pri problémoch súvisiacich s právami cestujúcich v leteckej doprave.

 

V. OBNOVA CESTOVNÉHO RUCHU

17. Mám firmu pôsobiacu v odvetví cestovného ruchu. Aký druh finančnej podpory môžem získať a ako?

Viaceré členské štáty už v rámci dočasného rámca štátnej pomoci schváleného v marci 2020 prijali opatrenia na poskytovanie priamych grantov do výšky 800 000 eur alebo úverov či záruk za veľmi výhodných podmienok a týkajúcich sa väčších súm; alebo, v niektorých prípadoch, na poskytovanie náhrady podnikom za škody spôsobené pandémiou.

Únia takisto sprístupnila prostriedky vo výške 1 miliardy eur ako záruku pre Európsky investičný fond, ktorý zmobilizuje záruku na úver vo výške 8 miliárd eur na pomoc 100 000 malým a stredným podnikom v celej Únii, pričom sa to týka aj podnikov v oblasti cestovného ruchu. Vnútroštátne alebo regionálne orgány, ktoré riadia štrukturálne fondy a Kohézny fond EÚ, sa môžu rozhodnúť využiť finančné prostriedky z Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus (CRII a CRII+), a to formou zdieľaného riadenia s členskými štátmi, na riešenie okamžitého nedostatku likvidity malých alebo stredných podnikov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu, napríklad na pokrytie mzdových nákladov, materiálov, prevádzkových vstupov, zásob a režijných nákladov, nájomného a služieb. 

 

18. Čo robí Komisia na záchranu pracovných miest v odvetví cestovného ruchu?

Komisia 2. apríla navrhla nový nástroj dočasnej podpory na zmiernenie rizík v nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE). Vďaka nemu bude môcť EÚ prostredníctvom úverov poskytnúť finančnú pomoc do výšky 100 miliárd eur postihnutým členským štátom na podporu režimov skráteného pracovného času.

Nástroj SURE bude k dispozícii členským štátom, ktoré potrebujú zmobilizovať značné finančné prostriedky na boj proti negatívnym hospodárskym a sociálnym dôsledkom vypuknutia nákazy COVID-19 na svojom území. Členským štátom poskytne finančnú pomoc, aby mohli riešiť náhle zvýšenie verejných výdavkov na zachovanie zamestnanosti.

Konkrétne bude nástroj SURE slúžiť ako druhá obranná línia – bude podporovať režimy skráteného pracovného času a podobné opatrenia s cieľom pomôcť členským štátom chrániť pracovné miesta, a tým aj zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby pred rizikom nezamestnanosti a straty príjmu.

 

19.Čo robí Komisia na podporu miestneho cestovného ruchu?

Z dôvodu súčasnej krízy spôsobenej epidémiou bude pravdepodobne krátkodobo prevládať domáci cestovný ruch a cestovný ruch v rámci Únie. Komisia sa snaží posilniť úsilie, ktoré členské štáty a regióny vyvíjajú na podporu ponuky medzinárodného a medziregionálneho cestovného ruchu, keďže marketing destinácií majú v rukách prevažne národné a regionálne agentúry pre cestovný ruch.

Zároveň Komisia pomáha obohatiť ponuku miestneho cestovného ruchu a oboznámiť občanov s rozmanitosťou a bohatstvom prírody a kultúry v Európe. Takisto bude aj naďalej podporovať členské štáty pri obnove cestovného ruchu počas tejto zdravotnej krízy. Bude pracovať na podpore systémov rekreačných poukazov, vďaka ktorým budú môcť spotrebitelia podporiť svoje obľúbené miestne turistické podniky, ako aj na propagácii európskej platformy pre digitálne kultúrne dedičstvo Europeana a podpore kultúrneho, udržateľného pobrežného a námorného či vidieckeho cestovného ruchu a agroturizmu.

Komisia sa bude opierať aj o prebiehajúce iniciatívy, ako je iniciatíva Európske hlavné mesto inteligentného cestovného ruchu, ktorá odmieňa inovatívny a inteligentný cestovný ruch v európskych mestách, ako aj iniciatíva Európske vysokokvalitné destinácie (EDEN) zameraná na menej známe, netradičnejšie destinácie, ktoré sú odhodlané presadzovať udržateľné riadenie cestovného ruchu. Podporovať bude aj transeurópske produkty tematického cestovného ruchu, ako sú transeurópske tematické trasy po lokalitách svetového dedičstva – Cesty po lokalitách svetového dedičstva v Európskej únii a Kultúrne trasy schválené Radou Európy, ako aj európske hlavné mestá kultúry.

 

20. Čo je rekreačný poukaz a ako pomôže cestovnému ruchu?

Rekreačné poukazy si spotrebitelia môžu zakúpiť v malých podnikoch poskytujúcich služby v odvetví cestovného ruchu, ktoré pre krízu spôsobenú koronavírusom zatvorili svoju prevádzku (ako reštaurácie, penzióny, malé hotely). Neskôr, keď podniky znovu otvoria, sa tieto poukazy budú dať vymeniť za služby. Takýto malý podnik okamžite získa peniaze zaplatené za poukaz, čo mu pomôže z hľadiska peňažného toku. Spotrebiteľom rekreačné poukazy ponúkajú príležitosť podporiť svoje obľúbené podniky a pomôcť im prekonať súčasnú krízu. Rekreačné poukazy môžu zohrať významnú rolu pri zachovaní ekosystémov hotelov a reštaurácií v Európe.

 

21. Ako je to s pomocou odvetviu cestovného ruchu z dlhodobého hľadiska? Podarí sa oživiť ekosystém cestovného ruchu EÚ?

Únia spolu s členskými štátmi vynaloží všetko úsilie na to, aby európskemu ekosystému cestovného ruchu pomohla zotaviť sa z krízy. Ak chceme zlepšiť odolnosť tohto odvetvia, budeme musieť spoločne zohľadniť získané skúsenosti aj nové tendencie, ktoré sa môžu objaviť. Spoločnou ambíciou je, aby Európa naďalej patrila medzi top destinácie z hľadiska kvality, hodnoty, udržateľnosti a inovácií. To sa nám podarí, len ak sa zaviažeme k udržateľnej a digitálnej transformácii a ak sa toto odhodlanie prejaví na všetkých úrovniach, od európskej až po miestnu.

Ak chceme sledovať ciele európskej zelenej dohody týkajúce sa väčšej udržateľnosti cestovného ruchu, musíme umožniť udržateľnú dopravu a prepojenosť, inteligentne riadiť toky cestovného ruchu a merať jeho vplyvy, rozšíriť ponuku cestovného ruchu a chrániť prírodné zdroje a miestne spoločenstvá. Digitálna transformácia poskytne okrem iného nové, inovatívne možnosti riadenia cestovných a turistických tokov, lepšieho využívania veľkých dát a podnecovania inovácií. Pri tejto transformácií budú podporu potrebovať najmä malé a stredné podniky.

Komisia zorganizuje európsky konvent cestovného ruchu, akonáhle to zdravotná situácia dovolí, aby spolu s inštitúciami EÚ, odvetvím, regiónmi, mestami a ďalšími zainteresovanými stranami uvažovala o budúcnosti udržateľného, inovatívneho a odolného európskeho ekosystému cestovného ruchu – o „Európskom programe pre cestovný ruch 2050“

Čítať ďalej...

Komisia spúšťa platformu Fit for Future a pozýva odborníkov, aby sa zapojili

Európska komisia spustila platformu Fit for Future – skupinu expertov na vysokej úrovni, ktorá pomôže Komisii zjednodušiť existujúce právne predpisy EÚ a znížiť administratívnu záťaž pre občanov a podniky. Platforma takisto pomôže zabezpečiť, aby právne predpisy EÚ zostali nadčasové – vzhľadom na potrebu riešiť nové výzvy, ako napríklad digitalizáciu.

Maroš Šefčovič, podpredseda pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad, v tejto súvislosti uviedol: „Po pandémii ochorenia COVID-19 bude obzvlášť dôležité zjednodušenie a zníženie záťaže, najmä pre MSP. Musíme preskúmať, ako môže digitalizácia prispieť k dosiahnutiu týchto cieľov a zároveň zabezpečiť, aby boli naše právne predpisy naďalej zamerané na budúcnosť a vhodné na riešenie nových výziev.

Platforma Fit for Future, ktorú tvorí vládna skupina a skupina zainteresovaných strán, združuje národných, regionálnych a miestnych zástupcov členských štátov, Výbor regiónov, Európsky hospodársky a sociálny výbor a skupiny zainteresovaných strán s praktickými odbornými znalosťami v rôznych oblastiach politiky.

Hneď po začiatku fungovania platformy bude môcť širšia verejnosť a zainteresované strany prispievať k jej práci na zjednodušovaní a znižovaní záťaže. Občania a zainteresované strany sa okrem toho môžu podeliť o svoje názory na existujúce právne predpisy, ako aj na návrhy nových politík EÚ prostredníctvom portálu Vyjadrite svoj názor.

Výzva na podávanie prihlášok na výber expertov

Komisia takisto uverejnila výzvu na podávanie prihlášok na výber expertov do skupiny zainteresovaných strán platformy Fit for Future. Jej členovia, vybraní prostredníctvom tejto výzvy, by mali byť osoby s vysokou odbornosťou pri vykonávaní právnych predpisov EÚ a mali by byť schopní zastupovať záujmy zdieľané rôznymi organizáciami zainteresovaných strán v ich oblasti. Budú zastupovať podniky, najmä malé a stredné podniky, sociálnych partnerov a organizácie občianskej spoločnosti, ktoré majú priame skúsenosti s uplatňovaním právnych predpisov Únie.

Prihlášky možno podávať do 19. júna 2020. Príslušné dokumenty sú k dispozícii tu:

Súvislosti

Komisia je v rámci svojho Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT) odhodlaná zjednodušovať právne predpisy EÚ a znižovať zbytočné náklady. Vzhľadom na nové trendy a výzvy, napríklad digitalizáciu, je dôležité zabezpečiť, aby boli právne predpisy EÚ a jej ciele stále relevantné. Právne predpisy EÚ by mali prinášať maximálne možné výhody občanom a podnikom – najmä malým a stredným podnikom. 

Platforma Fit for Future je nástupcom platformy REFIT a vychádza z nadobudnutých skúseností. Platforma REFIT podporovala od roku 2015 do roku 2019 proces zjednodušovania právnych predpisov EÚ a znižovania regulačnej záťaže v záujme občianskej spoločnosti, podnikov a verejných orgánov. Vypracovávala pre Komisiu odporúčania, pričom zohľadňovala návrhy občanov aj zainteresovaných strán.

 

Viac informácií

Webová stránka lepšej právnej regulácie

Webový portál Vyjadrite svoj názor – Prihláste sa na odber e-mailových oznámení o nových verejných konzultáciách!

Webová stránka platformy Fit for Future

Čítať ďalej...

Komisia zintenzívňuje boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Európska komisia predstavila komplexný prístup na ďalšie posilnenie boja, ktorý EÚ vedie proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Komisia uverejnila ambiciózny a mnohostranný akčný plán konkrétnych krokov, ktoré prijme v nasledujúcich dvanástich mesiacoch, aby mohla lepšie presadzovať pravidlá EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, vykonávať nad nimi dohľad a koordinovať ich. Tento nový, komplexný prístup má odstrániť všetky zostávajúce nedostatky a prípadné slabé miesta pravidiel EÚ v tejto oblasti.

Výkonný podpredseda Komisie Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol: „Musíme skoncovať s presakovaním špinavých peňazí do nášho finančného systému. Predložený komplexný a rozsiahly akčný plán ešte viac posilní náš obranný mechanizmus zameraný na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Naše pravidlá a ich vykonávanie by mali byť nepriestrelné. Sme odhodlaní počas nasledujúcich 12 mesiacov vykonať všetky tieto kroky – a to rýchlo a cielene. Zároveň posilňujeme aj globálnu úlohu EÚ v oblasti tvorby medzinárodných štandardov súvisiacich s bojom proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.“

Komisia uverejnila aj transparentnejšiu, prepracovanú metodiku určovania vysokorizikových tretích krajín, ktoré majú strategické nedostatky vo svojich režimoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, a ktoré sú preto pre finančný systém EÚ významnou hrozbou. Posilní sa tým naša spolupráca s tretími krajinami a zabezpečí sa užšia spolupráca s Finančnou akčnou skupinou (FATF).

Komisia prijala aj nový zoznam tretích krajín, ktoré majú strategické nedostatky vo svojich rámcoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Akčný plán v oblasti komplexnej politiky EÚ na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Akčný plán je založený na šiestich pilieroch, z ktorých každý je zameraný na zlepšenie celkového boja EÚ proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ako aj na posilnenie globálnej úlohy EÚ v tejto oblasti. Kombináciou týchto šiestich pilierov sa zabezpečí, že pravidlá EÚ budú harmonizovanejšie, a teda účinnejšie. Tieto pravidlá budú podliehať lepšiemu dohľadu a medzi orgánmi členských štátov sa zlepší koordinácia.

Ide o týchto šesť pilierov:

 1. Účinné uplatňovanie pravidiel EÚ: Komisia bude naďalej pozorne monitorovať, ako členské štáty vykonávajú pravidlá EÚ, s cieľom zabezpečiť, aby vnútroštátne pravidlá zodpovedali čo najvyšším štandardom. Dnes ohlásený akčný plán zároveň nabáda Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), aby v plnej miere využil svoje nové právomoci v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
 2. Jednotný súbor pravidiel EÚ: hoci sú aktuálne pravidlá EÚ rozsiahle a účinné, členské štáty majú tendenciu ich uplatňovať každý inak. Rozchádzajúci sa výklad pravidiel preto vedie v našom systéme k medzerám, ktoré môžu zneužiť páchatelia trestnej činnosti. V snahe napraviť situáciu preto Komisia v prvom štvrťroku 2021 navrhne harmonizovanejší súbor pravidiel.
 3. Dohľad na úrovni EÚ: za dohľad nad pravidlami EÚ v tejto oblasti aktuálne zodpovedá jednotlivo každý členský štát, v dôsledku čoho sa v spôsobe dohľadu nad týmito pravidlami môžu objaviť nedostatky. V prvom štvrťroku 2021 Komisia navrhne zriadiť orgán dohľadu na úrovni EÚ.
 4. Koordinačný a podporný mechanizmus pre finančné spravodajské jednotky členských štátov: finančné spravodajské jednotky zohrávajú v členských štátoch kľúčovú úlohu pri identifikácii transakcií a činností, ktoré by mohli súvisieť s trestnou činnosťou. V prvom štvrťroku 2021 Komisia navrhne vytvorenie mechanizmu EÚ, ktorý pomôže ešte intenzívnejšie koordinovať a podporovať činnosť týchto orgánov.
 5. Presadzovanie trestnoprávnych ustanovení a výmeny informácií na úrovni EÚ: Na to, aby sa zabezpečila náležitá výmena informácií, je nevyhnutná justičná a policajná spolupráca postavená na nástrojoch a inštitucionálnych dojednaniach EÚ. V boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu môže svoju úlohu zohrávať aj súkromný sektor. Komisia vydá usmernenie o úlohe verejno-súkromných partnerstiev, v ktorom spresní a objasní výmenu informácií.
 6. Úloha EÚ v globálnom meradle: EÚ sa v rámci Finančnej akčnej skupiny a po celom svete aktívne zapája do vytvárania medzinárodných štandardov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Zároveň sme odhodlaní zintenzívniť úsilie, aby sme v tejto oblasti boli jedinečným globálnym aktérom. EÚ bude musieť predovšetkým zmeniť svoj prístup k tým tretím krajinám, ktoré majú nedostatky vo svojich režimoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, a ktoré sú preto hrozbou pre jednotný trh. Nová metodika, ktorá bola dnes vydaná spolu s týmto akčným plánom, na to poskytuje Únii potrebné nástroje. Kým sa táto revidovaná metodika nezačne uplatňovať, dnes aktualizovaný zoznam EÚ bude viac zodpovedať poslednému zoznamu Finančnej akčnej skupiny (FATF).

V snahe o inkluzívnu diskusiu o podobe týchto politík začala Komisia dnes verejné konzultácie o akčnom pláne. Orgány, zainteresované strany a občania majú na poskytnutie svojich názorov na túto problematiku čas do 29. júla.

Prepracovaná metodika

Komisia uverejnila novú metodiku určovania vysokorizikových tretích krajín, ktoré majú strategické nedostatky vo svojich vnútroštátnych režimoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, a ktoré sú preto pre finančný systém EÚ významnou hrozbou. Cieľom tejto novej metodiky je zabezpečiť, aby bol postup určovania takýchto tretích krajín jasnejší a transparentnejší. Kľúčovými novými prvkami sú: i) súčinnosť medzi EÚ a FATF, pokiaľ ide o proces zaraďovania do zoznamu; ii) intenzívnejšia spolupráca s tretími krajinami a iii) rozsiahlejšia konzultácia s odborníkmi z členských štátov. Európsky parlament a Rada budú mať v jednotlivých fázach postupu prístup ku všetkým relevantným informáciám, pričom tento prístup bude podliehať náležitým požiadavkám na spracovanie údajov.

Aktualizovaný zoznam

Na základe smernice o boji proti praniu špinavých peňazí má Komisia zákonnú povinnosť identifikovať vysokorizikové tretie krajiny so strategickými nedostatkami v režime boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Kým sa vyššie spomínaná prepracovaná metodika nezačne uplatňovať, Komisia dnes zrevidovala svoj zoznam, pričom zohľadnila medzinárodný vývoj od roku 2018. Nový zoznam je tak viac zosúladený so zoznamami, ktoré uverejňuje FATF.

Krajiny, ktoré boli zaradené do zoznamu: Bahamy, Barbados, Botswana, Ghana, Jamajka, Kambodža, Maurícius, Mjanmarsko, Mongolsko, Nikaragua, Panama a Zimbabwe.

Krajiny, ktoré boli zo zoznamu vyradené: Bosna a Hercegovina, Etiópia, Guyana, Laoská ľudovodemokratická republika, Srí Lanka a Tunisko.

Komisia zmenila zoznam formou delegovaného nariadenia, ktoré sa teraz predloží Európskemu parlamentu a Rade na schválenie v lehote jedného mesiaca (s možným predĺžením o ďalší mesiac).Vzhľadom na krízu spôsobenú koronavírusom sa uplatňovanie dnes uverejneného nariadenia so zoznamom tretích krajín – a teda aj uplatňovanie nových ochranných opatrení – začne až 1. októbra 2020. Deje sa tak s cieľom zabezpečiť, aby všetky zainteresované strany mali dostatočný čas pripraviť sa. Vyradenie krajín zo zoznamu tým však ovplyvnené nie je a nadobudne účinnosť 20 dní po uverejnení v úradnom vestníku.

Súvislosti

balíku opatrení Komisie pre boj proti praniu špinavých peňazí z júla 2019 sa poukázalo na niekoľko nedostatkov, ktorými sa vyznačoval rámec EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Hoci sa transpozíciou a nadobudnutím účinnosti najnovších právnych predpisov niektoré z týchto otázok vyriešia, určité problémy pretrvávajú. V nadväznosti na tento balík opatrení Európsky parlament a Rada vyzvali Komisiu, aby preskúmala, aké kroky by sa mohli podniknúť na dosiahnutie harmonizovanejšieho súboru pravidiel, lepšieho dohľadu (aj na úrovni EÚ), ako aj lepšej koordinácie medzi finančnými spravodajskými jednotkami. Dnes predstaveným akčným plánom Komisia reaguje na túto požiadavku, pričom akčný plán je prvým krokom k naplneniu priority Komisie, ktorou je zavedenie nového, komplexného rámca na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. EÚ v jej boji proti vonkajším rizikám ešte viac obrní nová metodika identifikácie a zmierňovania hrozieb, ktoré pre integritu finančného systému EÚ predstavujú tretie krajiny so strategickými nedostatkami v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktorá bola takisto prijatá dnes.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede

Oznámenie

Revidovaná metodika

Delegovaný akt

Informačný prehľad

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

EURÓPSKA KOMISIA

Kanál noviniek nebol nájdený.

EURÓPSKY PARLAMENT

07. júl 2020