Prieskum Eurobarometra: Budúcnosť EÚ vnímame najoptimistickejšie od roku 2009

V júni a júli zotrvali naše postoje k EÚ na celkovo stabilných a pozitívnych úrovniach.

Na budúcnosť EÚ nazeráme najoptimistickejšie od roku 2009 a dôvera v EÚ zostáva na najvyššej úrovni od roku 2008. Podpora eura sa ustálila na najvyššej úrovni od roku 2004. Z prieskumu takisto vyplýva, že vo výrazne lepšom svetle vidíme aj stav národných hospodárstiev.

Európski občania sa na úrovni EÚ najviac obávajú o hospodársku situáciu, po nej nasleduje životné prostredie, zmena klímy a prisťahovalectvo. Na vnútroštátnej úrovni je stále hlavnou témou zdravie v miernom predstihu pred hospodárskou situáciou krajiny.

Väčšina Európanov je spokojná s opatreniami, ktoré EÚ a národné vlády prijali proti pandémii koronavírusu, a domnieva sa, že s plánom obnovy „NextGenerationEU“ bude naša odozva na hospodárske účinky pandémie účinná. Takmer dve tretiny občanov dôverujú EÚ, že bude do budúcna reagovať na pandémiu správnymi rozhodnutiami.

  1. Na budúcnosť EÚ hľadíme optimistickejšie

Od leta 2020 sa medzi ľuďmi prudko zvýšil optimizmus ohľadne budúcnosti EÚ. Pozitívny názor na ňu dnes majú dve tretiny respondentov (66 %, + 6 percentuálnych bodov). Ide o najvyššiu úroveň od roku 2009. Len o niečo viac ako traja z desiatich respondentov vidia budúcnosť EÚ pesimisticky (31 %, - 7), tu ide o najnižšiu úroveň od roku 2009.

V 26 členských štátoch je jasná väčšina vo vzťahu k budúcnosti EÚ optimistická, no verejná mienka v Grécku zostáva rozdelená. Optimizmus od leta 2020 narástol v 22 krajinách, najmä na Malte (75 %, + 25), v Taliansku (67 %, + 18) a Portugalsku (76 %, + 15). Tieto zmeny umožnili optimistom získať prevahu v Taliansku (67 %) a vo Francúzsku (53 %).

  1. Aký má EÚ imidž a nakoľko jej dôverujeme

Imidž EÚ sa medzi letom 2020 a zimou 2020 – 2021 veľmi zlepšil a zostáva na pomerne vysokej úrovni (45 %). Takýto názor zastáva väčšina respondentov v 20 členských štátoch EÚ (neutrálny imidž 38 %, negatívny imidž 16 %). Najvyššie výsledky zaznamenali v Írsku (70 %) a Portugalsku (62 %).

Európskej únii dôveruje takmer polovica Európanov (49 %). Ide aj naďalej o najvyššiu zaznamenanú úroveň od jari 2008. O trochu viac dôverujeme národným vládam (37 %), zatiaľ čo naša dôvera v národné parlamenty zostala na rovnakej úrovni 35 %.

  1. Najčastejšie obavy na úrovni celej EÚ a jednotlivých štátov

Za najdôležitejšiu otázku, ktorú musí EÚ riešiť, považujeme opäť hospodársku situáciu – uviedlo ju 27 % respondentov (o 8 percentuálnych bodov menej ako v zime 2020 – 2021). Životné prostredie a zmena klímy postúpili s rovnakým podielom zo štvrtého na druhé miesto (25 %, + 5), o ktoré sa delia s prisťahovalectvom (25 %, + 7), po ňom sme ako najdôležitejšie témy uviedli stav verejných financií členských štátov a zdravie (obe 22 %). Zmienok o zdraví od zimy 2020 – 2021, keď skončili na prvom mieste, bolo oveľa menej (22 %, - 16).

Na vnútroštátnej úrovni je zdravie najdôležitejším problémom aj naďalej, hoci v porovnaní so zimou 2020 – 2021 sme sa o ňom zmieňovali výrazne zriedkavejšie (28 %, - 16). Na druhom mieste je hospodárska situácia, ktorú spomenula o niečo viac ako štvrtina respondentov (26 %, - 7).

  1. Súčasná hospodárska situácia a euro

Od zimy 2020 – 2021 sa výrazne znížil podiel respondentov, ktorí situáciu svojho národného hospodárstva vnímajú ako „zlú“, (- 11), no tento názor je aj naďalej väčšinový (58 %).

40 % občanov EÚ dnes zastáva názor, že ich vnútroštátna hospodárska situácia je „dobrá“. Po tom, čo tri po sebe nasledujúce prieskumy ukázali pokles, ide o výrazný nárast (+ 11). Táto úroveň pozitívneho hodnotenia je však stále nižšia, ako bola nameraná v období od jari 2017 do jesene 2019.

Vnímanie súčasnej situácie národného hospodárstva sa v jednotlivých členských štátoch značne líši – kým v Luxembursku ju považuje za dobrú 89 % respondentov, v Grécku si to myslí len 9 %.

Euro sa od zimy 2020 – 2021 teší v eurozóne stabilnej podpore, ktorá je so 79 % najvyššia od roku 2004. S týmto názorom súhlasí historicky najvyšší podiel respondentov z celej EÚ (70 %).

  1. Pandémia koronavírusu a verejná mienka v EÚ

Opatrenia, ktoré Európska únia prijala v boji proti pandémii koronavírusu, vyvolali v porovnaní so zimou 2020 – 2021 výrazne väčšiu spokojnosť. Vyjadruje ju dnes viac ako polovica občanov EÚ (51 %, + 8). Ľudia sú zároveň menej nespokojní (41 %, - 8), zatiaľ čo (stabilných) 8 % občanov uviedlo, že sa nevedia vyjadriť.

Spokojnosť občanov sa výrazne sa zvýšila aj vo vzťahu k opatreniam, ktoré prijala v boji proti pandémii koronavírusu ich národná vláda. Stala sa tak väčšinovým názorom (53 %, + 10 od zimy 2020 – 2021). 46 % je nespokojných (- 10), zatiaľ čo (stabilné) 1 % sa k tomu nevie vyjadriť.

Takmer dve tretiny Európanov dôverujú EÚ, že do budúcna bude na pandémiu reagovať správnymi rozhodnutiami (65 %, + 6 od zimy 2020 – 2021). To si myslí väčšina ľudí v každom členskom štáte EÚ.

Väčšina Európanov vidí v pláne obnovy EÚ „NextGenerationEU“ účinnú odozvu na hospodárske dôsledky pandémie koronavírusu (57 %, + 2 od zimy 2020 – 2021).

Takmer sedem z desiatich Európanov uviedlo, že boli proti ochoreniu COVID-19 zaočkovaní už v pilotnej fáze v júni a júli alebo že by sa chceli dať zaočkovať čo najskôr (69 %), a 9 % uviedlo, že by tak chceli urobiť niekedy v roku 2021.

Súvislosti

„Štandardný Eurobarometer – jar 2021“ (EB 95) prebiehal v podobe osobných a online rozhovorov od 14. júna do 12. júla 2021 vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. Niektoré z jeho otázok boli položené aj v ďalších dvanástich krajinách alebo územiach[1]. V 27 členských štátoch sa uskutočnilo 26 544 rozhovorov.

Ďalšie informácie

Štandardný prieskum Eurobarometra 95

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2532

https://europa.eu/!377XHK

 

Čítať ďalej...

Európska iniciatíva občanov: Komisia rozhodla o zaregistrovaní novej iniciatívy občanov

Európska komisia rozhodla o zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov s názvom „Zabezpečenie súladu spoločnej obchodnej politiky so zmluvami EÚ a dodržiavania medzinárodného práva“.

Organizátori iniciatívy vyzývajú Komisiu, aby „navrhla právne akty založené na spoločnej obchodnej politike, ktoré by zabránili právnickým osobám z EÚ dovážať výrobky pochádzajúce z nelegálnych osád na okupovaných územiach, ako aj vyvážať na takéto územia, aby sa zachovala integrita vnútorného trhu a nepodporoval vznik ani udržiavanie takýchto protiprávnych situácií“.

Komisia sa domnieva, že táto európska iniciatíva je z právneho hľadiska prípustná, pretože spĺňa potrebné podmienky registrácie. Treba poukázať najmä na to, že iniciatíva vyzýva Komisiu, aby predložila návrh právneho aktu v rámci spoločnej obchodnej politiky, ktorý bude mať všeobecnú povahu a nebude sa zameriavať na konkrétnu krajinu alebo územie. Komisia v tomto štádiu neanalyzovala vecnú stránku tejto iniciatívy.

Týmto rozhodnutím Komisia prehodnocuje navrhovanú iniciatívu na základe dodatočných informácií od organizátorov a rozhodnutia Všeobecného súdu o predchádzajúcom rozhodnutí Komisie.

Ďalšie kroky

Organizátori iniciatívy môžu po jej registrácii začať zbierať podpisy. Ak európska iniciatíva občanov získa do jedného roka milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich z aspoň siedmich rôznych členských štátov, Komisia sa k nej bude musieť vyjadriť. Svoje rozhodnutie, či sa žiadosťou bude alebo nebude zaoberať, musí v oboch prípadoch odôvodniť.

Súvislosti

Európska iniciatíva občanov bola zavedená Lisabonskou zmluvou ako nástroj občanov na ovplyvňovanie tvorby politík. Oficiálne sa začala používať v apríli 2012.

Spĺňať musí tieto podmienky prípustnosti: 1. navrhovaná iniciatíva nesmie zjavne prekračovať rámec právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu, 2. nesmie predstavovať zjavné zneužitie práva, byť zjavne neopodstatnená ani šikanujúca, 3. ani nesmie byť zjavne v rozpore s hodnotami Únie.

Od začiatku európskej iniciatívy občanov bolo Komisii doručených 107 žiadostí o začatie iniciatívy, z ktorých 83 sa týkalo oblastí, v ktorých má Komisia právomoc navrhovať právne predpisy, a preto mohli byť zaregistrované.

Ďalšie informácie

„Zabezpečenie súladu spoločnej obchodnej politiky so zmluvami EÚ a dodržiavania medzinárodného práva“

Európska iniciatíva občanov – webové sídlo

Európske iniciatívy občanov, ktoré v súčasnosti zbierajú podpisy

Fórum európskej iniciatívy občanov

Kampaň #EUTakeTheInitiative

Čítať ďalej...

EÚ si posilňuje vedúce postavenie v globálnom agropotravinárskom obchode

V roku 2020 si EÚ opäť zlepšila vedúce postavenie medzi najväčšími svetovými vývozcami agropotravinových výrobkov. Pokiaľ ide o dovoz, podľa aktuálne uverejnenej správy sa EÚ stala tretím najväčším dovozcom po Spojených štátoch a Číne.

Rok 2020 bol pre agropotravinársky obchod EÚ mimoriadne náročný, no zároveň úspešný. Objem tohto obchodu dosiahol celkovú hodnotu 306 miliárd eur: 184 miliárd eur na strane vývozu a 122 miliárd eur na strane dovozu. Obe hodnoty sa oproti roku 2019 mierne zvýšili – vývoz o 1,4 % a dovoz o 0,5 %.

Medzinárodný obchod zohrával kľúčovú úlohu pri zmierňovaní ničivých hospodárskych dôsledkov pandémie COVID-19 a osvedčil sa ako hlavný nástroj na zvyšovanie odolnosti. EÚ je najväčším obchodným blokom a jej postavenie v rámci svetového obchodu podporuje rozsiahla sieť dohôd o voľnom obchode.

Janusz Wojciechowski, komisár pre poľnohospodárstvo, uviedol: „Podpora otvoreného a spravodlivého obchodu je pre Európsku komisiu politickou prioritou, ktorá je veľkým prínosom pre našich poľnohospodárov. Úspech obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami jasne súvisí so spoločnou poľnohospodárskou politikou, ktorá podporuje konkurencieschopnosť a inovácie, ako aj s vynikajúcou povesťou našich výrobkov, ktoré sa považujú za bezpečné, výživné, vysokokvalitné a vyrábané udržateľným spôsobom.

EÚ vyváža širokú škálu výrobkov zo všetkých častí hodnotového reťazca, čo dokazuje konkurencieschopnosť agropotravinárskeho sektora EÚ v rôznych triedach výrobkov, od komodít až po vysokospracované výrobky potravinárskeho priemyslu. Na druhej strane v rámci dovozu do EÚ jasne dominujú základné potraviny a krmivá, ktoré predstavujú približne 75 % celkového dovozu.

Pokiaľ ide o kategórie výrobkov, k zvýšeniu celkového vývozu agropotravinových výrobkov z EÚ prispel najmä vývoz bravčového mäsa a pšenice. Rast dovozu agropotravinových výrobkov do EÚ bol spôsobený najmä zvýšením hodnôt dovozu olejnatých semien, mastných kyselín a voskov, palmového oleja, ovocia a sóje.

V roku 2020 sa objem vývozu agropotravinových výrobkov z EÚ zvýšil najmä smerom do Číny, Švajčiarska a regiónu Blízkeho východu a severnej Afriky. Najväčší pokles zaznamenal vývoz z EÚ do Spojených štátov, Turecka, Singapuru a Japonska. Z hľadiska dovozu sa výrazne zvýšil dovoz do EÚ z Kanady. Hodnota dovozu do EÚ sa najviac znížila zo Spojeného kráľovstva, z Ukrajiny a zo Spojených štátov.

V roku 2020 bolo najdôležitejším partnerom EÚ v agropotravinárskom obchode Spojené kráľovstvo s podielom 23 % na celkovom vývoze agropotravinových výrobkov z EÚ a 13 % na celkovom dovoze.

Viac informácií

Monitorovanie agropotravinárskeho obchodu EÚ

Správa o agropotravinárskom obchode v roku 2020

Čítať ďalej...

NextGenerationEU: Európska komisia sa pripravuje na emisiu 250 mld. eur zelených dlhopisov NextGenerationEU

Európska komisia schválila nezávisle hodnotený rámec pre zelené dlhopisy a urobila tak ďalší krok k emisii zelených dlhopisov v hodnote až 250 mld. eur, čiže 30 % celkových emisií NextGenerationEU. Rámec poskytuje investorom do týchto dlhopisov istotu, že mobilizované finančné prostriedky sa pridelia na zelené projekty a že Komisia podá správu o ich vplyve na životné prostredie.

Čoskoro po schválení tohto rámca Komisia v októbri v závislosti od trhových podmienok pristúpi k prvej emisii zelených dlhopisov.

Komisár pre rozpočet a administratívu Johannes Hahn pri tejto príležitosti uviedol: „Vďaka svojmu zámeru vydať do konca roka 2026 zelené dlhopisy v hodnote až 250 mld. eur sa EÚ stane najväčším emitentom zelených dlhopisov na svete. Vyjadrujeme tým aj naše odhodlanie dosiahnuť udržateľnosť a udržateľné financovanie dostať do popredia úsilia EÚ o obnovu.“

Podľa informácií zo začiatku tohto roka Komisia takisto preskúmala svoj plán financovania obnovy v roku 2021 a potvrdila zámer vydať v tomto roku dlhodobé dlhopisy v celkovej výške približne 80 mld. eur, ktoré sa doplnia o desiatky miliárd eur krátkodobých poukážok EÚ.

Komisia bude ponúkať poukážky EÚ výlučne prostredníctvom aukcií, ktoré sa majú začať 15. septembra. Komisia zorganizuje pre poukážky EÚ zvyčajne dve aukcie mesačne, a to v prvú a tretiu stredu v mesiaci. Aukčný program sa spolu so syndikáciami použije aj v prípade dlhopisov. Zároveň bol zverejnený emisný kalendár, podľa ktorého bude Komisia usporadúvať v zásade jednu aukciu a jednu syndikáciu svojich dlhopisov mesačne.

Komisár Johannes Hahn dodal: „Potvrdenie nášho pôvodného plánu financovania na rok 2021 svedčí o tom, že v oblasti plánovania a prípravy sa doteraz vykonala skvelá práca. Spustenie našej aukčnej platformy je ďalšou výbornou správou, ktorá ešte viac zatraktívni pôžičky EÚ a bude mať trvalý vplyv na kapitálové trhy EÚ.“

Rámec pre zelené dlhopisy NextGenerationEU – postup na základe najnovších poznatkov

Aktuálne schválený rámec pre zelené dlhopisy NextGenerationEU bol vypracovaný v súlade so zásadami zelených dlhopisov stanovenými Medzinárodným združením kapitálových trhov (ICMA), ktoré pre zelené dlhopisy plnia úlohu trhovej normy. V súlade so štandardnou praxou rámec preskúmal poskytovateľ stanoviska druhej strany – spoločnosť Vigeo Eiris, ktorá je súčasťou Moody's ESG Solutions. Spoločnosť dospela k záveru, že rámec je zosúladený so zásadami zelených dlhopisov ICMA aj so širšou stratégiou EÚ v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a správy (ESG) a významne prispeje k udržateľnosti.

Rámec bol do prístupnej miery zosúladený so štandardom európskych zelených dlhopisov. Návrh normy EÚ pre zelené dlhopisy predložila Komisia v júli 2021. Musí prejsť následným spolurozhodovacím postupom v Európskom parlamente a Rade, po ktorom bude nasledovať implementačné obdobie pred nadobudnutím účinnosti. Uvedené zosúladenie sa odráža napríklad v tom, že do časti oprávnených investícií v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF) – hlavného nástroja na podporu obnovy Európy – sa integrovali technické kritériá preskúmania stanovené v taxonómii EÚ.

Zelené dlhopisy len na zelené ciele

Predkladaný rámec ukazuje komunite investorov, ako sa budú finančné prostriedky získané emisiou zelených dlhopisov NextGenerationEU používať na zelené ciele.

Konkrétnejšie, z výnosov zo zelených dlhopisov NextGenerationEU sa bude v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti financovať časť výdavkov súvisiacich s klímou. Každý členský štát musí zo svojho národného plánu obnovy a odolnosti, čiže plánu na čerpanie finančných prostriedkov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, vyčleniť aspoň 37 % na investície a reformy súvisiace s klímou, pričom mnohé členské štáty plánujú urobiť viac, ako sa vyžaduje.

Podľa pravidiel Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti členské štáty predložia Komisii správu o svojich zelených výdavkoch. Komisia tieto informácie použije na to, aby investorom ukázala, ako sa výnosy zo zelených dlhopisov použili na financovanie zelenej transformácie. Podľa rámca pre zelené dlhopisy NextGenerationEU budú podávané správy rozdelené do deviatich kategórií, pričom najväčší podiel bude mať čistá energia, energetická efektívnosť a čistá doprava.

Podávanie správ

V súlade so štandardnou praxou sa v danom rámci budú podávať správy o pridelených prostriedkoch, ako aj o vplyve. Na podávanie správ o pridelených prostriedkoch bude Komisia využívať údaje členských štátov o výdavkoch na zelené projekty. Správy o pridelených prostriedkoch overí nezávislý externý audítor.

Správy o vplyve sa vypracujú naprieč útvarmi Komisie a budú sa opierať o rozsiahle odborné znalosti zvnútra inštitúcie. Toto podávanie správ umožní investorom do zelených dlhopisov NextGenerationEU posúdiť prínos svojich investícií. Aby bolo podávanie správ o vplyve zmysluplné, nezaujaté a presné, Európska komisia sa bude opierať o nezávislé odborné poradenstvo. Na tomto základe Komisia zverejní, ako boli výnosy zo zelených dlhopisov NextGenerationEU pridelené rôznym investičným kategóriám a členským štátom.

Ďalšie kroky

K vydaniu zelených dlhopisov NextGenerationEU dôjde bezprostredne po uverejnení rámca, pričom prvá syndikovaná emisia je už naplánovaná na október 2021.

Súvislosti

NextGenerationEU je dočasný nástroj obnovy v objeme približne 800 mld. eur v bežných cenách určený na podporu obnovy Európy po pandémii koronavírusu a na pomoc pri budovaní zelenšej, digitálnejšej a odolnejšej Európy.

Na financovanie nástroja NextGenerationEU si Európska komisia do roku 2026 postupne v mene EÚ požičia na kapitálových trhoch približne 800 mld. eur. Z toho sa 421,5 mld. eur sprístupní hlavne na granty (v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a ďalších rozpočtových programov EÚ) a 385,2 mld. eur na úvery. To znamená, že v priemere sa ročne požičia približne 150 mld. eur.

Vzhľadom na objem, frekvenciu a zložitosť budúcich operácií prijímania pôžičiek sa Komisia bude riadiť najlepšími postupmi, ktoré používajú veľkí a častí emitenti. Zároveň zaviedla diverzifikovanú stratégiu financovania.

V septembri 2020 Európska komisia oznámila svoj zámer získať 30 % finančných prostriedkov prostredníctvom emisie zelených dlhopisov NextGenerationEU a použiť výnosy na financovanie ekologických investícií a reforiem, čím sa jasne zaviazala k udržateľnosti.

Ďalšie informácie

Rámec pre zelené dlhopisy

Otázky a odpovede týkajúce sa rámca pre zelené dlhopisy NextGenerationEU

Zelené dlhopisy NextGenerationEU

Webová lokalita o úverovej politike EÚ

Plán obnovy pre Európu

Čítať ďalej...

Koronavírus: EÚ a AstraZeneca sa dohodli na dodávkach vakcín proti COVID-19 a na ukončení súdnych sporov

EÚ a AstraZeneca dosiahli dohodu, ktorá zabezpečí dodanie zostávajúcich dávok vakcíny proti COVID-19 členským štátom v súlade s podmienkami predbežnej kúpnej zmluvy uzavretej 27. augusta 2020 so spoločnosťou AstraZeneca. Dohodou sa ukončí aj prebiehajúci spor na súde v Bruseli.

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová povedala: „Dnešná dohoda o urovnaní zaručuje, že AstraZeneca dodá do EÚ zvyšných 200 miliónov dávok očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19. Hoci sme tento týždeň dosiahli dôležitý míľnik – 70 % úplnej zaočkovanosti dospelej populácie EÚ, medzi našimi členskými štátmi existujú výrazné rozdiely v miere očkovania a neustála dostupnosť očkovacích látok vrátane vakcín spoločnosti AstraZeneca je naďalej kľúčová. A ako najsilnejší zástanca globálnej spolupráce a solidarity v oblasti vakcín budeme aj naďalej pomáhať zvyšku sveta. Do konca tohto roka sa prostredníctvom iniciatívy COVAX chceme podeliť o najmenej 200 miliónov dávok očkovacích látok s krajinami s nízkymi a strednými príjmami. Solidarita v oblasti vakcín je a bude aj naďalej našim zásadným postojom.“

Dohoda o urovnaní obsahuje pevný záväzok spoločnosti AstraZeneca dodať okrem 100 miliónov dávok dodaných do konca druhého štvrťroka 135 miliónov dávok do konca roka 2021 (60 miliónov dávok do konca tretieho štvrťroka a 75 miliónov dávok do konca 4. štvrťroka) a zostávajúce dávky (65 miliónov) do konca marca 2022. Celkový počet dodaných dávok sa tak podľa dohody zvýši na 300 miliónov.

Členským štátom sa poskytnú pravidelné harmonogramy dodávok a v prípade akýchkoľvek oneskorených dávok sa budú uplatňovať limitované zľavy.

Súvislosti

Európska komisia predstavila 17. júna európsku stratégiu na urýchlenie vývoja, výroby a nasadenia účinných a bezpečných vakcín proti ochoreniu COVID-19. Komisia financuje časť počiatočných nákladov výrobcov vakcín formou predbežných kúpnych zmlúv a za to získa právo na nákup stanoveného počtu dávok vakcíny v konkrétnom časovom rámci.

Pokiaľ ide o súčasné a nové varianty vírusu SARS-CoV-2 unikajúce imunitnej odpovedi, Komisia a členské štáty rokujú o nových dohodách so spoločnosťami zaradenými do existujúceho portfólia vakcín EÚ, čo by umožnilo nákup dostatočného množstva rýchlo prispôsobených vakcín na posilnenie a predĺženie imunity.

Členské štáty môžu na nákup nových vakcín použiť balík REACT-EU, jeden z najväčších programov v rámci nového nástroja obnovy NextGenerationEU, ktorým sa predlžujú a rozširujú opatrenia prijímané v reakcii na krízu a na nápravu jej dôsledkov.

Ďalšie informácie

Stratégia EÚ v oblasti vakcín

Bezpečné vakcíny proti ochoreniu COVID-19 pre Európanov

Opatrenia EÚ v reakcii na koronavírus

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login