Komisia podniká ďalšie kroky na podporu otvorenosti, sily a odolnosti európskeho hospodárskeho a finančného systému

Európska komisia predstavila novú stratégiu na podnietenie otvorenosti, sily a odolnosti hospodárskeho a finančného systému EÚ pre nadchádzajúce roky. Cieľom tejto stratégie je lepšie umožniť Európe zohrávať vedúcu úlohu v globálnej správe hospodárskych záležitostí a zároveň chrániť EÚ pred nekalými a zneužívajúcimi praktikami. S tým sa spája aj záväzok EÚ vytvoriť odolnejšie a otvorenejšie globálne hospodárstvo, dobre fungujúci medzinárodný finančný trh a mnohostranný systém založený na pravidlách. Je to v súlade s ambíciou predsedníčky von der Leyenovej dosiahnuť to, aby Komisia bola geopolitická, a nadväzuje na oznámenie Komisie z mája 2020 s názvom „Správny čas pre Európu: náprava škôd a príprava budúcnosti pre ďalšie generácie“.

Tento navrhovaný prístup je založený na troch vzájomne sa posilňujúcich pilieroch:

  1. Presadzovanie silnejšej medzinárodnej úlohy eura oslovením partnerov z tretích krajín s cieľom propagovať jeho používanie, ďalej podporou rozvoja nástrojov a referenčných hodnôt denominovaných v eurách a posilnením jeho postavenia ako medzinárodnej referenčnej meny v odvetví energetiky a komodít, a to aj pre vznikajúce energetické nosiče, ako je vodík. Emisia vysokokvalitných dlhopisov denominovaných v eurách v rámci NextGenerationEU v nadchádzajúcich rokoch značne zvýši hĺbku a likviditu kapitálových trhov EÚ a zatraktívni ich a euro pre investorov. Podpora udržateľného financovania je tiež príležitosťou na to, aby sa finančné trhy EÚ stali globálnym centrom ekologického financovania, čím sa posilní euro ako štandardná mena pre udržateľné finančné produkty. V tejto súvislosti bude Komisia pracovať na podpore využívania zelených dlhopisov ako nástrojov na financovanie investícií do energetiky potrebných na dosiahnutie cieľov v oblasti energetiky a klímy do roku 2030. Komisia vydá 30 % dlhopisov v rámci nástroja NextGenerationEU vo forme zelených dlhopisov. Komisia bude hľadať aj možnosti rozšírenia úlohy systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) s cieľom maximalizovať jeho environmentálne výsledky a podporiť obchodovanie v rámci ETS v EÚ. Okrem uvedených krokov bude Komisia aj naďalej podporovať úsilie Európskej centrálnej banky (ECB) o možné zavedenie digitálneho eura ako doplnku k hotovosti.
  2. Ďalší rozvoj infraštruktúr finančného trhu EÚ a zlepšenie ich odolnosti, a to aj pokiaľ ide o extrateritoriálne uplatňovanie sankcií tretími krajinami. Komisia v spolupráci s ECB a európskymi orgánmi dohľadu (ESA) nadviaže dialóg so spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti infraštruktúry finančného trhu s cieľom vykonať dôkladnú analýzu ich zraniteľnosti, pokiaľ ide o nezákonné extrateritoriálne uplatňovanie jednostranných opatrení tretími krajinami, a prijme opatrenia na odstránenie takýchto zraniteľných miest. Komisia takisto zriadi pracovnú skupinu na posúdenie možných technických otázok týkajúcich sa prevodu finančných zmlúv denominovaných v eurách alebo iných menách EÚ zúčtovaných mimo EÚ na centrálne protistrany v EÚ. Komisia okrem toho preskúma spôsoby ako zabezpečiť neprerušený tok základných finančných služieb vrátane platieb v prípade subjektov EÚ alebo osôb, na ktoré sa vzťahuje extrateritoriálne uplatňovanie jednostranných sankcií tretích krajín.
  3. Ďalšia podpora jednotného vykonávania a presadzovania vlastných sankcií EÚ. Komisia v tomto roku vytvorí databázu – register výmeny informácií o sankciách – s cieľom zabezpečiť účinné podávanie správ a výmenu informácií medzi členskými štátmi a Komisiou o vykonávaní a presadzovaní sankcií. Komisia bude spolupracovať s členskými štátmi na vytvorení jednotného kontaktného miesta pre otázky presadzovania a vykonávania s cezhraničným rozmerom. Komisia takisto zabezpečí, aby sa finančné prostriedky EÚ poskytnuté tretím krajinám a medzinárodným organizáciám nevyužívali spôsobom, ktorý porušuje sankcie EÚ. Vzhľadom na význam monitorovania harmonizovaného presadzovania sankcií EÚ Komisia zriadi špecializovaný systém umožňujúci anonymné oznamovanie obchádzania sankcií vrátane whistleblowingu.

Táto stratégia vychádza z oznámenia z roku 2018 o medzinárodnej úlohe eura, ktoré sa intenzívne zameriavalo na posilnenie a prehĺbenie hospodárskej a menovej únie (HMÚ). Odolná hospodárska a menová únia je jadrom stabilnej meny. V stratégii sa takisto zohľadňuje bezprecedentný plán obnovy „Next Generation EU“, ktorý EÚ prijala na boj proti pandémii COVID-19 a s cieľom pomôcť európskym ekonomikám zotaviť sa a realizovať zelenú a digitálnu transformáciu.

Členovia kolégia komisárov uviedli:

Výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti povedal: „EÚ je lídrom multilateralizmu a je odhodlaná úzko spolupracovať so svojimi partnermi. EÚ by zároveň mala upevniť svoje medzinárodné postavenie v hospodárskej a finančnej oblasti. V tejto stratégii sa stanovujú kľúčové spôsoby dosiahnutia tohto cieľa, medzi ktoré patrí najmä posilnenie celosvetového používania spoločnej meny EÚ – eura. Zaoberá sa aj spôsobmi, ako posilniť infraštruktúru, ktorá je základom nášho finančného systému, a dosiahnuť celosvetové vedúce postavenie v oblasti ekologického a digitálneho financovania. Pri vytváraní odolnejšieho hospodárstva sa EÚ musí lepšie brániť aj pred nekalými a nezákonnými praktikami z iných krajín. Ak k nim dôjde, mali by sme konať rozhodným a ráznym spôsobom, a preto je dôveryhodné presadzovanie sankcií EÚ také dôležité.“

Komisárka zodpovedná za finančné služby, finančnú stabilitu a úniu kapitálových trhov Mairead McGuinnessová uviedla: „Hospodárstvo a finančný trh EÚ musia byť naďalej atraktívne pre medzinárodných investorov. Výrazný pokrok, ktorý sa dosiahol od poslednej celosvetovej finančnej krízy, pomohol zlepšiť inštitucionálny a legislatívny rámec EÚ. Ambiciózny plán obnovy EÚ v reakcii na krízu spôsobenú ochorením COVID-19 podporí hospodárstvo a inovácie, rozšíri investičné príležitosti a zvýši ponuku vysokokvalitných dlhopisov denominovaných v eurách. S cieľom pokračovať v tomto úsilí – a zohľadniť nové geopolitické výzvy – navrhujeme niekoľko ďalších opatrení na zvýšenie odolnosti hospodárstva EÚ a infraštruktúr finančného trhu, posilnenie postavenia eura ako medzinárodnej referenčnej meny a vykonávania a presadzovania sankcií EÚ.“

Paolo Gentiloni, komisár zodpovedný za hospodárstvo, konštatoval: „Posilnenie medzinárodnej úlohy eura môže ochrániť naše hospodárstvo a finančný systém pred devízovými šokmi, znížiť závislosť od iných mien a zabezpečiť nižšie transakčné, zaisťovacie a finančné náklady pre podniky z EÚNáš nový dlhodobý rozpočet a NextGenerationEU sú našimi nástrojmi na podporu oživenia a transformácie našich hospodárstiev – v dôsledku toho ešte viac zatraktívňujeme euro pre svetových investorov.“

Komisárka pre energetiku Kadri Simsonová k tomu doplnila: „Silné euro je pre odvetvie energetiky dôležité. Na trhoch EÚ s energiou sa úloha eura v posledných rokoch výrazne zvýšila. Pokiaľ ide o zmluvy o zemnom plyne, jeho podiel sa zvýšil z 38 % na 64 %. Musíme zabezpečiť, aby tento trend pokračoval na novovznikajúcich trhoch, napríklad v oblasti vodíka, ako aj na strategických trhoch s obnoviteľnými zdrojmi energie, kde je EÚ svetovým lídrom. Chceme tiež posilniť úlohu eura pri financovaní udržateľných investícií, najmä ako meny zelených dlhopisov.“

Súvislosti

oznámení Komisie z decembra 2018 o posilnení medzinárodnej úlohy eura sa stanovili niektoré kľúčové opatrenia na posilnenie postavenia eura. Toto oznámenie sprevádzalo odporúčanie o medzinárodnej úlohe eura v energetike a po ňom nasledovalo päť sektorových konzultácií o úlohe eura na devízových trhoch, v sektore energetiky, na trhoch so surovinami, v obchode s poľnohospodárskymi a potravinovými komoditami a v sektore dopravy.

Viac informácií

Oznámenie Komisie

Oznámenie z decembra 2018 s názvom „Smerom k silnejšej medzinárodnej úlohe eura“

Odporúčanie o medzinárodnej úlohe eura v energetike

Sektorové konzultácie o úlohe eura na devízových trhoch, v sektore energetiky, na trhoch so surovinami, v obchode s poľnohospodárskymi a potravinovými komoditami a v sektore dopravy

Aktualizované nariadenie o blokovaní na podporu dohody o iránskom jadrovom programe

Čítať ďalej...

Nový európsky Bauhaus: Komisia otvára fázu koncipovania

Komisia otvorila fázu koncipovania iniciatívy Nový európsky Bauhaus, ktorú ohlásila predsedníčka von der Leyenová vo svojom prejave o stave Únie v roku 2020. Nový európsky Bauhaus je environmentálny, hospodársky a kultúrny projekt s cieľom kombinovať dizajn, udržateľnosť, prístupnosť, finančnú dostupnosť a investície v snahe pomôcť realizovať európsku zelenú dohodu. Jeho kľúčové hodnoty sú teda udržateľnosť, estetika a inkluzívnosť. Cieľom tejto fázy je zapojiť zainteresované strany, aby koncepciu formovali spoločne a preskúmali nápady, určili najpálčivejšie potreby a výzvy a vytvorili medzi sebou pevné prepojenia. Jej súčasťou je aj prvý ročník ceny nového európskeho Bauhausu, ktorý Komisia vyhlási na jar tohto roku.

Na jeseň tohto roku sa v rámci prvej fázy uverejnia výzvy na predkladanie návrhov v snahe uviesť do života nápady nového európskeho Bauhausu na minimálne piatich miestach v členských štátoch EÚ, a to pomocou finančných prostriedkov EÚ na vnútroštátnej i regionálnej úrovni.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila: „Nový európsky Bauhaus je projekt nádeje, ktorý nám pomôže preskúmať, ako môžeme spolu lepšie nažívať po prekonaní pandémie. Ide o zladenie udržateľnosti a štýlu v snahe priblížiť ľuďom myšlienky európskej zelenej dohody a vniesť ich do ich domovov. Potrebujeme všetky tvorivé hlavy: dizajnérov, umelcov, vedcov, architektov a občanov, aby nový európsky Bauhaus zaznamenal úspech.“

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová povedala: „Našou ambíciou pri novom európskom Bauhause je vyvinúť inovačný rámec na podporu, uľahčenie a urýchlenie zelenej transformácie. Dosiahneme ju skombinovaním udržateľnosti a estetiky. Spojíme svet kultúry a umenia na jednej strane a svet vedy a technológie na druhej strane. Zapojíme tak celú spoločnosť: našich umelcov, študentov, architektov, inžinierov, akademickú obec a inovátorov. Naštartujeme systémovú zmenu.“

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová doplnila: „Nový európsky Bauhaus je o tom, ako spolu nažívame, o našich hodnotách, spoločných priestoroch na prácu a voľný čas, o našich kolektívnych a súkromných skúsenostiach. Je to projekt pre všetky regióny a územia v Európe. Podporuje finančne dostupné riešenia, a teda by mal prispieť k sociálnej súdržnosti i riešeniu bytovej otázky. Ak chceme v našom okolí dosiahnuť reálnu zmenu, aby bol náš spoločný život krajší a udržateľnejší, musíme sa zamyslieť nad tým, ako nový európsky Bauhaus môže pomôcť realizovať nové nápady na konkrétnych miestach. Celá Komisia sa preto zaoberá otázkou, ako môžeme zmobilizovať naše nástroje a pomocou nich zaviesť prvý súbor konkrétnych opatrení iniciatívy nový európsky Bauhaus.“

Súvislosti

Nový európsky Bauhaus je kreatívna iniciatíva stierajúca hranice medzi vedou a technológiou, umením a sociálnym začlenením v úsilí o dizajn, ktorý nájde riešenia na každodenné problémy. 

Umelci, dizajnéri, inžinieri, vedci, podnikatelia, architekti, študenti a všetci zainteresovaní sa môžu na aktuálne spustenej špeciálnej webovej stránke podeliť o príklady inšpiratívnych úspechov nového európskeho Bauhausu, o svoje nápady, ako ho formovať a ako by sa mal vyvíjať, ako aj o svoje obavy a problémy, ktorým čelia.

Bude to začiatok inovačného procesu spoločného koncipovania. Organizácie, ktoré sa chcú intenzívnejšie zapojiť, môžu zareagovať na výzvu uverejnenú na webovej stránke a stať sa „partnermi Nového európskeho Bauhausu“.

Komisia v budúcich mesiacoch udelí ceny existujúcim príkladom začlenenia kľúčových hodnôt iniciatívy, ktoré môžu byť inšpiráciou pre diskusie o miestach, kde žijeme, a o ich premene.

V ďalšej fáze iniciatívy („fáza realizácie“) sa zavedie päť pilotných projektov zameraných na spoločné koncipovanie nových riešení, ktoré budú nielen udržateľné a inkluzívne, ale takisto budú mať štýl. Cieľom tretej fázy („šírenie“) je prostredníctvom nových projektov, vytvárania sietí a výmeny poznatkov v Európe i mimo nej šíriť nápady a koncepcie, ktoré sú podstatou nového európskeho Bauhausu.

Ďalšie informácie

Webová stránka nového európsky Bauhausu a „Nový európsky Bauhaus – vysvetlenie“

Nový európsky Bauhaus na Instagrame:

Nový európsky Bauhaus na Pintereste:  

Čítať ďalej...

Európska iniciatíva občanov: Európska komisia reaguje na iniciatívu „Menšinový balíček“

Európska komisia odpovedala na európsku iniciatívu občanov „Menšinový balíček – milión podpisov za rozmanitosť v Európe“. Ide o piatu úspešnú iniciatívu, ktorú podporil viac ako jeden milión občanov v celej EÚ.

Cieľom iniciatívy je zlepšenie ochrany osôb patriacich k národnostným a jazykovým menšinám. V odpovedi Komisie sa dôkladne hodnotia návrhy organizátorov a uvádza sa v nej, ako existujúce a nedávno prijaté právne predpisy EÚ podporujú rôzne aspekty tejto iniciatívy. V odpovedi sú načrtnuté ďalšie následné opatrenia.

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla: „Táto piata úspešná európska iniciatíva občanov dokazuje, že európski občania sa cítia výrazne angažovaní a chcú sa podieľať na verejnej diskusii o formovaní politiky Únie. Rešpektovanie práv osôb patriacich k menšine je jednou zo základných hodnôt Únie a Komisia je odhodlaná toto smerovanie podporovať.“

Posúdenie Komisie a následné opatrenia

Inklúzia a rešpektovanie bohatej kultúrnej rozmanitosti Európy patrí medzi priority a ciele Európskej komisie. Od roku 2013, keď organizátori pôvodne požiadali o registráciu iniciatívy, Komisia prijala širokú škálu opatrení, ktorými sa riešilo viacero aspektov návrhov iniciatívy. V oznámení sa každý z deviatich návrhov posudzuje samostatne, pričom sa zohľadňujú zásady subsidiarity a proporcionality. Hoci sa nenavrhujú žiadne ďalšie právne akty, dôraz na úplné vykonávanie existujúcich právnych predpisov a politík predstavuje účinný prostriedok na presadenie cieľov iniciatívy.

Súvislosti

Európskou iniciatívou občanov „Menšinový balíček“ sa vyzýva k prijatiu súboru právnych aktov na zlepšenie ochrany osôb patriacich k národnostným a jazykovým menšinám a k posilneniu kultúrnej a jazykovej rozmanitosti v Únii.

Organizátori oficiálne predložili svoju iniciatívu Komisii 10. januára 2020. Úspešne zozbierali 1 128 422 platných vyhlásení o podpore a dosiahli potrebné prahové hodnoty v jedenástich členských štátoch. Komisia sa s organizátormi stretla 5. februára 2020.

Organizátori predstavili svoju iniciatívu a návrhy 15. októbra 2020 na verejnom vypočutí, ktoré sa konalo v Európskom parlamente. Komisia mala potom tri mesiace na prijatie oznámenia, v ktorom uvedie svoje právne a politické závery týkajúce sa iniciatívy.

O iniciatíve „Menšinový balíček“ sa rokovalo na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu 14. decembra 2020. Európsky parlament v uznesení prijatom 17. decembra 2020 vyjadril podporu tejto iniciatíve.

Viac informácií

Oznámenie o európskej iniciatíve občanov „Menšinový balíček – milión podpisov za rozmanitosť v Európe“

Otázky a odpovede: Európska iniciatíva občanov: Európska komisia reaguje na iniciatívu „Menšinový balíček“

Webové sídlo európskej iniciatívy občanov: „Menšinový balíček – milión podpisov za rozmanitosť v Európe“

Čítať ďalej...

Koronavírus: Komisia uzatvára prípravné rozhovory so spoločnosťou Valneva na získanie potenciálnej novej vakcíny

Európska komisia ukončila prípravné rozhovory s farmaceutickou spoločnosťou Valneva s cieľom nakúpiť jej potenciálnu vakcínu proti ochoreniu COVID-19. Plánovaná zmluva so spoločnosťou Valneva by všetkým členským štátom EÚ umožnila nakúpiť spolu 30 miliónov dávok s možnosťou následného nákupu až do 30 miliónov ďalších.

Toto uzavretie prípravných rozhovorov s firmou Valneva ešte viac obohacuje už zabezpečené široké portfólio vakcín, ktoré sa budú vyrábať v Európe, vrátane už podpísaných zmlúv so spoločnosťami AstraZenecaSanofi-GSKJanssen Pharmaceutica NVBioNtech-Pfizer, CureVac a Moderna a dopĺňa už ukončené prípravné rozhovory so spoločnosťou Novavax. Týmto diverzifikovaným portfóliom vakcín sa zabezpečí, aby bola Európa dobre pripravená na očkovanie, len čo sa preukáže, že vakcíny sú bezpečné a účinné tak ako v prípade vakcín od spoločností BioNTech/Pfizer a Moderna, ktoré boli v EÚ nedávno povolené. Členské štáty môžu vakcíny darovať krajinám s nižšími a strednými príjmami alebo ju distribuovať do ďalších európskych krajín.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla: „Pretrvávajúca pandémia COVID-19 v Európe a na celom svete nám ukázala, že je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby všetky členské štáty mali prístup k čo najširšiemu portfóliu vakcín na ochranu ľudí v Európe aj mimo nej. Dnešný krok smerom k dosiahnutiu dohody so spoločnosťou Valneva prispeje k ďalšiemu doplneniu portfólia vakcín EÚ a preukazuje odhodlanie Komisie nájsť trvalé riešenie tejto pandémie.“

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová vyhlásila: „Touto ôsmou vakcínou dopĺňame už širokú a diverzifikovanú škálu vakcín v našom portfóliu. Môžeme tak maximalizovať naše šance na zabezpečenie prístupu k bezpečnému a účinnému očkovaniu do konca roka 2021 pre všetkých občanov. Všetky členské štáty už začali svoje očkovacie kampane a v priebehu tohto roka začnú dostávať čoraz väčší počet dávok, aby pokryli všetky svoje potreby.“

Valneva je európska biotechnologická spoločnosť, ktorá vyvíja vakcínu na báze inaktivovaného vírusu. Ide o tradičnú technológiu vývoja vakcín, ktorá sa používa 60 – 70 rokov so zavedenými metódami a vysokou úrovňou bezpečnosti. Táto technológia sa používa pri výrobe väčšiny vakcín proti chrípke a mnohých detských vakcín. V súčasnosti je to v rámci klinického skúšania v Európe jediný kandidát na inaktivovanú vakcínu proti ochoreniu COVID-19.

Komisia s podporou členských štátov EÚ sa rozhodla podporiť túto vakcínu na základe dôkladného vedeckého posúdenia, použitej technológie, skúseností firmy s vývojom vakcín a jej výrobnej kapacity schopnej zaistiť dodávky pre všetky členské štáty EÚ.

Súvislosti

Európska komisia predstavila 17. júna európsku stratégiu na urýchlenie vývoja, výroby a nasadenia účinných a bezpečných vakcín proti ochoreniu COVID-19. Komisia financuje časť počiatočných nákladov výrobcov vakcín formou predbežných kúpnych zmlúv a za to získa právo na nákup stanoveného počtu dávok vakcíny v konkrétnom časovom rámci. Poskytnuté finančné prostriedky sa považujú za preddavok za vakcíny, ktoré členské štáty neskôr skutočne nakúpia.

Keďže rozhodnutie investovať do vakcíny proti COVID-19 je pre vývojové spoločnosti vzhľadom na vysoké náklady a značnú mieru zlyhania vysoko rizikové, vďaka dohodám bude možné realizovať investície, ktoré by sa inak nemuseli uskutočniť.

Keď sa ukáže, že vakcíny sú bezpečné a účinné, a Európska agentúra pre lieky im udelí povolenie na uvedenie na trh, bude potrebné ich rýchlo distribuovať a nasadiť v celej Európe. Komisia 15. októbra stanovila kľúčové kroky, ktoré musia členské štáty podniknúť, aby boli v plnej miere pripravené. Patrí k nim aj vypracovanie vnútroštátnych stratégií očkovania. Komisia zavádza spoločný rámec podávania správ a platformu na monitorovanie účinnosti vnútroštátnych stratégií očkovania. Zároveň prijala ďalšie kroky na posilnenie opatrení v oblasti pripravenosti a reakcie v celej EÚ, ako aj stratégiu, ako sa chrániť pred ochorením COVID-19 v zime. Tá členským štátom ponúka ďalšiu podporu pri nasadzovaní vakcín.

Komisia sa takisto zaviazala zabezpečiť, aby vakcínu dostali všetci, ktorí ju potrebujú, a to nielen doma, ale kdekoľvek na svete. Nikto nebude v bezpečí, kým nebudú v bezpečí všetci. Preto Komisia od 4. mája 2020 v rámci globálnej reakcie na koronavírus, čo je balík globálnych opatrení zameraných na všeobecný prístup k testom, liečbe a vakcínam proti koronavírusu a na globálnu obnovu, vyzbierala takmer 16 miliárd eur. Okrem toho potvrdila svoj záujem zapojiť sa do nástroja COVAX pre spravodlivý prístup k cenovo dostupným vakcínam proti ochoreniu COVID-19 na celom svete. Komisia zároveň v rámci úsilia Tímu Európa v súvislosti s globálnou reakciou na koronavírus oznámila príspevok vo výške 400 miliónov eur vo forme záruk a ďalších 100 miliónov eur vo forme grantového financovania na podporu nástroja COVAX a jeho cieľov. Týchto 500 miliónov eur z rozpočtu EÚ spolu s príspevkami členských štátov EÚ a EIB budú kľúčovým príspevkom pre nástroj COVAX, aby sa zabezpečilo, že do konca roka 2021 sa ľuďom v krajinách s nízkymi a strednými príjmami sprístupní viac ako jedna miliarda dávok vakcíny.

Ďalšie informácie

Stratégia EÚ v oblasti vakcín

Bezpečné vakcíny proti ochoreniu COVID-19 pre Európanov

Otázky a odpovede: Podmienečné povolenie na uvedenie vakcín proti COVID-19 na trh

Reakcia EÚ na koronavírus

Prehľad protiopatrení Komisie

Prehľad: Ako účinkujú vakcíny

Prehľad: Prínosy očkovania pre zdravie

Prehľad: Povoľovací proces

Prehľad: Dlhodobá bezpečnosť

Prehľad: Súčasné portfólio EÚ

Čítať ďalej...

Európska iniciatíva občanov: Komisia sa rozhodla zaregistrovať iniciatívu za „zákaz praktík hromadného biometrického sledovania“

Európska komisia rozhodla o registrácii európskej iniciatívy občanov s názvom „Iniciatíva občianskej spoločnosti za zákaz praktík hromadného biometrického sledovania“. Organizátori tejto európskej iniciatívy občanov vyzývajú Komisiu, aby navrhla právny akt, ktorým sa navždy ukončí náhodné a svojvoľné využívanie biometrických údajov takými formami, ktoré môžu viesť k hromadnému sledovaniu alebo akémukoľvek neprimeranému zasahovaniu do základných práv.

Komisia sa domnieva, že táto iniciatíva je z právneho hľadiska prijateľná, pretože spĺňa potrebné podmienky. Preto rozhodla o jej zaregistrovaní. Komisia v tomto štádiu neanalyzovala podstatu iniciatívy.

Ďalšie kroky

Po tejto registrácii iniciatívy môžu organizátori v najbližších 6 mesiacoch začať proces zbierania podpisov na jej podporu. Ak sa v priebehu roka podarí získať milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich z aspoň siedmich rôznych členských štátov, Komisia sa bude musieť k iniciatíve do šiestich mesiacov vyjadriť. Svoje rozhodnutie, či sa žiadosťou bude alebo nebude zaoberať, musí v oboch prípadoch odôvodniť.

Súvislosti

Európska iniciatíva občanov bola zavedená Lisabonskou zmluvou ako nástroj občanov na ovplyvňovanie tvorby politík. Oficiálne bola aktivovaná v apríli 2012.

Po formálnom zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov môže milión občanov z aspoň štvrtiny členských štátov EÚ vyzvať Európsku komisiu, aby v oblastiach, v ktorých má právomoc konať, navrhla právne akty.

Podmienky prípustnosti: 1) navrhovaná iniciatíva nesmie zjavne prekračovať rámec právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu, 2) nesmie predstavovať zjavné zneužitie práva, byť zjavne neopodstatnená ani šikanujúca, 3) ani nesmie byť zjavne v rozpore s hodnotami Únie.

Od spustenia európskej iniciatívy občanov Komisia celkovo zaregistrovala 76 občianskych iniciatív a 26 ich zamietla, pretože nesplnili podmienky.

Ďalšie informácie

Európska iniciatíva občanov – „Iniciatíva občianskej spoločnosti za zákaz praktík hromadného biometrického sledovania“

Európska iniciatíva občanov – webové sídlo

Európske iniciatívy občanov, pre ktoré sa v súčasnosti zbierajú podpisy

Fórum európskej iniciatívy občanov

Kampaň #EUTakeTheInitiative

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála