Program Erasmus+ podľa novej správy podporil v roku 2022 príležitosti na mobilitu pre viac ako 1,2 milióna študentov a učiteľov

Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+ podporil v roku 2022 približne 26 000 projektov a bol prínosom pre viac ako 73 000 organizácií. Poskytol príležitosti pre viac ako 1,2 milióna študentov, vzdelávajúcich sa osôb, profesorov, učiteľov, školiteľov, pracovníkov s mládežou a mladých ľudí.

Toto sú hlavné výsledky výročnej správy o programe Erasmus+ za rok 2022, ktorú Komisia predstavila na 6. európskom samite o vzdelávaní. Zo správy vyplýva, že v roku 2022 program splnil svoje ciele s vysokou mierou čerpania a efektívnym využívaním finančných prostriedkov.

Uvádza sa v nej, že program naďalej rastie. Program Erasmus+ s rozpočtom približne 26,2 miliardy EUR na obdobie 2021 – 2027 (takmer dvojnásobok finančných prostriedkov dostupných v rokoch 2014 – 2020) kladie silný dôraz na sociálnu inklúziu, zelenú a digitálnu transformáciu a podporu účasti na demokratickom živote.

Správa za rok 2022 poskytuje prehľad o vplyve programu Erasmus+ na životy miliónov ľudí, ktorí sa zúčastňujú na rôznych aktivitách v rámci mobility v Európe a mimo nej. Mobilita vzdelávajúcich sa osôb, zamestnancov a mladých ľudí je hlavnou náplňou programu Erasmus+. Má pozitívny vplyv na ich vzdelávací, sociálny, osobný a profesijný rozvoj a posilňuje pocit európskej identity. Miera mobility sa takisto vrátila na úroveň spred pandémie.

S celkovým rozpočtom viac ako 4 miliardy EUR v roku 2022, čo je o 38 % viac ako v predchádzajúcom roku, sa program Erasmus+ ešte viac sprístupnil malým organizáciám a stal sa inkluzívnejším pre osoby s nedostatkom príležitostí. Program Erasmus+ vďaka svojmu zameraniu na inklúziu a rozmanitosť podporil v roku 2022 134 000 osôb s nedostatkom príležitostí, aby využili aktivitu v rámci mobility. Patria sem osoby so zdravotným postihnutím a migranti, ako aj občania EÚ, ktorí žijú v odľahlých oblastiach alebo čelia sociálno-ekonomickým ťažkostiam.

Program je takisto zelenší a digitálnejší. V roku 2022 sa v rámci 1 300 projektov spolupráce s rozpočtom 592 miliónov EUR podporili ciele zamerané na životné prostredie a boj proti zmene klímy, čo svedčí o pretrvávajúcej snahe programu o zelenú transformáciu. Program takisto pokračoval v podpore digitálnej transformácie systémov vzdelávania a odbornej prípravy v súlade s akčným plánom digitálneho vzdelávania: v roku 2022 sa viac ako 1 650 projektov tvorených v spolupráci s celkovým rozpočtom 744 miliónov EUR týkalo digitálnej transformácie.

Erasmus+ zohráva kľúčovú úlohu aj pri posilňovaní európskej identity a hodnôt a pri prispievaní k demokratickejšej Únii. Približne 340 miliónov EUR z rozpočtu na rok 2022 sa využilo na financovanie 1 200 projektov spolupráce na podporu účasti na demokratickom živote.

Program Erasmus+ poskytol od svojho vzniku v roku 1987 až do konca roka 2022 príležitosti na štúdium, odbornú prípravu, prácu a dobrovoľnícku činnosť v zahraničí približne 14 miliónom ľudí. V nasledujúcich rokoch bude program Erasmus+ vďaka silnej podpore zo strany inštitúcií EÚ a členských štátov naďalej poskytovať viac príležitostí na vzdelávanie a účasť na nadnárodných projektoch.

Komisia v súčasnosti pripravuje komplexné hodnotenie programu Erasmus+ a do konca roka 2024 predloží svoju hodnotiacu správu ostatným inštitúciám EÚ. Výsledky a odporúčania hodnotenia budú podkladom pre vykonávanie súčasného programu a prípravu jeho nástupcu po roku 2027.

Výzva na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus+ na rok 2024 bola otvorená 28. novembra 2023.

Súvislosti

Program Erasmus bol vytvorený v roku 1987 a v tom čase poskytol príležitosti na vzdelávaciu mobilitu 3 000 univerzitným študentom. Odvtedy došlo v priebehu rokov k podstatným zmenám programu Erasmus, keď sa program modernizoval a otvoril novým krajinám. V roku 2014 sa program premenoval na Erasmus+, aby aj jeho názov zachytával skutočnosť, že sa rozšíril na všetky oblasti vzdelávania, ako aj na mládež a šport. Program ponúka jednotlivcom všetkých vekových kategórií príležitosti študovať, absolvovať odbornú prípravu alebo sa vzdelávať v zahraničí prostredníctvom širokej škály účastníckych organizácií.

Dnes je jedným z najznámejších a najobľúbenejších programov EÚ. Doteraz sa doň zapojilo takmer 14 miliónov ľudí. Ponúka príležitosti na spoluprácu a mobilitu v školskom vzdelávaní pre žiakov i učiteľov, v odbornom vzdelávaní a príprave, vo vysokoškolskom vzdelávaní a vzdelávaní dospelých, ako aj projekty pre učňov, mladých ľudí, pracovníkov s mládežou a aj pre športových trénerov.

Program Erasmus+ zohrával kľúčovú úlohu aj v reakcii Komisie na ruskú útočnú vojnu proti Ukrajine. Komisia okamžite prijala opatrenia na podporu ukrajinských študentov, mladých ľudí, učiteľov, pedagógov a profesorov prostredníctvom programu Erasmus+. V rámci programu sa podporili aj vzdelávajúce sa osoby z Ukrajiny, ktorým bolo poskytnutých pol milióna učebníc.

V období rokov 2021 – 2027 disponuje Erasmus+ rozpočtom vo výške 26,2 miliardy eur doplneným zdrojmi z externých nástrojov EÚ vo výške približne 2,2 miliardy eur. Cieľom programu je tak podporiť ešte viac ľudí a nápadov v Európe i za jej hranicami. V súčasnom programovom období sa do programu Erasmus+ začlenila aj iniciatíva DiscoverEU. V roku 2022 viac ako 230 000 mladých ľudí požiadalo o približne 83 000 cestovných poukazov dostupných prostredníctvom iniciatívy DiscoverEU, čo potvrdilo popularitu tohto programu a dopyt po ňom.

Ďalšie informácie

Výročná správa programu Erasmus+ za rok 2022

Spoznajte program Erasmus+

Výzva v rámci programu Erasmus+ na rok 2024

Otvorená verejná konzultácia v rámci programu Erasmus+

Európsky samit o vzdelávaní

Európsky vzdelávací priestor

Čítať ďalej...

Komisia víta politickú dohodu o silnejšej kontrole vývozu odpadu

Komisia víta politickú dohodu o preprave odpadu, ktorú včera v noci dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorou sa zabezpečí, aby EÚ prevzala väčšiu zodpovednosť za svoj odpad a nevyvážala svoje environmentálne výzvy do tretích krajín. Týmito pravidlami sa uľahčí aj využívanie odpadu ako zdroja. Dohoda prispieva k cieľu Európskej zelenej dohody znížiť znečistenie a pokročiť v obehovom hospodárstve.

Vývoz plastového odpadu z EÚ do krajín, ktoré nie sú členmi OECD, bude zakázaný. Len ak sú splnené prísne environmentálne podmienky, jednotlivé krajiny môžu prijať takýto odpad päť rokov po nadobudnutí účinnosti nových pravidiel. Vzhľadom na globálne problémy s prudkým nárastom množstva plastového odpadu a výzvy pre jeho udržateľné nakladanie sa zákonodarcovia EÚ prostredníctvom tohto opatrenia snažia predchádzať zhoršovaniu životného prostredia a znečisteniu v tretích krajinách spôsobenému plastovým odpadom, ktorý vzniká v EÚ.

Iný odpad vhodný na recykláciu sa bude vyvážať z EÚ do krajín, ktoré nie sú členmi OECD, len ak zabezpečia, že s ním budú môcť nakladať udržateľným spôsobom. Zároveň bude vďaka moderným digitalizovaným postupom jednoduchšie prepravovať odpad na recykláciu v rámci EÚ. Zintenzívni sa aj presadzovanie práva a spolupráca v boji proti nezákonnému obchodovaniu s odpadom. Nový zákon doplní novú smernicu o trestných činoch proti životnému prostrediu, v súvislosti s ktorou sa včera dosiahla politická dohoda.

Zabezpečenie udržateľného nakladania s vývozom odpadu z EÚ

Prijatými opatreniami týkajúcimi sa vývozu odpadu sa stanoví norma, pokiaľ ide o predchádzanie problémom v oblasti životného prostredia a verejného zdravia v tretích krajinách spôsobeným neudržateľným nakladaním s odpadom, ktorý vznikol inde. Toto nové nariadenie umožní vývoz odpadu do krajín, ktoré nie sú členmi OECD, len ak tieto krajiny informujú Komisiu, že sú ochotné dovážať odpad a sú schopné s ním nakladať udržateľným spôsobom. V prípade plastového odpadu nebude povolený vývoz do krajín, ktoré nie sú členmi OECD, 2,5 roka po nadobudnutí účinnosti nového zákona, pokiaľ krajina nebude môcť splniť prísne podmienky – v tomto prípade by bol povolený dovoz, ale len päť rokov po nadobudnutí účinnosti nových pravidiel.

Komisia bude tiež monitorovať vývoz odpadu do krajín OECD a prijme opatrenia, ak takýto vývoz spôsobí environmentálne problémy v krajine určenia. Okrem toho všetky spoločnosti EÚ, ktoré vyvážajú odpad mimo EÚ, budú musieť zabezpečiť, aby zariadenia prijímajúce ich odpad podliehali nezávislému auditu, ktorým sa preukáže, že s týmto odpadom nakladajú environmentálne vhodným spôsobom.

Uvoľnenie potenciálu trhu EÚ s odpadom na podporu obehového hospodárstva

Obeh odpadu na recykláciu a opätovné použitie medzi členskými štátmi je kľúčom k prechodu EÚ na obehové hospodárstvo a bezpečnosti dodávok surovín.

EÚ zmodernizuje súčasné postupy týkajúce sa odpadu z lodnej dopravy, čím sa zvýši jeho digitalizácia. Zjednodušia a zefektívnia sa aj zrýchlené postupy pre určité oprávnené zariadenia určené členskými štátmi. Tým sa uľahčí opätovný vstup odpadu do obehového hospodárstva v celej EÚ bez toho, aby sa znížila potrebná úroveň kontroly takejto prepravy.

Boj proti nezákonnému obchodovaniu s odpadom

V záujme zintenzívnenia reakcie EÚ na nezákonné obchodovanie s odpadom sa posilní spolupráca medzi členskými štátmi EÚ a budú sa uplatňovať odrádzajúcejšie sankcie voči zločincom zapojeným do nezákonného obchodovania s odpadom. Komisia bude môcť konať na mieste s cieľom podporiť vyšetrovania členských štátov v súvislosti s nadnárodnou trestnou činnosťou spojenou s obchodovaním s odpadom s priamym zapojením Úradu EÚ pre boj proti podvodom (OLAF) v týchto otázkach.

Obchodovanie s odpadom je jednou z najzávažnejších trestných činov proti životnému prostrediu, ktorá poškodzuje životné prostredie, ale aj legitímne podniky. Okrem toho existuje jasná súvislosť medzi obchodovaním s odpadom a organizovanou trestnou činnosťou. Až tretina všetkej prepravy odpadu sa považuje za nezákonnú, čo každoročne vytvára značný nezákonný zisk.

Ďalšie kroky

Európsky parlament a Rada budú teraz musieť formálne prijať nariadenie v súlade s dosiahnutou politickou dohodou. Po formálnom prijatí nadobudne nariadenie účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v úradnom vestníku.

Komisia sa už pripravuje na rýchle vykonávanie, napríklad tým, že včas sprevádzkuje digitálne postupy a oslovuje sa prostredníctvom multilaterálnych a regionálnych fór, ako aj dvojstranne, s cieľom poskytnúť podporu partnerským krajinám, ktoré vyvíjajú úsilie o zosúladenie s novými požiadavkami na vývoz. Očakáva sa, že sa tým podporia aj lepšie postupy nakladania s odpadom a zavádzanie obehovejších modelov v hospodárstvach partnerských krajín EÚ.

Súvislosti

Nové nariadenie je kľúčovým záväzkom Európskej zelenej dohodynového akčného plánu pre obehové hospodárstvo, akčného plánu nulového znečistenia a novej stratégie EÚ na boj proti organizovanej trestnej činnosti na roky 2021 – 2025.

Odpad môže byť cenným zdrojom, ale musí sa používať opatrne. Odpad, ktorý je prepravovaný cez hranice, môže poškodiť ľudské zdravie a životné prostredie, ak nie je v cieľových krajinách riadne kontrolovaný a nenakladá sa s ním udržateľným spôsobom. Na druhej strane, takýto odpad môže mať pozitívnu ekonomickú hodnotu a takisto environmentálny prínos. Je to tak v prípade, že sa recykluje a používa ako druhotné materiály, čím nahrádza pôvodné látky a prispieva k intenzívnejšiemu obehovému hospodárstvu.

Medzinárodný obchod s odpadom je na vzostupe a EÚ v ňom zohráva významnú úlohu. V súčasnosti platné nariadenie o preprave odpadu pochádza z roku 2006. Od jeho prijatia sa vývoz odpadu z EÚ do tretích krajín výrazne zvýšil, a to najmä do krajín, ktoré nie sú členmi OECD. Nedostatok podrobných ustanovení na zabezpečenie toho, aby sa s odpadom v cieľových krajinách nakladalo udržateľným spôsobom, viedol v týchto krajinách k nedostatočnému presadzovaniu pravidiel a výzvam v oblasti životného prostredia a verejného zdravia.

Viac informácií

Návrh nového nariadenia o preprave odpadu

Webová stránka Európskej komisie o preprave odpadu

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login