Rozpočet EÚ na obnovu hospodárstva: Otázky a odpovede o Mechanizme spravodlivej transformácie

Čo sa zmení v Mechanizme spravodlivej transformácie?

Prechod ku klimatickej neutralite sa jednotlivých regiónov a odvetví dotkne rôzne: bude pre ne predstavovať odlišné príležitosti, ale aj výzvy. Pre niektoré z nich to bude predstavovať okamžité prínosy, niektoré zasa budú čeliť viacerým výzvam než iné a nie všetky budú mať rovnakú kapacitu na pokrytie nákladov spojených s prispôsobovaním sa zmene klímy. Komisia s cieľom pomôcť najzraniteľnejším regiónom pri zvládaní sociálno-ekonomických dôsledkov prechodu v januári 2020 navrhla Mechanizmus spravodlivej transformácie s objemom 100 miliárd eur, ktorý pozostáva z troch pilierov: Fond na spravodlivú transformáciu, schéma na spravodlivú transformáciu v rámci Programu InvestEU a úverový nástroj pre verejný sektor. Mechanizmus je súčasťou investičného plánu európskej zelenej dohody s objemom 1 bilión eur, ktorý bol navrhnutý v januári.

Vzhľadom na krízu spôsobenú koronavírusom sa stala naliehavejšou nielen potreba udržateľnej zelenej obnovy, ale aj nutnosť pomáhať najzraniteľnejším regiónom. Preto chce Európska komisia posilniť Mechanizmus spravodlivej transformácie ako súčasť svojho mechanizmu reakcie na krízu, ako aj v rámci nového návrhu budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ. Celkový rozpočet Fondu na spravodlivú transformáciu sa zvýši na 40 miliárd eur a posilní sa aj schéma pre spravodlivú transformáciu v rámci InvestEU. Komisia dnes takisto predkladá svoj návrh na úverový nástroj pre verejný sektor, v rámci ktorého sa zmobilizuje 25 až 30 miliárd eur. Očakáva sa, že Mechanizmus spravodlivej transformácie teraz celkovo zmobilizuje verejné a súkromné investície vo výške aspoň 150 miliárd eur.

Aké bude navýšenie prostriedkov pre Fond na spravodlivú transformáciu a na čo sa použije?

Popri navrhovaných prostriedkoch vo výške 7,5 miliardy eur Komisia navrhuje značné dodatočné financovanie v objeme 2,5 miliardy eur z budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ a 30 miliárd eur z programu Next Generation EU. Dohromady tak celková suma pre Fond na spravodlivú transformáciu predstavuje 40 miliárd eur.

Finančné prostriedky sa použijú na zmiernenie sociálno-ekonomických dôsledkov zelenej transformácie v najpostihnutejších regiónoch, napríklad prostredníctvom podpory rekvalifikácie pracovníkov, pomoci MSP pri vytváraní nových hospodárskych príležitostí a celkovej diverzifikácie hospodárskej činnosti, aby sa investovalo do budúcnosti najzasiahnutejších regiónov.

Alokácie členských štátov z Fondu na spravodlivú transformáciu

 

Alokácia
(v miliónoch eur, ceny za 2018)

BE

380

BG

2 693

CZ

3 413

DK

185

DE

5 152

EE

736

IE

176

EL

1 726

ES

1 806

FR

2 142

HR

387

IT

2 141

CY

210

LV

398

LT

568

LU

19

HU

543

MT

48

NL

1 296

AT

282

PL

8 000

PT

465

RO

4 449

SI

538

SK

954

FI

968

SE

324

Spolu

40 000

 Čo sa zmení v schéme pre spravodlivú transformáciu v rámci InvestEU?

Ako sa uvádza v investičnom pláne európskej zelenej dohody, schéma pre spravodlivú transformáciu v rámci Programu InvestEU (2. pilier Mechanizmu spravodlivej transformácie) zabezpečí vytvorenie dodatočných investícií zameraných na spravodlivý prechod regiónov v súčinnosti s Fondom na spravodlivú transformáciu (1. pilier Mechanizmu spravodlivej transformácie) a úverovým nástrojom pre verejný sektor (3. pilier mechanizmu spravodlivého prechodu). Schéma pre spravodlivú transformáciu Programu InvestEU sa posilní vďaka zvýšeniu záruky z InvestEU.

V rámci schémy pre spravodlivú transformáciu Programu InvestEU bude podpora investícií zameraných na spravodlivý prechod regiónov možná prostredníctvom ktoréhokoľvek segmentu politiky InvestEU, a to v závislosti od konkrétnych investičných potrieb identifikovaných členskými štátmi v plánoch spravodlivej transformácie územia. Takáto podpora zameraná na ekonomicky životaschopné investície súkromných subjektov a subjektov verejného sektora v týchto regiónoch sa bude implementovať prostredníctvom finančných produktov z Programu InvestEU, ktoré navrhnú implementujúci partneri InvestEU (napr. skupina Európskej investičnej banky či národné podporné banky alebo inštitúcie). Na tento účel sa do investičných usmernení InvestEU, v ktorých sa stanovujú požiadavky na investičné operácie podporované prostredníctvom Fondu InvestEU, zahrnie oddiel o schéme pre spravodlivú transformáciu Programu InvestEU a spôsoboch jej implementácie.

Čo je úverový nástroj pre verejný sektor?

Európska komisia a Európska investičná banka dnes predložili návrh na tretí pilier Mechanizmu spravodlivej transformácie, konkrétne úverový nástroj pre verejný sektor. Nástroj budú spoločne implementovať Komisia a Európska investičná banka. Bude pozostávať z grantovej zložky v hodnote 1,5 miliardy eur z rozpočtu EÚ a z úverovej zložky v hodnote až do 10 miliárd eur z vlastných zdrojov Európskej investičnej banky. Očakáva sa, že nástroj zmobilizuje 25 až 30 miliárd eur verejných investícií v prospech takých oblastí, ako je energetická a dopravná infraštruktúra, siete diaľkového vykurovania, verejná doprava, opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti, sociálna infraštruktúra či iné projekty, z ktorých môžu mať priamy prospech komunity v postihnutých regiónoch a ktoré môžu znížiť sociálno-ekonomické náklady na prechod.

Ako môžu členské štáty získať podporu z tohto úverového nástroja?

Všetky investície v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie vrátane úverového nástroja pre verejný sektor sa budú musieť implementovať na základe plánov spravodlivej transformácie územia. Členské štáty tieto plány pripravia s ohľadom na analýzu Komisie v rámci európskeho semestra 2020 a poskytnú prehľad procesu transformácie do roku 2030. Plány musia byť v súlade s národnými energetickými a klimatickými plánmi a s prechodom na klimaticky neutrálne hospodárstvo. Plány spravodlivej transformácie územia určia najpostihnutejšie územia, ktoré by sa mali podporovať v každom členskom štáte, ako aj prioritné oblasti politiky v jednotlivých regiónoch.

Schválenie týchto plánov umožňuje prístup ku všetkým trom pilierom Mechanizmu spravodlivej transformácie vrátane tretieho piliera – úverového nástroja pre verejný sektor.

Grantovú zložku nástroja bude spravovať formou priameho riadenia Európska komisia a úverovú zložku poskytne Európska investičná banka v súlade s vlastnými pravidlami, politikami a postupmi. Na zabezpečenie prístupu k nástroju bude grantová zložka k dispozícii pre oprávnené projekty v členských štátoch ako súčasť vnútroštátnych balíkov, ktoré budú vyčlenené do decembra 2024. Po tomto dátume sa v záujme podpory plnej implementácie tohto nástroja budú výzvy na predkladanie návrhov vyhlasovať na úrovni EÚ. Tento nástroj začne fungovať po podpísaní administratívnej dohody medzi Komisiou a Európskou investičnou bankou.

Ktoré regióny sú oprávnené na využitie úverového nástroja?

Ako súčasť Mechanizmu spravodlivej transformácie bude úverový nástroj pre verejný sektor slúžiť tým regiónom jednotlivých členských štátov, ktoré sa v schválených plánoch spravodlivej transformácie územia identifikujú ako najpostihnutejšie prechodom na uhlíkovo neutrálnu Európsku úniu.

Ktoré investície možno financovať z úverového nástroja pre verejný sektor?

Všetky investície v rámci úverového nástroja pre verejný sektor sa musia realizovať na základe plánov spravodlivej transformácie územia a musia byť zároveň v súlade s úverovou politikou, pravidlami a postupmi Európskej investičnej banky. Na získanie grantu sa musí zabezpečiť financovanie Európskou investičnou bankou.

Oprávnenými projektmi budú tie investície verejného sektora, z ktorých majú priamy prospech určené územia a regióny. Navyše musia prispievať k plneniu ich osobitných rozvojových potrieb vyplývajúcich z prechodu, a to v súlade s plánmi spravodlivej transformácie územia.

Oprávnené sú len projekty, ktoré nevytvárajú dostatočný tok vlastných príjmov a ktoré by sa nedali financovať za komerčných podmienok bez prvku grantovej podpory. Z nástroja sa môže financovať napríklad energetická a dopravná infraštruktúra, siete diaľkového vykurovania, opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti vrátane renovácie budov, sociálna infraštruktúra, ale aj rôzne iné projekty.

Ďalšie informácie

Dlhodobý rozpočet EÚ na obdobie 2021 – 2027: Návrh Komisie z mája 2020

Čítať ďalej...

Ďalšie aktuality

Aktuality

Rozpočet EÚ na obnovu hospodárstva: Otázky a odpovede o Mechanizme spravodlivej transformácie

Rozpočet EÚ na obnovu hospodár…

31 máj, 2020

Čo sa zmení v Mechanizme spravodlivej transformácie? Prechod ku klimatickej neutralite sa...

Aktuality

Komisia v spolupráci s Európskou investičnou bankou navrhuje úverový nástroj pre verejný sektor na podporu zelených investícií

Komisia v spolupráci s Európsk…

28 máj, 2020

Európska komisia v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie predkladá návrh na úverový ...

Aktuality

Globálna reakcia na koronavírus: EÚ prideľuje ďalších 50 miliónov eur na humanitárnu pomoc

Globálna reakcia na koronavíru…

26 máj, 2020

Európska komisia oznámila ďalšiu humanitárnu pomoc vo výške 50 miliónov eur s cieľom pomôc...

Aktuality

Komisia spúšťa platformu Fit for Future a pozýva odborníkov, aby sa zapojili

Komisia spúšťa platformu Fit f…

14 máj, 2020

Európska komisia spustila platformu Fit for Future – skupinu expertov na vysokej úrovni, k...

Podujatia

Podujatia

Pozvánka na regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan + výsledky

Pozvánka na regionálne kolo ce…

19 apríl, 2018

Pozvánka na regionálne kolo vedomostnej súťaže o EÚ pre  stredné školy z okresov Prešov, B...

EURÓPSKA KOMISIA

Kanál noviniek nebol nájdený.