V druhej správe o stave digitálneho desaťročia sa vyzýva na posilnenie kolektívnych opatrení na podporu digitálnej transformácie EÚ

Komisia uverejnila druhú správu o stave digitálneho desaťročia, v ktorej poskytuje komplexný prehľad o pokroku dosiahnutom v úsilí o dosiahnutie digitálnych cieľov a zámerov stanovených na rok 2030 v rámci politického programu Digitálne desaťročie (DDPP). Tento rok je k správe po prvýkrát pripojená analýza vnútroštátnychstrategických plánov digitálneho desaťročia, ktoré predložili členské štáty, v ktorej sa podrobne opisujú plánované vnútroštátne opatrenia, činnosti a financovanie s cieľom prispieť k digitálnej transformácii EÚ.

Z analýzy Komisie vyplýva, že v súčasnom scenári kolektívne úsilie členských štátov nedosiahne úroveň ambícií EÚ. Medzi zistené nedostatky patrí potreba dodatočných investícií na úrovni EÚ aj na vnútroštátnej úrovni, najmä v oblasti digitálnych zručností, vysokokvalitnej pripojiteľnosti, využívania umelej inteligencie a analýzy údajov podnikmi, výroby polovodičov a ekosystémov startupov.

EÚ aj členské štáty zohrávajú dôležitú úlohu pri presadzovaní nového právneho rámca, prijímaní opatrení na podporu šírenia digitálnych technológií a zabezpečení toho, aby ich občania mali primerané digitálne zručnosti, aby mohli v plnej miere využívať výhody digitálnej transformácie. Preto je tohtoročná správa výzvou na posilnenie opatrení pre členské štáty, aby boli ambicióznejšie, keďže dosiahnutie cieľov digitálneho desaťročia v oblasti digitálnej infraštruktúry, podnikov, zručností a verejných služieb má zásadný význam pre budúcu hospodársku prosperitu a spoločenskú súdržnosť EÚ.

V tejto súvislosti Komisia aktualizovala aj odporúčania pre jednotlivé krajiny a prierezové odporúčania pre každý členský štát EÚ s cieľom riešiť zistené nedostatky.

Konkurencieschopná, zvrchovaná a odolná EÚ: digitálna infraštruktúra a podniky

Prijatie a rozvoj inovačných technológií má zásadný význam pre konkurencieschopnosť Európy, najmä v súčasnom geopolitickom prostredí a vzhľadom na rastúce hrozby v oblasti kybernetickej bezpečnosti, čo si vyžaduje zvýšenú odolnosť a spoľahlivé bezpečnostné opatrenia.

V správe sa zdôrazňuje, že EÚ ani zďaleka nedosiahla ciele v oblasti pripojiteľnosti stanovené v DDPP: Optické siete, ktoré sú rozhodujúce pre zabezpečenie gigabitového pripojenia a umožňujú zavádzanie špičkových technológií, ako sú umelá inteligencia, cloud a internet vecí, majú dosah len na 64 % domácností. Vysokokvalitné siete 5G dnes dosahujú len 50 % územia EÚ a ich výkonnosť je stále nedostatočná na poskytovanie pokročilých služieb 5G. V záujme riešenia týchto výziev by členské štáty a Komisia mali spolupracovať na podpore skutočne funkčného jednotného digitálneho trhu.

V roku 2023 bolo využívanie umelej inteligencie, cloudu a/alebo veľkých dát európskymi spoločnosťami výrazne pod cieľovou hodnotou digitálneho desaťročia 75 %. Podľa súčasných trendov bude do roku 2030 využívať cloud len 64 % podnikov, 50 % veľkých dát a len 17 % umelej inteligencie. Na dosiahnutie digitalizácie podnikateľského sektora je mimoriadne dôležité stimulovať využívanie inovačných digitálnych nástrojov zo strany MSP, najmä cloudu a umelej inteligencie, ako aj mobilizovať ďalšie súkromné investície do rýchlo rastúcich startupov. Je to nevyhnutné na zachovanie konkurencieschopnosti Európy, pokiaľ ide o inovácie, efektívnosť a rast založené na údajoch.

Ďalšou veľkou výzvou, ktorej čelí digitálna transformácia EÚ, je aj naďalej obmedzené šírenie digitálnych technológií mimo veľkých miest. Na riešenie tejto digitálnej priepasti je nevyhnutné podporovať spoluprácu medzi európskymi aktérmi na cezhraničnej a miestnej úrovni, napríklad prostredníctvom viacnárodných projektov, európskych centier digitálnych inovácií (EDIH) a konzorcií pre európsku digitálnu infraštruktúru ( EDIC). Od minulého roka sa v tejto súvislosti dosiahol rad úspechov, pričom do konca mája 2024 boli zriadené tri centrá EDIC.

Digitálna politika pre ľudí a spoločnosť: digitálne zručnosti a verejné služby

Jadrom digitálneho desaťročia a prvej zásady Deklarácie o digitálnych právach a zásadách je to, aby sa ľudia stali stredobodom digitálnej transformácie našich spoločností a hospodárstiev.

V súčasnosti sa ciele v oblasti digitálnych zručností stanovené v digitálnom desaťročí ešte zďaleka nedosiahli, pričom len 55,6 % obyvateľstva EÚ má aspoň základné digitálne zručnosti. Podľa súčasného trendu bude počet odborníkov v oblasti IKT v EÚ v roku 2030 približne 12 miliónov, pričom pretrváva rodová nerovnováha. Na dosiahnutie cieľov by členské štáty mali uplatňovať mnohostranný prístup na podporu digitálnych zručností na všetkých úrovniach vzdelávania a motivovať mladých ľudí, najmä dievčatá, aby sa zaujímali o vedné, technologické, inžinierske a matematické (STEM) disciplíny.

Členské štáty napredujú smerom k cieľu sprístupniť občanom a podnikom všetky kľúčové verejné služby a elektronické zdravotné záznamy online, ako aj poskytnúť im bezpečnú elektronickú identifikáciu (eID). Napriek nerovnomernému využívaniu v členských štátoch je elektronická identifikácia v súčasnosti k dispozícii 93 % obyvateľstva EÚ a očakáva sa, že európska peňaženka digitálnej identity bude stimulovať jej používanie. V scenári nezmeneného prístupu je však dosiahnutie 100 % digitálnych verejných služieb pre občanov a podniky do roku 2030 naďalej náročné.

Ďalšie kroky

Členské štáty budú teraz musieť do 2. decembra 2024 preskúmať a upraviť svoje vnútroštátne plány tak, aby boli v súlade s ambíciou politického programu Digitálne desaťročie. Ako sa uvádza v DDPP, Komisia bude monitorovať a posudzovať vykonávanie týchto odporúčaní a v roku 2025 podá správu o pokroku dosiahnutom v nasledujúcej správe o stave digitálneho desaťročia.

Súvislosti

Cesta k digitálnemu desaťročiu, ktorá bola navrhnutá v septembri 2021, stanovuje jasnú cestu k dosiahnutiu digitálnej transformácie v Európskej únii. V decembri 2022 ho doplnilo Európske vyhlásenie o digitálnych právach a zásadách stanovením zásad a záväzkov, ktoré by mala nasledovať digitálna transformácia EÚ. Prvá správa o stave digitálneho desaťročia bola uverejnená v septembri 2023.

Tohtoročnú správu dopĺňa komplexný balík pracovných dokumentov, správ a štúdií útvarov Komisie, v ktorých sa ďalej uvádza pokrok v rôznych rozmeroch DDPP. K tomuto monitorovaniu prispelo aj Spoločné výskumné centrum Komisie (JRC), pričom poskytlo metodiku na agregáciu vnútroštátnych digitálnych cieľov na úrovni EÚ a mapovalo objem investícií z nástrojov financovania EÚ, ktoré sa týkajú iniciatív s digitálnou zložkou.

Počas súčasného mandátu EÚ prijala významné opatrenia na dosiahnutie pokroku v plnení cieľov a zámerov digitálneho desaťročia. Návrhom a prijatím kľúčových právnych predpisov aktívne podporuje bezpečnejší online priestor pre európskych občanov a ochranu spotrebiteľa a zároveň chráni inovačný potenciál európskych spoločností. Značné finančné prostriedky EÚ boli sprístupnené aj na podporu digitálnej transformácie, najmä prostredníctvom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (150 miliárd EUR), DIGITAL Europe (7,9 miliardy EUR) a Nástroja na prepájanie Európy 2 Digitalizácia (1,7 miliardy EUR).

Viac informácií

Správa o stave digitálneho desaťročia v roku 2024

Informačná stránka o stave digitálneho desaťročia

Fakty o správach o jednotlivých krajinách v rámci digitálneho desaťročia

Eurobarometer o stave digitálneho desaťročia 2024

Európske digitálne desaťročie

Európske vyhlásenie o digitálnych právach a zásadách

Čítať ďalej...

Ďalšie aktuality

Aktuality

V druhej správe o stave digitálneho desaťročia sa vyzýva na posilnenie kolektívnych opatrení na podporu digitálnej transformácie EÚ

V druhej správe o stave digitá…

19 júl, 2024

Komisia uverejnila druhú správu o stave digitálneho desaťročia, v ktorej poskytuje komplex...

Aktuality

Nové financovanie ďalších aliancií európskych univerzít posilní spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania

Nové financovanie ďalších alia…

14 júl, 2024

Komisia oznámila výsledky výzvy programu Erasmus+ na rok 2024 pre iniciatívu „Európske uni...

Aktuality

EÚ a Ukrajina aktualizujú a rozširujú dohodu o cestnej doprave

EÚ a Ukrajina aktualizujú a ro…

06 júl, 2024

EÚ a Ukrajina sa rozhodli predĺžiť a aktualizovať svoju súčasnú dohodu o cestnej doprave. ...

Aktuality

V rozpočte EÚ na rok 2025 sa má zvýšiť financovanie európskych priorít

V rozpočte EÚ na rok 2025 sa m…

25 jún, 2024

Komisia navrhla rozpočet EÚ na rok 2025 vo výške 199,7 miliardy eur. Rozpočet bude doplnen...

Podujatia

Podujatia

19. ročník regionálneho kola celoslovenskej súťaže Mladý Európan

19. ročník regionálneho kola c…

24 marec, 2024

Vážení zástupcovia stredných škôl, dovoľte mi, aby som Vás z pozície manažéra Informačnéh...

Login