Zelená dohoda: Komisia prijala novú stratégiu pre chemické látky v záujme netoxického prostredia

Európska komisia prijala stratégiu EÚ s názvom Chemikálie – stratégia udržateľnosti. Stratégia je prvým krokom smerom k cieľu nulového znečistenia životného prostredia bez toxických látok, ktorý bol oznámený v Európskej zelenej dohode. Stratégia podporí inovácie v oblasti bezpečných a udržateľných chemických látok a posilní ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred nebezpečnými chemikáliami. To zahŕňa zákaz používania najškodlivejších chemických látok v spotrebiteľských výrobkoch, ako sú hračky, výrobky určené na starostlivosť o dieťa, kozmetika, detergenty, materiály prichádzajúce do styku s potravinami či textílie, pokiaľ sa nepreukáže, že sú nevyhnutné pre spoločnosť. Zároveň sa dbá na to, aby sa všetky chemické látky používali bezpečnejšie a udržateľnejšie.

V stratégii pre chemické látky sa plne uznáva základná úloha chemických látok z hľadiska dobrých životných podmienok ľudí a zelenej a digitálnej transformácie európskeho hospodárstva a spoločnosti. Zároveň sa uznáva naliehavá potreba riešenia zdravotných a environmentálnych výziev spôsobených najškodlivejšími chemikáliami. V tomto duchu sa v stratégii stanovujú konkrétne opatrenia v záujme bezpečnosti a udržateľnosti chemických látok už v štádiu návrhu a na zaručenie toho, aby chemické látky mohli prinášať všetky výhody bez toho, aby poškodzovali planétu a súčasné a budúce generácie. Súčasťou tohto úsilia je aj to, aby sa zabránilo používaniu chemických látok, ktoré sú najškodlivejšie pre ľudské zdravie a životné prostredie, na iné než nevyhnutné spoločenské účely, a to najmä v spotrebiteľských výrobkoch a vo vzťahu k najzraniteľnejším skupinám, ale aj aby sa všetky chemické látky používali bezpečnejšie a udržateľnejšie. Predpokladá sa, že chemický priemysel sa bude pri tejto transformácii opierať o niekoľko inovačných a investičných opatrení. V stratégii sa členské štáty takisto upozorňujú na možnosti, ktoré im ponúka Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v oblasti investícií do zelenej a digitálnej transformácie priemyslu EÚ vrátane toho chemického. 

Spoľahlivejšia ochrana zdravia a životného prostredia

Cieľom stratégie je výrazne zvýšiť ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred škodlivými chemickými látkami, pričom osobitnú pozornosť treba venovať zraniteľným skupinám obyvateľstva. Medzi hlavné iniciatívy patrí najmä:

  • postupné vyraďovanie spotrebiteľských výrobkov, ako sú hračky, výrobky určené na starostlivosť o dieťa, kozmetika, detergenty, materiály prichádzajúce do styku s potravinami a textílie, najškodlivejších látok, medzi ktoré patria okrem iného endokrinné disruptory, chemikálie, ktoré ovplyvňujú imunitné a dýchacie systémy, a perzistentné látky, ako sú perfluóralkylované a polyfluóralkylované látky (PFAS), pokiaľ ich použitie nie je preukázané ako nevyhnutné pre spoločnosť,
  • minimalizovanie a nahrádzanie prítomnosti látok vzbudzujúcich obavy vo všetkých výrobkoch, pričom sa uprednostnia tie kategórie výrobkov, ktoré ovplyvňujú zraniteľné skupiny obyvateľstva, a tie, ktoré majú najväčší potenciál pre obehové hospodárstvo,
  • riešenie kombinovaného účinku chemických látok (koktailový efekt) lepším zohľadnením rizika, ktoré pre ľudské zdravie a životné prostredie predstavuje každodenná expozícia širokej škále chemických látok z rôznych zdrojov,
  • zaručenie toho, aby výrobcovia a spotrebitelia mali prístup k informáciám o obsahu chemických látok a bezpečnom používaní, a to zavedením požiadaviek na informácie ako súčasť iniciatívy v oblasti udržateľnej produktovej politiky.

Podpora inovácií a konkurencieschopnosti EÚ

Bezpečnejší a udržateľnejší chemický priemysel je jednak priebežnou nevyhnutnosťou, jednak veľkou ekonomickou príležitosťou. Cieľom stratégie je zachytiť túto príležitosť a umožniť zelenú transformáciu chemického odvetvia a jeho hodnotových reťazcov. Pokiaľ je to možné, nové chemikálie a materiály musia byť bezpečné a udržateľné už v štádiu návrhu, t. j. od výroby až po koniec životnosti. Pomôže to zabrániť najškodlivejším účinkom chemických látok a zaistiť čo najmenší vplyv na klímu, využívanie zdrojov, ekosystémy a biodiverzitu. Cieľom stratégie je, aby priemysel EÚ bol celosvetovo konkurencieschopným aktérom pri výrobe a používaní bezpečných a udržateľných chemických látok. Opatreniami ohlásenými v stratégii sa podporia priemyselné inovácie, aby takéto chemikálie boli na trhu EÚ bežným štandardom a referenciou aj v celosvetovom meradle. Dosiahne sa to najmä týmito prostriedkami:

  • vypracovanie bezpečných a udržateľných kritérií už v štádiu návrhu a garancia finančnej podpory pre komercializáciu a zavádzanie bezpečných a udržateľných chemických látok,
  • zaistenie vývoja a zavádzania bezpečných a udržateľných látok, materiálov a výrobkov už v štádiu návrhu vďaka finančným a investičným nástrojom EÚ a verejno-súkromným partnerstvám,
  • výrazné posilnenie presadzovania pravidiel EÚ tak na hraniciach, ako aj na jednotnom trhu,
  • zavedenie výskumno-inovačného programu EÚ v oblasti chemických látok s cieľom vyplniť medzery v poznatkoch o vplyve chemických látok, podporiť inovácie a obmedziť testovanie na zvieratách,
  • zjednodušenie a konsolidácia právneho rámca EÚ – napr. zavedením postupu „jedna látka – jedno posúdenie“, posilnenie zásady „žiadne údaje, žiadny trh“ a cielené zmeny nariadenia REACH a odvetvových právnych predpisov.

Komisia bude podporovať aj normy bezpečnosti a udržateľnosti na celom svete, najmä tým, že pôjde príkladom a bude propagovať koherentný prístup zameraný na to, aby sa nebezpečné látky, ktoré sú v EÚ zakázané, nevyrábali na účely vývozu.

Výkonný podpredseda pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans vyhlásil: „Stratégia pre chemické látky je prvým krokom k dosiahnutiu cieľa nulového znečistenia v Európe. Chemikálie sú súčasťou nášho každodenného života a umožňujú nám rozvíjať inovatívne riešenia v záujme ekologizácie nášho hospodárstva. Musíme však zabezpečiť, aby sa vyrábali a používali spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské zdravie ani životné prostredie. Obzvlášť dôležité je prestať používať najškodlivejšie chemické látky v spotrebiteľských výrobkoch, od hračiek cez výrobky starostlivosti o dieťa až po textílie či materiály v styku s potravinami.“

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius dodal: „Za svoj blahobyt a vysokú životnú úroveň vďačíme mnohým užitočným chemickým látkam, ktoré ľudia vynašli za posledné storočie. Nemôžeme však zatvárať oči pred škodami, ktoré nebezpečné chemikálie predstavujú pre naše životné prostredie a zdravie. V EÚ chemické látky regulujeme už dlho a pomocou tejto stratégie chceme stavať na našich úspechoch a ísť ešte ďalej, aby sme zabránili prenikaniu najnebezpečnejších chemikálií do životného prostredia a našich tiel a ich vplyvu na tie najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva.“

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová uviedla: „Naše zdravie by malo byť vždy na prvom mieste. Práve to je v ústredí stratégie pre chemické látky, ktoré je jednou z vlajkových iniciatív Komisie. Bez chemikálií si naša spoločnosť neporadí, ale musia byť bezpečné a udržateľne vyrábané. Pred škodlivými chemikáliami v našom okolí sa musíme chrániť. Táto stratégia je dôkazom toho, ako veľmi sme odhodlaní chrániť zdravie občanov v celej EÚ.“

Súvislosti 

V roku 2018 bola Európa druhým najväčším výrobcom chemikálií (16,9 % predaja). Chemický priemysel je štvrtý najväčší priemysel v EÚ a priamo zamestnáva približne 1,2 milióna ľudí. Až 59 % vyrobených chemikálií sa dodáva priamo do iných odvetví vrátane zdravotníctva, stavebníctva, automobilového priemyslu, elektroniky či textilného odvetvia. Očakáva sa, že svetová produkcia chemických látok sa do roku 2030 zdvojnásobí a pravdepodobne sa zvýši aj už rozšírené používanie chemických látok vrátane spotrebiteľských výrobkov.

EÚ má sofistikované právne predpisy o chemikáliách, ktoré vytvorili najvyspelejšiu vedomostnú základňu o chemikáliách na svete a zriadili vedecké orgány, ktoré sa venujú posudzovaniu rizika a nebezpečnosti chemických látok. EÚ takisto dokázala znížiť riziká pre ľudí a životné prostredie spôsobené niektorými nebezpečnými chemikáliami, ako sú karcinogény.

Politika EÚ v oblasti chemických látok sa však musí ďalej posilňovať, aby sa zohľadnili najnovšie vedecké poznatky a obavy občanov. Mnohé chemické látky môžu poškodiť životné prostredie a ľudské zdravie – a to aj pre budúce generácie. Môžu zasahovať do ekosystémov a oslabiť odolnosť ľudí či ich schopnosť reagovať na vakcíny. Štúdie zamerané na biomonitoring človeka v EÚ poukazujú na rastúci počet rôznych nebezpečných chemikálií v ľudskej krvi a telesnom tkanive vrátane určitých pesticídov, biocídov, liekov, ťažkých kovov, zmäkčovadiel a spomaľovačov horenia. Bolo dokázané, že kombinovaná prenatálna expozícia viacerým chemikáliám vedie k pomalšiemu rastu plodu a nižšej pôrodnosti.

Ďalšie informácie 

Oznámenie Chemikálie – stratégia udržateľnosti: Na ceste k životnému prostrediu bez toxických látok

Chemikálie – stratégia udržateľnosti: otázky a odpovede

Chemikálie – stratégia udržateľnosti: informačný prehľad

 

Čítať ďalej...

Ďalšie aktuality

Aktuality

Komisia predlžuje a rozširuje dočasný rámec, aby ešte viac pomohla výrazne stratovým podnikom

Komisia predlžuje a rozširuje …

18 október, 2020

Európska komisia sa rozhodla predĺžiť platnosť a rozšíriť rozsah pôsobnosti dočasného ...

Aktuality

Komisia spúšťa nový desaťročný plán na podporu Rómov v EÚ

Komisia spúšťa nový desaťročný…

11 október, 2020

Európska komisia prijala nový desaťročný plán zahŕňajúci návrh odporúčania Rady na podporu...

Aktuality

Komisia posúdila a vytýčila reformné priority pre krajiny, ktoré sa usilujú o členstvo v EÚ

Komisia posúdila a vytýčila re…

08 október, 2020

Komisia prijala oznámenie o politike rozširovania EÚ a balík týkajúci sa rozširovania na r...

Aktuality

Zelená dohoda: Komisia prijala novú stratégiu pre chemické látky v záujme netoxického prostredia

Zelená dohoda: Komisia prijala…

21 október, 2020

Európska komisia prijala stratégiu EÚ s názvom Chemikálie – stratégia udržateľnosti. Strat...

Podujatia

Podujatia

Pozvánka na 15. ročník regionálneho kola celoslovenskej súťaže "Mladý Európan"

Pozvánka na 15. ročník regioná…

07 september, 2020

Vážení zástupcovia stredných škôl,dovoľte nám, aby sme Vás v mene Informačného centra Euro...

Podujatia

Pozvánka na regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan + výsledky

Pozvánka na regionálne kolo ce…

19 apríl, 2018

Pozvánka na regionálne kolo vedomostnej súťaže o EÚ pre  stredné školy z okresov Prešov, B...