Ôsmy environmentálny akčný program: EÚ plánuje merať pokrok pri plnení cieľov zelenej dohody v oblasti životného prostredia a klímy

Komisia predstavila zoznam hlavných ukazovateľov na monitorovanie pokroku pri dosahovaní cieľov EÚ v oblasti životného prostredia a klímy do roku 2030, ako aj cieľa dlhodobej vízie do roku 2050 – „dobrý život v rámci možností našej planéty“. Nový rámec monitorovania v rámci 8. environmentálneho akčného programu, ktorý je výsledkom intenzívnych konzultácií so zainteresovanými stranami a členskými štátmi, je zameraný na podporu transparentnosti a informovanie Európanov o vplyve politiky EÚ v oblasti klímy a životného prostredia.

Politiky EÚ musia zabezpečiť, aby EÚ opäť smerovala k tomu, že budeme žiť a pracovať v rámci možností našej planéty. Ukazovatele ako také zachytávajú pokrok pri zlepšovaní kvality životného prostredia vrátane hospodárskych a sociálnych aspektov. V budúcnosti by tak mohli slúžiť na meranie zdravia nášho hospodárstva a spoločnosti na základe kvality života a nad rámec najznámejšieho hospodárskeho ukazovateľa – HDP.

Výkonný podpredseda Frans Timmermans zodpovedný za Európsku zelenú dohodu v tejto súvislosti uviedol: „Máme veľmi ambiciózne ciele v oblasti životného prostredia a klímy. Pomôžu nám dosiahnuť spravodlivú zelenú transformáciu, ktorú Európa a svet potrebujú. Avšak, čo sa nedá merať, to sa nedá riadiť. Aby sme sa ďalej uberali správnym smerom, musíme pozorne sledovať, či plníme naše ciele. Tieto ukazovatele nám pri tom pomôžu.“ 

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius dodal: „Politiky sú len také dobré ako ich realizácia. Tieto hlavné ukazovatele nám pomôžu uskutočniť politiky dohodnuté v rámci Európskej zelenej dohody. Objasnia trendy a uľahčia informovanú diskusiu medzi tvorcami politík o tom, kde je potrebné ďalšie úsilie.“

Hlavné ukazovatele vychádzajú zo štruktúry 8. environmentálneho akčného programu, ktorý stavia na Európskej zelenej dohode. Ich súčasťou sú 2 – 3 najrelevantnejšie a štatisticky najspoľahlivejšie ukazovatele politiky pre každý z tematických prioritných cieľov do roku 2030, ktoré zahŕňajú zmierňovanie zmeny klímy, adaptáciu na zmenu klímy, obehové hospodárstvo, nulové znečistenie a biodiverzitu.

Okrem nich zoznam obsahuje päť ukazovateľov na meranie pokroku pri riešení hlavných environmentálnych a klimatických tlakov. V súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody k nim patrí prechod na udržateľné systémy v oblasti energetiky, priemyslu, mobility a potravín, ktorý musí nastať v nadchádzajúcich rokoch.

Hlavný súbor ďalej obsahuje ukazovatele na monitorovanie pokroku pri dosahovaní hlavných základných podmienok – udržateľné financovanie, zásada „znečisťovateľ platí“ a postupné zrušenie dotácií škodlivých pre životné prostredie.

Posledná kapitola monitorovacieho rámca zhŕňa systémové ukazovatele, ktorých cieľom je zachytiť pokrok pri dosahovaní troch rozmerov kvality životného prostredia a zahrnúť aj hospodárske a sociálne aspekty nad rámec ochrany prírody.

Ďalšie kroky

Komisia bude ročne podávať správy o dosiahnutom pokroku, a to na základe hodnotenia vykonaného Európskou environmentálnou agentúrou od roku 2023 pomocou vybraných hlavných ukazovateľov. Tieto správy uľahčia každoročnú výmenu informácií medzi Komisiou, členskými štátmi a Európskym parlamentom v súlade s 8. environmentálnym akčným programom.

Komisia okrem toho počas trvania programu vykoná dve hĺbkové posúdenia – preskúmanie v polovici obdobia v roku 2024 a záverečné hodnotenie v roku 2029.

Komisia bude naďalej podporovať súlad medzi hlavnými ukazovateľmi 8. environmentálneho akčného programu a inými prierezovými monitorovacími nástrojmi, ako je európsky semester a monitorovanie cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja zo strany EÚ.

Súvislosti

8. environmentálny akčný program nadobudol účinnosť 2. mája 2022 a obsahuje povinnosť Komisie predložiť monitorovací rámec založený na obmedzenom počte hlavných ukazovateľov. Pokiaľ je to možné, mali by medzi ne patriť systémové ukazovatele, ktoré reflektujú vzájomné prepojenia medzi environmentálnymi a sociálno-politickými aspektmi, ako aj environmentálnymi a hospodársko-politickými aspektmi.

Cieľom 8. EAP je spravodlivo a inkluzívne urýchliť zelenú transformáciu v súlade s dlhodobým cieľom do roku 2050 „Žiť dobre v rámci možností našej planéty“, ktorý už bol stanovený v 7. EAP (2014 – 2020). Environmentálne akčné programy už vyše 40 rokov poskytujú EÚ politické rámce, ktoré prinášajú výsledky a zabezpečujú predvídateľné a koordinované opatrenia na účely európskej politiky v oblasti životného prostredia a zmeny klímy.

Ďalšie informácie

Oznámenie o monitorovacom rámci 8. environmentálneho akčného programu

Webové sídlo 8. environmentálneho akčného programu

8. environmentálny akčný program

Konzultačný dokument o monitorovacom rámci s hlavnými ukazovateľmi 8. EAP

Konzultačný dokument o navrhovanom prístupe rámca monitorovania 8. EAP a jeho architektúre

Čítať ďalej...

Ďalšie aktuality

Aktuality

Ôsmy environmentálny akčný program: EÚ plánuje merať pokrok pri plnení cieľov zelenej dohody v oblasti životného prostredia a klímy

Ôsmy environmentálny akčný pro…

18 august, 2022

Komisia predstavila zoznam hlavných ukazovateľov na monitorovanie pokroku pri dosahovaní c...

Aktuality

Sociálna Európa: transparentnejšie a predvídateľnejšie pracovné podmienky pre pracujúcich v EÚ

Sociálna Európa: transparentne…

14 august, 2022

Členským štátom EÚ vypršala lehota na transpozíciu smernice o transparentných a predví...

Aktuality

Obranný priemysel: Plánovaná investícia EÚ vo výške takmer 1,2 miliardy eur podporí 61 projektov spolupráce v obrannom priemysle

Obranný priemysel: Plánovaná i…

01 august, 2022

Komisia avizovala, že 61 projektov spolupráce pri výskume a vývoji v oblasti obrany, k...

Aktuality

Program Erasmus+: spolupráca 44 európskych univerzít naprieč hranicami a vednými disciplínami

Program Erasmus+: spolupráca 4…

09 august, 2022

Komisia oznámila výsledky výzvy na predkladanie návrhov 2022 v rámci iniciatívy Európske u...

Podujatia

Podujatia

Pozvanie pre stredné školy na prihlásenie sa do 17. ročníka vedomostnej súťaže „Mladý Európan“

Pozvanie pre stredné školy na …

29 marec, 2022

Vážení riaditelia a riaditeľky stredných škôl, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku ...

Podujatia

Zapoj sa do FOTOSÚŤAŽE a vyhraj skvelé ceny!!!

Zapoj sa do FOTOSÚŤAŽE a vyhra…

11 február, 2021

Pošli nám foto na tému „Moja Európa“ a hraj o ceny ako bluetooth reproduktor, bezdrôtové s...

Podujatia

Pozvánka na 15. ročník regionálneho kola celoslovenskej súťaže "Mladý Európan"

Pozvánka na 15. ročník regioná…

07 september, 2020

Vážení zástupcovia stredných škôl,dovoľte nám, aby sme Vás v mene Informačného centra Euro...

EURACTIV.SK

Login