Vysokoškolské vzdelávanie: pripraviť univerzity v Únii na budúcnosť prehĺbením nadnárodnej spolupráce

Európska spoločnosť v dnešných časoch potrebuje príspevok univerzít a iných inštitúcií vysokoškolského vzdelávania viac ako kedykoľvek predtým. Európa čelí veľkým výzvam, ako sú zmena klímy, digitálna transformácia a starnutie obyvateľstva, a to v čase, keď ju zasiahla najväčšia svetová zdravotná kríza v poslednom storočí a jej hospodárske dôsledky. Univerzity a vôbec celý sektor vysokého školstva majú jedinečné postavenie vo vzdelávaní, výskume a inováciách, keďže formujú udržateľné a odolné ekonomiky a pomáhajú vytvárať zelenšiu, inkluzívnejšiu a digitálnejšiu Európsku úniu.

Aktuálne prijaté dve nové iniciatívy – Európska stratégia pre univerzity a návrh Komisie na odporúčanie Rady týkajúce sa budovania mostov pre účinnú európsku spoluprácu vo vysokoškolskom vzdelávaní – majú univerzity v ich úsilí podporiť.

Margaritis Schinas, podpredseda pre podporu európskeho spôsobu života, povedal: „Kvalitné a inkluzívne európske univerzity sú tak predpokladom, ako aj základom nášho európskeho spôsobu života. Podporujú otvorené, demokratické a spravodlivé spoločnosti ruka v ruke s udržateľným rastom, podnikaním, integráciou a zamestnanosťou. Dnešnými návrhmi chceme dostať nadnárodnú spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania na novú úroveň. Spoločné hodnoty, viac mobility, širší záber a synergické účinky v snahe vniesť do nášho vysokoškolského vzdelávania skutočne európsky rozmer.“

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabriel dodáva: „Dnešné návrhy budú prínosom pre celý sektor vysokoškolského vzdelávania, no zvlášť pre našich študentov. Študenti potrebujú moderné nadnárodné univerzity s jednoduchým prístupom k mobilite v zahraničí, ktoré im ponúknu skutočne európsku študijnú dráhu a skúsenosti. Sme pripravení spojiť sily s členskými štátmi a inštitúciami vysokoškolského vzdelávania v celej Európe. Spoločne dokážeme priblížiť vzdelávania, výskum a inovácie ako službu spoločnosti. Aliancie európskych univerzít už fungujú, pričom do polovice roka 2024 chceme z európskeho rozpočtu podporiť až 60 aliancií európskych univerzít s viac ako 500 univerzitami po celej Európe.“

Európska stratégia pre univerzity

Európa má takmer 5 000 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, 17,5 mil. študentov terciárneho vzdelávania, 1,35 mil. ľudí učiteľov v terciárnom vzdelávaní a 1,17 mil. výskumných pracovníkov. Cieľom stratégie je podporiť a umožniť všetkým univerzitám v Európe prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam, rozvíjať sa a prispievať k odolnosti a obnove Európy. Navrhuje sa v nej súbor dôležitých opatrení na podporu európskych univerzít pri dosahovaní štyroch cieľov:

  • Posilniť európsky rozmer vo vysokoškolskom vzdelávaní a výskume;
  • Konsolidovať univerzity ako „majáky“ nášho európskeho spôsobu života podpornými akciami zameranými na akademické a výskumné profesijné dráhy, kvalitu a význam nadčasových zručností, rozmanitosť, inklúziu, demokratické princípy, základné práva a akademické hodnoty;
  • Umožniť univerzitám, aby sa stali kľúčovými aktérmi zmeny v spojenej zelenej a digitálnej transformácii;
  • Podporiť univerzity ako hnaciu silu úlohy a vedúceho postavenia EÚ vo svete.

Budovanie mostov pre účinnú spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania v Európe

Cieľom návrhu Komisie na odporúčanie Rady je umožniť európskym inštitúciám vysokoškolského vzdelávania užšiu a pravidelnejšiu spoluprácu, jednoduchšiu realizáciu spoločných nadnárodných vzdelávacích programov a činností, spájanie potenciálu a zdrojov či ponúkanie spoločných študijných programov. Je to výzva pre členské štáty prijať potrebné opatrenia a vytvoriť vhodné domáce podmienky na uľahčenie užšej a dlhodobej nadnárodnej spolupráce, účinnejšiu realizáciu spoločných vzdelávacích a výskumných činností a nástrojov Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (Bologna). Zjednoduší sa prísun vedomostí a vytvoria tesnejšie väzby medzi vzdelávaním, výskumom a inovačnými priemyselnými komunitami. Cieľom je najmä podporiť poskytovanie kvalitných príležitostí celoživotného vzdelávania pre všetkých orientovaných na tie zručnosti a kompetencie, ktoré sú najviac potrebné na riešenie súčasných ekonomických a spoločenských potrieb.

Realizácia v praxi: štyri hlavné iniciatívy

Európsky rozmer vysokoškolského vzdelávania a výskumu bude do polovice roka 2024 podporený štyrmi hlavnými iniciatívami:

  • Dosiahnuť počet 60 združení európskych univerzít do polovice roka 2024 s viac ako 500 inštitúciami vysokoškolského vzdelávania s odhadovaným rozpočtom z programu Erasmus+ vo výške 1,1 mld. eur na roky 2021 – 2027. Ide o to rozvíjať a spoločne využívať dlhodobú štruktúrovanú, udržateľnú a systémovú spoluprácu vo vzdelávaní, výskume a inováciách a následne zriadiť tzv. európske medziuniverzitné kampusy, v ktorých by študenti, zamestnanci a výskumníci zo všetkých častí Európy mohli využívať výhody jednoduchej mobility a spoločne získavať nové poznatky vo všetkých krajinách a disciplínach;
  • Dopracovať sa k právnemu štatútu združení inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, aby od roku 2022 mohli spájať svoje zdroje, kapacity a silné stránky formou pilotného projektu Erasmus+;
  • Znížiť byrokraciu pri realizácii spoločných programov a pracovať na spoločnom európskom vzdelaní s uznanou hodnotou nadnárodných skúseností s vysokoškolským vzdelaním, ktoré študenti získajú;
  • Rozšíriť možnosti európskej študentskej karty a uľahčiť tak mobilitu na všetkých úrovniach zavedením vlastného európskeho študentského identifikátora pre všetkých mobilných študentov v roku 2022 a do polovice roka 2024 aj pre všetkých vysokoškolských študentov v Európe.

Ďalšie kroky

Koordinácia úsilia medzi EÚ, členskými štátmi, regiónmi, občianskou spoločnosťou a sektorom vysokoškolského vzdelávania je kľúčom k tomu, aby sa Európska stratégia pre univerzity stala skutočnosťou. Komisia vyzýva Radu, členské štáty a univerzity, aby tento politický program prediskutovali a spoločne pracovali na zaručení nadčasovosti dnešných univerzít.

Návrh Komisie na odporúčanie Rady týkajúce sa budovania mostov pre účinnú európsku spoluprácu vo vysokoškolskom vzdelávaní sa prerokuje s členskými štátmi. Po jeho schválení Radou poskytne Komisia členským štátom a príslušným partnerom podporu pri jeho vykonávaní.

Kontext

Komisia oznámila svoj zámer spoločne vytvoriť program transformácie vysokoškolského vzdelávania vo svojom oznámení o dobudovaní európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025, ako aj v oznámení týkajúcom sa nového európskeho výskumného priestoru. V záveroch Rady o novom európskom výskumnom priestore z 1. decembra 2020 sa zdôrazňuje, „že sa majú vytvárať silnejšie synergie a prepojenia medzi EVP, EHEA a prvkami európskeho vzdelávacieho priestoru (EEA), ktoré súvisia s vysokoškolským vzdelávaním“. Rada vo svojom uznesení z 26. februára 2021 „O strategickom rámci pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave v záujme vytvorenia európskeho vzdelávacieho priestoru a neskôr (2021 – 2030)“ označila zavedenie programu transformácie vysokoškolského vzdelávania za konkrétne opatrenie v prioritnej oblasti vysokoškolského vzdelávania.

Politický program EVP, ktorý je súčasťou záverov Rady o budúcom riadení európskeho výskumného priestoru z 26. novembra 2021, podporuje akcie zamerané na univerzity vrátane akcie zameranej konkrétne na rozvoj inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v súlade s Európskym výskumným priestorom a v súčinnosti s európskym vzdelávacím priestorom.

Ďalšie informácie

Oznámenie Komisie o európskej stratégii pre univerzity

Návrh Komisie na odporúčanie Rady týkajúce sa budovania mostov pre účinnú európsku spoluprácu vo vysokoškolskom vzdelávaní

Oznámenie o vytvorení európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025

Oznámenie o novej ére výskumu a inovácie

Čítať ďalej...

Ďalšie aktuality

Aktuality

Vysokoškolské vzdelávanie: pripraviť univerzity v Únii na budúcnosť prehĺbením nadnárodnej spolupráce

Vysokoškolské vzdelávanie: pri…

26 január, 2022

Európska spoločnosť v dnešných časoch potrebuje príspevok univerzít a iných inštitúcií vys...

Aktuality

Lepšia finančná gramotnosť: Komisia a Medzinárodná sieť OECD pre finančné vzdelávanie vytvorili spoločný rámec

Lepšia finančná gramotnosť: Ko…

23 január, 2022

Európska komisia a Medzinárodná sieť OECD pre finančné vzdelávanie (OECD-INFE) uverejnili ...

Aktuality

Fond vo výške 47 miliónov eur na ochranu duševného vlastníctva MSP v EÚ pri ich obnove po pandémii COVID-19 a zelenej a digitálnej transformácii

Fond vo výške 47 miliónov eur …

16 január, 2022

Komisia a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) zriadili nový fond EÚ pre MS...

Aktuality

Európsky akt o slobode médií: Komisia otvára verejnú konzultáciu

Európsky akt o slobode médií: …

19 január, 2022

Komisia uverejňuje otvorenú verejnú konzultáciu k pripravovanému európskemu aktu o slobode...

Podujatia

Podujatia

Zapoj sa do FOTOSÚŤAŽE a vyhraj skvelé ceny!!!

Zapoj sa do FOTOSÚŤAŽE a vyhra…

11 február, 2021

Pošli nám foto na tému „Moja Európa“ a hraj o ceny ako bluetooth reproduktor, bezdrôtové s...

Podujatia

Pozvánka na 15. ročník regionálneho kola celoslovenskej súťaže "Mladý Európan"

Pozvánka na 15. ročník regioná…

07 september, 2020

Vážení zástupcovia stredných škôl,dovoľte nám, aby sme Vás v mene Informačného centra Euro...

Podujatia

Pozvánka na regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan + výsledky

Pozvánka na regionálne kolo ce…

19 apríl, 2018

Pozvánka na regionálne kolo vedomostnej súťaže o EÚ pre  stredné školy z okresov Prešov, B...

Login