Ôsmy environmentálny akčný program: EÚ plánuje merať pokrok pri plnení cieľov zelenej dohody v oblasti životného prostredia a klímy

Komisia predstavila zoznam hlavných ukazovateľov na monitorovanie pokroku pri dosahovaní cieľov EÚ v oblasti životného prostredia a klímy do roku 2030, ako aj cieľa dlhodobej vízie do roku 2050 – „dobrý život v rámci možností našej planéty“. Nový rámec monitorovania v rámci 8. environmentálneho akčného programu, ktorý je výsledkom intenzívnych konzultácií so zainteresovanými stranami a členskými štátmi, je zameraný na podporu transparentnosti a informovanie Európanov o vplyve politiky EÚ v oblasti klímy a životného prostredia.

Politiky EÚ musia zabezpečiť, aby EÚ opäť smerovala k tomu, že budeme žiť a pracovať v rámci možností našej planéty. Ukazovatele ako také zachytávajú pokrok pri zlepšovaní kvality životného prostredia vrátane hospodárskych a sociálnych aspektov. V budúcnosti by tak mohli slúžiť na meranie zdravia nášho hospodárstva a spoločnosti na základe kvality života a nad rámec najznámejšieho hospodárskeho ukazovateľa – HDP.

Výkonný podpredseda Frans Timmermans zodpovedný za Európsku zelenú dohodu v tejto súvislosti uviedol: „Máme veľmi ambiciózne ciele v oblasti životného prostredia a klímy. Pomôžu nám dosiahnuť spravodlivú zelenú transformáciu, ktorú Európa a svet potrebujú. Avšak, čo sa nedá merať, to sa nedá riadiť. Aby sme sa ďalej uberali správnym smerom, musíme pozorne sledovať, či plníme naše ciele. Tieto ukazovatele nám pri tom pomôžu.“ 

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius dodal: „Politiky sú len také dobré ako ich realizácia. Tieto hlavné ukazovatele nám pomôžu uskutočniť politiky dohodnuté v rámci Európskej zelenej dohody. Objasnia trendy a uľahčia informovanú diskusiu medzi tvorcami politík o tom, kde je potrebné ďalšie úsilie.“

Hlavné ukazovatele vychádzajú zo štruktúry 8. environmentálneho akčného programu, ktorý stavia na Európskej zelenej dohode. Ich súčasťou sú 2 – 3 najrelevantnejšie a štatisticky najspoľahlivejšie ukazovatele politiky pre každý z tematických prioritných cieľov do roku 2030, ktoré zahŕňajú zmierňovanie zmeny klímy, adaptáciu na zmenu klímy, obehové hospodárstvo, nulové znečistenie a biodiverzitu.

Okrem nich zoznam obsahuje päť ukazovateľov na meranie pokroku pri riešení hlavných environmentálnych a klimatických tlakov. V súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody k nim patrí prechod na udržateľné systémy v oblasti energetiky, priemyslu, mobility a potravín, ktorý musí nastať v nadchádzajúcich rokoch.

Hlavný súbor ďalej obsahuje ukazovatele na monitorovanie pokroku pri dosahovaní hlavných základných podmienok – udržateľné financovanie, zásada „znečisťovateľ platí“ a postupné zrušenie dotácií škodlivých pre životné prostredie.

Posledná kapitola monitorovacieho rámca zhŕňa systémové ukazovatele, ktorých cieľom je zachytiť pokrok pri dosahovaní troch rozmerov kvality životného prostredia a zahrnúť aj hospodárske a sociálne aspekty nad rámec ochrany prírody.

Ďalšie kroky

Komisia bude ročne podávať správy o dosiahnutom pokroku, a to na základe hodnotenia vykonaného Európskou environmentálnou agentúrou od roku 2023 pomocou vybraných hlavných ukazovateľov. Tieto správy uľahčia každoročnú výmenu informácií medzi Komisiou, členskými štátmi a Európskym parlamentom v súlade s 8. environmentálnym akčným programom.

Komisia okrem toho počas trvania programu vykoná dve hĺbkové posúdenia – preskúmanie v polovici obdobia v roku 2024 a záverečné hodnotenie v roku 2029.

Komisia bude naďalej podporovať súlad medzi hlavnými ukazovateľmi 8. environmentálneho akčného programu a inými prierezovými monitorovacími nástrojmi, ako je európsky semester a monitorovanie cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja zo strany EÚ.

Súvislosti

8. environmentálny akčný program nadobudol účinnosť 2. mája 2022 a obsahuje povinnosť Komisie predložiť monitorovací rámec založený na obmedzenom počte hlavných ukazovateľov. Pokiaľ je to možné, mali by medzi ne patriť systémové ukazovatele, ktoré reflektujú vzájomné prepojenia medzi environmentálnymi a sociálno-politickými aspektmi, ako aj environmentálnymi a hospodársko-politickými aspektmi.

Cieľom 8. EAP je spravodlivo a inkluzívne urýchliť zelenú transformáciu v súlade s dlhodobým cieľom do roku 2050 „Žiť dobre v rámci možností našej planéty“, ktorý už bol stanovený v 7. EAP (2014 – 2020). Environmentálne akčné programy už vyše 40 rokov poskytujú EÚ politické rámce, ktoré prinášajú výsledky a zabezpečujú predvídateľné a koordinované opatrenia na účely európskej politiky v oblasti životného prostredia a zmeny klímy.

Ďalšie informácie

Oznámenie o monitorovacom rámci 8. environmentálneho akčného programu

Webové sídlo 8. environmentálneho akčného programu

8. environmentálny akčný program

Konzultačný dokument o monitorovacom rámci s hlavnými ukazovateľmi 8. EAP

Konzultačný dokument o navrhovanom prístupe rámca monitorovania 8. EAP a jeho architektúre

Čítať ďalej...

Ukrajina: Komisia ruší clo a DPH na dovoz životne dôležitého tovaru pre Ukrajincov

Európska komisia prijala rozhodnutie, vďaka ktorému budú môcť členské štáty dočasne oslobodiť od cla a DPH dovoz potravín, prikrývok, stanov, elektrických generátorov a iných životne dôležitých zariadení z tretích krajín určených pre vojnou postihnutých Ukrajincov. O toto opatrenie požiadali členské štáty a bude sa uplatňovať so spätnou účinnosťou od 24. februára 2022 a do 31. decembra 2022.

Odhaduje sa, že po nevyprovokovanej a neopodstatnenej invázii Ruska na Ukrajinu bolo vysídlených viac ako 14 miliónov ľudí, t. j. 30 % ukrajinského obyvateľstva. Viac ako 6,2 miliónov Ukrajincov vycestovalo do EÚ a takmer 8 miliónov muselo utiecť z domova, ale zostalo na Ukrajine. Pod veľký tlak sa tak dostali aj členské štáty, ktoré musia poskytovať humanitárnu pomoc veľkému počtu osôb na úteku pred vojnou a zároveň podporovať vnútorne vysídlených Ukrajincov ohrozených hladom a chorobami.

Komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni povedal: „Vojna proti Ukrajine spôsobila nepredstaviteľné utrpenie, ale zároveň poukázala na hĺbku solidarity EÚ. Toto opatrenie pomôže členským štátom pomáhať Ukrajincom v EÚ, ako aj v ich domovskej krajine, uľahčením dodávok životne dôležitého humanitárneho tovaru. Ide o správnu vec.“

Oslobodenie od cla a DPH sa vzťahuje na tovar, ktorý dovážajú:

  • štátne organizácie (verejné orgány a verejnoprávne subjekty vrátane nemocníc, vládnych organizácií, regionálnych vlád, obcí/miest atď.)
  • charitatívne alebo dobročinné organizácie schválené príslušnými orgánmi členských štátov.

Týmto rozhodnutím sa dopĺňajú nové pravidlá v oblasti DPH prijaté v apríli, ktoré umožňujú členským štátom rozšíriť toto oslobodenie od dane na domáce dodávky tovaru a služby vrátane darov v prospech obetí katastrof.

SúvislostiV právnych predpisoch EÚ sú stanovené nástroje, ktoré sa majú výnimočne použiť na pomoc obetiam katastrof, akou je aj vojna na Ukrajine.

Oslobodenie od cla na podporu obetí živelnej pohromy umožňujú colné predpisy EÚ [nariadenie Rady (ES) č 1186/2009]. To sa môže uplatniť na dovoz vykonávaný štátnymi organizáciami a schválenými charitatívnymi alebo dobročinnými združeniami. Na udelenie oslobodenia je potrebné rozhodnutie Komisie, ktorá koná na základe žiadosti dotknutých členských štátov.

Paralelné ustanovenia o oslobodení finálneho dovozu určitého tovaru od DPH má aj právo EÚ v oblasti DPH (smernica Rady 2009/132/ES).

 

 
Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

EURACTIV.SK

Login