Europe Direct Prešov

Kto sme

Informačné centrum EUROPE DIRECT – PREŠOV patrí do celoeurópskej siete informačných centier pod jednotným názvom EUROPE DIRECT. Hlavným poslaním EDIC Prešov je zvyšovanie povedomia, vedomostí a informačnej interaktivity obyvateľov primárne Prešovského kraja o všetkých oblastiach činností EÚ, jej inštitúcií a o činnostiach, ktoré majú vplyv na každodennú činnosť obyvateľov prešovského regiónu i SR. Primárnym cieľom EDIC Prešov je svojou informačnou, propagačnou, edukačnou i sprostredkovateľskou činnosťou priblížiť EÚ občanom regiónu, a to poskytovaním objektívnych a nezávislých informácií o EÚ, jej inštitúciách, politikách, prioritách, aktivitách. Súčasne je však ambíciou EDIC Prešov postupne aktívne zapájať občanov prešovského regiónu do diskusií a „formovania“ európskych politík. To chceme dosiahnuť aktivitami, čo sú najbližšie občanom a kľúčovým stakeholderom v regióne, aktivitami, ktoré ich vtiahnu do „centra diania“, aktivizujú ich. Preto budeme klásť dôraz na rôzne komunikačné kanály, vrátane organizácie čo najväčšieho množstva verejných podujatí, samozrejme s dôrazom na ich kvalitu. Za významný prvok stratégie považujeme už vybudované partnerstvá prešovskej kancelárie RC SFPA / EDIC Prešov na miestnej a regionálnej úrovni s rôznymi aktérmi a inštitúciami, ako aj vysokú reputáciu RC SFPA Prešov.

Čo je naším cieľom

Cieľom  EDIC Prešov je podpora rozvoja Prešovského kraja a vytvorenia príležitostí pre lepšiu kvalitu života jeho obyvateľov prostredníctvom:

 • zefektívnenej komunikácie o možnostiach a príležitostiach pre rozvoj regiónu a vzájomnej spolupráce medzi inštitúciami, firmami, i jednotlivcami, a to z pohľadu príležitostí, ktoré prináša EÚ prostredníctvom jednotlivých svojich politík;
 • zaistenia publicity a zvyšovania povedomia o EÚ, jej inštitúciách a ich aktivitách;
 • výmeny informácií s dôrazom na zrozumiteľnosť, kvalitu a dostupnosť informácií súvisiacich s EÚ a majúcich vplyv na každodenný život obyvateľov Prešovského kraja;
 • propagácie EÚ a jej inštitúcií, úspešných projektov zameraných na rozvoj regiónov, propagácie aktivít rôzneho druhu (vzdelávacie, kultúrne, športové ... ) zameraných na rozvoj regiónu v súlade so zámermi rozvoja SR a EÚ;
 • inštitucionálnej podpory subjektom i jednotlivcom, ktorí majú záujem o témy týkajúce sa EÚ (poradenstvo, transfer know-how, spoluorganizácia aktivít ...);
 • zvyšovania povedomia o politikách EÚ a poskytovania podnetov, informácií pre prípravu a realizáciu politík podporujúcich rozvoj a spoluprácu na miestnej, regionálnej, národnej i európskej úrovni.

Akým témam sa chceme venovať

EDIC Prešov sa chce venovať primárne týmto témam:

 • Komunikácia o Európe, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje;
 • Európska zelená dohoda;
 • Regionálny rozvoj (vrátane EŠIF), zamestnanosť a podpora podnikania v Prešovskom kraji (a EÚ);
 • Migrácia (s dôrazom na migráciu cez SK-UA hranicu) ako fenomén Prešovského kraja lokalizovaného na vonkajšej (schengenskej) hranici EÚ;
 • Podpora cezhraničnej spolupráce ako faktor integrácie EÚ na lokálnej úrovni;
 • Podpora rozvoja lokálnej demokracie a angažovanosti sa občanov ako predpoklad demokratickejšej EÚ.
Login