Otázky a odpovede: Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity na rok 2030 – aby sa nám príroda vrátila do života

1. Čo je nová stratégia biodiverzity na rok 2030?

Nová stratégia v oblasti biodiverzity na rok 2030 je komplexným, systematickým a ambicióznym dlhodobým plánom na ochranu prírody a zvrátenie degradácie ekosystémov. Zásadne podopiera európsku zelenú dohodu i vedúce medzinárodné postavenie EÚ vo sfére celosvetových verejných statkov a cieľov udržateľného rozvoja.

Stratégia v záujme nasmerovania európskej biodiverzity k obnove do roku 2030 stanovuje nové možnosti účinnejšieho vykonávania existujúcej legislatívy, nové záväzky, opatrenia, cieľové hodnoty a riadiace mechanizmy. Napríklad:

 • Transformácia aspoň 30 % európskej pevniny a morí na účinne spravované chránené územia a oblasti. Cieľom je nadviazať na existujúce oblasti sústavy Natura 2000, doplniť ich o územia chránené na národnej úrovni a zaistiť prísnu ochranu území, ktoré sú mimoriadne hodnotné z hľadiska biodiverzity a klímy.
 • Obnova poškodených ekosystémov v celej EÚ, ktoré sú v zlom stave, a znižovanie tlaku na biodiverzitu. Stratégia navrhuje rozsiahly plán obnovy prírody v EÚ, ktorý zahŕňa: na základe posúdenia vplyvu návrh nového právneho rámca obnovy prírody so záväznými cieľovými hodnotami v oblasti obnovy poškodených ekosystémov vrátane tých, ktoré sú najbohatšie na uhlík; zlepšenie stavu ochrany alebo trendu pri aspoň 30 % chránených biotopov a druhov v EÚ, ktorých stav nie je priaznivý; obnovu najmenej 25 000 km riek na voľne tečúce; zastavenie a zvrátenie úbytku vtáctva a hmyzu na poľnohospodárskej pôde, najmä opeľovačov; zníženie celkovej intenzity a rizík používania chemických pesticídov, ako aj používania tých škodlivejších/nebezpečnejších o 50 %; obhospodarovanie aspoň 25 % poľnohospodárskej pôdy postupmi ekologického poľnohospodárstva a výrazné posilnenie zavádzania agroekologických postupov; zníženie úniku živín z hnojív aspoň o 50 % a zníženie používania hnojív aspoň o 20 %; vysadenie aspoň troch miliárd stromov v plnom súlade s ekologickými zásadami a ochranu zostávajúcich klimaxových lesov a pralesov; elimináciu náhodných vedľajších úlovkov chránených druhov, resp. ich zníženie na úroveň, ktorá umožní úplnú obnovu týchto druhov a nebude ohrozovať ich stav ochrany.
 • Umožnenie transformačnej zmeny Stratégia spúšťa nový proces lepšieho riadenia biodiverzity, ktorý zaistí integráciu záväzkov členských štátov v rámci stratégie do vnútroštátnych politík. Vedomostné centrum pre biodiverzitu a partnerstvo v oblasti biodiverzity podporia lepšiu realizáciu európskeho výskumu a inovácie v tejto sfére. Stratégia má stimulovať daňové systémy a cenotvorbu tak, aby lepšie odrážali skutočné environmentálne náklady vrátane straty biodiverzity, a aby sa biodiverzita skutočne zohľadnila v rozhodnutiach verejnosti i firiem.

2. Prečo je biodiverzita dôležitá?

Biodiverzita – teda rozmanitosť života na Zemi vrátane rastlín, živočíchov, húb, mikroorganizmov a biotopov, v ktorých žijú – a ekosystémy, ktoré živé druhy vytvárajú, nám dávajú potravu, materiály, lieky, rekreáciu, zdravie a pohodu. Čistia vodu i vzduch, opeľujú plodiny, zachytávajú obrovské množstvo uhlíka, regulujú klímu, udržujú plodnosť pôdy, vytvárajú pre nás lieky a poskytujú mnoho základných vstupov priemyselnej výroby.

Poškodené ekosystémy sú citlivejšie a ťažšie sa vyrovnávajú s extrémnymi udalosťami i novými chorobami. Naopak, vyvážené ekosystémy nás chránia pred nepredvídanými katastrofami, a ak ich využívame udržateľne, ponúkajú mnohé z najlepších riešení naliehavých problémov.

Strata biodiverzity je:

 • klimatickým problémom – ničenie a poškodzovanie ekosystémov a pôd urýchľuje globálne otepľovanie, zatiaľ čo obnova krajiny zmenu klímy zmierňuje,
 • obchodným problémom – prírodný kapitál poskytuje základné zdroje pre priemysel a poľnohospodárstvo,
 • bezpečnostným problémom – strata prírodných zdrojov môže (najmä v rozvojových krajinách) viesť ku konfliktom a všade zvyšuje náchylnosť na prírodné katastrofy,
 • problémom potravinovej bezpečnosti – rastliny, živočíchy vrátane opeľovačov a pôdne organizmy zohrávajú v našom potravinovom systéme životne dôležitú rolu,
 • zdravotným problémom – ničenie prírody zvyšuje riziká a znižuje našu odolnosť voči chorobám. Príroda navyše priaznivo pôsobí na duševné zdravie a pohodu ľudí,
 • problémom rovnosti – strata biodiverzity najviac zasahuje tých najchudobnejších, čím sa prehlbujú nerovnosti,
 • medzigeneračným problémom – oberáme budúce generácie o základ naplneného života.

3. Ako pomôže vykonávanie stratégie biodiverzity oživovaniu Európy po kríze spôsobenej koronavírusom?

Európska zelená dohoda vrátane tejto stratégie biodiverzity je európskou stratégiou rastu a povedie k obnoveniu po kríze. Prinesie hospodársky úžitok a pomôže posilniť našu odolnosť voči krízam v budúcnosti. Tri kľúčové hospodárske odvetvia – poľnohospodárstvo, stavebníctvo a potravinárstvo – sú od prírody veľmi závislé a generujú vyše 7 biliónov EUR. Prínos sústavy Natura 2000 k ochrane prírody v EÚ sa odhaduje na úrovni 200-300 miliárd EUR ročne.

Investovať do prírody znamená zároveň investovať do lokálnych pracovných miest a podnikateľských príležitostí v oblastiach ako obnova krajiny, ekologické poľnohospodárstvo, zelená a modrá infraštruktúra. Očakáva sa, že investičné potreby sústavy Natura 2000 podporia až 500 000 dodatočných pracovných miest. Ekologické poľnohospodárstvo poskytuje o 10 až 20 % viac pracovných miest na plochu než tradičné farmy. Zeleň v mestách takisto ponúka mnoho inovatívnych pracovných príležitostí – od dizajnérov a územných plánovačov po mestských farmárov a botanikov.

Ak sa však rozhodneme pokračovať ako doteraz a budeme ničiť ekosystémy, sústavná degradácia prírodného kapitálu nám výrazne okliešti podnikateľské príležitosti a potenciál sociálno-hospodárskeho rozvoja. Hospodárske a sociálne náklady by v dôsledku nečinnosti v otázkach životného prostredia a klímy boli obrovské – vrátane častých extrémnych výkyvov počasia a prírodných katastrof, ale aj poklesu priemerného HDP Únie až o 2 % a v niektorých častiach EÚ aj viac.* V rokoch 1997 až 2011 stratil svet odhadom 3,5 – 18,5 bilióna EUR ročne na ekosystémových službách v dôsledku zmeny krajinnej pokrývky a odhadom 5,5 – 10,5 bilióna EUR ročne v dôsledku degradácie pôdy. Strata biodiverzity vedie aj k nižším výnosom plodín a úlovkom rýb, a zároveň k strate potenciálnych nových zdrojov liekov.

4. Aký vážny je problém straty biodiverzity?

V dôsledku neudržateľnej ľudskej činnosti klesla svetová populácia voľne žijúcich druhov za posledných 40 rokov o 60 %. Zhruba miliónu druhov hrozí v najbližších desaťročiach vyhynutie. Hlavnou príčinou tejto straty je premena prirodzených biotopov na poľnohospodársku pôdu a rozširovanie mestských oblastí. Medzi ďalšie príčiny patrí nadmerné využívanie prírodných zdrojov (napríklad nadmerný rybolov a deštruktívne poľnohospodárske postupy), zmena klímy, znečistenie a invázne nepôvodné druhy.

5. Súvisí strata biodiverzity so šírením chorôb?

Začína byť jasné, že odolnosť našej spoločnosti voči rizikám zoonotických ochorení s pandemickým potenciálom oslabujú demografické i hospodárske faktory. Tie tlačia na ekosystémy a vedú k neudržateľnému drancovaniu prírody vrátane odlesňovania a nezákonného alebo chabo regulovaného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi.

Ak chceme zdravú spoločnosť, potrebujeme zdravé ekosystémy. Voľne žijúce zvieratá potrebujú dostatok priestoru a musia dosahovať aj dostatočné počty. Vtedy pôsobia ako bariéra proti chorobám, ktoré u ľudí nemajú čo hľadať, a pomáhajú predchádzať pandémiám.

Významným rizikovým faktorom pri šírení chorôb je globálne obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi, ale aj tzv. mokré trhy so zvieratami, ktoré nepodliehajú dostatočnej kontrole.

6. Ako podporuje stratégia v oblasti biodiverzity boj proti zmene klímy?

Strata biodiverzity a zmena klímy idú ruka v ruke. Zmena klímy je treťou najvýznamnejšou príčinou straty biodiverzity a táto strata súčasne negatívne vplýva na klímu. Namiesto ukladania uhlíka v pôde a biomase ho poškodené ekosystémy uvoľňujú späť do atmosféry. Odlesňovanie zvyšuje množstvo oxidu uhličitého v atmosfére; ten mení klímu, čo vedie k ďalšej strate biodiverzity.

Prírodné riešenia ako ochrana biodiverzity a obnova ekosystémov dokážu vynikajúco čeliť vplyvom zmeny klímy a sú veľmi účelným využitím zdrojov. Obnova lesov, pôdy a mokradí, ako aj vytváranie zelených priestranstiev v mestách, sú na potrebné zmiernenie zmeny klímy do roku 2030 nevyhnutné.

Plán obnovy prírody, ktorý je kľúčovým prvkom stratégie v oblasti biodiverzity, pomôže zvrátiť úbytok mnohých suchozemských i morských druhov a biotopov a vrátiť im zdravie.

7. Ako sa bude táto transformačná zmena financovať?

Stratégia si vyžiada značné investície. Na prírodné výdavky by sa malo vyčleniť aspoň 20 miliárd EUR ročne – predovšetkým na obnovu ekosystémov a investície do sústavy Natura 2000, ako aj do zelenej a modrej infraštruktúry vo všetkých členských štátoch EÚ. Bude si to vyžadovať mobilizáciu súkromných a verejných finančných prostriedkov na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ, okrem iného prostredníctvom rôznych programov v ďalšom dlhodobom rozpočte EÚ. Okrem toho, keďže obnova prírody významne prispeje k plneniu cieľov v oblasti klímy, značná časť z 25 % rozpočtu EÚ na opatrenia v oblasti klímy sa investuje do biodiverzity a riešení inšpirovaných prírodou.

V rámci programu InvestEU sa na báze kombinovaného verejno-súkromného financovania vytvorí špeciálna iniciatíva pre prírodný kapitál a obehové hospodárstvo, ktorá v najbližšom desaťročí zmobilizuje aspoň 10 miliárd EUR. Príroda a biodiverzita sú aj prioritou investičného plánu európskej zelenej dohody. Aby sa mohli poskytnúť potrebné investície, musí EÚ ponúknuť investorom dlhodobú istotu a prispieť k tomu, aby sa do finančného systému zaviedli aspekty udržateľnosti. Taxonómia EÚ v oblasti udržateľného financovania bude slúžiť na orientovanie investícií do ekologickej obnovy a zavedenia riešení inšpirovaných prírodou.

8. Akú pozíciu zaujme EÚ v medzinárodných rokovaniach o globálnom rámci pre biodiverzitu po roku 2020?

Nová stratégia Komisie v oblasti biodiverzity uvádza záväzky, ktoré by EÚ mohla prijať na Konferencii zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite v roku 2021. Komisia v tejto stratégii navrhuje Rade, aby EÚ žiadala zahrnutie týchto prvkov:

 • zastrešujúce dlhodobé ciele v oblasti biodiverzity v súlade s víziou OSN do roku 2050 „žiť v súlade s prírodou“. Ambíciou by malo byť, aby boli do roku 2050 všetky ekosystémy sveta obnovené, odolné a primerane chránené. Svet by sa mal zaviazať k zásade „čistého zisku“, aby prírode vrátil viac, než jej vezme. Svet by sa mal zaviazať, že zabráni vyhynutiu druhov spôsobenému človekom – minimálne tam, kde je mu možné predísť,
 • ambiciózne globálne ciele na rok 2030 v súlade so záväzkami EÚ navrhovanými v novej stratégii v oblasti biodiverzity,
 • zdokonalené možnosti realizácie v oblastiach ako financie, kapacita, výskum, know-how a technológie,
 • oveľa dôslednejší proces vykonávania, monitorovania a preskúmavania,
 • spravodlivé a rovnocenné rozdelenie prínosov využívania genetických zdrojov spojených s biodiverzitou.

9. Ako nám táto stratégia pomôže čeliť globálnemu problému s biodiverzitou?

Hoci boj proti strate biodiverzity v Európe má pre udržateľný rozvoj zásadný význam, väčšina hlavných ohnísk tohto problému leží za jej hranicami.

EÚ je pripravená ísť v otázkach environmentálnej ochrany a udržateľného využívania prírodných zdrojov príkladom nielen doma, ale aj v zahraničí. Zároveň je odhodlaná využiť medzinárodné partnerstvá na presadzovanie agendy biodiverzity v rámci európskej zelenej dohody a pomáhať s transformáciou rozvojovým krajinám. Táto stratégia vytvára rozhodujúci politický rámec na čelenie výzvam, ktoré nás čakajú.

Z hľadiska rozvojovej spolupráce stanovuje, ako sa budeme zapájať do širšej spolupráce s partnerskými krajinami a ponúkať vyššie financovanie na opatrenia podporujúce biodiverzitu, a zároveň upúšťať od dotácií, ktoré môžu prírode škodiť. V obchodnej sfére Komisia zavedie opatrenia, aby zaistila, že jej obchodné politiky biodiverzite neškodia. EÚ v tomto procese takisto podporuje rolu neštátnych subjektov a domorodých skupín, ktorá je nevyhnutná na zapojenie všetkých zainteresovaných a zaistenie toho, že z prechodu na cestu udržateľnejšieho rozvoja budú mať úžitok aj najzraniteľnejšie skupiny.

10. Čo táto stratégia znamená pre:

 •  poľnohospodársku pôdu?

Stratégia biodiverzity spolu so stratégiou „z farmy na stôl“, ktorá sa uverejňuje súbežne, zahŕňa záväzky zvrátiť úbytok opeľujúceho hmyzu. Komisia navrhuje, aby 10 % poľnohospodárskej pôdy pokrývali „krajinné prvky s veľkou rozmanitosťou“ – napríklad živé ploty alebo kvetinové záhony, a do roku 2030 by sa mal výrazne znížiť environmentálny vplyv sektora poľnohospodárstva. Pokrok v dosahovaní tohto cieľa sa bude neustále prehodnocovať a podľa potreby prispôsobovať, aby sa zmiernili nežiaduce vplyvy na biodiverzitu, bezpečnosť potravín a konkurencieschopnosť poľnohospodárov. Štvrtina poľnohospodárskej pôdy by sa mala do roku 2030 obrábať ekologickými postupmi a využívanie pesticídov aj ich riziká by sa mali znížiť o 50 %, čo platí aj pre používanie škodlivejších/nebezpečnejších pesticídov.

 •  lesy?

Počíta sa s veľkou kampaňou na ochranu a obnovu lesov EÚ vrátane klimaxových lesov a pralesov. Zároveň stratégia zahŕňa cieľ vysadiť v EÚ do roku 2030 tri miliardy nových stromov, čo je zdvojnásobením súčasného trendu. Zámerom je zvýšiť plochu zalesnenia v EÚ, posilniť odolnosť lesov a ich rolu pri zvrátení straty biodiverzity, zmierňovaní zmeny klímy a pomoci pri adaptácii na ňu.

 •  pôdu?

Stratégia si vytyčuje cieľ obnoviť degradovanú pôdu, aktualizovať tematickú stratégiu EÚ na ochranu pôdy a splniť únijné i medzinárodné záväzky, pokiaľ ide o neutralitu degradácie pôdy. Akčný plán nulového znečistenia ovzdušia, vody a pôdy, ktorý má Komisia prijať v roku 2021, sa osobitne zameria na prevenciu a nápravu kontaminácie pôdy.

 •  morské ekosystémy?

Cieľom stratégie je posilniť ochranu morských ekosystémov a prinavrátiť im „dobrý environmentálny stav“, a to aj rozšírením chránených oblasti a zriadením prísne chránených oblastí na obnovu biotopov a populácií rýb. Zdôrazňuje potreby ekosystémového prístupu k riadeniu ľudskej činnosti na mori. To znamená riešenie nadmerného výlovu populácií rýb – aby táto hodnota nepresahovala maximálny udržateľný výnos (t. j. úroveň, ktorá zabezpečí zdravú budúcnosť pre biomasu populácie rýb); elimináciu vedľajších úlovkov, alebo aspoň ich zníženie na úroveň, ktorá nie je nebezpečná, aby sa chránili morské cicavce, korytnačky a vtáky – najmä tie, ktorým hrozí vyhynutie alebo ktorých populácie sú v zlom stave; a boj proti praktikám poškodzujúcim morské dno.

 •  sladkovodné ekosystémy?

Posilní sa vykonávanie a presadzovanie právneho rámca EÚ v oblasti vôd a prírody. V záujme toho sa aspoň 25 000 km riek obnoví na voľne tečúce rieky tým, že sa odstránia prekážky a obnovia sa záplavové územia.

 •  mestá a samosprávy?

Podpora zdravých ekosystémov, zelenej infraštruktúry a riešení inšpirovaných prírodou by sa mala systematicky integrovať do územného plánovania (vrátane navrhovania budov, verejných priestranstiev a infraštruktúry), pričom v rámci novej „dohody o zelených mestách“ sa v spolupráci s Dohovorom primátorov a starostov budú presadzovať opatrenia a stratégie zamerané na prírodu a biodiverzitu.

 •  znečisťovanie?

Znečisťovanie výrazne urýchľuje stratu biodiverzity. Stratégia vyzýva na elimináciu znečistenia spôsobeného prenikaním dusíka a fosforu z hnojív do roku 2030. Používanie hnojív by sa malo do daného termínu znížiť aspoň o 20 %. Na to Komisia v roku 2021 predstaví akčný plán nulového znečistenia ovzdušia, vody a pôdy, v roku 2022 akčný plán integrovaného hospodárenia so živinami. Takisto predstaví stratégiu udržateľnosti pre chemikálie v EÚ.

 •  šírenie inváznych nepôvodných druhov?

Stratégia zahŕňa záväzok výrazne obmedziť introdukciu inváznych nepôvodných druhov s cieľom znížiť počet druhov na červenom zozname, ktoré sú inváznymi druhmi ohrozené, o 50 %. Na dosiahnutie tohto cieľa sa počíta s novým implementačným stimulom v podobe nariadenia o inváznych nepôvodných druhoch, ktoré sa zameriava na predchádzanie novým introdukciám a regulovanie inváznych druhov, ktoré už sa u nás udomácnili.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8219

Čítať ďalej...

Európske centrum investičného poradenstva posiela do databázy Európskej investičnej banky projekty v hodnote 34 miliárd eur

Európske centrum investičného poradenstva vydáva výročnú správu za rok 2019, ktorá sumarizuje prínosy centra v celej EÚ. EIAH vzniklo v roku 2015 ako kľúčový prvok Investičného plánu pre Európu a odvtedy dostalo viac ako 2 300 žiadostí o poradenskú podporu a technické poradenstvo. Žiadosti eviduje z celej EÚ, pričom väčšinu podávajú krajiny čerpajúce finančné prostriedky z Kohézneho fondu, najmä Poľsko, Bulharsko a Rumunsko. Vďaka podpore Európskeho centra investičného poradenstva teraz Európska investičná banka zvažuje financovanie pri 150 projektoch v hodnote 34 miliárd eur. Približne polovica z nich je potenciálne oprávnená na podporu Európskeho fondu pre strategické investície. Toto číslo sa pravdepodobne zvýši, keď sa poradenská podpora pretaví do projektov vhodných na investovanie. 

Európsky komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni uviedol: „Miestnym orgánom a predkladateľom projektov môže práve adekvátna technická pomoc odomknúť dvere k financovaniu potrebnému na to, aby svoje projekty premenili na skutočnosť. Vďaka Európskemu centru investičného poradenstva budeme môcť až 34 miliárd eur nasmerovať na rôzne projekty vrátane projektov týkajúcich sa čistej energie, inovácie, ako aj inteligentnej a sociálnej infraštruktúry. Na tejto pozitívnej skúsenosti chceme stavať budúce Poradenské centrum InvestEU.“

Viceprezidentka EIB Lilyana Pavlova vyhlásila: „Úloha pripraviť kvalitné a perspektívne projekty predstavovala za posledné roky pre väčšinu európskych krajín náročnú výzvu, ktorá obmedzila investície, rast a rozvoj, a to najmä v krajinách čerpajúcich finančné prostriedky z Kohézneho fondu. Na základe signálov z EIB môžeme byť hrdí na to, ako Európske centrum investičného poradenstva pomohlo verejnému aj súkromného sektoru zdolať túto výzvu a získať ďalšie financovanie. Ukázalo sa, že EIAH tvorí kľúčovú zložku podpory európskych predkladateľov projektov, pretože im pomáha identifikovať investície, ktoré sa prelínajú s cieľmi Investičného plánu pre Európu, pripraviť tieto investície a zrealizovať ich.“

Čistá energia, bezpečné cesty, sociálne bývanie a zdravotná starostlivosť

Európske centrum investičného poradenstva ponúka na mieru šité poradenské služby a technickú podporu množstvu sektorov. Dostáva žiadosti od miest, regiónov, súkromných predkladateľov či malých podnikov. Centrum poskytuje podporu napríklad týmto projektom:

 • integrácia ekologických mestských autobusov v Sofii a vo Flámsku,
 • vypracovanie klimatickej stratégie vo Florencii,
 • podpora zdravotníckych služieb v Rumunsku,
 • zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v Grécku,
 • zavádzanie energeticky účinného osvetlenia ulíc vo Vilniuse,
 • zabezpečenie dostupnejšieho bývania v Poznani.

Ďalšie prípadové štúdie nájdete na webovom sídle Európskeho centra investičného poradenstva.

Kontext

Európske centrum investičného poradenstva je partnerstvo medzi skupinou Európskej investičnej banky a Európskou komisiou v rámci Investičného plánu pre Európu. Účelom EIAH je slúžiť ako jednotný prístupový bod k rôznym druhom poradenských služieb a služieb technickej pomoci. Podporuje identifikáciu, prípravu a vypracúvanie investičných projektov v celej EÚ. Poradcovia EIAH pracujú priamo s predkladateľmi projektov, pripravujú im na mieru šité poradenské balíky a tak podporujú investičné projekty.

Hoci sa EIAH sa zameriava na žiadosti o komplexné a rozsiahle poradenstvo, uvedomuje si, že niektorým predkladateľom projektov stačí niekoľko hodín alebo dní základného strategického poradenstva, ktoré ich posunie správnym smerom. Od svojho zriadenia poskytlo Európske centrum investičného poradenstva takúto podporu viac ako 700 predkladateľom aktívnym v sektoroch dopravy, energetiky, inovácie a zdravotníctva.

EIAH zabezpečuje poradenskú podporu aj na miestnej úrovni, a preto zriadilo sieť miestnych partnerov – národné podporné banky a inštitúcie a ich poradenské kapacity podporilo financovaním a poskytnutím technickej podpory. Doteraz EIAH vyčlenilo viac ako 3 milióny eur na posilnenie poradenských programov miestnych partnerov prostredníctvom siedmich dohôd o financovaní, ktoré podpísalo s národnými podpornými bankami a inštitúciami v Bulharsku, Maďarsku, Francúzsku, Litve, Taliansku a Slovinsku. Európske centrum investičného poradenstva takisto naďalej financuje podporný program Európskej banky pre obnovu a rozvoj zameraný na malé podniky v Rumunsku, Bulharsku, Chorvátsku a Grécku.

Ďalšie informácie

Výročná správa EIAH za rok 2019

Webové sídlo EIAH

Webová lokalita Investičného plánu:

Čítať ďalej...

117 miliónov eur na liečbu a diagnostiku vďaka iniciatíve za inovačnú medicínu

Komisia oznámila, že v rámci zrýchlenej výzvy na predkladanie návrhov bolo vybraných osem rozsiahlych výskumných projektov zameraných na vývoj liečby a diagnostiky infekcií spôsobených koronavírusom. Výzvu v marci zverejnila iniciatíva za inovačnú medicínu, ktorá je verejno-súkromným partnerstvom.

Aby Komisia mohla finančne podporiť väčší počet kvalitných návrhov, zvýšila sumu, ktorú na tieto účely prisľúbila z rámcového programu EÚ pre výskum a inováciu Horizont 2020, z pôvodne plánovaných 45 miliónov eur na 72 miliónov eur. Ďalších 45 miliónov eur poskytnú farmaceutické spoločnosti, pridružení partneri iniciatívy a ďalšie organizácie zapojené do jednotlivých projektov. Celková investícia tak bude predstavovať 117 miliónov eur.

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová v tejto súvislosti vyhlásila: „Len spojením odborných znalostí a zdrojov verejného a súkromného sektora porazíme súčasnú pandémiu a pripravíme sa na prípadné nákazy v budúcnosti. Vďaka finančnej podpore z programu Horizont 2020 a od našich partnerov z farmaceutického priemyslu a ďalších oblastí urýchlime vývoj diagnostických a liečebných postupov proti koronavírusu, ktoré sú kľúčovými nástrojmi na riešenie tejto globálnej krízy.“

Projekty, ktoré boli vybrané, sú súčasťou spoločnej európskej reakcie na pandémiu koronavírusu, ktorú Komisia koordinuje už od začiatku krízy. Počas darcovskej konferencie, ktorá prebehla 4. mája v rámci globálnej reakcie na koronavírus, Komisia prisľúbila sumu v celkovej výške 1,4 miliardy eur. Jednu miliardu z toho poskytne prostredníctvom programu Horizont 2020, pričom tieto prostriedky sa využijú na vývoj vakcín, nových spôsobov liečby a diagnostických nástrojov na zabránenie šíreniu koronavírusu. Komisia okrem toho od začiatku tohto roka zmobilizovala v rámci programu Horizont 2020 ďalších 352 miliónov eur.Uvedená suma zahŕňa aj 48,2 milióna eur poskytnutých na 18 výskumných projektov, v rámci ktorých sa už pracuje na zlepšení pripravenosti a reakcie na nákazy, rýchlych testoch na delokalizovanú diagnostiku, nových spôsoboch liečby a nových vakcínach.

Z ôsmich projektov financovaných v rámci výzvy zverejnenej iniciatívou za inovačnú medicínu sa päť zameriava na diagnostiku a tri na liečbu. Cieľom projektov venovaných diagnostickým nástrojom je vyvinúť pomôcky, ktoré sa budú dať použiť kdekoľvek, napríklad aj v ordinácii lekára alebo u pacienta doma, a dodajú rýchle výsledky (za 14 až 40 minút). Ostatné projekty, zamerané na vývoj liečby, sa budú v prvom rade zaoberať súčasnou pandémiou koronavírusu, no značné úsilie sa v nich vynaloží aj na to, aby sme boli pripravení na budúce nákazy.

Projekty bude realizovať spolu 94 organizácií, napríklad univerzity, výskumné organizácie, podniky a verejné organizácie/inštitúcie. Vo výraznej miere sa na nich budú podieľať aj malé a stredné podniky, ktoré predstavujú viac ako 20 % účastníkov a získajú 17 % rozpočtu.

Zoznam projektov, ktoré po uzavretí dohôd o grante s iniciatívou za inovačnú medicínu dostanú finančnú podporu, je k dispozícii tu.

 Súvislosti

Iniciatíva za inovačnú medicínu (IMI) je verejno-súkromné partnerstvo medzi Európskou komisiou a farmaceutickým priemyslom, ktorý je zastúpený Európskou federáciou farmaceutického priemyslu a farmaceutických združení (EFPIA). Jej cieľom je zlepšovať zdravie urýchlením vývoja inovačných liekov a prístupu pacientov k nim, a to najmä v oblastiach, kde existujú nenaplnené zdravotné alebo sociálne potreby.

 Ďalšie informácie

Čítať ďalej...

Balík opatrení v oblasti cestovného ruchu a dopravy

Balík Komisie o cestovnom ruchu a doprave v roku 2020 a v ďalšom období sa skladá z troch usmernení a z odporúčania, ktoré majú pomôcť krajinám EÚ postupne zrušiť cestovné obmedzenia, umožniť opätovné otvorenie podnikov a zabezpečiť, aby po niekoľkých mesiacoch obmedzenia pohybu mohli obyvatelia Európy prežiť bezpečné leto plné oddychu pri dodržiavaní nevyhnutných opatrení na ochranu zdravia.

Tento balík zahŕňa:

 • zastrešujúce oznámenie o cestovnom ruchu a doprave v roku 2020 a v ďalšom období,
 • spoločný prístup k postupnému a koordinovanému rušeniu obmedzení voľného pohybu na vnútorných hraniciach EÚ, ktoré bude nadväzovať na postupné rušenie vnútroštátnych obmedzení,
 • spoločný rámec na podporu postupného obnovenia dopravy pri súčasnom zaistení bezpečnosti cestujúcich aj personálu,
 • odporúčanie týkajúce sa zatraktívnenia cestovných poukazov ako alternatívy k peňažnej náhrade,
 • spoločné kritériá a zásady pre postupné obnovenie služieb v oblasti cestovného ruchu a pre zdravotné protokoly v ubytovacích a stravovacích zariadeniach (hotely atď.).

 

I. OBNOVENIE VOĽNÉHO POHYBU OSÔB

2. Budem môcť toto leto cestovať do zahraničia?

 Mnohé rodiny prekonávajú dlhé obdobie odlúčenia, aby pomohli zastaviť šírenie pandémie. Hneď ako to umožní epidemiologická situácia, ľudia by mali dostať možnosť bezpečne cestovať za rodinou, prácou či voľnočasovými aktivitami. Prvý krok k realizácii tohto plánu je podmienený vnútroštátnou epidemiologickou situáciou, ktorá musí umožniť uvoľnenie vnútroštátnych obmedzení voľného pohybu.

Cestovanie do zahraničia bude závisieť od toho, ako sa vyvinie stav verejného zdravia v členských štátoch. Hoci najvhodnejšie by bolo celoplošné zrušenie opatrení, ak by sa zdravotná situácia vyvinula dostatočne pozitívne v celej Únii, Komisia predpokladá, že najpravdepodobnejší je scenár postupného a koordinovaného uvoľňovania opatrení po fázach. Tento proces by sa začal zrušením obmedzení a kontrol medzi regiónmi a členskými štátmi s dostatočne podobnou epidemiologickou situáciou. K opatreniam sa zároveň musí pristupovať flexibilne a rátať s možnosťou, že sa niektoré z nich opätovne zavedú, ak si to vyžiada zdravotná situácia.

Komisia vyzýva členské štáty, aby sa zapojili do procesu obnovenia neobmedzeného cezhraničného pohybu v rámci Únie postaveného na troch kritériách:

1) epidemiologický stav, t. j. zameranie sa najmä na oblasti a členské štáty, kde sa situácia zlepšuje, podľa regionálnej mapy, na ktorej pracuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb,

2) možnosť dodržiavania opatrení proti šíreniu ochorenia (napr. obmedzenie kontaktu medzi ľuďmi, hygiena) počas celej cesty vrátane na hraničných priechodoch a

3) hospodárske a sociálne ohľadys tým, že sa uprednostní cezhraničný pohyb v kľúčových oblastiach, ako sú oblasti zdravotníctva, sociálna oblasť a hospodárske činnosti.

V prvej fáze sa majú zrušiť obmedzenia na hraniciach medzi regiónmi alebo členskými štátmi s podobnou epidemiologickou situáciou. Netýka sa to len susediacich členských štátov – keď sa zrušia obmedzenia medzi dvomi regiónmi, rovnaký postup by sa mal uplatniť na všetky regióny v Európe, kde je porovnateľná zdravotná situácia.

Treba pritom rešpektovať zásadu nediskriminácie: keď sa členský štát rozhodne zrušiť obmedzenia cestovania z/do iného členského štátu, prípadne z/do určitých regiónov alebo oblastí ktoréhokoľvek členského štátu, toto zrušenie musí bez diskriminácie platiť pre všetkých občanov EÚ a pre všetky osoby s pobytom v danom členskom štáte bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, pričom opatrenie by sa malo uplatňovať na všetky oblasti Únie s podobnou epidemiologickou situáciou.

 3. Na čo sa vzťahuje odporúčanie?

Odporúčanie sa týka voľného pohybu osôb a zrušenia kontroly vnútorných hraníc, a teda je určené všetkým členským štátom EÚ, bez ohľadu na to, či sú súčasťou schengenského priestoru, ako aj krajinám pridruženým k schengenskému priestoru.

Komisia je takisto pripravená úzko zapojiť západný Balkán do vykonávania svojho spoločného plánu na uvoľňovanie opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 v súlade s oznámením Komisie o „podpore západnému Balkánu v boji proti ochoreniu COVID-19 a pri obnove v období po pandémii“.

 

4. Akých druhov ciest sa odporúčanie týka?

Komisia navrhuje postupné rušenie cestovných obmedzení pozostávajúce z troch fáz.

Aktuálna situácia predstavuje nultú fázu a počas nej platia viaceré obmedzenia ciest, ktoré nie sú nevyhnutné. Členské štáty by mali aj v tejto fáze umožňovať pracovníkom, najmä dopravným, cezhraničným, sezónnym a vyslaným zahraničným pracovníkom, a poskytovateľom služieb prechádzať cez hranice a bez obmedzení sa dostať na pracovisko, najmä ak ide o základné služby a pohyb tovaru.

prvej fáze by sa mali cestovné obmedzenia a kontroly hraníc v rámci EÚ postupne rušiť počnúc regiónmi, oblasťami a členskými štátmi, v ktorých sa epidemiologická situácia vyvíja pozitívne a dostatočne podobne. Počas tejto fázy by sa mal umožniť bezproblémový pohyb z pracovných a osobných dôvodov, ako aj v rámci cestovného ruchu.

druhej fáze by sa mali zrušiť všetky obmedzenia a kontroly na vnútorných hraniciach týkajúce sa koronavírusu, pričom by mali naďalej platiť nevyhnutné zdravotné opatrenia. V rámci Únie by malo by byť povolené cestovanie na všetky účely.

Prechod z aktuálnej nultej fázy do ďalších štádií by mal byť pružný s tým, že ak sa epidemiologická situácia zhorší a bude to nevyhnutné, mal by sa urobiť krok späť.

 

5. Ako môžem získať informácie o tom, kde sa ešte uplatňujú obmedzenia?

Členské štáty by mali pravidelne informovať o aktuálnych obmedzeniach. Informovanie je potrebné na zabezpečenie toho, aby ľudia, ktorí prekračujú hranice, mohli plánovať a cestovať na základe transparentných informácií a aby mohli s plným vedomím o situácii prevziať individuálnu zodpovednosť za dodržiavanie zdravotných odporúčaní pri cestovaní.

Komisia podporí takéto úsilie v oblasti komunikácie tým, že na svojom webovom sídle bude naďalej uverejňovať zoznam aktuálnych kontrol na vnútorných hraniciach, ako aj odkazy na iné relevantné informácie pre cestujúcich (o miestnej zdravotnej situácii, zdravotníckych službách, platných zdravotných protokoloch atď.).

 

II. OBNOVENIE BEZPEČNEJ DOPRAVY

6. Ktoré zdravotné a bezpečnostné protokoly sa budú uplatňovať pri cestovaní?

Zdravie občanov zostáva aj naďalej absolútnou prioritou. Aby sa zaistila ochrana zamestnancov pracujúcich v doprave aj cestujúcich, v usmerneniach Komisie o postupnom obnovení dopravných služieb a prepojenosti sa odporúča viacero opatrení:

 • v snahe minimalizovať kontakt s inými osobami pri odchode by si cestujúci mali zakúpiť lístky a zaregistrovať sa online. Pri bezpečnostnej kontrole, odovzdávaní a vyzdvihovaní batožiny by sa malo zabezpečiť obmedzenie fyzického kontaktu,
 • dopravnými prostriedkami, ako sú autobus, vlak alebo trajekt, môže cestovať len obmedzený počet cestujúcich, aby sa dodržalo obmedzenie fyzického kontaktu. Spolu môžu sedieť len členovia jednej domácnosti,
 • tam, kde je náročnejšie zaistiť obmedzenie fyzického kontaktu, by sa mali zaviesť dodatočné ochranné opatrenia, napríklad používanie ochranných rúšok. Pracovníci v oblasti dopravy by mali k dispozícii dostať primerané ochranné prostriedky,
 • prevádzkovatelia dopravy môžu nainštalovať ochranné bariéry, napríklad medzi cestujúcich a vodiča. Zároveň sa od vás môže vyžadovať, aby ste nastupovali zadnými dverami,
 • dvere by mal vodič na diaľku alebo automaticky otvárať na každej zastávke, aby ste sa nemuseli dotýkať žiadnych tlačidiel ani kľučiek,
 • vo vozidlách a v dopravných uzloch by mali byť k dispozícii čistiace/dezinfekčné gély,
 • vozidlá by sa mali pravidelne čistiť a dezinfikovať,
 • v dopravných prostriedkoch už nie je povolené predávať jedlo, nápoje ani iný tovar, aby sa minimalizoval kontakt,
 • malo by sa zlepšiť vetranie, napríklad s využitím vhodných vzduchových filtrov a prednosť by malo mať prirodzené vetranie vždy, keď to bude možné,
 • odporúča sa, aby prevádzkovatelia dopravy vypracovali stratégie pre prípad, že nejaký cestujúci ochorie alebo začne počas cesty vykazovať symptómy nákazy koronavírusom.

Ďalšie informácie o pracoviskách môžu zamestnanci nájsť aj v usmerneniach Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

 

7. Musím pri preprave používať rúško? Aký druh rúška?

Cestujúci by mali nosiť ochranné rúška v dopravných uzloch a vo vozidlách používaných na hromadnú dopravu, najmä tam, kde nie je možné vždy v plnej miere dodržať obmedzenie fyzického kontaktu. Nemusia to byť ochranné rúška určené pre zdravotnícky personál. Vnútroštátne zdravotnícke/bezpečnostné orgány určia presné požiadavky pre jednotlivé druhy dopravy na základe epidemiologického rizika v danej krajine, dostupnosti ochranných rúšok a iných aspektov. Odporúča sa, aby boli pracovníci v doprave vybavení primeranými osobnými ochrannými prostriedkami.

 

8. Ako a kedy budú všetky dopravné spojenia opäť fungovať ako pred pandémiou koronavírusu?

Uvoľňovanie cestovných a prevádzkových obmedzení sa bude uskutočňovať postupne kvôli ochrane zdravia, ale aj preto, aby sa zabezpečilo, že dopravné systémy a služby, ako aj iné súvisiace systémy (napríklad kontroly na vonkajších hraniciach EÚ) sa dokážu prispôsobiť, keď sa zvýši počet cestujúcich.

Postupné obnovovanie dopravných služieb a prepojenosti bude v plnej miere závisieť od uvoľnenia cestovných obmedzení, epidemiologických posúdení a odborných lekárskych odporúčaní o ochranných zdravotných a hygienických opatreniach.

 

9. Aké opatrenia by sa mali prijať na zmiernenie rizika prenosu nákazy v lietadlách?

Našou prioritou je chrániť cestujúcich, posádky a pracovníkov v doprave pri opätovnom spustení leteckej dopravy. Pri riešení všetkých ostatných aspektov obnovenia cestovania venujeme rovnakú pozornosť usporiadaniu sedenia: chceme zmierniť riziko – nemôžeme ho odstrániť.

V usmerneniach Komisie sa odporúča niekoľko preventívnych opatrení, ako sú napríklad osobné ochranné prostriedky (rúška), hygienické a čistiace opatrenia, znížená interakcia na palube, navyše posilnené systémy filtrovania a prúdenia vzduchu používané v kabínach lietadiel, ktoré znižujú riziko prenosu. V pripravovanom zdravotnom a bezpečnostnom protokole, ktorý vypracúva Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), sa stanovia dodatočné opatrenia na zmiernenie rizík s cieľom zabezpečiť obmedzenie fyzického kontaktu na palube. Cestujúcim by sa mali pred cestou poskytovať zrozumiteľné informácie o postupoch na letisku a pravidlách leteckej spoločnosti.

 

III. BEZPEČNÉ OBNOVENIE SLUŽIEB CESTOVNÉHO RUCHU

10. Ako budem chránený počas pobytu v hoteli, pri návšteve reštaurácie alebo v exteriéri dovolenkovej oblasti?

Aby Komisia pomohla členským štátom, vydala usmernenia pre bezpečné a postupné obnovenie činností cestovného ruchu a pre zdravotné protokoly v podnikoch v oblasti hotelierstva, ako sú hotely a iné typy ubytovania vrátane vnútorných a vonkajších priestorov, reštaurácií a kaviarní. Komisia pobáda členské štáty, aby tieto protokoly zohľadnili pri zavádzaní vlastných protokolov prispôsobených vnútroštátnym, regionálnym a miestnym podmienkam.

 Tieto usmernenia poskytujú úvahy o prevencii a kontrole šírenia koronavírusu v sektore cestovného ruchu z hľadiska verejného zdravia, pričom berú do úvahy špecifiká na celom území EÚ/EHP. Zahŕňajú informácie, ktoré sa týkajú zamestnancov aj zákazníkov pred pobytom v hoteli, počas neho a po ňom, ako aj počas návštev reštaurácií, kaviarní či barov.

 Treba zdôrazniť, že pokiaľ hrozí riziko nákazy, cestovanie bude predstavovať určitú mieru rizika. S cieľom ochrániť zdravie hostí aj pracovníkov je nevyhnutné dodržiavať opatrenia na prevenciu nákazy, ako sú obmedzenie fyzického kontaktu, hygiena, respiračné pravidlá, nosenie rúšok, ako aj čistenie a dezinfekcia.

 V týchto usmerneniach sa takisto odporúča, aby zariadenia jasne a zreteľne informovali o všetkých platných opatreniach, ktoré treba dodržiavať. Pred príchodom do ubytovacieho zariadenia by ste mali ako hosť dostať všetky potrebné informácie o všetkých aktuálnych usmerneniach miestnych orgánov verejného zdravotníctva, ako aj o konkrétnych platných opatreniach, ktoré sa týkajú vášho príchodu, pobytu a odchodu.

 

IV. POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ CESTUJÚCIM A OCHRANA ICH PRÁV

11. Ako môžu rôzne digitálne aplikácie pomôcť ochrániť mňa aj moju rodinu pred koronavírusom?

Členské štáty s podporou Komisie sa dohodli na usmerneniach týkajúcich sa interoperability mobilných aplikácií, ktoré podporujú sledovanie kontaktov a posielanie upozornení osobám, ktoré mohli byť vystavené vírusu, aby mohli byť občania varovaní o potenciálnej nákaze koronavírusom aj vtedy, keď cestujú v rámci EÚ. Tieto usmernenia vychádzajú zo zásad stanovených v spoločnom súbore nástrojov EÚ a z usmernení Komisie k ochrane údajov.

Aplikácie na podporou sledovania kontaktov musia byť dobrovoľné, transparentné, dočasné, zabezpečené proti kybernetickým útokom, musia využívať pseudoanonymizované údaje, mali by využívať technológiu Bluetooth a mali by byť interoperabilné pri cestách cez hranice, ako aj medzi operačnými systémami. Takéto aplikácie musia napríklad používať jednotnú koncepciu zisťovania blízkosti zariadení a mali by umožniť osobám využívajúcim roaming v inom členskom štáte dostať upozornenie s relevantnými informáciami v jazyku, ktorému rozumejú. Zabezpečenie interoperability je kľúčové, aby široké a dobrovoľné používanie aplikácií na sledovanie kontaktov v jednotlivých členských štátoch mohlo podporiť uvoľnenie opatrení na obmedzenie pohybu a zrušenie obmedzení slobody pohybu v celej EÚ. Možnosť cezhraničných letov ani cestovanie všeobecnejšie by nemali byť podmienené používaním aplikácií na sledovanie kontaktov.

 

12. A čo ochrana mojich súkromných údajov?

Ak sú aplikácie na sledovanie kontaktov plne v súlade s pravidlami EÚ a dobre skoordinované, môžu zohrať dôležitú úlohu v stratégii na zrušenie opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia a doplniť iné opatrenia, napríklad zvýšenie kapacít na testovanie. Na úplné využitie potenciálu aplikácií na sledovanie kontaktov je potrebná čo najväčšia možná účasť občanov EÚ. Ich používanie by malo byť vždy dobrovoľné, mali by byť časovo obmedzené a mali by v čo najväčšej miere využiť najnovšie technologické riešenia na zvýšenie ochrany súkromia.

Využívať budú technológiu Bluetooth na určovanie blízkosti a nebudú umožňovať lokalizáciu osôb. Okrem toho by k takýmto údajom mali mať prístup len zdravotnícke orgány. Ak by sa začali uplatňovať, opatrenia na sledovanie kontaktov by mali byť striktne obmedzené na účely vyriešenia pandémie koronavírusu a mali by byť definované v súlade so súborom nástrojov EÚ pre aplikácie na sledovanie kontaktovusmerneniami Komisie k ochrane údajov a s usmerneniami Európskeho výboru pre ochranu údajov.

 

 13. Aké opatrenia už Komisia prijala v súvislosti s právami cestujúcich a organizovanými zájazdmi počas pandémie koronavírusu?

Komisia vyzýva členské štáty, organizátorov zájazdov a dopravcov, aby našli pragmatické a flexibilné riešenia, ktoré budú rešpektovať právo pasažierov a cestujúcich na náhradu za zrušené dopravné služby alebo organizované zájazdy počas súčasnej pandémie koronavírusu.

V marci 2020 Komisia uverejnila výkladové usmernenia k nariadeniam EÚ o právach cestujúcich v kontexte vývoja situácie COVID-19, ako aj usmernenie s radami týkajúce sa pravidiel EÚ pre balíky cestovných služieb v kontexte ochorenia COVID-19. Komisia dnes vydáva odporúčanie o cestovných poukazoch pre pasažierov a cestujúcich ako alternatíve k peňažnej náhrade za zrušený balík cestovných služieb a za dopravné služby, ktoré ponúka ďalšie riešenia. Členské štáty sa vyzývajú, aby uplatňovali spoločný prístup a poskytli spotrebiteľom atraktívnu a spoľahlivú voľbu medzi peňažnou náhradou alebo poukazom.

 

14. Aké mám práva ako cestujúci, pokiaľ ide o zrušené dopravné služby v kontexte pandémie koronavírusu?

Pasažieri a cestujúci si môžu byť istí, že ich práva sú chránené. Práva cestujúcich v prípade zrušenia dopravnej služby sú stanovené v nariadeniach EÚ o právach cestujúcichSmernica o balíkoch cestovných služieb poskytuje potrebnú ochranu cestujúcim, ktorí si zarezervovali cestovné služby v cestovnej kancelárii. V prípade zrušenia cesty zo strany dopravcu majú cestujúci možnosť vybrať si náhradu alebo presmerovanie. Vzhľadom na to, že presmerovanie je za súčasných okolností sotva možné uplatniť, ide väčšinou o rôzne možné formy náhrady. 

Na základe nariadení EÚ o právach cestujúcich je náhrada celej ceny cestovného splatná 7 dní po predložení žiadosti cestujúceho v prípade leteckej, námornej a vnútrozemskej vodnej dopravy, 14 dní po predložení ponuky alebo po prijatí žiadosti v prípade autobusovej a autokarovej dopravy a jeden mesiac po predložení žiadosti cestujúceho v prípade železničnej dopravy. Podľa platných pravidiel sa náhrada môže uskutočniť formou hotovosti alebo poukazu. Náhrada prostredníctvom poukazu sa však môže uskutočniť len vtedy, ak s tým cestujúci súhlasí. 

V súlade so smernicou o balíkoch cestovných služieb, ak je organizovaný zájazd zrušený v dôsledku „neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností“, cestujúci majú právo na vrátenie všetkých platieb za balík bez zbytočného odkladu a v každom prípade do 14 dní od ukončenia zmluvy. V tejto súvislosti môže organizátor ponúknuť cestujúcemu náhradu vo forme poukazu. V oboch prípadoch možnosť získať poukaz nezbavuje cestujúcich ich práva na vrátenie peňazí.

 

15. Čo by mal poukaz ponúkať?

Poukazy môžu predstavovať schodnú a atraktívnu alternatívu namiesto peňažnej náhrady za balík cestovných služieb a dopravné služby, ktoré boli zrušené v súvislosti s pandémiou koronavírusu. V dnes vydanom odporúčaní o poukazoch sú stanovené ich hlavné aspekty. Treba totiž zaistiť, že ak sa poukazy spotrebiteľom ponúknu namiesto náhrady, budú pre nich hodnoverné a atraktívne, a teda:

 • že sa na poukazy bude vzťahovať ochrana v prípade platobnej neschopnosti, ak by sa dopravca alebo organizátor dostal do platobnej neschopnosti a poukaz by zatiaľ nebol využitý. V takom prípade musí cestujúcemu náhradu uhradiť ručiteľ pre prípad platobnej neschopnosti dopravcu/organizátora. Systém ochrany v prípade platobnej neschopnosti zriadi na vnútroštátnej úrovni verejný alebo súkromný sektor (môže to byť aj fond alebo poisťovateľ).
 • že budú refundovateľné, ak sa nepoužijú: cestujúci by mali najneskôr 12 mesiacov od vydania daného poukazu a kedykoľvek potom mať nárok požiadať o peňažnú náhradu. Dopravcovia a organizátori by mohli zvážiť možnosť vyplácania poukazov skôr, ak o to cestujúci požiadajú. Poukazy (alebo zostávajúca suma) by sa takisto mali automaticky vyplatiť: najneskôr do 14 dní od uplynutia platnosti poukazu v prípade, že nebol použitý.

V odporúčaní sa stanovujú aj ďalšie kľúčové prvky, ktorými sa zavádza flexibilita, pokiaľ ide o:

Rozsah služieb: poukazy by mali umožňovať rezerváciu na tej istej trase za rovnakých podmienok ako pri pôvodnej rezervácii alebo balíku cestovných služieb s rovnakými charakteristikami ako v prípade zrušeného balíka.

Prevádzkovateľa, s ktorým možno vykonať novú rezerváciu: Dopravcovia a organizátori by mali zvážiť rozšírenie možnosti použiť poukážky na rezervácie s inými subjektmi, ktoré sú súčasťou tej istej skupiny spoločností.

Prevoditeľnosť: Poukazy na dopravné služby by mali byť prevoditeľné na iného cestujúceho bez akýchkoľvek dodatočných nákladov.

 

16. Čo môžem ako spotrebiteľ urobiť, ak mi nie je ponúknutý len poukaz, ale ja by som si želal náhradu v hotovosti?

Môžete požiadať o vrátenie peňazí. Máte právne chránenú možnosť vybrať si medzi vrátením peňazí alebo poukazom. Vzhľadom na problémy s likviditou dopravcov a organizátorov by ste mohli zvážiť poukaz, ak sú dané podmienky atraktívne (ochrana v prípade platobnej neschopnosti, možnosť finančnej náhrady po určitom čase alebo iné možnosti).

Ak od dopravcu nedostanete odpoveď do právne záväzného alebo odporúčaného termínu alebo ak nie ste spokojní s odpoveďou, môžete podať sťažnosť príslušnému vnútroštátnemu orgánu presadzovania práva v oblasti práv cestujúcich. Ten by vám mal poskytnúť nezáväzné právne stanovisko k spôsobu, ako by ste mali v prípade svojho nároku postupovať.

Vec sa môžete pokúsiť vyriešiť aj cestou mimosúdneho konania alebo subjektu poskytujúceho pomoc pri alternatívnom riešení sporov. Ak ste si kúpili lístok online, svoju sťažnosť môžete podať cez platformu na riešenie sporov online. Obe možnosti sú dostupné len pre osoby s pobytom v EÚ.

Môžete sa rozhodnúť využiť formálne právne kroky a uplatniť si nárok na náhradu škody podľa pravidiel EÚ s využitím európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu alebo sa obrátiť sa na vnútroštátne súdy. Ďalšie informácie nájdete tu alebo tuEurópske spotrebiteľské centrá môžu pomáhať a radiť cestujúcim aj pri problémoch súvisiacich s právami cestujúcich v leteckej doprave.

 

V. OBNOVA CESTOVNÉHO RUCHU

17. Mám firmu pôsobiacu v odvetví cestovného ruchu. Aký druh finančnej podpory môžem získať a ako?

Viaceré členské štáty už v rámci dočasného rámca štátnej pomoci schváleného v marci 2020 prijali opatrenia na poskytovanie priamych grantov do výšky 800 000 eur alebo úverov či záruk za veľmi výhodných podmienok a týkajúcich sa väčších súm; alebo, v niektorých prípadoch, na poskytovanie náhrady podnikom za škody spôsobené pandémiou.

Únia takisto sprístupnila prostriedky vo výške 1 miliardy eur ako záruku pre Európsky investičný fond, ktorý zmobilizuje záruku na úver vo výške 8 miliárd eur na pomoc 100 000 malým a stredným podnikom v celej Únii, pričom sa to týka aj podnikov v oblasti cestovného ruchu. Vnútroštátne alebo regionálne orgány, ktoré riadia štrukturálne fondy a Kohézny fond EÚ, sa môžu rozhodnúť využiť finančné prostriedky z Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus (CRII a CRII+), a to formou zdieľaného riadenia s členskými štátmi, na riešenie okamžitého nedostatku likvidity malých alebo stredných podnikov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu, napríklad na pokrytie mzdových nákladov, materiálov, prevádzkových vstupov, zásob a režijných nákladov, nájomného a služieb. 

 

18. Čo robí Komisia na záchranu pracovných miest v odvetví cestovného ruchu?

Komisia 2. apríla navrhla nový nástroj dočasnej podpory na zmiernenie rizík v nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE). Vďaka nemu bude môcť EÚ prostredníctvom úverov poskytnúť finančnú pomoc do výšky 100 miliárd eur postihnutým členským štátom na podporu režimov skráteného pracovného času.

Nástroj SURE bude k dispozícii členským štátom, ktoré potrebujú zmobilizovať značné finančné prostriedky na boj proti negatívnym hospodárskym a sociálnym dôsledkom vypuknutia nákazy COVID-19 na svojom území. Členským štátom poskytne finančnú pomoc, aby mohli riešiť náhle zvýšenie verejných výdavkov na zachovanie zamestnanosti.

Konkrétne bude nástroj SURE slúžiť ako druhá obranná línia – bude podporovať režimy skráteného pracovného času a podobné opatrenia s cieľom pomôcť členským štátom chrániť pracovné miesta, a tým aj zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby pred rizikom nezamestnanosti a straty príjmu.

 

19.Čo robí Komisia na podporu miestneho cestovného ruchu?

Z dôvodu súčasnej krízy spôsobenej epidémiou bude pravdepodobne krátkodobo prevládať domáci cestovný ruch a cestovný ruch v rámci Únie. Komisia sa snaží posilniť úsilie, ktoré členské štáty a regióny vyvíjajú na podporu ponuky medzinárodného a medziregionálneho cestovného ruchu, keďže marketing destinácií majú v rukách prevažne národné a regionálne agentúry pre cestovný ruch.

Zároveň Komisia pomáha obohatiť ponuku miestneho cestovného ruchu a oboznámiť občanov s rozmanitosťou a bohatstvom prírody a kultúry v Európe. Takisto bude aj naďalej podporovať členské štáty pri obnove cestovného ruchu počas tejto zdravotnej krízy. Bude pracovať na podpore systémov rekreačných poukazov, vďaka ktorým budú môcť spotrebitelia podporiť svoje obľúbené miestne turistické podniky, ako aj na propagácii európskej platformy pre digitálne kultúrne dedičstvo Europeana a podpore kultúrneho, udržateľného pobrežného a námorného či vidieckeho cestovného ruchu a agroturizmu.

Komisia sa bude opierať aj o prebiehajúce iniciatívy, ako je iniciatíva Európske hlavné mesto inteligentného cestovného ruchu, ktorá odmieňa inovatívny a inteligentný cestovný ruch v európskych mestách, ako aj iniciatíva Európske vysokokvalitné destinácie (EDEN) zameraná na menej známe, netradičnejšie destinácie, ktoré sú odhodlané presadzovať udržateľné riadenie cestovného ruchu. Podporovať bude aj transeurópske produkty tematického cestovného ruchu, ako sú transeurópske tematické trasy po lokalitách svetového dedičstva – Cesty po lokalitách svetového dedičstva v Európskej únii a Kultúrne trasy schválené Radou Európy, ako aj európske hlavné mestá kultúry.

 

20. Čo je rekreačný poukaz a ako pomôže cestovnému ruchu?

Rekreačné poukazy si spotrebitelia môžu zakúpiť v malých podnikoch poskytujúcich služby v odvetví cestovného ruchu, ktoré pre krízu spôsobenú koronavírusom zatvorili svoju prevádzku (ako reštaurácie, penzióny, malé hotely). Neskôr, keď podniky znovu otvoria, sa tieto poukazy budú dať vymeniť za služby. Takýto malý podnik okamžite získa peniaze zaplatené za poukaz, čo mu pomôže z hľadiska peňažného toku. Spotrebiteľom rekreačné poukazy ponúkajú príležitosť podporiť svoje obľúbené podniky a pomôcť im prekonať súčasnú krízu. Rekreačné poukazy môžu zohrať významnú rolu pri zachovaní ekosystémov hotelov a reštaurácií v Európe.

 

21. Ako je to s pomocou odvetviu cestovného ruchu z dlhodobého hľadiska? Podarí sa oživiť ekosystém cestovného ruchu EÚ?

Únia spolu s členskými štátmi vynaloží všetko úsilie na to, aby európskemu ekosystému cestovného ruchu pomohla zotaviť sa z krízy. Ak chceme zlepšiť odolnosť tohto odvetvia, budeme musieť spoločne zohľadniť získané skúsenosti aj nové tendencie, ktoré sa môžu objaviť. Spoločnou ambíciou je, aby Európa naďalej patrila medzi top destinácie z hľadiska kvality, hodnoty, udržateľnosti a inovácií. To sa nám podarí, len ak sa zaviažeme k udržateľnej a digitálnej transformácii a ak sa toto odhodlanie prejaví na všetkých úrovniach, od európskej až po miestnu.

Ak chceme sledovať ciele európskej zelenej dohody týkajúce sa väčšej udržateľnosti cestovného ruchu, musíme umožniť udržateľnú dopravu a prepojenosť, inteligentne riadiť toky cestovného ruchu a merať jeho vplyvy, rozšíriť ponuku cestovného ruchu a chrániť prírodné zdroje a miestne spoločenstvá. Digitálna transformácia poskytne okrem iného nové, inovatívne možnosti riadenia cestovných a turistických tokov, lepšieho využívania veľkých dát a podnecovania inovácií. Pri tejto transformácií budú podporu potrebovať najmä malé a stredné podniky.

Komisia zorganizuje európsky konvent cestovného ruchu, akonáhle to zdravotná situácia dovolí, aby spolu s inštitúciami EÚ, odvetvím, regiónmi, mestami a ďalšími zainteresovanými stranami uvažovala o budúcnosti udržateľného, inovatívneho a odolného európskeho ekosystému cestovného ruchu – o „Európskom programe pre cestovný ruch 2050“

Čítať ďalej...

Komisia spúšťa platformu Fit for Future a pozýva odborníkov, aby sa zapojili

Európska komisia spustila platformu Fit for Future – skupinu expertov na vysokej úrovni, ktorá pomôže Komisii zjednodušiť existujúce právne predpisy EÚ a znížiť administratívnu záťaž pre občanov a podniky. Platforma takisto pomôže zabezpečiť, aby právne predpisy EÚ zostali nadčasové – vzhľadom na potrebu riešiť nové výzvy, ako napríklad digitalizáciu.

Maroš Šefčovič, podpredseda pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad, v tejto súvislosti uviedol: „Po pandémii ochorenia COVID-19 bude obzvlášť dôležité zjednodušenie a zníženie záťaže, najmä pre MSP. Musíme preskúmať, ako môže digitalizácia prispieť k dosiahnutiu týchto cieľov a zároveň zabezpečiť, aby boli naše právne predpisy naďalej zamerané na budúcnosť a vhodné na riešenie nových výziev.

Platforma Fit for Future, ktorú tvorí vládna skupina a skupina zainteresovaných strán, združuje národných, regionálnych a miestnych zástupcov členských štátov, Výbor regiónov, Európsky hospodársky a sociálny výbor a skupiny zainteresovaných strán s praktickými odbornými znalosťami v rôznych oblastiach politiky.

Hneď po začiatku fungovania platformy bude môcť širšia verejnosť a zainteresované strany prispievať k jej práci na zjednodušovaní a znižovaní záťaže. Občania a zainteresované strany sa okrem toho môžu podeliť o svoje názory na existujúce právne predpisy, ako aj na návrhy nových politík EÚ prostredníctvom portálu Vyjadrite svoj názor.

Výzva na podávanie prihlášok na výber expertov

Komisia takisto uverejnila výzvu na podávanie prihlášok na výber expertov do skupiny zainteresovaných strán platformy Fit for Future. Jej členovia, vybraní prostredníctvom tejto výzvy, by mali byť osoby s vysokou odbornosťou pri vykonávaní právnych predpisov EÚ a mali by byť schopní zastupovať záujmy zdieľané rôznymi organizáciami zainteresovaných strán v ich oblasti. Budú zastupovať podniky, najmä malé a stredné podniky, sociálnych partnerov a organizácie občianskej spoločnosti, ktoré majú priame skúsenosti s uplatňovaním právnych predpisov Únie.

Prihlášky možno podávať do 19. júna 2020. Príslušné dokumenty sú k dispozícii tu:

Súvislosti

Komisia je v rámci svojho Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT) odhodlaná zjednodušovať právne predpisy EÚ a znižovať zbytočné náklady. Vzhľadom na nové trendy a výzvy, napríklad digitalizáciu, je dôležité zabezpečiť, aby boli právne predpisy EÚ a jej ciele stále relevantné. Právne predpisy EÚ by mali prinášať maximálne možné výhody občanom a podnikom – najmä malým a stredným podnikom. 

Platforma Fit for Future je nástupcom platformy REFIT a vychádza z nadobudnutých skúseností. Platforma REFIT podporovala od roku 2015 do roku 2019 proces zjednodušovania právnych predpisov EÚ a znižovania regulačnej záťaže v záujme občianskej spoločnosti, podnikov a verejných orgánov. Vypracovávala pre Komisiu odporúčania, pričom zohľadňovala návrhy občanov aj zainteresovaných strán.

 

Viac informácií

Webová stránka lepšej právnej regulácie

Webový portál Vyjadrite svoj názor – Prihláste sa na odber e-mailových oznámení o nových verejných konzultáciách!

Webová stránka platformy Fit for Future

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála