Obranný priemysel: Plánovaná investícia EÚ vo výške takmer 1,2 miliardy eur podporí 61 projektov spolupráce v obrannom priemysle

Komisia avizovala, že 61 projektov spolupráce pri výskume a vývoji v oblasti obrany, ktoré boli vybrané na základe úplne prvých výziev na predkladanie návrhov vydaných v rámci Európskeho obranného fondu, podporí finančnými prostriedkami EÚ v celkovej výške takmer 1,2 miliardy eur.

Európsky obranný fond vybral návrhy na financovanie tak, aby podporil projekty špičkových obranných spôsobilostí, napríklad ďalšiu generáciu bojových lietadiel, tankov a plavidiel, ako aj kritické obranné technológie, ako sú vojenský cloud, umelá inteligencia, polovodiče, vesmírne, kybernetické alebo zdravotnícke protiopatrenia. Takisto vytvorí priestor pre prelomové technológie, najmä v oblasti kvantových technológií a nových materiálov, kde využije možnosti sľubných MSP a startupov.

Výkonná podpredsedníčka Komisie Margrethe Vestagerová uvítala tento významný krok pre európsku obrannú spoluprácu a uviedla: „Vybrané projekty vysokej kvality svedčia o tom, že spolupráca v oblasti obranného priemyslu v Európe je naozaj možná, a to dokonca v širokom rozsahu. Takmer 700 spoločností, ktoré budú vďaka finančným prostriedkom EÚ skúmať a vyvíjať ďalšiu generáciu inovačných obranných technológií, vytvorí odolnú a konkurencieschopnú priemyselnú základňu. Keďže 43 % subjektov zúčastňujúcich sa na vybraných projektoch predstavujú MSP, vidno, že do programu Európskeho obranného fondu sa zapája celý priemyselný hodnotový reťazec EÚ.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton doplnil: „Európsky obranný fond investoval 1,2 miliardy eur do 61 projektov európskej spolupráce v oblasti obrany a dnes už prináša konkrétne výsledky, ktoré umožnia lepšie integrovať európsky obranný priemysel, ktorý podporuje inovácie a poskytuje špičkové spôsobilosti našim ozbrojeným silám. Vďaka Európskemu obrannému fondu sa európska spolupráca v oblasti obrany stáva čoraz bežnejšou. Finančné prostriedky využijeme lepšie, ak ich vynaložíme spoločne. Pomôžu všetkým členským štátom a európskemu obrannému priemyslu bez ohľadu na veľkosť.“

Úspešné fungovanie Európskeho obranného fondu v prvom roku svedčí o tom, že model založený na dvoch predchádzajúcich programoch (prípravná akcia pre výskum v oblasti obrany – PADR a Program rozvoja európskeho obranného priemyslu – EDIDP) je vhodný na daný účel:

 • Vysoko atraktívny program vzbudzujúci veľký záujem zo strany priemyslu EÚ: rekordný počet 142 návrhov (čo výrazne prevyšuje návrhy podané v dvoch predchádzajúcich programoch), ktoré pokrývajú všetky zverejnené výzvy a témy a ktoré podali veľké hlavné priemyselné odvetvia, MSP, spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou a výskumno-technologické organizácie.
 • Široký geografický záber: na vybraných návrhoch sa podieľa takmer 700 právnych subjektov z 26 členských štátov EÚ a Nórska.
 • Posilnená spolupráca v oblasti obrany: vybrané návrhy zahŕňajú v priemere 18 subjektov z 8 členských štátov EÚ a Nórska.
 • Výrazná účasť malých a stredných podnikov (MSP): MSP predstavujú viac ako 40 % všetkých subjektov zapojených do vybraných návrhov a čerpajú takmer 20 % celkových požadovaných finančných prostriedkov EÚ.
 • Vyváženosť výskumu a rozvoja spôsobilostí: na financovanie 31 výskumných projektov je určených 322 miliónov eur a na financovanie 30 rozsiahlych projektov na vývoj systémov a technológií pre obranné spôsobilosti je určených 845 miliónov eur.
 • Podpora prelomových technológií na obranné účely: na financovanie prevratných nápadov, ktoré prinesú inovácie potrebné na radikálnu zmenu koncepcií a vnímania obranných záležitostí je vyčlenených 5 % rozpočtu.
 • Konzistentnosť s prioritami na úrovni EÚ: najmä pokiaľ ide o stálu štruktúrovanú spoluprácu (PESCO); v polovici vybraných rozvojových návrhov sa uvádza, že návrh bol vypracovaný v kontexte projektu PESCO.

Útvary Komisie teraz vstúpia do fázy prípravy dohôd o grante s vybranými konzorciami, ktoré sa uchádzajú o grant. Dohody o grante sa podpíšu do konca roka, keď sa úspešne zavŕšia prípravy týchto dohôd a Komisia prijme rozhodnutie o udelení grantu.

Kontext

V júni 2021 Komisia prijala prvý ročný pracovný program Európskeho obranného fondu a uverejnila prvú sériu 23 výziev na predkladanie návrhov, ktoré obsahovali 11 výziev zameraných na výskumné akcie a 12 výziev zameraných na rozvojové opatrenia, ktoré sa týkali celkovo 37 tém.

Európsky obranný fond (EDF) je hlavným nástrojom Komisie na podporu obrannej spolupráce v Európe. Bez toho, aby nahrádzal úsilie členských štátov, podporuje spoluprácu medzi spoločnosťami všetkých veľkostí a výskumnými aktérmi v celej EÚ. EDF podporuje konkurencieschopné a kolaboratívne projekty v oblasti obrany počas celého cyklu výskumu a vývoja so zameraním na projekty vedúce k najmodernejším a interoperabilným obranným technológiám a vybaveniu. Podporuje aj inovácie a stimuluje cezhraničnú účasť MSP. Projekty sa vyberajú formou výziev na predkladanie návrhov, ktoré sú vymedzené na základe priorít obrannej spôsobilosti, ktoré odsúhlasili členské štáty v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky a osobitne v súvislosti s plánom rozvoja spôsobilostí. 

EDF má k dispozícii rozpočet 7,953 miliardy eur v aktuálnych cenách na obdobie 2021 – 2027. Toto finančné krytie je rozdelené na dva piliere: 

 • Suma 2,651 miliardy eur bude určená na financovanie kolaboratívneho obranného výskumu na riešenie vznikajúcich a budúcich obranných hrozieb a 
 • 5,302 miliardy eur pôjde na spolufinancovanie kolaboratívnych projektov v oblasti rozvoja spôsobilostí.

Približne 4 % až 8 % z rozpočtu EDF je určených na vývoj alebo výskum prelomových technológií, ktoré majú potenciál vytvárať prevratné inovácie v oblasti obrany.

EDF sa vykonáva prostredníctvom ročných pracovných programov štruktúrovaných podľa 17 stabilných tematických a horizontálnych kategórií činností počas viacročného finančného rámca na obdobie 2021 – 2027 so zameraním na:

 • vznikajúce výzvy na formovanie viacrozmerného a holistického prístupu k modernému bojisku, ako je zdravotnícka podpora v oblasti obrany, hrozby CBRN, biotechnológie a ľudské faktory, informačná prevaha, pokročilé pasívne a aktívne snímače, kybernetický a kozmický priestor,
 • podporné nástroje a nástroje v oblasti obrany, ktoré umožnia do EDF priniesť kľúčové technologické impulzy a sú relevantné pre všetky oblasti spôsobilostí, ako je digitálna transformácia, energetická odolnosť a environmentálna transformácia, materiály a komponenty, prelomové technológie a otvorené výzvy na inovatívne a na budúcnosť orientované obranné riešenia vrátane cielených výziev pre MSP,
 • excelentnosť na bojisku s cieľom posilniť dopyt vyplývajúci z potreby spôsobilostí a podporiť ambiciózne obranné systémy, ako sú vzdušný boj, vzdušná a protiraketová obrana, pozemný boj, ochrana ozbrojených síl a mobilita, námorný boj, podmorská vojna a simulácia a výcvik.

Ďalšie informácie

Prehľad vybraných návrhov, júl 2022

Prehľad: Európsky obranný fond, jún 2021

Pracovný program EDF na rok 2022

Videozáznam z informačného dňa EDF v roku 2022, 30. jún 2022

Webová lokalita GR DEFIS – Európsky obranný priemysel

Čítať ďalej...

Prieskum Eurobarometra: Európania považujú obranu a energetickú autonómiu za kľúčové priority na rok 2022

Z aktuálne uverejneného prieskumu Eurobarometra vyplýva, že európski občania výrazne podporujú spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku a očakávajú, že EÚ postupne ukončí svoju závislosť od ruských zdrojov energie. Prieskum tiež potvrdzuje, že reakcia EÚ na ruskú agresiu voči Ukrajine má veľkú podporu.

Reakcia EÚ na inváziu Ruska na Ukrajinu. – Daný prieskum potvrdzuje výsledky rýchleho prieskumu Eurobarometra uverejneného 5. mája, a to, že väčšina Európanov (59 %) je spokojná s reakciou EÚ na ruskú inváziu na Ukrajinu a s reakciou svojej vlastnej vlády (57 %). Najviac podporovaná je humanitárna činnosť (93 %), po ktorej nasleduje uvítanie Ukrajincov, ktorí utekajú pred vojnou, v EÚ (91 %). 80 % respondentov podporuje hospodárske sankcie voči ruskej vláde, spoločnostiam a jednotlivcom a 70 % z nich je za vojenské vybavenie pre Ukrajinu, ktoré štáty EÚ financujú a dodávajú.

Obrana a bezpečnosť. – Prevažná väčšina občanov EÚ (81 %) podporuje spoločnú obrannú a bezpečnostnú politiku medzi členskými štátmi EÚ, pričom tento názor vyjadrili v každej krajine najmenej dve tretiny respondentov. Okrem toho 93 % z nich súhlasí s tým, že členské štáty by mali konať spoločne, pokiaľ ide o obranu územia EÚ, a 85 % sa domnieva, že spolupráca v otázkach obrany na úrovni EÚ by sa mala zintenzívniť.

Energetická autonómia. – Eurobarometer poukazuje aj na to, že ciele stanovené v pláne RePowerEU majú veľkú podporu. Podľa 87 % respondentov by EÚ mala svoju závislosť od ruských zdrojov energie znížiť čo najskôr. 80 % z nich súhlasí s tým, že energetická politika môže prispieť k ochrane strategických záujmov EÚ. 86 % oslovených sa domnieva, že zníženie dovozu ropy a plynu a investovanie do energie z obnoviteľných zdrojov je dôležité pre našu celkovú bezpečnosť, a 87 % si myslí, že vďaka zvýšeniu energetickej účinnosti budeme menej závislí od výrobcov energie mimo EÚ. 85 % respondentov by si prialo, aby EÚ masívne investovala do obnoviteľných zdrojov energie.

Opatrenia proti zmene klímy. – 85 % Európanov si myslí, že opatrenia proti zmene klímy môžu prispieť k zlepšeniu ich zdravia a blahobytu a rovnaký počet verí, že vďaka tomu môžu vzniknúť nové príležitosti pre inovácie, investície a tvorbu pracovných miest. Hoci sa 49 % respondentov obáva, že by opatrenia proti zmene klímy mohli uškodiť nášmu hospodárstvu, 83 % si myslí, že môžu v budúcnosti prispieť k zníženiu nákladov spojených s väčšími ekologickými škodami. Okrem toho sa 81 % respondentov domnieva, že energia z obnoviteľných zdrojov môže z dlhodobého hľadiska obmedziť cenu, ktorú platíme za spotrebu energie.

Kľúčové priority. – Z Eurobarometra vyplýva, že podľa Európanov by sa vzhľadom na súčasnú situáciu mala v roku 2022 najväčšia pozornosť venovať obrane a bezpečnosti (34 %) a tomu, aby „EÚ a jej členské štáty boli v oblasti dodávok energie nezávislejšie“ (26 %). Hneď za tým nasleduje riešenie hospodárskej situácie (24 %), otázok životného prostredia a zmeny klímy (22 %) a nezamestnanosti (21 %).

Pandémia koronavírusu. – Väčšina respondentov je spokojná so spôsobom, akým očkovaciu stratégiu riešila EÚ (58 %) a ich vlastná vláda (59 %).

Súvislosti

Osobitný prieskum Eurobarometra č. 526 – „Kľúčové výzvy súčasnosti: EÚ v roku 2022“ sa uskutočnil prostredníctvom osobných a online rozhovorov medzi 19. aprílom a 16. májom 2022 v 27 členských štátoch EÚ. V 27 členských štátoch sa uskutočnilo 26 578 rozhovorov.

Ďalšie informácie

Osobitný prieskum Eurobarometra č. 526

Čítať ďalej...

Európsky obranný fond: 1 miliarda eur na posilnenie obranných spôsobilostí EÚ a nových nástrojov pre inovácie v oblasti obrany

Komisia oznámila prijatie druhého ročného pracovného programu Európskeho obranného fondu. V rámci pracovného programu EDF na rok 2022 sa vyčlenia finančné prostriedky v celkovej výške 924 miliónov EUR. Týždeň po spoločnom oznámení o nedostatkoch v investíciách do obrany Komisia uvoľní nové finančné prostriedky na spoločné a lepšie investovanie do strategických obranných spôsobilostí. Okrem toho sa v pracovnom programe na rok 2022 zavádza súbor nových nástrojov na podporu inovácií v oblasti obrany, všetky v rámci jedného nového zastrešenia s názvom Inovačný program EÚ v oblasti obrany (EUDIS). Systém EUDIS, ktorý už bol oznámený v obrannom balíku Komisie z 15. februára 2022, bude úzko spolupracovať s inovačným centrom Európskej obrannej agentúry (EDA).https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-defence-industry/european-defence-fund-edf_en

Margrethe Vestagerová, výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek, uviedla: „inovácie sú jadrom našej odpovede na súčasné vyvíjajúce sa hrozby. Komisia dnes uvoľňuje nové finančné prostriedky a podniká dôležitý krok s novými atraktívnymi nástrojmi na stimuláciu inovácií v oblasti obrany využitím skúseností, ktoré získala po desaťročia v oblasti civilnej inovácie, podporou spolupráce zo strany celej našej Únie.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton doplnil: „Dnes sme sa rozhodli zmobilizovať tento rok 1 miliardu eur z rozpočtu EÚ na rozvoj spoločných obranných projektov, najmä v oblasti vesmírnych, kybernetických a rôznych špičkových spôsobilostí. V našom novom bezpečnostnom kontexte tieto investície prispejú k preklenutiu nedostatkov v európskej obrane. Spúšťame aj inovačný program EÚ v oblasti obrany vo výške 2 miliardy EUR, aby sa Európa stala centrom inovácií v oblasti obrany. Na doplnenie investičného úsilia EDF v oblasti rozvoja spôsobilostí musíme teraz pokročiť smerom k spoločnému obstarávaniu v oblasti obrany, ako sme práve navrhli v našom oznámení vedúcim predstaviteľom EÚ.“

Poskytovanie nepretržitých investícií do spoločného výskumu a vývoja v oblasti obrany v európskom priemysle

EDF pomáha znižovať fragmentáciu európskeho rozvojového priestoru obranných spôsobilostí. Takisto zvyšuje konkurencieschopnosť priemyslu a podporuje interoperabilitu v celej Európe. Pracovný program EDF na rok 2022 sa zaoberá celkovo 33 témami štruktúrovanými v rámci ôsmich výziev na predkladanie návrhov, ktoré sa majú otvoriť začiatkom júna, s cieľom začať niekoľko veľkých symbolických projektov. Zameriava sa na príslušné obranné technológie a spôsobilosti v súlade s prioritami EÚ v oblasti spôsobilostí, na ktorých sa spoločne dohodli členské štáty a ktoré sú ďalej rozpracované v Strategickom kompase. Pracovný program EDF na rok 2022 okrem toho zabezpečuje kontinuitu financovania niektorých dôležitých projektov, ktoré sa začali v rámci dvoch predchádzajúcich programov EDF.

Tento rok s rozpočtom viac ako 120 miliónov eur na každú z nich sa pozornosť zameria na dve kritické oblasti s cieľom podporiť rozvoj spôsobilostí:

 • Vesmír, kde sa poskytnú finančné prostriedky na rozvoj spôsobilostí včasného varovania proti raketám vo vesmíre a inovačných vesmírnych spôsobilostí pozorovania Zeme s využitím multisenzorov na účely spravodajstva, sledovania a prieskumu. Okrem toho sa naplánujú finančné prostriedky na výskum pohotového vesmírneho systému schopného rýchlo umiestniť malé satelity na rôzne typy obežných dráh.
 • Námorný boj, v rámci ktorého sa poskytnú finančné prostriedky na i) činnosti súvisiace s vývojom triedy plavidiel osobitne vhodnej pre malé a stredné námorníctva; a ii) rozvoj európskej spôsobilosti spolupráce v oblasti námorného dohľadu, ktorá nám umožní čeliť menším, rýchlejším a rozmanitejším novým vyvíjajúcim sa hrozbám.

Okrem toho sa 70 miliónov eur pridelí na úsilie v oblasti výskumu a vývoja v každej z týchto dvoch kategórií:

 • Kybernetická s cieľom zlepšiť európske spôsobilosti, pokiaľ ide o kybernetickú situačnú informovanosť, kybernetickú bezpečnosť a odolnosť, a vytvoriť súbor nástrojov pre kybernetickú a informačnú vojnu v oblasti obrany.
 • Informačná nadradenosť v prípade projektov prispievajúcich k rozvoju európskeho systému velenia a riadenia a veliteľskej stanice špeciálnej prevádzky, ktorú možno nasadiť. V oblasti výskumu sa úsilie o financovanie zameria na interoperabilitu a výmenu údajov medzi civilnými a vojenskými kontrolnými centrami v kontexte jednotného európskeho neba.

Špičkové obranné spôsobilosti a podporné technológie sa riešia aj prostredníctvom rôznych kategórií činností. Patrí medzi ne vývoj stredne veľkých taktických nákladných lietadiel, ktoré prispievajú k vojenskej mobilite, vzdušnej elektronickej vojne, činnostiam kooperačného boja pozemných síl, technológií a udržateľných komponentov pre podmorské aplikácie vrátane tímov a rojov plavidiel s posádkou a bez nej.

Podpora inovačného programu EÚ v oblasti obrany vo výške 2 miliárd EUR

Inovačný program EÚ v oblasti obrany bude spájať príslušné iniciatívy EÚ na podporu inovácií a podnikania v oblasti obrany. V sektore obrany sa použijú osvedčené postupy pochádzajúce z civilných inovácií. Komisia v pracovnom programe EDF na rok 2022 spúšťa súbor činností na podporu inovatívnych podnikateľov, startupov a MSP a na ich začlenenie do ekosystému obranného priemyslu:

 • Kapitálový nástroj v oblasti obrany: Komisia plánuje investovať 20 miliónov eur ročne do kapitálového nástroja v celkovej výške 100 miliónov eur. Cieľom tejto investície je vytvoriť počas trvania fondu investičnú kapacitu v celkovej výške 500 miliónov eur v prospech obranného priemyslu, a to aj zapojením Európskeho investičného fondu (EIF) a súkromných investorov.
 • Technologické výzvy: cieľom tejto výzvy je testovanie a dolaďovanie technológií na odhaľovanie skrytých hrozieb a umožniť ich dozretie.
 • Rámcová dohoda o partnerstve pre chemické, biologické, rádiologické a jadrové hrozby (CBRN): v novom pracovnom programe sa otvára výzva na vytvorenie štvorročného partnerstva pre rozvoj obranných zdravotníckych protiopatrení proti CBRN hrozbám.

Tieto nové opatrenia doplnia súčasnú podporu prelomových technológií a MSP prostredníctvom opakovaných cielených výziev na predkladanie návrhov zameraných na podporu inovácií. Cieľom Komisie je do roku 2027 vygenerovať celkové investície až do výšky 2 miliárd eur do inovácií v oblasti obrany, ktoré aktivuje EDF v rámci inovačného programu EÚ v oblasti obrany. Program pomôže pri vykonávaní akčného plánu EÚ týkajúceho sa synergií medzi civilným, obranným a vesmírnym priemyslom.

Kontext

EDF je hlavným nástrojom Komisie na podporu obrannej spolupráce v Európe. Bez toho, aby nahrádzal úsilie členských štátov, podporuje spoluprácu medzi spoločnosťami všetkých veľkostí a výskumnými aktérmi v celej EÚ. EDF podporuje konkurencieschopné a kolaboratívne projekty v oblasti obrany počas celého cyklu výskumu a vývoja so zameraním na projekty vedúce k najmodernejším a interoperabilným obranným technológiám a vybaveniu. Podporuje aj inovácie a stimuluje cezhraničnú účasť MSP. Projekty sú vymedzené na základe priorít obrannej spôsobilosti, ktoré odsúhlasili členské štáty v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky a osobitne v súvislosti s plánom rozvoja spôsobilostí. 

EDF má k dispozícii rozpočet 7 953 000 000 eur v aktuálnych cenách na obdobie 2021 – 2027. Toto finančné krytie je rozdelené na dva piliere: 

 • 2 651 000 000 eur bude určených na financovanie kolaboratívneho obranného výskumu na riešenie vznikajúcich a budúcich obranných hrozieb, a 
 • 5 302 000 000 eur na spolufinancovanie kolaboratívnych projektov v oblasti rozvoja spôsobilostí.

Približne 4 % až 8 % z rozpočtu EDF je určených na vývoj alebo výskum prelomových technológií, ktoré majú potenciál vytvárať prevratné inovácie.

EDF sa vykonáva prostredníctvom ročných pracovných programov štruktúrovaných podľa 17 stabilných tematických a horizontálnych kategórií činností počas viacročného finančného rámca na obdobie 2021 – 2027 so zameraním na:

 • vznikajúce výzvy na formovanie viacrozmerného a holistického prístupu k modernému bojovému priestoru, ako je zdravotnícka podpora v oblasti obrany, CBRN, biotechnológie a ľudské faktory, informačná nadradenosť, pokročilé pasívne a aktívne snímače, kybernetický a kozmický priestor,
 • podporné nástroje a nástroje v oblasti obrany, ktoré umožnia do EDF priniesť kľúčové technologické impulzy, ktoré sú relevantné pre všetky oblasti spôsobilostí, ako je digitálna transformácia, energetická odolnosť a environmentálna transformácia, materiály a komponenty, prelomové technológie a otvorené výzvy na inovatívne a na budúcnosť orientované obranné riešenia vrátane cielených výziev pre MSP,
 • excelentnosť na bojisku na posilnenie motivácie spôsobilostí a podporu ambicióznych obranných systémov, ako sú vzdušný boj, vzdušná a protiraketová obrana, pozemný boj, ochrana ozbrojených síl a mobilita, námorný boj, podmorská vojna a simulácia a výcvik.

Ďalšie informácie

Pracovný program Európskeho obranného fondu na rok 2022 – prehľad, máj 2022

Informačný prehľad o inovačnom programe EÚ v oblasti obrany, máj 2022

Európsky obranný priemysel

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

EURACTIV.SK

Kanál noviniek nebol nájdený.
Login