Komisia investuje viac ako 1 miliardu EUR do 54 ambicióznych projektov obranného priemyslu prostredníctvom Európskeho obranného fondu

Komisia oznámila výsledky výziev na predkladanie návrhov v roku 2023 v rámci Európskeho obranného fondu (ERF) vo výške 1,031 milióna EUR z finančných prostriedkov EÚ na podporu 54 zostávajúcich spoločných európskych projektov výskumu a vývoja v oblasti obrany.

Vybrané projekty budú podporovať technologickú excelentnosť v širokej škále obranných spôsobilostí v kritických oblastiach vrátane kybernetickej obrany, pozemných, vzdušných a námorných bojov, ochrany vesmírnych prostriedkov alebo chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej (CBRN) obrany. Prispejú k prioritám EÚ v oblasti spôsobilostí, ako je lepšia situačná informovanosť s cieľom zabezpečiť prístup do vesmíru, a k technológiám pre budúci hlavný bojový tank. Napríklad projekty MARTE a FMBTech združia viac ako 70 priemyselných aktérov a výskumných organizácií, aby pracovali na návrhu a systémoch hlavnej platformy bojových tankov, ktorá sa má používať v celej Európe.

Budú tiež podporovať strategickú leteckú prepravu mimoriadne veľkého nákladu, ktorá je základnou spôsobilosťou rýchlej podpory misií na celom svete. Napríklad v nadväznosti na predtým financovaný projekt JEY-CUAS združí 24 príjemcov z 12 členských štátov a Nórska, aby pokročili v obranných technológiách v boji proti bezpilotným vzdušným systémom, ako sú drony. V oblasti pozemných spôsobilostí sa na základe výsledkov vypracovaných v rámci Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu projekt SRB2 zlepší na nový systém pozastavenia pre ťažké obrnené vozidlá. Výsledkom EDC2 bude prototyp európskej hliadkovacej korvety založenej na počiatočnom návrhu vypracovanom v rámci výziev ERF z roku 2021. Výskumný projekt TALOS-TWO s 19 účastníkmi z 8 krajín prinesie európsku excelentnosť v oblasti laserových riadených energetických zbraní.

V rámci programu EÚ pre inovácie v oblasti obrany (EUDIS) v rámci programu EDF využili MSP, startupy a noví účastníci v sektore obrany viacero príležitostí poskytnutých v kole financovania ERF na rok 2023. Po prvýkrát sa prostredníctvom štyroch projektov podporí prenos civilných inovácií do obrany. Veľký projekt bude okrem toho kombinovať technologický vývoj s krátkodobou technickou a finančnou podporou až 60 začínajúcich podnikov a MSP počas fázy vykonávania, čím sa im poskytne jednoduchší a jednoduchší prístup k programu.

Úspech tohto tretieho ročníka výziev ERF poukazuje na silný a neustále rastúci záujem obranného priemyslu a výskumných organizácií EÚ všetkých veľkostí a geografických oblastí o cezhraničnú spoluprácu a spoločné prispievanie k rozvoju strategických spôsobilostí EÚ:

 • Vysoko atraktívny program so silným záujmom priemyslu EÚ: 236 návrhov doručených rôznym konzorciám zahŕňajúcim veľké priemyselné odvetvia, MSP, spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou a výskumné a technologické organizácie, ktoré sa týkajú všetkých uverejnených výziev a tém.
 • Široké geografické pokrytie: Na vybraných návrhoch sa zúčastňuje 581 právnych subjektov z 26 členských štátov EÚ a Nórska.
 • Široká spolupráca v rámci projektov: vybrané návrhy zahŕňajú v priemere 17 subjektov z 8 krajín.
 • Intenzívne zapojenie malých a stredných podnikov (MSP): MSP predstavujú viac ako 42 % všetkých subjektov vo vybraných návrhoch, ktoré dostávajú viac ako 18 % celkových požadovaných finančných prostriedkov EÚ.
 • Dobrá rovnováha medzi akciami v oblasti výskumu a rozvoja spôsobilostí: 265 miliónov EUR na financovanie 30 výskumných projektov a 766 miliónov EUR na financovanie 24 projektov rozvoja spôsobilostí.
 • Podpora prelomových obranných technológií: 4 % rozpočtu určeného na financovanie prevratných myšlienok, ktoré prinesú inovácie s cieľom radikálne zmeniť koncepcie a realizáciu obranných projektov.
 • Vyvážená podpora strategických obranných spôsobilostí a nových sľubných technologických riešení,
 • Súlad s ostatnými iniciatívami EÚ v oblasti obrany: prostredníctvom Strategického kompasu EÚ, priorít EÚ v oblasti spôsobilostí a stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO) so 14 vybranými rozvojovými návrhmi spojenými s PESCO.

Ďalšie kroky

Komisia teraz začne pripravovať dohody o grante s konzorciami, ktoré stoja za vybranými návrhmi. Po úspešnom ukončení tohto procesu a prijatí rozhodnutia Komisie o udelení grantu sa dohody o grante podpíšu do konca roka a projekty začnú spoluprácu. V nadchádzajúcich rokoch budú tieto projekty spolupráce nápomocné pri formovaní budúceho prostredia európskych obranných technológií, podpore cezhraničnej spolupráce a posilňovaní inovačnej kapacity európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne.

Súvislosti

Európsky obranný priemysel predložil do 22. novembra 2023 236 návrhov spoločných projektov výskumu a vývoja v oblasti obrany v reakcii na výzvy na predkladanie návrhov v rámci Európskeho obranného fondu (EDF) na rok 2023, v ktorých sa zohľadňujú všetky tematické priority, ktoré členské štáty určili s podporou Komisie.

ERF je kľúčovým nástrojom EÚ na podporu spolupráce v oblasti výskumu a vývoja v oblasti obrany v Európe. Na základe úsilia členských štátov podporuje spoluprácu medzi spoločnosťami všetkých veľkostí a výskumnými aktérmi v celej EÚ a Nórsku (ako pridruženej krajine). Európsky obranný fond podporuje kolaboratívne projekty v oblasti obrany počas celého cyklu výskumu a vývoja so zameraním na projekty vedúce k najmodernejším a interoperabilným obranným technológiám a vybaveniu. Podporuje aj inovácie a stimuluje cezhraničnú účasť MSP. Projekty sa vyberajú formou výziev na predkladanie návrhov, ktoré sú vymedzené na základe spôsobilostných priorít EÚ, ktoré odsúhlasili členské štáty v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky a osobitne v súvislosti s plánom rozvoja spôsobilostí. 

ERF je na obdobie 2021 – 2027 vyčlenený rozpočet vo výške 7,953 miliardy EUR, pričom jedna tretina je vyčlenená na spoločný výskum v oblasti obrany s cieľom riešiť vznikajúce a budúce bezpečnostné hrozby a 2/3 na spolufinancovanie projektov spolupráce v oblasti rozvoja spôsobilostí. Približne 4 % až 8 % z rozpočtu fondu je určených na vývoj alebo výskum prelomových technológií, ktoré majú potenciál vytvárať prevratné inovácie v odvetví obrany. Prijatím ročného pracovného programu na rok 2024 v marci 2024 sa Komisia zaviazala investovať viac ako 4 miliardy EUR z rozpočtu ERF do spoločného výskumu a vývoja v oblasti obrany. Európsky obranný fond sa vykonáva prostredníctvom ročných pracovných programov štruktúrovaných podľa 17 stabilných tematických a horizontálnych kategórií akcií počas viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 so zameraním na:

 • Vznikajúce výzvy na formovanie viacrozmerného a holistického prístupu k modernému bojisku, ako sú napríklad zdravotnícka podpora v oblasti obrany, chemické, biologické, rádiologické a jadrové hrozby (CBRN), biotechnológie a ľudské faktory, informačná prevaha, pokročilé pasívne a aktívne snímače, kybernetický a kozmický priestor,
 • Podporné nástroje a nástroje v oblasti obrany, ktoré umožnia priniesť do fondu kľúčové technologické impulzy a sú relevantné pre všetky oblasti spôsobilostí, ako je digitálna transformácia, energetická odolnosť a environmentálna transformácia, materiály a komponenty, prelomové technológie a otvorené výzvy na inovatívne a na budúcnosť orientované obranné riešenia vrátane cielených výziev pre MSP,
 • Excelentnosť na bojisku s cieľom posilniť dopyt vyplývajúci z potreby spôsobilostí a podporiť ambiciózne obranné systémy, ako sú vzdušný boj, vzdušná a protiraketová obrana, pozemný boj, ochrana ozbrojených síl a mobilita, námorný boj, podmorská vojna a simulácia a výcvik.
Čítať ďalej...

Pripravenosť a bezpečnosť Európy posilní historicky prvá stratégia a nový program v oblasti obranného priemyslu

Európska komisia a vysoký predstaviteľ predstavili vôbec prvú stratégiu v oblasti európskeho obranného priemyslu na úrovni EÚ, pričom navrhli ambiciózny súbor nových opatrení zameraných na podporu konkurencieschopnosti a pripravenosti obranného priemyslu EÚ.

Rusko už dva roky vedie proti Ukrajine neodôvodnenú vojnu, v dôsledku čoho sa na náš kontinent opätovne vrátil konflikt vysokej intenzity. V stratégii európskeho obranného priemyslu sa stanovuje jasná a dlhodobá vízia, ktorá má obrannému priemyslu v Európskej únii pomôcť dosiahnuť stav pripravenosti. Prvým okamžitým, no zásadným krokom k realizácii tejto stratégie je predmetný Komisiou predložený legislatívny návrh európskeho programu investícií do obrany (EDIP), ako aj rámec opatrení na zabezpečenie včasnej dostupnosti a dodávok výrobkov obranného priemyslu.

V stratégii sa uvádzajú výzvy, ktorým v súčasnosti čelí európska obranná technologická a priemyselná základňa (EDTIP), ale aj príležitosti na využitie jej celkového potenciálu. Zároveň sa v nej vytyčuje smerovanie na nasledujúce desaťročie. Členské štáty musia v záujme zvýšenia pripravenosti európskeho obranného priemyslu investovať viaclepšiespoločne a do európskych podnikov. V snahe podporiť členské štáty pri dosahovaní týchto cieľov sa v stratégii európskeho obranného priemyslu uvádza súbor opatrení zameraných na:

 • podporu efektívnejšieho zadefinovania požiadaviek členských štátov týkajúcich sa kolektívnej obrany. V tejto súvislosti sa bude vychádzať z existujúcich nástrojov a iniciatív, ako je plán rozvoja spôsobilostí (CDP), koordinované ročné hodnotenie obrany (CARD) či stála štruktúrovaná spolupráca (PESCO). Popritom sa bude podnecovať spolupráca členských štátov vo fáze obstarávania obranných spôsobilostí;
 • zabezpečenie dostupnosti všetkých výrobkov obranného priemyslu prostredníctvom pružnejšej európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne, a to za akýchkoľvek okolností a v akomkoľvek časovom horizonte. Podporia sa investície členských štátov a európskeho obranného priemyslu do vývoja najmodernejších obranných technológií a spôsobilostí pripravených na budúcnosť a ich uvádzania na trh. Zároveň sa navrhujú opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby európska obranná technologická a priemyselná základňa mala k dispozícii potrebné prostriedky aj v krízových obdobiach, vďaka čomu sa zvýši bezpečnosť dodávok v rámci EÚ;
 • zabezpečenie, aby sa z vnútroštátnych rozpočtov, ako aj z rozpočtu EÚ vynakladali potrebné prostriedky na adaptáciu európskeho obranného priemyslu na nový bezpečnostný kontext;
 • začlenenie kultúry obrannej pripravenosti do všetkých politík, a to s výzvou na preskúmanie úverovej politiky Európskej investičnej banky, ku ktorému by malo dôjsť tento rok;
 • rozvoj užších vzťahov s Ukrajinou prostredníctvom jej účasti na iniciatívach Únie, ktoré sú zamerané na podporu obranného priemyslu, a stimulovanie spolupráce medzi únijným a ukrajinským obranným priemyslom;
 • spoluprácu s NATO a našimi strategickými, podobne zmýšľajúcimi medzinárodnými partnermi, ako aj na užšiu spoluprácu s Ukrajinou.

V stratégii sa stanovujú ukazovatele slúžiace na meranie pokroku členských štátov na ceste k priemyselnej pripravenosti. Členské štáty sa vyzývajú, aby:

 • v duchu spolupráce obstarali do roku 2030 aspoň 40 % obranného vybavenia;
 • zabezpečili, že hodnota vnútroúnijného obchodu v oblasti obrany bude do roku 2030 predstavovať aspoň 35 % hodnoty trhu EÚ v oblasti obrany;
 • dosiahli stabilný pokrok smerujúci k tomu, aby do roku 2030 obstarali aspoň 50 % a do roku 2035 aspoň 60 % svojho rozpočtu určeného na verejné obstarávanie v oblasti obrany v rámci EÚ.

Európsky program investícií do obrany (EDIP) je nová legislatívna iniciatíva, ktorá bude zastrešovať rôzne opatrenia, počnúc krátkodobými núdzovými opatreniami prijatými v roku 2023, ktorých platnosť sa skončí v roku 2025, až po štruktúrovanejší a dlhodobejší prístup k dosiahnutiu pripravenosti obranného priemyslu. Zabezpečí sa tak kontinuita podpory určenej pre európsku obrannú technologickú a priemyselnú základňu, vďaka ktorej sa táto základňa rýchlo prispôsobí novej realite.

Program EDIP zahŕňa finančné aj regulačné aspekty. V záujme neustáleho zvyšovania konkurencieschopnosti európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne sa v rámci programu EDIP v rokoch 2025 – 2027 zmobilizujú únijné rozpočtové prostriedky v objeme 1,5 miliardy eur. V záujme ďalšieho stimulovania investícií v rámci európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne sa prostredníctvom finančnej podpory z programu EDIP významne rozšíri intervenčná logika nástroja EDIRPA (finančná podpora z rozpočtu EÚ slúžiaca na zjednodušenie spolupráce medzi členskými štátmi vo fáze obstarávania) a nástroja ASAP (finančná podpora pre obranný priemysel slúžiaca na zvýšenie ich výrobnej kapacity). V rámci programu EDIP sa bude podporovať aj industrializácia výrobkov v kontexte kooperatívnych akcií v oblasti výskumu a vývoja podporovaných z Európskeho obranného fondu. Rozpočet programu EDIP sa môže použiť aj na zriadenie fondu na urýchlenie transformácie dodávateľských reťazcov v oblasti obrany (FAST). Cieľom tohto nového fondu bude uľahčiť prístup k dlhovému a/alebo kapitálovému financovaniu pre MSP a malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré sa zaoberajú industrializáciou obranných technológií a/alebo výrobou výrobkov obranného priemyslu. Vďaka rozpočtu programu EDIP sa takisto posilní spolupráca EÚ v oblasti obranného priemyslu s Ukrajinou a podporí rozvoj jej obrannej priemyselnej a technologickej základne. Program EDIP by na tento účel mohol čerpať dodatočné finančné prostriedky z neočakávaných ziskov pochádzajúcich z imobilizovaných ruských štátnych aktív (s výhradou rozhodnutia Rady týkajúceho sa návrhu vysokého predstaviteľa).

Pokiaľ ide o regulačné aspekty, program EDIP prináša nové riešenia. Sprístupní nový právny rámec, teda štruktúru európskeho zbrojného programu. Cieľom bude uľahčiť a rozšíriť spoluprácu členských štátov v oblasti obranného vybavenia, a to v úplnej komplementárnosti s rámcom stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO). Súčasťou programu je aj celoúnijný režim bezpečnosti dodávok obranného vybavenia, ktorý zabezpečí neustály prístup ku všetkým potrebným výrobkom obranného priemyslu v Európe a poskytne rámec na účinnú reakciu v prípade možných budúcich kríz v súvislosti s dodávkami výrobkov obranného priemyslu. Program EDIP navyše umožní spustiť európske obranné projekty spoločného záujmu s potenciálnou finančnou podporou EÚ. V programe sa napokon navrhuje vytvorenie riadiacej štruktúry (rady pre pripravenosť obranného priemyslu), na ktorej fungovaní sa budú členské štáty plnohodnotne podieľať a ktorej cieľom bude zabezpečiť celkovú konzistentnosť opatrení EÚ v oblasti obranného priemyslu.

Silnejší a pružnejší európsky obranný priemysel bude prínosom nielen pre členské štáty, ale v konečnom dôsledku najmä pre občanov EÚ. Bude prínosný aj pre kľúčových partnerov EÚ vrátane NATO a Ukrajiny.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede

Prehľad o systéme EDIS

Prehľad o programe EDIP

Návrh nariadenia o programe EDIP

Stratégia európskeho obranného priemyslu

Čítať ďalej...

Európsky obranný fond: EÚ investuje 832 miliónov eur do 41 ambicióznych projektov obranného priemyslu

Komisia oznámila výsledky, ktoré priniesli výzvy na predkladanie návrhov v rámci Európskeho obranného fondu (EDF) z roku 2022. Na tento účel sú určené finančné prostriedky vo výške 832 miliónov eur na podporu 41 spoločných projektov výskumu a vývoja v oblasti obrany v celej EÚ.

Vybrané projekty pomôžu ďalej rozvíjať špičkové obranné spôsobilosti EÚ v kritických oblastiach, ako sú spôsobilosti pre boj na mori, na zemi a vo vzduchu, pre včasné varovanie založené na informáciách z vesmíru, ako aj spôsobilosti v oblasti kybernetiky. V oblasti námorných spôsobilostí možno uviesť projekt E-NACSOS, ktorý sa zameriava na novú normu spolupráce v oblasti protivzdušnej a protiraketovej obrany. V kategórii vzdušných spôsobilostí sa bude realizovať projekt REACTII s cieľom zlepšiť odolnosť a riadenie elektronického boja. Ďalším projektom z kozmickej domény je projekt ODIN'S EYE II, ktorý bude stavať na pokroku, ktorý sa dosiahol v systémoch včasného varovania pred raketami založených na informáciách z vesmíru. V tomto projekte sa združia priemyselné odvetvia zo 14 členských štátov EÚ a Nórska s cieľom zvýšiť európsku spôsobilosť v tejto sfére. Európsky obranný fond bude priamo prispievať aj na kybernetickú obranu, a to v troch osobitných výskumných a vývojových projektoch.

Fond po prvýkrát spustí technologickú výzvu v hodnote 25 miliónov eur v rámci programu EÚ pre inovácie v oblasti obrany (EUDIS). V rámci tejto technologickej výzvy budú tímy súťažiť, kto navrhne najlepšie riešenie, ako s využitím bezposádkových systémov odhaľovať skryté hrozby a ako umožniť bezpečnejšiu prácu vojenskému a civilnému personálu v prostredí konfliktov.

Vo vyhodnotení výziev z roku 2022 sa opätovne potvrdzuje, že Európsky obranný fond prispieva k strategickej autonómii EÚ a k vytvoreniu konkurencieschopnejšej a integrovanejšej európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne. Výsledky výziev z roku 2022 potvrdzujú silný záujem obranného priemyslu EÚ o všetky vypísané témy a jeho aktívnu účasť. Odvetvie prejavuje pevné odhodlanie plniť ambície stanovené v programe. Vybrané konzorciá spájajú 550 subjektov z celej EÚ a Nórska s výrazným podielom MSP, ktoré predstavujú 39 % všetkých subjektov.

Úspech druhého ročníka výziev v rámci Európskeho obranného fondu svedčí o tom, že tento program – vychádzajúci z dvoch predchádzajúcich programov (prípravná akcia pre výskum v oblasti obrany a Program rozvoja európskeho obranného priemyslu) – je vhodný na daný účel:

 • veľmi atraktívny program vyvolávajúci veľký záujem zo strany priemyslu EÚ: rôzne konzorciá zahŕňajúce veľké priemyselné odvetvia, MSP, spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou a výskumno-technologické organizácie doručili 134 návrhov, ktoré pokrývajú všetky zverejnené výzvy a témy,
 • široký geografický záber: na vybraných návrhoch sa zúčastňuje 550 právnych subjektov z 26 členských štátov EÚ a Nórska,
 • široká spolupráca v rámci projektov: vybrané návrhy zahŕňajú v priemere 22 subjektov z 9 členských štátov EÚ a Nórska,
 • výrazná účasť malých a stredných podnikov (MSP): MSP predstavujú viac ako 39 % všetkých subjektov zapojených do vybraných návrhov a čerpajú 20 % celkových požadovaných finančných prostriedkov EÚ,
 • vyváženosť činností týkajúcich sa výskumu a rozvoja spôsobilostí: 317 miliónov eur je určených na financovanie 25 výskumných projektov a 514 miliónov eur je určených na financovanie 14 projektov rozvoja spôsobilostí,
 • podpora prelomových technológií v oblasti obrany: na financovanie prevratných nápadov, ktoré prinesú inovácie potrebné na radikálnu zmenu koncepcií a vedenia obranných projektov, je vyčlenených 4,5 % rozpočtu,
 • vyvážená podpora strategických obranných spôsobilostí a nových sľubných technologických riešení,
 • súlad s ostatnými obrannými iniciatívami EÚ: prostredníctvom Strategického kompasu EÚ, priorít EÚ v oblasti spôsobilostí a stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO), pričom 11 vybraných návrhov projektov zameraných na rozvoj súvisí s PESCO.

Komisia teraz vstúpi do fázy prípravy dohôd o grante s vybranými konzorciami. Dohody o grante sa podpíšu do konca roka, keď sa tento proces úspešne zavŕši a Komisia prijme rozhodnutie o udelení grantu.

Komisia minulý týždeň navrhla posilniť dlhodobý rozpočet EÚ a vytvoriť Platformu strategických technológií pre Európu (STEP). Tento nový nástroj posilní Európsky obranný fond, na ktorý sa vyčlení ďalších 1,5 miliardy eur, a dodatočné finančné prostriedky sa poskytnú aj na iné existujúce programy EÚ. Navýšenie prostriedkov z Európskeho obranného fondu sa použije na akcie zamerané na špičkové a digitálne technológie, ktoré môžu výrazne zvýšiť parametre budúcich spôsobilostí v celej Únii. Cieľom je čo najviac uplatňovať inovácie a zavádzať nové výrobky a technológie obranného priemyslu. Tým sa ešte viac posilní inovačná kapacita európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne.

Súvislosti

K 24. novembru 2022 predložil európsky obranný priemysel 134 návrhov na spoločné vedecko-výskumné projekty v oblasti obrany. Nimi reagoval na výzvy na predkladanie návrhov v rámci Európskeho obranného fondu na rok 2022, v ktorých sa zohľadnili všetky tematické priority určené členskými štátmi s podporou Komisie.

Fond je kľúčovým nástrojom EÚ na podporu vedecko-výskumnej spolupráce v oblasti obrany v Európe. Nenahrádza úsilie členských štátov, ale podporuje spoluprácu medzi spoločnosťami všetkých veľkostí a výskumnými aktérmi v celej EÚ. Európsky obranný fond podporuje kolaboratívne projekty v oblasti obrany počas celého cyklu výskumu a vývoja so zameraním na projekty vedúce k najmodernejším a interoperabilným obranným technológiám a vybaveniu. Podporuje aj inovácie a stimuluje cezhraničnú účasť MSP. Projekty sa vyberajú formou výziev na predkladanie návrhov, ktoré sú vymedzené na základe spôsobilostných priorít EÚ, ktoré odsúhlasili členské štáty v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky a osobitne v súvislosti s plánom rozvoja spôsobilostí. 

Fond má k dispozícii rozpočet 7,953 miliardy eur na obdobie 2021 – 2027. Toto finančné krytie je rozdelené na dva piliere: 

 • suma 2,651 miliardy eur bude určená na financovanie kolaboratívneho obranného výskumu na riešenie vznikajúcich a budúcich bezpečnostných hrozieb a 
 • 5,302 miliardy eur pôjde na spolufinancovanie kolaboratívnych projektov v oblasti rozvoja spôsobilostí.

Približne 4 % až 8 % z rozpočtu fondu je určených na vývoj alebo výskum prelomových technológií, ktoré majú potenciál vytvárať prevratné inovácie v odvetví obrany.

Prostriedky z Európskeho obranného fondu sa čerpajú prostredníctvom ročných pracovných programov, ktoré sú v kontexte viacročného finančného rámca na obdobie 2021 – 2027 štruktúrované podľa 17 stabilných tematických a horizontálnych kategórií činností a sú zamerané na:

 • vznikajúce výzvy na formovanie viacrozmerného a holistického prístupu k modernému bojisku, ako sú napríklad zdravotnícka podpora v oblasti obrany, chemické, biologické, rádiologické a jadrové hrozby (CBRN), biotechnológie a ľudské faktory, informačná prevaha, pokročilé pasívne a aktívne snímače, kybernetický a kozmický priestor,
 • podporné nástroje a nástroje v oblasti obrany, ktoré umožnia priniesť do fondu kľúčové technologické impulzy a sú relevantné pre všetky oblasti spôsobilostí, ako je digitálna transformácia, energetická odolnosť a environmentálna transformácia, materiály a komponenty, prelomové technológie a otvorené výzvy na inovatívne a na budúcnosť orientované obranné riešenia vrátane cielených výziev pre MSP,
 • excelentnosť na bojisku s cieľom posilniť dopyt vyplývajúci z potreby spôsobilostí a podporiť ambiciózne obranné systémy, ako sú vzdušný boj, vzdušná a protiraketová obrana, pozemný boj, ochrana ozbrojených síl a mobilita, námorný boj, podmorská vojna a simulácia a výcvik.

Ďalšie informácie

Celkový prehľad a prehľad jednotlivých projektov k vybranému návrhu

Európsky obranný fond

Prehľad k pracovnému programu EDF na rok 2022

Videozáznam z informačného dňa EDF v roku 2022

Prehľady za rok 2021

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login