Komisia víta nové opatrenia na podporu zavádzania gigabitových sietí

Komisia víta politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o akte o gigabitovej infraštruktúre, ktorú Komisia navrhla 23. februára 2023. Dohoda prichádza súčasne s prijatím odporúčania o regulačnej podpore gigabitového pripojenia (odporúčanie o gigabitovom pripojení).

Akt o gigabitovej infraštruktúre

Aktom o gigabitovej infraštruktúre sa zavádza súbor opatrení na zjednodušenie a urýchlenie zavádzania sietí s veľmi vysokou kapacitou, ako sú optické vlákna a 5G, a to znížením administratívnej záťaže a nákladov na zavedenie. Úplná dostupnosť gigabitových sietí a zavádzanie výkonných sietí 5G vo všetkých obývaných oblastiach sú kľúčovými prvkami na podporu digitálnej transformácie európskeho hospodárstva a spoločnosti, ako sa stanovuje v cieľoch digitálnej transformácie EÚ do roku 2030, t. j. v politickom programe Digitálne desaťročie.

GIA predovšetkým zjednodušuje a zefektívňuje postupy udeľovania povolení, ktoré sú predpokladom pre zavedenie siete, čím sa zabezpečuje, aby orgány verejnej správy dodržiavali lehoty na udeľovanie povolení. Zavádzajú sa ním aj opatrenia na digitalizáciu informácií o existujúcich fyzických infraštruktúrach, plánovaných občianskych dielach a postupoch udeľovania povolení, čo prevádzkovateľom umožňuje online prístup ku všetkým informáciám potrebným na plánovanie zavádzania sietí.

GIA zahŕňa aj opatrenia na uľahčenie koordinácie zavádzania fyzickej infraštruktúry, ako sú káblovody, veže alebo stožiare, s prácami na inej verejnej infraštruktúre, ako sú vodné alebo elektrické distribučné siete. Tieto opatrenia uľahčujú prevádzkovateľom opakované využívanie verejnej infraštruktúry a priestorov, ako sú strechy, na inštaláciu prvkov digitálnych sietí, čím sa v konečnom dôsledku znižujú náklady na zavádzanie.

Cieľom nových pravidiel je okrem toho podporiť inovácie a podporiť nové a výrazne renovované budovy, aby boli vopred vybavené optickou a optickou infraštruktúrou. Tým sa zabezpečí rýchle zavedenie sietí s veľmi vysokou kapacitou, čo v konečnom dôsledku umožní väčšiemu počtu občanov využívať služby rýchlej pripojiteľnosti.

Cieľom nového nariadenia je tiež znížiť environmentálnu stopu elektronických komunikačných sietí podporou zavádzania environmentálne účinnejších technológií, ako sú optické vlákna a 5G. Opätovné využívanie existujúcej fyzickej infraštruktúry a väčšia koordinácia stavebných prác takisto prispejú k zníženiu celkového vplyvu zavádzania sietí na životné prostredie prostredníctvom efektívnejšieho využívania zdrojov.

Okrem toho sa dosiahla dohoda o pravidlách týkajúcich sa komunikácií v rámci EÚ (hovory a SMS správy umiestnené z domovského členského štátu do iného členského štátu), ktorými sa zabezpečí pokračujúca ochrana zraniteľných spotrebiteľov pred rizikom potenciálne nadmerných cien za takéto služby do roku 2032 a trhový mechanizmus na odstránenie neodôvodnených cenových rozdielov.

Odporúčanie o gigabitovom pripojení

Odporúčanie o gigabitovej sieti, ktoré aktuálne prijala Komisia, poskytuje vnútroštátnym regulačným orgánom usmernenia o tom, ako navrhnúť povinnosti týkajúce sa nápravy prístupu pre prevádzkovateľov s významným vplyvom na trhu, zaručiť spravodlivú hospodársku súťaž a zároveň podporiť zavádzanie gigabitových sietí tým, že sa zabezpečí, aby všetci prevádzkovatelia mali prístup k existujúcim sieťovým infraštruktúram. V odporúčaní o gigabitovej sieti sa uvádzajú najmä usmernenia týkajúce sa situácií, keď je pravdepodobné, že prístup k inžinierskej infraštruktúre bude jediným prostriedkom na riešenie zistených problémov v oblasti hospodárskej súťaže. Takisto sa v ňom uvádza, ako môžu vnútroštátne regulačné orgány hladko vykonávať prechod z medi na vlákno.

Ďalšie kroky

Dohodu o GIA musia teraz formálne prijať Európsky parlament a Rada. Nové pravidlá budú priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch 18 mesiacov po nadobudnutí ich účinnosti, pričom niektoré ustanovenia sa budú uplatňovať o niečo neskôr. Nové pravidlá nahradia smernicu o znižovaní nákladov na širokopásmové pripojenie.

Odporúčanie o gigabitovej sieti nahrádza odporúčanie o prístupe novej generácie (2010) a odporúčanie o nediskriminácii a metodike výpočtu nákladov (2013).

Súvislosti

S cieľom podporiť zavádzanie inovačných sietí pripojiteľnosti prijala EÚ komplexný legislatívny rámec, ktorým sa v roku 2018 zaviedol európsky kódex elektronických komunikácií, v ktorom sa kombinuje inovácia a modernizácia sietí s ochranou spotrebiteľov. V roku 2020 Komisia prijala aj súbor nástrojov v oblasti pripojiteľnosti, čo je súbor najlepších postupov na včasné zavedenie 5G a rýchleho širokopásmového pripojenia, po ktorom v roku 2022 nasledovali revidované usmernenia o štátnej pomoci pre širokopásmové siete.

Komisia 23. februára 2023 predložila balík v oblasti pripojiteľnosti s cieľom posilniť zavádzanie gigabitových sietí. Okrem aktu o gigabitovej infraštruktúre EÚ navrhla odporúčanie o gigabitovej sieti, ktorého prijatie dnes nadväzuje na stanovisko orgánu BEREC, ktoré bolo Komisii oznámené 5. mája 2023. Zahŕňala aj konzultáciu o budúcnosti odvetvia telekomunikácií, ktorej výsledky uverejnené v októbri 2023 zdôraznili potrebu spoľahlivej a odolnej infraštruktúry pripojiteľnosti.

Zavádzanie sietí pripojiteľnosti sa podporuje aj z finančných prostriedkov EÚ, najmä prostredníctvom programu Digitálna Európa (NPE), programu Digitálna Európa a spoločného podniku pre inteligentné siete a služby (SPS).

Viac informácií

Odporúčanie o gigabitovom pripojení

Návrh aktu o gigabitovej infraštruktúre

Výsledky prieskumnej konzultácie o budúcnosti odvetvia elektronických komunikácií a jeho infraštruktúry

Citáty

Čítať ďalej...

Boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí sa posilňuje vďaka novým trestnoprávnym pravidlám

Komisia prijíma návrh na aktualizáciu trestnoprávnych pravidiel týkajúcich sa sexuálneho zneužívania a sexuálneho vykorisťovania detí. Sexuálne zneužívanie detí je ohavný trestný čin, ktorý sa v posledných rokoch výrazne rozvinul. Týmito revidovanými pravidlami sa rozširuje vymedzenie trestných činov a zavádzajú sa vyššie tresty a konkrétnejšie požiadavky na prevenciu a pomoc obetiam. Dopĺňajú návrh nariadenia, ktorý Komisia predložila v roku 2022 a v ktorom sa internetovým spoločnostiam stanovujú povinnosti v rámci poskytovaných služieb odhaľovať, nahlasovať a odstraňovať materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí.

Hrozba zneužívania je reálna a jej závažnosť sa v celej EÚ zvýšila. Na internete sa napríklad stále objavujú návody pre pedofilov, čo poukazuje na zvýšenú hrozbu pre najzraniteľnejšie osoby. Zvýšená prítomnosť detí na internete, ako aj technologický vývoj vytvárajú pre zneužívanie nové možnosti.  V roku 2022 bolo v EÚ nahlásených 1,5 milióna prípadov sexuálneho zneužívania detí.

Súčasné pravidlá EÚ v tejto oblasti boli dohodnuté v roku 2011. Treba ich prispôsobiť tak, aby zohľadňovali najnovší vývoj a posilnili prevenciu a ochranu obetí. Hlavné aspekty návrhu:

  • Rozšírenie vymedzenia trestných činov súvisiacich so sexuálnym zneužívaním detí vo všetkých členských štátoch: medzi tieto nové trestné činy patrí živé vysielanie sexuálneho zneužívania detí a držba a výmena návodov pre pedofilov. Novými pravidlami sa takisto aktualizujú vymedzenia trestných činov tak, aby zahŕňali aj materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí vo forme „deepfake“ alebo vytvorený umelou inteligenciou.
  • Posilnenie trestného stíhania, prevencie a podpory: V návrhu sa stanoví dlhšia lehota, počas ktorej môžu obete nahlásiť sexuálne zneužívanie, ktoré utrpeli, a podať žalobu voči páchateľovi. Nové pravidlá takisto poskytnú obetiam právo na finančnú náhradu s cieľom riešiť dlhodobú ujmu, ktorú sexuálne zneužívanie deťom spôsobuje. Okrem toho sa od členských štátov vyžaduje, aby zaviedli koordinačný mechanizmus, ktorý umožní čo najlepšie využívať dostupné programy prevencie a pomoci obetiam.
  • Zintenzívnenie prevencie: Členské štáty sa tiež vyzývajú, aby zvýšili investície do informovanosti, a to najmä o rizikách online, aby bol internet pre deti a mladých ľudí bezpečnejším a kvalitnejším prostredím. Okrem toho sa stanovujú nové požiadavky, ktoré zabezpečia, že pri nábore pracovníkov na činnosti zahŕňajúce úzky kontakt s deťmi a do organizácií aktívnych v boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí sa od uchádzačov bude požadovať výpis z registra trestov.
  • V záujme riešenia zásadného problému v boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí sa takisto zavedie povinné nahlasovanie trestného činu aspoň pre odborníkov, ktorí pracujú v úzkom kontakte s deťmi.

Ďalšie kroky

Teraz majú návrh schváliť Európsky parlament a Rada. Nová smernica, ktorá po prijatí zmení súčasnú smernicu, nadobudne účinnosť 20 dní po uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie

Súvislosti

Každé piate dieťa trpí určitou formou sexuálneho násilia offline aj online. Internet veľmi negatívne prispel k šíreniu sexuálneho zneužívania detí, pretože umožňuje páchateľom nadväzovať kontakty online a okamžite zdieľať videá a fotografie závažného sexuálneho násilia páchaného na deťoch, ktoré sú často veľmi raného veku. Týmto návrhom Komisia pokračuje vo vykonávaní Stratégie EÚ pre účinnejší boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí na roky 2020 – 2025. Boj proti násiliu páchanému na deťoch a zabezpečenie ochrany detí je jedným z cieľov stratégie EÚ v oblasti práv dieťaťa z roku 2021. Prepracovaním znenia smernice 2011/93/EÚ sa má zabezpečiť, aby všetky členské štáty v prístupe k spravodlivosti dodržiavali zásady zohľadňujúce potreby detí, ako sa uvádza v Barnahusovom modeli[1].

Komisia v marci 2024 predloží odporúčanie týkajúce sa integrovaných systémov ochrany detí, ktorým sa posilnia opatrenia na ochranu detí pred všetkými formami násilia vrátane zneužívania online.  

Ďalšie informácie

Prepracovaný návrh smernice o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii  

Sexuálne zneužívanie detí – Európska komisia (europa.eu).

Stratégia EÚ v oblasti práv dieťaťa

Návrh nariadenia z roku 2022, ktorým sa stanovujú pravidlá predchádzania sexuálnemu zneužívaniu detí a boja proti nemu

Návrh dočasného nariadenia – predĺženie platnosti

[1]Barnahus (Dom detí) je európsky model reakcie na sexuálne zneužívanie detí, ktorý koordinuje súbežné vyšetrovania trestných činov a dodržiavanie záujmov dieťaťa, spája všetky príslušné služby do jedného celku, a tým pomáha predchádzať opakovanej viktimizácii dieťaťa.

Čítať ďalej...

Ľahší prístup vidieckych oblastí k finančným prostriedkom EÚ vďaka súboru nástrojov EÚ pre vidiek

Komisia spustila novú interaktívnu príručku, v ktorej sa mapujú všetky možnosti financovania vidieckych oblastí dostupné na úrovni EÚ. Fondy a programy EÚ, ktoré môžu podporiť udržateľný rast a blahobyt vo vidieckych oblastiach. Určenie najvhodnejšej možnosti však nie je pre potenciálnych príjemcov vždy jednoduché. V súbore nástrojov pre vidiek sa zhromažďujú možnosti financovania z 26 rôznych fondov EÚ, od spoločnej poľnohospodárskej politiky až po fondy súdržnosti, Horizont Európa a Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. Len niekoľkými kliknutiami môžu vidiecki podnikatelia a miestne orgány zistiť najlepšie dostupné finančné prostriedky, ktoré im pomôžu pri rozvoji ich projektu.

Cieľom tejto novovytvorenej komplexnej brány k financovaniu a podporným iniciatívam EÚ, ktoré sú k dispozícii pre vidiecke oblasti v EÚ, je vybaviť žiadateľov vedomosťami a nástrojmi potrebnými na riešenie miestnych potrieb. Príjemcami môžu byť miestne orgány, inštitúcie, podniky, združenia a jednotlivci.

FINANCOVANIE A PODPORA VIDIECKYCH OBLASTÍ VO VŠETKÝCH JAZYKOCH EÚ

Nový nástroj ponúka automatické preklady do všetkých jazykov EÚ. Interaktívny vyhľadávač financovania umožňuje používateľom filtrovať existujúce systémy na základe viacerých kritérií:

  • ich úlohu alebo organizáciu;
  • činnosť, ktorú chcú vykonávať (napríklad zlepšenie infraštruktúry, riešenie spoločenských výziev, posilnenie miestneho hospodárstva, zvyšovanie odolnosti proti zmene klímy a udržateľnosti);
  • druh podpory, ktorú hľadajú: granty, finančné nástroje (ako sú úvery a záruky) alebo technická pomoc, ako sú poradenské služby, odborná príprava, mentorské programy, podporné siete atď.

Po zúžení výberu na najrelevantnejšie možnosti sú kľúčové informácie o súčasných programoch a iniciatívach ľahko dostupné v informačných prehľadoch, ktoré sa dajú vytlačiť. Vysvetľujú, ako je každá možnosť relevantná pre vidiecke oblasti, a obsahujú praktické podrobnosti, odkazy na výzvy a príslušné kontaktné miesta.

TIPY, USMERNENIA A INŠPIRATÍVNE PRÍBEHY

Súbor nástrojov pre vidiek poskytuje aj rozsiahle usmernenia o tom, ako čo najlepšie využiť dostupné príležitosti. Používatelia môžu získať inšpiráciu a preskúmať širokú škálu príkladov a prípadových štúdií a zistiť, ako sa finančné prostriedky EÚ a podporné mechanizmy už úspešne implementovali vo vidieckych oblastiach v celej EÚ. Na kliknuteľnej mape sú zobrazené mnohé inšpiratívne príbehy – napríklad družstvo Biovilla v Portugalsku sa stalo hlavným aktérom v oblasti udržateľnosti a ochrany životného prostredia tým, že vďaka kombinácii súkromných fondov a fondov EÚ podporuje prírodný cestovný ruch, vzdelávacie programy a činnosti zamerané na obnovu krajiny. Organizácia Meridaunia v Taliansku na základe podobného prístupu podporuje popri miestnych poľnohospodárskych výrobkoch aj skúsenosti s vidieckym, environmentálnym a kultúrnym cestovným ruchom, čím posilnila konkurencieschopnosť a povesť oblasti Monti Dauni. V Rumunsku sa z fondov EÚ spolufinancovalo založenie výroby drevených hračiek, ktoré v súčasnosti vyvážajú po celom svete a vytvárajú niekoľko pracovných miest.

V oddiele o zdrojoch sa uvádzajú usmerňovacie dokumenty, správy a príručky o možnostiach financovania EÚ pre konkrétne odvetvia vrátane širokopásmového pripojenia, kultúry, vzdelávania, energetiky, životného prostredia a cestovného ruchu. Ďalšie podkladové materiály sú k dispozícii na stránkach Najčastejšie otázky a informácie o nich.

Súvislosti

Súbor nástrojov pre vidiek je súčasťou dlhodobej vízie Komisie pre silnejšie, prepojené, odolné a prosperujúce vidiecke oblasti v EÚ.

Vidiecke oblasti EÚ pokrývajú 83 % územia EÚ a sú domovom 30 % obyvateľstva EÚ. V roku 2021 Európska komisia predstavila svoju dlhodobú víziu pre vidiecke oblasti EÚ, v ktorej identifikovala výzvy a obavy, ktorým čelia, ako aj mnohé príležitosti, ktoré majú k dispozícii. Okrem všetkých fondov EÚ, ktoré prispievajú k podpore prosperujúcich vidieckych oblastí, sa vízia opiera o dva piliere, ktoré sa navzájom dopĺňajú: akčný plán pre vidiek a vidiecky pakt. V akčnom pláne sa navrhujú štyri oblasti činnosti Európskej komisie s cieľom podnietiť silnejšie, prepojené, odolné a prosperujúce vidiecke oblasti EÚ. Vidiecky pakt je rámcom pre spoluprácu medzi orgánmi a zainteresovanými stranami, ktoré sú ochotné konať v záujme rozvoja vidieka na európskej, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Podrobné štatistiky a analýzy o vidieckych oblastiach EÚ týkajúce sa hospodárskych, sociálnych a environmentálnych aspektov sú k dispozícii v monitorovacom stredisku pre vidiek.

Pre viac informácií

Vízia pre vidiecke oblasti

Stredisko pre monitorovanie vidieka

Vidiecky pakt

Startup Village Forum (Fórum pre začínajúce obce)

Čítať ďalej...

Súťaž "Môj hlas pre Európu"

Vážení súťažiaci/súťažiace,

dovoľte nám, aby sme Vás v mene Informačného centra Europe Direct Prešov oboznámili so súťažou "Môj hlas pre Európu", ktorá prebieha od 01.02.2024 do 30.04.2024.

Súťaž vyhlasujú informačné centrá Europe Direct Českej republiky a Europe Direct Slovenskej republiky, Zastúpenie Európskej komisie v Českej republike, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Európsky parlament kancelária v Českej republike a Európsky parlament kancelária na Slovensku.

Cieľom súťaže je prostredníctvom krátkeho videa motivovať občanov Českej republiky a Slovenskej republiky k aktívnej účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2024. Zverejnenie a propagácia Súťaže sa uskutoční na webových sídlach vyhlasovateľa Súťaže, na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, prípadne inými mediálnymi prostriedkami.

Súťažný tím bude 2 členný, súťažiaci musia dosahovať vek minimálne 18 rokov. Podmienkou účasti je, že súťažiaci musí na svojom účte Instagram alebo Facebook sledovať aspoň jedno z Europe Direct centier Českej republiky, či Slovenskej republiky.

Účastníci súťaže natočia video, v ktorom budú prezentovať dôvody účasti voličov vo voľbách do Európskeho parlamentu za svoju krajinu. Kreativite obsahu videa sa medze nekladú.

Súťažiaci sa prihlasuje do súťaže zaslaním súťažného videa a reels mailom centru Europe Direct s pôsobnosťou v kraji, kde sa nachádza bydlisko súťažiaceho. V prípade Europe Direct Prešov nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Viac informácii nájdete v nižšie uvedenom dokumente ŠTATÚT a PRAVIDLÁ SÚŤAŽE "Môj hlas pre Európu"

 

 

 

 

Čítať ďalej...

Komisia víta dohodu o prísnych cieľoch EÚ na zníženie emisií CO2 z nových nákladných vozidiel a mestských autobusov

Európska komisia víta dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o predbežnej politickej dohode, ktorou sa posilniaemisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá, ktoré vstupujú na trh EÚ od roku 2030. V nariadení sa stanovia nové ambiciózne ciele zníženia emisií CO2 na roky 2030, 2035 a 2040. Novými normami sa zabezpečí, aby tento segment odvetvia cestnej dopravy prispel k prechodu na mobilitu s nulovými emisiami a k ambíciám EÚ v oblasti klímy do roku 2030 a klimatickej neutralite do roku 2050.

Ambiciózne ciele a širší rozsah pôsobnosti

Touto dohodou sa stanovujú ciele zníženia emisií CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá o 45 % do roku 2030 – 2034, o 65 % do roku 2035 – 2039 a o 90 % od roku 2040 v porovnaní s úrovňami z roku 2019. Rozsah pôsobnosti nariadenia sa rozširuje a tieto normy sa teraz budú od roku 2035 uplatňovať na takmer všetky nákladné vozidlá (vrátane profesionálnych vozidiel, ako sú nákladné automobily, sklápače alebo miešačky betónu), mestské autobusy, diaľkové autobusy a prípojné vozidlá.  Ciele zníženia špecifických emisií sú stanovené aj pre prípojné vozidlá (7,5 %) a návesy (10 %) od roku 2030.

S cieľom urýchliť prechod na verejnú dopravu s nulovými emisiami v celej Európe musia nové mestské autobusy od roku 2030 znížiť emisie o 90 %. Všetky nové mestské autobusy budú musieť mať do roku 2035 nulové emisie.

V rámci predbežnej dohody Komisia preskúma účinnosť a vplyv nariadenia do roku 2027. Toto preskúmanie sa bude týkať rozšírenia rozsahu pôsobnosti na malé nákladné vozidlá, metodiky registrácie ťažkých úžitkových vozidiel výlučne využívajúcich palivá neutrálne z hľadiska CO2 v súlade s právnymi predpismi EÚ a cieľmi klimatickej neutrality, úlohy uhlíkového korekčného faktora pri prechode na ťažké úžitkové vozidlá s nulovými emisiami a metodiky určovania emisií CO2 počas celého životného cyklu nových ťažkých úžitkových vozidiel.

Predmetná dohoda vysiela ďalší jasný signál výrobcom, prevádzkovateľom dopravy a používateľom s cieľom nasmerovať investície do inovačných technológií s nulovými emisiami a podporiť zavádzanie nabíjacej a čerpacej infraštruktúry.

Ďalšie kroky

Európsky parlament a Rada teraz musia dohodu formálne schváliť. Po dokončení tohto postupu sa nové právne predpisy uverejnia v Úradnom vestníku Únie a nadobudnú účinnosť.

Súvislosti

Komisia vo februári 2023 predložila návrh nariadenia s cieľom stanoviť normyCO2 pre ťažké úžitkové vozidlá od roku 2030 s cieľom pomôcť dosiahnuť cieľ EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 a znížiť dopyt po dovážaných fosílnych palivách. Ťažké úžitkové vozidlá sú zodpovedné za viac ako 25 % emisií skleníkových plynov z cestnej dopravy v EÚ a predstavujú viac ako 6 % celkových emisií skleníkových plynov v EÚ.

Viac informácií

Návrh Komisie

Webová stránka o emisiách CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel 

Európska zelená dohoda

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login