Eurobarometer 2022: Občania EÚ rozhodne podporujú medzinárodnú spoluprácu pri znižovaní chudoby a budovaní partnerstiev s partnerskými krajinami

Najnovší prieskum Eurobarometra o rozvojovej spolupráci poukazuje na širokú podporu spolupráce s krajinami na celom svete. Vojenská agresia Ruska voči Ukrajine nespôsobila zníženie podpory činnosti EÚ v oblasti medzinárodného rozvoja zo strany občanov. Výsledky potvrdzujú stabilný trend v posledných rokoch, v ktorom sa ukazuje, že spolupráca s partnerskými krajinami zostáva jednou z najpozitívnejšie vnímaných politík EÚ.

Komisárka pre medzinárodné partnerstvá Jutta Urpilainenová uviedla: „Invázia Ruska na Ukrajinu spochybňuje medzinárodný globálny poriadok a hrozí, že svet sa rozdelí na dva tábory. Svojich partnerov však neopustíme. Nepretržitá podpora medzinárodnej spolupráce zo strany európskych občanov svedčí o solidarite s našimi partnermi na celom svete a o silných hodnotách Európy. Nová stratégia  pre investície do udržateľnej infraštruktúry Global Gateway ešte viac posilní naše medzinárodné partnerstvá a prispeje k zníženiu nerovností a dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja. Na Európskych rozvojových dňoch 21. – 22. júna budeme diskutovať o stratégii Global Gateway a teším sa na výmenu názorov o našej politike so všetkými účastníkmi.

Politika EÚ v oblasti medzinárodných partnerstiev a finančných záväzkov na ich podporu je naďalej silná: EÚ spolu s členskými štátmi zostávajú najväčším svetovým darcom oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA). Oficiálna rozvojová pomoc Tímu Európa sa v roku 2021 zvýšila o 4,3 % v porovnaní s rokom 2020, a to zo 67,3 miliardy eur na 70,2 miliardy eur (na základe predbežných údajov OECD za rok 2021). Tím Európa, ktorý je najväčším svetovým darcom a ktorého príspevky predstavujú 43 % celosvetovej oficiálnej rozvojovej pomoci, stojí pevne na strane partnerských krajín v súlade s podporou občanov pri realizácii medzinárodnej spolupráce.

Mier a bezpečnosť sa posúvajú na prvé miesto v zozname naliehavých výziev

Vzhľadom na pretrvávajúcu vojenskú agresiu Ruska voči Ukrajine je v myšlienkach občanov jednoznačne prítomný mier a bezpečnosť. Jedným z kľúčových zistení sú väčšie obavy v súvislosti s mierom a bezpečnosťou, pričom štyria z desiatich (40 %) respondentov to považujú za najnaliehavejšiu výzvu pre budúcnosť partnerských krajín. To predstavuje nárast o osem percentuálnych bodov od novembra a decembra 2020, keď išlo o tretiu najčastejšie uvádzanú naliehavú výzvu.

Druhou najnaliehavejšou výzvou je zdravie (39 %), po ktorom nasleduje vzdelávanie (37 %) a voda a sanitácia (30 %). Jedna štvrtina (25 %) si myslí, že pre budúcnosť partnerských krajín sú najnaliehavejšie hospodársky rast a zamestnanosť, zatiaľ čo 24 % uvádza demokraciu a ľudské práva a 23 % uvádza potravinovú bezpečnosť a poľnohospodárstvo.

Pokračujúca rozhodná podpora medzinárodnej angažovanosti EÚ a politiky Zelenej dohody

Občania naďalej podporujú spoluprácu EÚ s medzinárodnými partnermi.  80 % respondentov uviedlo, že boj proti chudobe v partnerských krajinách by mal byť jednou z hlavných priorít EÚ, čo predstavuje od roku 2020 nárast o 3 body. EÚ má širokú podporu aj v boji proti zmene klímy v partnerských krajinách, pričom 89 % respondentov uviedlo, že je to dôležité. Svedčí to o jasnej podpore Zelenej dohody EÚ, ktorá je základom jej práce v rámci EÚ a s partnerskými krajinami.

Vzdelávanie a digitalizácia vnímané ako priority

V tohtoročnom prieskume občania odpovedali na konkrétne otázky týkajúce sa významu podpory vzdelávania a digitalizácie v partnerských krajinách.

Viac ako deväť z desiatich (91 %) respondentov súhlasí s tým, že podpora vzdelávania pre všetkých by mala byť jednou z hlavných priorít činnosti EÚ v partnerských krajinách. Takmer osem z desiatich (79 %) respondentov si myslí, že je dôležité, aby EÚ podporovala partnerské krajiny pri digitalizácii.

Ďalšie informácie

Tu nájdete prehľady o jednotlivých členských štátoch EÚ v úradných jazykoch a prehľady o celkových výsledkoch EÚ a o odpovediach mládeže ako cieľovej skupiny.

Čítať ďalej...

Prieskum Eurobarometra: Európania považujú obranu a energetickú autonómiu za kľúčové priority na rok 2022

Z aktuálne uverejneného prieskumu Eurobarometra vyplýva, že európski občania výrazne podporujú spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku a očakávajú, že EÚ postupne ukončí svoju závislosť od ruských zdrojov energie. Prieskum tiež potvrdzuje, že reakcia EÚ na ruskú agresiu voči Ukrajine má veľkú podporu.

Reakcia EÚ na inváziu Ruska na Ukrajinu. – Daný prieskum potvrdzuje výsledky rýchleho prieskumu Eurobarometra uverejneného 5. mája, a to, že väčšina Európanov (59 %) je spokojná s reakciou EÚ na ruskú inváziu na Ukrajinu a s reakciou svojej vlastnej vlády (57 %). Najviac podporovaná je humanitárna činnosť (93 %), po ktorej nasleduje uvítanie Ukrajincov, ktorí utekajú pred vojnou, v EÚ (91 %). 80 % respondentov podporuje hospodárske sankcie voči ruskej vláde, spoločnostiam a jednotlivcom a 70 % z nich je za vojenské vybavenie pre Ukrajinu, ktoré štáty EÚ financujú a dodávajú.

Obrana a bezpečnosť. – Prevažná väčšina občanov EÚ (81 %) podporuje spoločnú obrannú a bezpečnostnú politiku medzi členskými štátmi EÚ, pričom tento názor vyjadrili v každej krajine najmenej dve tretiny respondentov. Okrem toho 93 % z nich súhlasí s tým, že členské štáty by mali konať spoločne, pokiaľ ide o obranu územia EÚ, a 85 % sa domnieva, že spolupráca v otázkach obrany na úrovni EÚ by sa mala zintenzívniť.

Energetická autonómia. – Eurobarometer poukazuje aj na to, že ciele stanovené v pláne RePowerEU majú veľkú podporu. Podľa 87 % respondentov by EÚ mala svoju závislosť od ruských zdrojov energie znížiť čo najskôr. 80 % z nich súhlasí s tým, že energetická politika môže prispieť k ochrane strategických záujmov EÚ. 86 % oslovených sa domnieva, že zníženie dovozu ropy a plynu a investovanie do energie z obnoviteľných zdrojov je dôležité pre našu celkovú bezpečnosť, a 87 % si myslí, že vďaka zvýšeniu energetickej účinnosti budeme menej závislí od výrobcov energie mimo EÚ. 85 % respondentov by si prialo, aby EÚ masívne investovala do obnoviteľných zdrojov energie.

Opatrenia proti zmene klímy. – 85 % Európanov si myslí, že opatrenia proti zmene klímy môžu prispieť k zlepšeniu ich zdravia a blahobytu a rovnaký počet verí, že vďaka tomu môžu vzniknúť nové príležitosti pre inovácie, investície a tvorbu pracovných miest. Hoci sa 49 % respondentov obáva, že by opatrenia proti zmene klímy mohli uškodiť nášmu hospodárstvu, 83 % si myslí, že môžu v budúcnosti prispieť k zníženiu nákladov spojených s väčšími ekologickými škodami. Okrem toho sa 81 % respondentov domnieva, že energia z obnoviteľných zdrojov môže z dlhodobého hľadiska obmedziť cenu, ktorú platíme za spotrebu energie.

Kľúčové priority. – Z Eurobarometra vyplýva, že podľa Európanov by sa vzhľadom na súčasnú situáciu mala v roku 2022 najväčšia pozornosť venovať obrane a bezpečnosti (34 %) a tomu, aby „EÚ a jej členské štáty boli v oblasti dodávok energie nezávislejšie“ (26 %). Hneď za tým nasleduje riešenie hospodárskej situácie (24 %), otázok životného prostredia a zmeny klímy (22 %) a nezamestnanosti (21 %).

Pandémia koronavírusu. – Väčšina respondentov je spokojná so spôsobom, akým očkovaciu stratégiu riešila EÚ (58 %) a ich vlastná vláda (59 %).

Súvislosti

Osobitný prieskum Eurobarometra č. 526 – „Kľúčové výzvy súčasnosti: EÚ v roku 2022“ sa uskutočnil prostredníctvom osobných a online rozhovorov medzi 19. aprílom a 16. májom 2022 v 27 členských štátoch EÚ. V 27 členských štátoch sa uskutočnilo 26 578 rozhovorov.

Ďalšie informácie

Osobitný prieskum Eurobarometra č. 526

Čítať ďalej...

Eurobarometer o Európskom roku mládeže: mladí Európania sa angažujú čoraz viac

Komisia uverejnila svoj bleskový prieskum Eurobarometra o mládeži a demokracii, ktorý sa uskutočnil od 22. februára do 4. marca 2022. Keďže Európsky rok mládeže je v plnom prúde a Konferencia o budúcnosti Európy s kľúčovou účasťou mládeže je už za nami, možno pristúpiť k zhodnoteniu nálady panujúcej medzi mladými ľuďmi.

Z nového prieskumu Eurobarometra vyplýva, že angažovanosť mládeže narastá: v súčasnosti sa väčšina (58 %) mladých ľudí aktívne zapája do diania v spoločnosti, v ktorej žijú, pričom za posledných 12 mesiacov sa zúčastnili činností jednej alebo viacerých mládežníckych organizácií. Od posledného prieskumu Eurobarometra v roku 2019 je to nárast o 17 percentuálnych bodov. Okrem toho najčastejším očakávaním mladých ľudí v súvislosti s Európskym rokom mládeže 2022 je, aby činitelia s rozhodovacou právomocou viac počúvali ich požiadavky a konali podľa nich a zároveň aby podporovali ich osobný, sociálny a profesijný rozvoj (72 %). Komisia takisto spúšťa nový online nástroj, platformu Voice your Vision (Daj tvojej vízii hlas), ktorej cieľom je uľahčiť mladým Európanom vyjadriť svoje názory. Okrem toho sa v rámci Európskeho roka mládeže organizujú politické dialógy medzi členmi kolégia a mladými ľuďmi. Tieto dialógy poskytujú mladým ľuďom jedinečnú príležitosť získať priamy prístup k činiteľom s rozhodovacou právomocou a vyjadriť tvárou v tvár svoju predstavu a nápady vo všetkých oblastiach politiky.

Podpredseda pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti uviedol: „Európsky rok mládeže by mal priniesť zmenu paradigmy v tom, ako začleňujeme mladých ľudí do tvorby politík a prijímania rozhodnutí. Cieľom Európskeho roka je počúvať, angažovať sa a podporovať konkrétne príležitosti pre mladých Európanov. Z bleskového prieskumu Eurobarometra jasne vyplýva, že práve to si želajú aj mladí ľudia v EÚ.“

Marija Gabrielová, komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, v tejto súvislosti uviedla: „Ako dnes môžeme vidieť, mladí ľudia sa zapájajú do budúceho vývoja spoločnosti a angažujú sa v ňom čoraz viac. Záleží im na mieri, medzinárodnej spolupráci, dobrých životných podmienkach a životnom prostredí. Chcú však, aby sme ich viac počúvali a vnímali. V rámci Európskeho roka mládeže robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ich názorom dali väčší priestor. S potešením oznamujem, že sme spustili nový online nástroj, platformu Voice your Vision (Daj tvojej vízii hlas), na ktorej môžu mladí ľudia zaznamenať svoje názory a nápady týkajúce sa budúcnosti európskeho projektu.“

Bleskový prieskum Eurobarometra o mládeži

Agresívna vojna, ktorú vedie Rusko proti Ukrajine, posilnila v mladých ľuďoch presvedčenie, že zachovanie mieru, posilnenie medzinárodnej bezpečnosti a podpora medzinárodnej spolupráce by mali byť prvoradým cieľom EÚ (37 %). Podľa ďalších najvyšších očakávaní by EÚ mala zvýšiť počet pracovných príležitostí pre mladých ľudí (33 %), bojovať proti chudobe a hospodárskym a sociálnym nerovnostiam (32 %), ako aj podporovať politiky šetrné k životnému prostrediu a bojovať proti zmene klímy (31 %).

Za hlavné oblasti záujmu Európskeho roka mládeže považujú mladí ľudia duševné a fyzické zdravie a celkovú životnú pohodu (34 %), ochranu životného prostredia a boj proti zmene klímy (34 %), ale aj vzdelávanie a odbornú prípravu vrátane voľného pohybu vzdelávajúcich sa osôb (33 %).

Napriek pandémii z prieskumu vyplýva nárast nadnárodnej mobility mladých ľudí v porovnaní s rokom 2019, čo odráža ich silnú ochotu opäť nadväzovať cezhraničné kontakty. Na profesijnej, dobrovoľníckej, vzdelávacej alebo športovej činnosti v inej krajine EÚ sa zúčastnili takmer štyria z desiatich mladých ľudí (39 %) v porovnaní s približne tromi z desiatich (31 %) v roku 2019. Hlavným dôvodom neúčasti na projektoch mobility zostáva aj naďalej nedostatok finančných prostriedkov, hoci existencia finančnej prekážky je na ústupe (36 % v porovnaní so 42 % v roku 2019).

Výsledky prieskumu Eurobarometra v neposlednom rade potvrdzujú, že program Erasmus+, ktorý v roku 2022 oslavuje 35. výročie, pozná viac ako polovica mladých respondentov, hoci medzi členskými štátmi pretrvávajú určité rozdiely. Podiel mladých ľudí, ktorí tento program poznajú, je najväčší v Grécku (72 %) a na Cypre (70 %) a najmenší vo Švédsku (26 %).

Nová platforma Voice your Vision (Daj tvojej vízii hlas)

Komisia spustila aj nový online nástroj, ktorý bude ústredným prvkom Európskeho roka mládeže. Na platforme Voice your Vision (Daj tvojej vízii hlas) môžu Európania zaznamenať svoje názory a nápady týkajúce sa budúcnosti európskeho projektu. Môžu sa dotknúť všetkých otázok, ktoré sú pre nich dôležité, od zamestnanosti, inklúzie, mieru a bezpečnosti až po zmenu klímy, vzdelávanie, duševné zdravie a mnohé iné. Platforma Voice your Vision (Daj tvojej vízii hlas) napĺňa ambíciu Európskeho roka mládeže poskytnúť mladým ľuďom prostriedky na to, aby sa zapájali do verejnej diskusie a rozhodovania.

Súvislosti

Bleskový prieskum Eurobarometra č. 502 s názvom Mládež a demokracia v Európskom roku mládeže sa uskutočnil od 22. februára do 4. marca 2022. Na objednávku Komisie prebehol v 27 členských štátoch a zameriaval sa na reprezentatívnu vzorku 26 178 mladých ľudí vo veku 15 až 30 rokov. Prieskum sa vykonal prostredníctvom webového opytovania s pomocou počítača (CAWI).

Ďalšie informácie

Európsky portál pre mládež

Európsky rok mládeže

Správa z online prieskumu

Eurobarometer z roku 2019

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

EURACTIV.SK

Kanál noviniek nebol nájdený.
Login