Prieskum Eurobarometra: Európania schvaľujú opatrenia prijaté na riešenie energetickej krízy, presadzovanie udržateľnosti a podporu Ukrajiny

Z aktuálne uverejneného bleskového prieskumu Eurobarometra vyplýva, že Európania výrazne podporujú opatrenia prijaté v minulom roku na ochranu spotrebiteľov a podnikov pred kolísaním cien energií, ako aj opatrenia na podporu energetickej bezpečnosti a zelenej transformácie. Takisto sa potvrdzuje široký konsenzus medzi občanmi EÚ, pokiaľ ide o podporu priemyslu čistých technológií v záujme väčšej konkurencieschopnosti, ako aj opatrenia EÚ prijaté v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu.

86 % respondentov sa domnieva, že bolo dôležité prijať opatrenia na európskej úrovni, aby sa obmedzil bezprostredný vplyv rastúcich cien energie na spotrebiteľov a podniky. Viac ako osem z desiatich respondentov zastáva rovnaký názor, pokiaľ ide o podporu udržateľného využívania prírodných zdrojov (86 %), uľahčenie spoločného nákupu plynu členskými štátmi EÚ s cieľom zaistiť bezpečnosť dodávok (82 %), budovanie partnerstiev s inými globálnymi aktérmi, ako sú Spojené kráľovstvo, USA, Japonsko a Austrália (81 %), zníženie nadmernej obchodnej závislosti od krajín ako Rusko alebo Čína (80 %) a zvýšenie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu čistých technológií (80 %). Opatrenia EÚ zamerané na urýchlenie digitálnej transformácie a súčasné zabezpečenie ochrany spotrebiteľov považuje za dôležité 77 % respondentov a opatrenia zamerané na zvyšovanie odolnosti hospodárstva EÚ považuje za dôležité 76 % respondentov.

Pokiaľ ide o budúce opatrenia, 86 % respondentov si myslí, že zariadenia na skladovanie plynu v EÚ by sa mali naplniť, aby sa zabránilo riziku nedostatku, 85 % respondentov je toho názoru, že EÚ by mala podporiť výrobu čistých technológií v členských štátoch, a 79 % respondentov sa domnieva, že opatrenia EÚ by sa mali zamerať na zníženie spotreby energie. 75 % respondentov si myslí, že EÚ by mala financovať spoločné obranné projekty na rozvoj strategických obranných spôsobilostí a technológií.

Okrem toho sa veľká väčšina Európanov domnieva, že vojna na Ukrajine poukazuje na to, že EÚ potrebuje zabezpečiť svoju energetickú a hospodársku bezpečnosť (85 %), ako aj zintenzívniť vojenskú spoluprácu medzi členskými štátmi (75 %) a zároveň naďalej prejavovať solidaritu s Ukrajinou (71 %).

Európania sa aj naďalej vyslovili za podporu Ukrajiny a Ukrajincov. 86 % respondentov súhlasí s tým, aby EÚ naďalej poskytovala humanitárnu podporu ľuďom postihnutým vojnou, 77 % respondentov súhlasí s prijímaním ľudí utekajúcich pred vojnou v EÚ, 71 % respondentov podporuje ukladanie hospodárskych sankcií voči Rusku. Takmer dve tretiny Európanov si myslia, že EÚ by mala podporiť Ukrajinu na jej ceste k európskej integrácii (67 %) jej integráciu do jednotného trhu (65 %). V neposlednom rade sa 65 % respondentov vyslovilo za finančnú a hospodársku podporu Ukrajiny a 57 % respondentov si myslí, že EÚ by mala podporovať nákup a dodávky vojenského vybavenia a výcvik na Ukrajine.

Občania boli takisto požiadaní, aby pri súbore hodnôt uviedli, či ich najlepšie reprezentuje EÚ, iné krajiny sveta alebo či ich EÚ a iné krajiny reprezentujú v rovnakej miere. Približne polovica z nich sa domnieva, že EÚ najlepšie stelesňuje „rešpektovanie základných práv a hodnôt“ (53 %), „sociálnu rovnosť a blahobyt“ (50 %), „toleranciu a otvorenosť voči ostatným“ (49 %) a „mier“ (48 %). Za nimi tesne nasleduje „solidarita s krajinami v rámci EÚ aj mimo nej“ (46 %) a „rešpektovanie prírody a ochrana klímy a životného prostredia (45 %). V prípade každej z týchto hodnôt sa približne šestina respondentov domnieva, že ich najlepšie stelesňujú ostatné krajiny, a približne štvrtina respondentov tvrdí, že ich reprezentuje EÚ, ako aj ostatné krajiny.

Súvislosti

Rýchly prieskum Eurobarometra o výzvach a prioritách EÚ v roku 2023 sa uskutočnil v 27 členských štátoch v období od 24. do 31. augusta 2023. Prostredníctvom internetu bolo oslovených 26 514 občanov EÚ.

Ďalšie informácie

Bleskový prieskum Eurobarometra č. 533

 

Čítať ďalej...

Eurobarometer: väčšina Európanov zastáva názor, že zelená transformácia by mala postupovať rýchlejšie

Podľa nového prieskumu Eurobarometra považuje veľká väčšina Európanov (93 %) zmenu klímy za vážny svetový problémVyše polovica zastáva názor, že prechod na zelenú ekonomiku treba zrýchliť (58 %) vzhľadom na prípady prudkého nárastu cien energie a obavy o dodávky plynu po ruskej invázii na Ukrajinu. Pokiaľ ide o hospodárske hľadisko, 73 % Európanov súhlasí s tým, že náklady na odstránenie škôd spôsobených zmenou klímy sú oveľa vyššie než investície potrebné na zelenú transformáciu. Tri štvrtiny (75 %) Európanov súhlasia s tým, že prijatie opatrení v oblasti klímy povedie k inováciám.

Podpora pre zníženie emisií, obnoviteľné zdroje energie a energetickú efektívnosť

Takmer deväť z desiatich Európanov (88 %) súhlasí s tým, že emisie skleníkových plynov by sa mali znížiť na minimum, pričom zvyšné emisie by sa mali vykompenzovať tak, aby EÚ dosiahla klimatickú neutralitu do roku 2050. Bezmála deväť z desiatich Európanov (87 %) sa domnieva, že je dôležité, aby EÚ vytýčila ambiciózne ciele v snahe zvýšiť mieru využívania energie z obnoviteľných zdrojov, a podobný počet respondentov (85 %) zastáva názor, že je dôležité, aby EÚ podnikla kroky na zlepšenie energetickej efektívnosti, napríklad, aby podnecovala ľudí inštalovať na svojich príbytkoch izoláciu, solárne panely alebo kupovať elektrické vozidlá. Sedem z desiatich respondentov (70 %) sa domnieva, že zníženie dovozu fosílnych palív môže zvýšiť energetickú bezpečnosť a byť pre EÚ ekonomicky výhodné.

Občania sú odhodlaní vyvíjať individuálne úsilie a žiadajú štrukturálnu reformu

Veľká väčšina občanov EÚ vo svojom každodennom živote už podniká individuálne kroky na boj proti zmene klímy (93 %) a vedome prijíma udržateľné rozhodnutia. Pri otázke, kto by mal prevziať zodpovednosť za boj proti zmene klímy, však občania zdôraznili potrebu ďalších reforiemktoré by mali prebiehať spolu s individuálnym úsilím, pričom poukázali aj na zodpovednosť národných vlád (56 %), EÚ (56 %) a podnikov a priemyslu (53 %).

Hrozbu zmeny klímy európski občania pociťujú aj vo svojich každodenných životoch. V priemere sa vyše tretina Európanov cíti vystavená environmentálnym a klimatickým rizikám a hrozbám, pričom tento pocit má vyše polovica respondentov v siedmich členských krajinách, prevažne v južnej Európe, ale takisto v Poľsku a Maďarsku. 84 % Európanov sa zhoduje, že riešenie environmentálnych a klimatických problémov by malo byť prioritou pri zlepšovaní verejného zdravia. 63 % respondentov súhlasí s tvrdením, že príprava na dosahy zmeny klímy môže mať pozitívne dôsledky pre občanov EÚ.

Súvislosti

Na osobitnom prieskume Eurobarometra č. 538 o zmene klímy sa zúčastnilo 26 358 občanov EÚ z rôznych sociálnych a demografických skupín zo všetkých 27 členských štátov EÚ. Prieskum prebiehal od 10. mája do 15. júna 2023. Všetky rozhovory prebehli osobne, buď priamo v domácnostiach respondentov alebo prostredníctvom videotelefonátov.

Výsledky aktuálneho „štandardného prieskumu Eurobarometra – jar 2023“ uverejneného 10. júla sú v úplnom súlade s výsledkami tohto špecializovaného prieskumu zameraného na otázky zmeny klímy. Zo štandardného Eurobarometra vyplynulo, že prevažná väčšina občanov EÚ podporuje energetickú transformáciu, považuje životné prostredie a zmenu klímy a jednu z hlavných otázok, ktoré EÚ musí riešiť, a očakáva obrovské investície do obnoviteľných zdrojov energie.

Európska zelená dohoda je pre Európsku komisiu politickou najvyššou prioritou. Premení EÚ na modernú konkurencieschopnú zelenú ekonomiku efektívne využívajúcu zdroje, v ktorej sa na nikoho a na žiadne miesto nezabudne. V Európskom klimatickom predpise sa stanovil právne záväzný cieľ dosiahnuť klimatickú neutrálnosť do roku 2050. Takisto sa prostredníctvom tzv. balíka legislatívnych návrhov Fit for 55 zaviedol strednodobý cieľ znížiť do roku 2030 čisté emisie skleníkových plynov o minimálne 55 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990. Prijímanie tohto legislatívneho balíka už výrazne pokročilo. Aj nedávny pokrok pri právnom predpise o obnove prírody, pri nariadení o odlesňovaní, ako aj pri iniciatívach na propagáciu udržateľných výrobkov a zníženie miery odpadu z obalov Európskej únii pomôže zastaviť stratu biodiverzity a zaručí prechod na obehové hospodárstvo.

Ďalšie informácie 

Osobitný prieskum Eurobarometra o zmene klímy

Plníme prísľub Európskej zelenej dohody

Balík Fit for 55: vývoj situácie pri návrhoch Komisie

Európsky právny predpis v oblasti klímy

Čítať ďalej...

Eurobarometer: Európania vítajú podporu EÚ pre reformy v členských štátoch

Európania oceňujú, že EÚ poskytuje odborné znalosti a pomáha členským štátom pri koncipovaní a vykonávaní reforiem v širokej škále oblastí politiky. Ide o jeden z kľúčových záverov rýchleho prieskumu Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil v apríli 2023 a v ktorom sa potvrdzuje význam a potreba podpory, ktorú ponúka Nástroj technickej podpory Komisie.

Pomocou Nástroja technickej podpory Komisia poskytuje na žiadosť vnútroštátnych orgánov technickú podporu pri realizácii reforiem v EÚ. Nástroj technickej podpory môže takisto pomôcť členským štátom pri koncipovaní, zmene, vykonávaní a revízii transformačných reforiem zahrnutých do ich plánov obnovy a odolnosti.

Ako môže EÚ pomôcť členským štátom?

V prieskume mali Európania odpovedať na otázku, v ktorých oblastiach môžu mať členské štáty najväčší prospech z podpory EÚ na koncipovanie a vykonávanie reforiem.  Odpovedali takto:

  • 42 % Európanov si myslí, že EÚ by mohla posilniť výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi;
  • 42 % občanov potvrdilo významnú úlohu EÚ pri podpore členských štátov pri zvládaní kríz, ako sú pandémie, prírodné katastrofy alebo konflikty.
  • 34 % sa domnieva, že EÚ by mohla členským štátom poskytnúť poznatky a odborné znalosti pri koncipovaní a vykonávaní reforiem;
  • 34 % respondentov tvrdí, že EÚ by mohla poskytnúť finančnú podporu na reformy členských štátov;
  • 31 % si myslí, že EÚ by mohla pomôcť zlepšiť zručnosti a kompetencie vo verejnej správe členských štátov.

Európania chcú efektívnejšiu verejnú správu

Podľa prieskumu by verejná správa v členských štátoch mohla byť účinnejšia a efektívnejšia. Napríklad viac ako 45 % občanov si myslí, že verejná správa v ich krajine je zložitá, zaťažujúca a pomalá.

Európania sa domnievajú, že na zvýšenie dôvery vo verejnú správu v ich krajine by verejná správa mala byť menej byrokratická (52 %) a transparentnejšia (44 %), pokiaľ ide o rozhodnutia o verejných finančných prostriedkoch a ich využívaní. Približne tretina respondentov si myslí, že intenzívnejšia komunikácia a efektívnejšia interakcia s občanmi a kvalifikovanejší zamestnanci verejnej správy by pomohli zlepšiť dôveru vo verejnú správu.

Takmer polovica Európanov sa domnieva, že verejná správa by mala byť bližšie k ľuďom, využívať rôzne priame komunikačné kanály vrátane osobných interakcií a mala by poskytovať jasnejšie informácie o postupoch a službách. Európania tiež žiadali viac digitálnych služieb (31 %) a používateľsky ústretových služieb elektronickej verejnej správy (35 %).

Reformy sú najviac potrebné v sektore zdravotníctva a vzdelávania 

Európania si myslia, že reformy sú najviac potrebné v sektoroch verejného zdravotníctva (56 %) a vzdelávania (50 %). V 11 členských štátoch viac ako 60 % občanov naliehavo vyzýva na reformy verejného zdravotníctva.

Prieskum potvrdzuje, že Nástroj technickej podpory poskytuje cennú pomoc

Výsledok tohto prieskumu Eurobarometra potvrdzuje význam Nástroja technickej podpory. Nástroj technickej podpory skutočne reaguje na žiadosti členských štátov o podporu v súvislosti s potrebami reforiem, ktoré identifikovali. EÚ prostredníctvom neho poskytuje odborné znalosti a technickú podporu, umožňuje a uľahčuje výmeny informácií medzi krajinami a rozvíja kapacitu verejných správ. Všetko sú to činnosti, ktoré občania považujú za úlohu, ktorú má EÚ vykonávať.

K príprave alebo vykonávaniu plánov obnovy a odolnosti členských štátov vrátane reforiem na podporu budovania kapacít verejných správ prispieva, resp. prispeje viac ako 400 projektov podporených z Nástroja technickej podpory. Medzi nimi je viacero nových projektov vybraných na rok 2023.

Ďalšie kroky

Výsledky tohto prieskumu budú podkladom pri vykonávaní projektov reformy Nástroja technickej podpory. Napríklad v rámci hlavnej iniciatívy kooperačná výmena vo verejnej správe (PACE) sa už v roku 2023 podporí viac ako 300 štátnych zamestnancov z 18 členských štátov. Zámerom je sprostredkovať im osvedčené postupy v iných správnych orgánoch, odovzdávať zručnosti a budovať odborné znalosti. Ďalšie príležitosti na výmenu sa ponúknu v roku 2024.

Súvislosti

Rýchly prieskum Eurobarometra (526) sa uskutočnil od 3. apríla do 18. apríla 2023 prostredníctvom telefonických rozhovorov. Na rozhovoroch sa zúčastnilo 25 631 respondentov z 27 členských štátov EÚ. Pri odpovediach na otázky boli respondenti požiadaní, aby vybrali najviac tri odpovede zo zoznamu.

Komisia 21. marca 2023 schválila nové kolo 151 projektov v rámci Nástroja technickej podpory s cieľom podporiť všetky členské štáty pri príprave, koncipovaní a vykonávaní 326 významných reforiem v roku 2023.

Podporované projekty sú reakciou na potreby reforiem, ktoré vyjadrili členské štáty a ktoré sú zosúladené s prioritami EÚ v oblasti modernej a efektívnej verejnej správy, stratégií udržateľného rastu a odolných hospodárstiev. Mnohé reformné projekty sú spojené aj s plánom REPowerEU a ich vykonávaním prostredníctvom kapitoly plánu REPowerEU v pláne obnovy a odolnosti.

Je súčasťou viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 a nadväzuje na úspech svojho predchodcu, ktorým bol program na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP). Od roku 2017 sa vo všetkých členských štátoch realizovalo s podporou Nástroja technickej podpory a programu na podporu štrukturálnych reforiem viac ako 1 500 projektov technickej podpory.

Ďalšie informácie

Správa Eurobarometra

Webové sídlo venované podpore reforiem

Nástroj technickej podpory

Prehľad reformných projektov členských štátov

Nástroj technickej podpory – ročný pracovný program 2023

Otázky a odpovede týkajúce sa Nástroja technickej podpory na rok 2023

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login