Spotrebitelia aj podniky pri cezhraničných platbách ušetria vďaka novým pravidlám EÚ

Cezhraničné platby v eurách budú lacnejšie pre spotrebiteľov aj podniky v členských štátoch, ktoré nepatria do eurozóny. Vďaka novým pravidlám EÚ sa budú na všetky cezhraničné platby v eurách v členských štátoch mimo eurozóny účtovať rovnaké poplatky ako na domáce platby. Týka sa to Bulharska, Česka, Chorvátska, Dánska, Islandu, Lichtenštajnska, Maďarska, Nórska, Poľska, Rumunska, Spojeného kráľovstva* a Švédska. Napríklad bulharský spotrebiteľ, ktorý sa rozhodne poslať eurá do zahraničia, bude odteraz platiť rovnaký poplatok, ako platí pri prevode v levoch v rámci Bulharska. To znamená, že poplatky za cezhraničné platby v eurách budú len veľmi nízke alebo dokonca žiadne.

Výkonný podpredseda Valdis Dombrovskis zodpovedný za hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, k tomu povedal: „Vďaka týmto pravidlám môžu všetci naši občania a všetky naše spoločnosti rovnako profitovať z lacných cezhraničných platieb v eurách. Je to dobrý a konkrétny príklad skutočných výhod, ktoré jednotný trh prináša európskym spotrebiteľom. Napríklad rumunská rodina, ktorá chce poslať peniaze v eurách svojmu dieťaťu, ktoré je v Paríži na študijnej výmene v rámci programu Erasmus, už nemusí zohľadňovať poplatky s tým spojené. Odteraz ich to totiž bude stáť rovnako ako domáca transakcia v Rumunsku.“

Komisia bude pozorne monitorovať uplatňovanie týchto pravidiel a bude úzko spolupracovať s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi s cieľom zabezpečiť ich riadne vykonávanie. Komisia sa usiluje o vytvorenie lepšieho a lacnejšieho prístupu spotrebiteľov k finančným službám, ako sa uvádza v Akčnom pláne pre spotrebiteľské finančné služby z marca 2017. Tieto pravidlá, stanovené v nariadení (EÚ) 2019/518, sú súčasťou tohto jej pokračujúceho úsilia. Od apríla 2020 k nim pribudnú ďalšie platné ustanovenia, na základe ktorých si spotrebitelia v EÚ budú môcť porovnať poplatky za menový prepočet pri platbe kartou v inej mene EÚ.

Súvislosti

Dňa 28. marca 2018 Komisia navrhla zmeniť existujúce nariadenie EÚ o cezhraničných platbách (924/09). Tieto návrhy vychádzali z Akčného plánu pre spotrebiteľské finančné služby, ktorý bol uverejnený v marci 2017. V nadväznosti na dohodu spoluzákonodarcov sa nariadenie (EÚ) 2019/518 uverejnilo 29. marca 2019 v Úradnom vestníku Európskej únie.

Čítať ďalej...

Viac včelstiev a včelárov vďaka podpore EÚ

Európska komisia uverejnila svoju správu o vykonávaní včelárskych programov EÚ. Jedným z jej kľúčových zistení je, že počet včelstiev a včelárov v EÚ vzrástol, vďaka čomu sa v období 2014 až 2018 zvýšila produkcia medu v EÚ o 16 %.

Komisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski v tejto súvislosti vyhlásil: „Sektor včelárstva zohráva kľúčovú úlohu v kontexte poľnohospodárstva a celkovo biodiverzity. Musíme podporovať včelárov v celej EÚ, a preto som veľkým zástancom toho, aby Komisia vo svojom ďalšom návrhu rozpočtu na poľnohospodárstvo zvýšila finančnú pomoc zo zdrojov EÚ na budúce trojročné včelárske programy zo 120 miliónov EUR na 180 miliónov EUR.“ Uverejnená správa ponúka prehľad o sektore a vykonávaní podporných opatrení, ktoré sú súčasťou včelárskych programov EÚ.

Za rok 2018 sa v EÚ zaznamenalo 17,5 milióna úľov, o ktoré sa stará 650 000 včelárov, a produkcia medu sa pohybovala na úrovni 280 000 ton. Včelári pôsobia vo všetkých členských štátoch EÚ, pričom Európska únia je druhým najväčším výrobcom medu na svete. EÚ spolufinancuje včelárske programy, ktoré sa zostavujú na vnútroštátnej úrovni v spolupráci s daným sektorom a s cieľom zlepšiť tak podmienky preň, ako aj odbyt jeho výrobkov. Programy trvajú vždy tri roky. Príspevok zo zdrojov EÚ v rokoch 2017 – 2019 predstavoval 36 miliónov EUR a vnútroštátne fondy dostupnú sumu zdvojnásobili. Na obdobie 2020 – 2022 sa príspevok zo zdrojov EÚ zvýšil z 36 miliónov EUR na 40 miliónov EUR. Rozpočtové prostriedky sa každému členskému štátu prideľujú na základe počtu včelstiev nahlásených EÚ.

Spomedzi ôsmich opatrení, na ktoré v rámci programov včelárstva možno poskytovať podporu, plynulo v roku 2018 najviac dostupných kombinovaných prostriedkov (takmer 60 %) na technickú pomoc (napríklad na odbornú prípravu, podporu nákupu technického vybavenia, podporu mladým včelárom) a na boj proti škodcom včelstiev. Vyše 30 % kombinovaného rozpočtu plynulo na obnovenie stavu včelstiev a pomoc pri riadení presunov včelstiev počas obdobia kvitnutia. Medzi ostatné opatrenia patria napríklad aplikovaný výskum, analýzy včelích produktov, zlepšovanie produktov a monitorovanie trhu.

Pokiaľ ide o návrhy SPP na obdobie po roku 2020, Komisia navrhla zahrnúť včelárske programy do strategických plánov spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Tieto plány sa zostavujú na vnútroštátnej úrovni, pričom členské štáty si v nich určujú, ako plánujú dosiahnuť ciele SPP. Vďaka tomu sa zvýši viditeľnosť sektora včelárstva a zároveň zabezpečí jeho prínos k dosahovaniu celkových cieľov SPP, a to aj cieľov opatrení v oblasti klímy.

V záujme priebežnej realizácie a podpory budú tieto programy pre členské štáty zároveň povinné.

Čítať ďalej...

Letecká bezpečnosť: Komisia prijala nový zoznam EÚ pre leteckú bezpečnosť

Európska komisia aktualizovala zoznam EÚ pre leteckú bezpečnosť, zoznam leteckých spoločností, ktoré nespĺňajú medzinárodné bezpečnostné normy, a preto podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy alebo prevádzkovým obmedzeniam v rámci Európskej únie. Cieľom zoznamu EÚ pre leteckú bezpečnosť je zabezpečiť Európanom a všetkým ostatným cestujúcim najvyššiu úroveň bezpečnosti letectva v Európskej únii. Gabonu prináša pozitívnu správu. Všetky letecké spoločnosti, ktoré získali osvedčenie v Gabone, boli po zlepšení v oblasti bezpečnosti letectva v tejto krajine zo zoznamu vypustené. Pod sprísnenú kontrolu sa však z dôvodu poklesu dohľadu nad bezpečnosťou dostal arménsky Výbor pre civilné letectvo.

Komisárka pre dopravu Adina Văleanová uviedla: „Dnešné rozhodnutie ilustruje naše nepretržité úsilie o zabezpečenie najvyššej úrovne bezpečnosti. Nielen pre európskych cestujúcich, ale aj pre cestujúcich na celom svete, pretože bezpečnosť letectva nepozná hranice ani štátnu príslušnosť. S potešením Vám oznamujem, že Európska komisia dnes mohla vymazať zo zoznamu EÚ pre leteckú bezpečnosť všetkých gabonských leteckých dopravcov. Gabon bol na zozname už od roku 2008, takže je veľmi dobré, že môžeme oceniť úsilie, ktoré v Gabone vynaložili orgány pre bezpečnosť letectva.“

Zoznam EÚ pre leteckú bezpečnosť pomáha nielen udržiavať vysokú úroveň bezpečnosti v EÚ, ale pomáha aj dotknutým leteckým spoločnostiam a krajinám zlepšiť si úroveň bezpečnosti, aby tak mohli byť napokon vyradené zo zoznamu. Okrem toho sa zoznam EÚ pre leteckú bezpečnosť stal hlavným preventívnym nástrojom, pretože motivuje krajiny s bezpečnostnými problémami, aby ich začali riešiť skôr, než sa zákaz v rámci zoznamu EÚ pre bezpečnosť leteckej dopravy stane nevyhnutným.

V nadväznosti na túto aktualizáciu je vo vzdušnom priestore EÚ zakázaných celkovo 115 leteckých spoločností:

  • 109 leteckých spoločností, ktoré získali osvedčenie v 15 štátoch[1], z dôvodu nedostatočného dohľadu nad bezpečnosťou zo strany leteckých úradov týchto štátov,
  • šesť jednotlivých leteckých spoločností na základe bezpečnostných obáv, ktoré sa týkajú samotných leteckých spoločností: Avior Airlines (Venezuela), Iran Aseman Airlines (Irán), Iraqi Airways (Irak), Blue Wing Airlines (Surinam), Med-View Airlines (Nigéria) a Air Zimbabwe (Zimbabwe).

Ďalšie tri letecké spoločnosti podliehajú prevádzkovým obmedzeniam a do EÚ môžu lietať len s určitými typmi lietadiel: Air Koryo (Kórejská ľudovodemokratická republika), Air Service Comores (Komory) a Iran Air (Irán).

Súvislosti

Nová aktualizácia zoznamu pre leteckú bezpečnosť vychádza z jednomyseľného stanoviska expertov členských štátov pre leteckú bezpečnosť, ktorí sa stretli 20. až 21. novembra 2019 pod záštitou Výboru EÚ pre leteckú bezpečnosť (ASC). Tomuto výboru predsedá Európska komisia s podporou Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA). Aktualizáciu zároveň podporil aj výbor Európskeho parlamentu pre dopravu. Pri posúdení sa vychádza z medzinárodných bezpečnostných noriem, a to najmä noriem stanovených Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO).

Komisia neustále hľadá spôsoby, ako zlepšiť bezpečnosť letectva, predovšetkým tým, že spolupracuje s leteckými úradmi na celom svete na zvyšovaní globálnych bezpečnostných noriem. V tejto súvislosti Komisia v priebehu roka 2020 zavedie prostredníctvom agentúry EASA dva projekty spolupráce s cieľom pomôcť Angole a Mozambiku, aby ďalej zlepšovali svoje systémy dohľadu nad bezpečnosťou.

Čítať ďalej...

EÚ upevňuje spoluprácu s Etiópiou

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v Addis Abebe na svojej prvej oficiálnej návšteve mimo Európy oznámila, že spolupráca medzi EÚ a Etiópiou bude oveľa intenzívnejšia.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila: „Etiópia dáva nádej celému kontinentu i ďalším krajinám. Svojím príkladom ukazuje, že s odvahou a víziou a pre dobro ľudí je možné dosiahnuť mier so svojimi susedmi. Prišla som dnes sem, aby som dala najavo, že Európska únia je plne odhodlaná podporovať Etiópiu a jej obyvateľov na ich ďalšej ceste.“ Toto vyhlásenie vzišlo zo stretnutia predsedníčky von der Leyenovej a komisárky pre medzinárodné partnerstvá Jutty Urpilainenovej s predsedom vlády Etiópie Abiyom Ahmedom v Addis Abebe.

Európska komisárka pre medzinárodné partnerstvá Jutta Urpilainenová dodala: „Úloha, ktorú Etiópia zohráva pri podpore stability a hospodárskej integrácie vo východnej Afrike, je kľúčová, a je možná aj vďaka jedinečnej príležitosti, ktorú priniesla minuloročná mierová dohoda s Eritreou. Dnešné vyhlásenia utvrdzujú Úniu v odhodlaní podporovať Etiópiu pri napĺňaní ambicióznej politickej, sociálnej a demokratickej transformácie, ktorá zmení nielen životy samotných Etiópčanov, ale bude aj inšpiráciou pre zmeny v celom regióne.“

Na podporu reforiem v krajine je určený finančný balík vo výške 170 miliónov eur, ktorý zahŕňa:

  • 100 miliónov eur na hlavné hospodárske reformy v sektoroch dopravy a logistiky, ktoré majú posilniť regionálnu konkurencieschopnosť a uľahčiť Etiópii obchodnú výmenu a hospodársku spoluprácu so susednými krajinami.
  • 50 miliónov eur na podporu plánu etiópskej vlády uskutočniť transformáciu zdravotníctva na ďalšie tri roky (2020 – 2022). Cieľom tohto programu je pomôcť preklenúť nerovnosti, zlepšiť kvalitu zdravotníckych zariadení a pomôcť odstrániť finančné prekážky, ktoré ľuďom bránia v prístupe k základným službám.
  • 10 miliónov eur na podporu zodpovednosti a transparentnosti počas volieb v Etiópii v roku 2020. Tento program sa zameriava predovšetkým na posilnenie technických a administratívnych kapacít Národnej volebnej rady Etiópie (NEBE), ako aj jej spolupráce s politickými stranami, občianskou spoločnosťou a médiami. Nemecko do tohto programu prispeje ďalšími 10 miliónmi eur, čím sa celková podpora zvýši na 20 miliónov eur.
  • 10 miliónov eur na zlepšenie podnikateľského prostredia v tejto krajine. V rámci africko-európskej aliancie pre udržateľné investície a pracovné miesta Únia v partnerských krajinách vrátane Etiópie podporuje súkromné investície a rozvoj obchodu, hospodársku integráciu a rozvíjanie hodnotových reťazcov.

Súvislosti

Etiópia je kľúčovým partnerom EÚ v danom regióne. Stojí na čele úsilia, pokiaľ ide o presadzovanie hospodárskej integrácie a zasadzovanie sa o mier a stabilitu vo východnej Afrike, a popritom doma zavádza ambiciózny reformný program. Rozvojová spolupráca EÚ s Etiópiou, ktorá v rokoch 2014 – 2020 dosiahla hodnotu 815 miliónov eur, je jednou z najrozsiahlejších v Afrike i na svete. Táto krajina je takisto jedným z hlavných príjemcov pomoci z Núdzového trustového fondu Európskej únie pre Afriku. V rokoch 2015 – 2019 z neho čerpala viac ako 271,5 milióna eur.

 

Čítať ďalej...

Opätovné využívanie vody: Komisia víta predbežnú dohodu o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody v poľnohospodárstve

V nových pravidlách, ktoré Komisia navrhla ešte v máji 2018, sa stanovujú harmonizované minimálne požiadavky na kvalitu vody v záujme bezpečného opätovného využívania čistených komunálnych odpadových vôd na zavlažovanie v poľnohospodárstve.

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius v tejto súvislosti vyhlásil: „Táto predbežná dohoda predstavuje pre EÚ účinný nástroj na riešenie niektorých problémov, ktoré spôsobuje zmena klímy. Spolu s opatreniami na úsporu vody a opatreniami zameranými na zvýšenie efektívnosti môže používanie recyklovanej vody v poľnohospodárstve zohrať významnú úlohu pri riešení nedostatku vody a sucha a zároveň zaručiť bezpečnosť našich občanov.“

V súčasnosti prax opätovného využívania vody existuje len v niekoľkých členských štátoch. Jej potenciál sa však realizuje len vo veľmi obmedzenej miere. Nové dohodnuté pravidlá uľahčia jej zavádzanie a budú ho stimulovať. Vďaka tomu bude možné zabezpečiť spoľahlivejšie dodávky čistej vody pre poľnohospodárov EÚ a pomôže sa im prispôsobiť sa zmene klímy a zmierniť jej vplyvy. Minimálne požiadavky obsiahnuté v nových pravidlách zaručia bezpečnosť tejto praxe. Pre občanov budú dôvodom mať dôveru v kvalitu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu EÚ. Okrem toho táto harmonizovaná koncepcia uľahčí aj bezproblémové fungovanie vnútorného trhu s poľnohospodárskymi výrobkami a vytvorí nové obchodné príležitosti pre prevádzkovateľov a poskytovateľov technológií.

Podľa nových právnych predpisov sa vyčistená komunálna odpadová voda, ktorá už prešla určitými procesmi podľa pravidiel smernice o čistení komunálnych odpadových vôd, má ďalej čistiť tak, aby potom spĺňala nové minimálne parametre kvality, a teda bola vhodná na použitie v poľnohospodárstve.

Okrem harmonizovaných minimálnych požiadaviek sa v nových právnych predpisoch stanovujú aj: harmonizované minimálne požiadavky na monitorovanie, ustanovenia o manažérstve rizika zamerané na posudzovanie a riešenie možných dodatočných rizík pre zdravie a životné prostredie, postup povoľovania a ustanovenia o transparentnosti, na základe ktorých by sa mali zverejňovať kľúčové informácie o všetkých projektoch opätovného využívania vody.

Ďalšie kroky

Predbežnú dohodu musia teraz oficiálne schváliť Európsky parlament a Rada EÚ.

Nariadenie sa po schválení uverejní v Úradnom vestníku EÚ a nadobudne účinnosť 20 dní neskôr.

Súvislosti

Komisia predložila návrh nariadenia, v ktorom vytýčila cieľ zmierniť nedostatok vody v celej EÚ v súvislosti s prispôsobením sa na zmenu klímy. Zaistí bezpečnosť čistenej odpadovej vody určenej na zavlažovanie pôdy, a teda aj ochranu občanov a životného prostredia.

Návrh predstavuje splnenie jedného zo záväzkov akčného plánu pre obehové hospodárstvo a dopĺňa existujúci právny rámec EÚ v oblasti vody a potravín. Rovnako prispieva k dosahovaniu cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja v EÚ (predovšetkým cieľu 6 týkajúceho sa vody a sanitácie), ako aj k zmierňovaniu zmeny klímy a prispôsobeniu sa na ňu.

 

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála