EÚ a Ukrajina aktualizujú a rozširujú dohodu o cestnej doprave

EÚ a Ukrajina sa rozhodli predĺžiť a aktualizovať svoju súčasnú dohodu o cestnej doprave. Cieľom dohody je pomôcť Ukrajine vstúpiť na svetové trhy uľahčením tranzitu cez krajiny EÚ a ďalším rozvojom jej prepojení s trhom EÚ. Dohoda bola prvýkrát podpísaná 29. júna 2022 po rozsiahlej invázii Ruskana Ukrajinu a výrazne zvýšila objem obchodu medzi Ukrajinou a EÚ po ceste v prospech oboch hospodárstiev.

Platnosť dohody sa preto predlžuje do 30. júna 2025 s tichým predĺžením na ďalšie obdobie šiestich mesiacov, pokiaľ jedna zo strán nesúhlasí a nemá spoľahlivé a jasné dôkazy o tom, že došlo k závažnému narušeniu jej trhu cestnej dopravy alebo že ciele dohody sa zjavne neplnia. V záujme zlepšenia vykonávania dohoda teraz obsahuje tieto ustanovenia s cieľom:

  • Požadovať od prevádzkovateľov dopravy, aby mali pri sebe doklady preukazujúce oprávnenie na medzinárodnú prepravu a súlad s dohodou.
  • Požadovať doklady potvrdzujúce, že nenaložené operácie sú priamo spojené s tranzitnou alebo dvojstrannou operáciou podľa dohody.
  • Zlepšiť dodržiavanie povinností vyplývajúcich z dohody zo strany prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy, najmä pokiaľ ide o riešenie podvodov, falšovania dokladov vodiča a porušení bezpečnosti cestnej premávky, ktoré by mohli viesť k strate práv na poskytovanie dopravných služieb uvedených v dohode.
  • Zaviesť ochrannú doložku umožňujúcu pozastavenie platnosti dohody v konkrétnych zemepisných oblastiach, ak trh cestnej dopravy v tejto oblasti čelí závažným narušeniam, ktoré možno pripísať dohode.

Súvislosti

Od prijatia dohody, ktorou sa dočasne uľahčuje cestná nákladná doprava medzi Európskou úniou a Ukrajinou, sa ukrajinský cestný vývoz do EÚ výrazne zvýšil. Konkrétne sa objem vývozu zvýšil približne o dve tretiny, zatiaľ čo vývozná hodnota sa zvýšila o jednu tretinu. To predstavuje viac ako 300,000 dodatočných ton tovaru vyvážaného mesačne. Zároveň sa zvýšil aj ukrajinský dovoz z EÚ, pričom objem dovozu sa zvýšil približne o 300.000 ton za mesiac. Dovozná hodnota sa zvýšila takmer trikrát rýchlejšie ako hodnota vývozu a dosiahla viac ako 700 miliónov EUR mesačne v porovnaní s 250 miliónmi EUR mesačne.  Dohoda, ktorá sa vykonáva v dôsledku straty dopravných trás a vývozných trhov východne od Ukrajiny v dôsledku ruskej agresie, podporuje koridory solidarity medzi EÚ a Ukrajinou. Uľahčila prepravu životne dôležitého tovaru, ako je palivo a humanitárna pomoc, na Ukrajinu a umožnila ukrajinskému vývozu, ako sú obilie, rudy a oceľ, dostať sa do EÚ aj mimo nej.

Predchádzajúci dátum ukončenia platnosti dohody bol 30. júna 2024. Aktualizovanú a rozšírenú dohodu podpísali v Bruseli komisárka Adina Vălean a námestníčka ministra pre komunity, územia a rozvoj infraštruktúry Ukrajiny Serhiy Derkach. 

Podobná dohoda existuje medzi EÚ a Moldavskom.

Viac informácií

Zachovanie pohybu ukrajinského tovaru – Európska komisia (europa.eu).

Čítať ďalej...

EÚ predlžuje obchodnú podporu Ukrajine o ďalší rok

Pozastavenie dovozných ciel a kvót na ukrajinský vývoz do Európskej únie sa predĺži o ďalší rok. Ide o opätovný prejav toho, že EÚ dostojí svojmu záväzku podporovať Ukrajinu tak dlho, ako to bude potrebné.

Tieto tzv. autonómne obchodné opatrenia sú zavedené od júna 2022 a sú nosným pilierom neochvejnej podpory Ukrajiny zo strany EÚ, ktorá prístupom na svoj trh istí hospodárstvo tejto krajiny.

Opatrenia zohľadňujú aj obavy zainteresovaných strán EÚ. Keďže v rokoch 2022 a 2023 výrazne narástol dovoz niektorých poľnohospodárskych výrobkov z Ukrajiny do EÚ, do opatrení sa pri ich predĺžení preto zahrnul silnejší ochranný mechanizmus. Vďaka tomuto mechanizmu sa v prípade závažného narušenia trhu EÚ alebo trhov jedného alebo viacerých členských štátov môžu prijať rýchle nápravné opatrenia.

Okrem toho sa na vajcia, hydinu, cukor, ovos, kukuricu, krúpy a med uplatňuje istá núdzová brzda. Automaticky sa zatiahne, ak objem dovozu dosiahne priemerný ročný dovoz zaznamenaný v období od 1. júla 2021 do 31. decembra 2023. Generálne riaditeľstvo Komisie pre obchod uverejnilo aj tieto objemy dovozu. 

Po prijatí týchto opatrení teraz Komisia prostredníctvom konzultácií s Ukrajinou podľa článku 29 Dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou podniká aj kroky potrebné na dosiahnutie dlhodobejšej recipročnej liberalizácie ciel. Vyústením tohto procesu bude hospodárska istota a stabilný obchodný rámec pre Ukrajinu aj EÚ, ako aj pre poľnohospodárov a podniky. Bol by to tiež dôležitý posun k obnove Ukrajiny a pri jej ďalšej integrácii do vnútorného trhu EÚ, aby sa napokon zabezpečilo budúce pristúpenie krajiny k Únii.

Ďalšie kroky

Nové autonómne obchodné opatrenia nadobudnú účinnosť 6. júna, len čo 5. júna 2024 uplynie platnosť súčasného režimu. Tieto opatrenia budú v platnosti do 5. júna 2025.

Súvislosti

Autonómne obchodné opatrenia platia od 4. júna 2022 a majú nepochybne pozitívny vplyv na ukrajinský obchod s EÚ. Pomáhajú zmierniť ťažkú situáciu, ktorej čelia ukrajinskí výrobcovia a vývozcovia v dôsledku nevyprovokovanej a neodôvodnenej útočnej vojny Ruska. Spolu s koridormi solidarity viedli k tomu, že obchodné toky z Ukrajiny do EÚ boli v rokoch 2022 a 2023 pozoruhodne stabilné, a to aj napriek závažným narušeniam spôsobeným vojnou a v rozpore s celkovým trendom poklesu obchodu Ukrajiny. V roku 2023 predstavoval dovoz do EÚ z Ukrajiny 22,8 miliardy eur, pričom pred vojnou v roku 2021 bol na úrovni 24 miliárd eur.

Ďalšie informácie

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou

Obchodné vzťahy medzi EÚ a Ukrajinou

Čítať ďalej...

Komisia spúšťa tri nové iniciatívy na podporu ukrajinských výskumníkov a inovátorov

Komisia spustila tieto tri nové iniciatívy na posilnenie spolupráce EÚ s Ukrajinou v oblasti výskumu a inovácií:

  • nová kancelária programu Horizont Európa v Kyjeve,
  • nová akcia Európskej rady pre inovácie (EIC) na podporu ukrajinskej komunity pôsobiacej v oblasti špičkových technológií,
  • nové komunitné centrum Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT).

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Iliana Ivanovová odštartovala iniciatívy na podujatí organizovanom na diaľku spolu s ukrajinským podpredsedom vlády Mychajlom Fedorovom a ministrom školstva a vedy Oksenom Lisovyjom.

Kancelária programu Horizont Európa

Nová kancelária programu Horizont Európa zvýši informovanosť o možnostiach účasti Ukrajiny na projektoch spolupráce v oblasti výskumu a inovácií v rámci programu Horizont Európa – programu EÚ pre výskum a inovácie. Na tieto účely bude propagovať program Horizont Európa na Ukrajine a podporovať integráciu Ukrajiny do európskeho výskumného priestoru, pričom bude poskytovať podporu ukrajinským národným kontaktným miestam pre program Horizont Európa. Kancelária programu Horizont Európa bude fungovať pod záštitou Národnej výskumnej nadácie Ukrajiny.

Akcia EIC na podporu ukrajinskej komunity pôsobiacej v oblasti špičkových technológií

Akcia Európskej rady pre inovácie EIC4Ukraine podporí ukrajinskú komunitu pôsobiacu v oblasti špičkových technológií sumou 20 miliónov eur. Tá bude určená ukrajinským startupom v snahe pomôcť im rásť a začleniť sa do európskeho inovačného ekosystému. Iniciatíva, ktorú realizuje európska sieť združení startupov, podporí najmenej 200 ukrajinských špičkových technologických startupov, z ktorých každý dostane až do 60 000 eur na ďalší rozvoj svojich inovačných a podnikateľských činností.

Komunitné centrum EIT

Komunitné centrum EIT v Kyjeve bude slúžiť ako jednotné kontaktné miesto na podávanie informácií o príležitostiach, ktoré poskytuje celá komunita EIT v celej Európskej únii aj mimo nej. Ukrajinským inovátorom, ktorí zostanú vo svojej domovskej krajine, poskytne prístup k partnerom, trhom, testovacím zariadeniam, odbornej príprave a investíciám. Záštitu nad centrom prevzal Ukrajinský fond pre startupy.

Súvislosti

Vzhľadom na pokračujúcu ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine a záväzok EÚ ponúknuť ukrajinskej výskumnej a inovačnej komunite konkrétne prostriedky podpory je Ukrajina zapojená do programu Horizont Európa a do programov Euratomu bez toho, aby musela finančne prispievať.

Túto podporu dopĺňa niekoľko opatrení. Okrem aktuálne ohlásených nových iniciatív medzi ne patria iniciatívy ERA4UkraineHorizont4Ukraineštipendijný program EURIZON pre Ukrajinu a ERC4Ukraine, ako aj MSCA4Ukraine – špecializovaný štipendijný program v objeme 25 miliónov eur v rámci akcií Marie Curie-Skłodowskej (MSCA) pre výskumníkov vysídlených z Ukrajiny.

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je jedinečný orgán EÚ, ktorého cieľom je podnecovať inovácie tým, že spája organizácie pôsobiace v oblasti podnikania, vzdelávania a výskumu. EIT podporuje ukrajinských inovátorov prostredníctvom viacerých opatrení vrátane osobitnej iniciatívy „Rebuild Ukraine“ – kohorty programu EIT Jumpstarter zameranej na obnovu Ukrajiny, iniciatívy Red Kalyna zameranej na ocenenie ukrajinských podnikateliek a iniciatívy EIT v oblasti vysokoškolského vzdelávania, ktorá zvyšuje inovačnú kapacitu inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

Ďalšie informácie

Informačný prehľad – kancelária programu Horizont Európa v Kyjeve

Informačný prehľad – podpora ukrajinských výskumníkov a inovátorov

Medzinárodná spolupráca s Ukrajinou v oblasti výskumu a inovácií

Európska rada pre inovácie

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login