Komisia prijala bielu knihu o zahraničných subvenciách na jednotnom trhu

Európska komisia prijala bielu knihu, ktorá sa zaoberá rušivými vplyvmi zahraničných subvencií na jednotnom trhu. Komisia sa teraz usiluje zozbierať názory a podnety v súvislosti s možnosťami, ktoré sa v nej uvádzajú, od všetkých zainteresovaných strán. Verejná konzultácia, ktorá bude otvorená do 23. septembra 2020, pomôže Komisii pripraviť prípadný legislatívny návrh v tejto oblasti.

Výkonná podpredsedníčka Komisie Margrethe Vestagerová zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže a za klaster Európa pripravená na digitálny vek uviedla: „Európske hospodárstvo je otvorené a úzko prepojené so zvyškom sveta. Ak to má aj naďalej byť pozitívum, musíme zostať ostražití. Preto potrebujeme tie správne nástroje na to, aby zahraničné subvencie nenarúšali náš trh, rovnako ako je to v prípade tých štátnych. Dnešnou bielou knihou sa otvára dôležitá diskusia o tom, ako riešiť vplyvy zahraničných subvencií. Jednotný trh má kľúčový význam pre prosperitu Európy a funguje dobre len vtedy, ak na ňom všetci majú rovnaké podmienky.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton povedal: „Dnešná biela kniha predstavuje kľúčový prvok našej vízie novej európskej priemyselnej stratégie založenej na hospodárskej súťaži, otvorených trhoch a silnom jednotnom trhu. Rovnaké podmienky na jednotnom trhu sú nosným pilierom tejto iniciatívy a pomôžu našim podnikom pôsobiť a súťažiť na celosvetovej úrovni, a tak podporiť otvorenú strategickú autonómiu EÚ. Ako súčasť nášho súboru pravidiel jednotného trhu musíme zabrániť tomu, aby zahraničné subvencie narúšali postupy verejného obstarávania, a zároveň musíme zaistiť, aby podniky mali spravodlivý prístup k verejným zákazkám.“

Komisár pre obchod Phil Hogan dodal: „EÚ patrí medzi najotvorenejšie ekonomiky na svete a priťahuje veľké objemy investícií zo strany našich obchodných partnerov. Naša otvorenosť však čoraz viac trpí zahraničnými obchodnými praktikami vrátane subvencií, ktoré narúšajú rovnaké podmienky pre podniky v EÚ. Spolu s ďalšími nástrojmi dostupnými na úrovni EÚ, ako sú opatrenia na preverovanie priamych zahraničných investícií či opatrenia na ochranu obchodu, je biela kniha vítaným doplnením našej otvorenej strategickej autonómie.“

Dôležitú úlohu z hľadiska garantovania spravodlivých podmienok pre podniky na jednotnom trhu v EÚ zohrávajú pravidlá hospodárskej súťaže, nástroje na ochranu obchodu a predpisy v oblasti verejného obstarávania.

Subvencie zo strany členských štátov boli vždy predmetom pravidiel EÚ o štátnej pomoci, aby sa zabránilo narušeniu hospodárskej súťaže. Teraz sa zdá, že na hospodársku súťaž na jednotnom trhu majú čoraz väčší negatívny vplyv subvencie poskytované podnikom v EÚ vládami tretích krajín – tie však nespadajú pod únijnú kontrolu štátnej pomoci. Rastie počet prípadov, pri ktorých sa javí, že zahraničné subvencie uľahčili nadobudnutie určitých podnikov z EÚ alebo ovplyvnili investičné rozhodnutia, správanie na trhu či cenové politiky ich príjemcov, prípadne narušili priebeh predkladania ponúk v rámci verejného obstarávania na úkor nesubvencovaných podnikov.

Existujúce pravidlá na ochranu obchodu sa navyše týkajú len vývozu tovaru z tretích krajín, a teda sa nevzťahujú na všetky narušenia, ktoré spôsobujú zahraničné subvencie poskytované tretími krajinami. Medzera v právnych predpisoch zjavne existuje v prípade, keď zahraničné subvencie majú formu finančných tokov uľahčujúcich akvizíciu podnikov z EÚ, alebo ak sa nimi podporuje činnosť podniku v EÚ, prípadne uľahčuje predkladanie ponúk pri postupe verejného obstarávania.

V bielej knihe sa preto navrhujú riešenia a vyzýva sa na zavedenie nových nástrojov na riešenie tejto regulačnej medzery. V tejto súvislosti sa v dokumente predostiera niekoľko prístupov. Prvé tri možnosti (tzv. moduly) sú zamerané na riešenie rušivých vplyvov spôsobených zahraničnými subvenciami i) na jednotnom trhu vo všeobecnosti (modul č. 1), ii) pri akvizíciách podnikov z EÚ (modul č. 2) a iii) pri postupoch verejného obstarávania EÚ (modul č. 3). Tieto moduly sa navzájom nevylučujú – naopak, môžu sa dopĺňať. V bielej knihe sa takisto stanovuje všeobecný prístup k zahraničným subvenciám v kontexte financovania EÚ.

Všeobecný nástroj na odhalenie rušivých vplyvov zahraničných subvencií (modul č. 1)

module č. 1 sa navrhuje zriadenie všeobecného nástroja kontroly trhu na odhalenie všetkých možných trhových situácií, pri ktorých zahraničné subvencie môžu spôsobiť narušenie jednotného trhu.

Podľa tohto modulu by orgán dohľadu, ktorým by bol príslušný orgán členského štátu alebo Komisia, mohol konať na základe akýchkoľvek náznakov alebo informácií, že podnik v EÚ získal zahraničnú subvenciu. Ak sa potvrdí existencia zahraničnej subvencie, orgán by potom uložil opatrenia na nápravu pravdepodobného rušivého vplyvu, ako sú napríklad nápravné platby a štrukturálne alebo behaviorálne nápravné opatrenia. Orgán by však mohol takisto dospieť k záveru, že subvencovaná činnosť alebo investícia má pozitívny vplyv, ktorý prevažuje nad narušením. V tom prípade by vo vyšetrovaní nepokračoval (tzv. test záujmu EÚ).

Zahraničné subvencie uľahčujúce akvizíciu podnikov z EÚ (modul č. 2)

Prvý modul by sa mohol doplniť o modul č. 2, ktorého cieľom je osobitne riešiť narušenia spôsobené zahraničnými subvenciami, ktoré uľahčujú akvizíciu podnikov z EÚ. Cieľom tohto modulu je zabezpečiť, aby zahraničné subvencie nepredstavovali nespravodlivú výhodu pre príjemcov pri akvizícii podnikov z EÚ (alebo podielov v nich), a to buď priamo prepojením subvencie na danú akvizíciu, alebo nepriamo tým, že de facto zvyšujú finančnú silu nadobúdateľa.

V rámci modulu č. 2 by podniky využívajúce finančnú podporu vlád štátov, ktoré nie sú členmi EÚ, museli informovať príslušný orgán dohľadu o všetkých akvizíciách podnikov z EÚ nad stanovenú hranicu. V bielej knihe sa navrhuje, aby sa za príslušný orgán dohľadu ustanovila Komisia. Kým by Komisia skúmala transakcie, nebolo by ich možné uzavrieť. Ak by orgán dohľadu zistil, že akvizícia je uľahčená zahraničnou subvenciou a narúša jednotný trh, môže buď akceptovať záväzky oznamujúcej strany, ktoré účinne napravia narušenie, alebo v krajnom prípade môže akvizíciu zakázať. Pri tomto module by Komisia mohla takisto uplatňovať spomínaný test záujmu EÚ.

Zahraničné subvencie pri postupoch verejného obstarávania EÚ (modul č. 3)

Zahraničné subvencie by mohli mať škodlivý vplyv aj na priebeh postupov verejného obstarávania EÚ. Túto problematiku rieši modul č. 3. Vďaka zahraničným subvenciám by mohli uchádzači získať nespravodlivú výhodu napríklad tým, že by predkladali ponuky nižšie než trhová cena alebo dokonca nižšie než náklady, čo by im umožnilo získať verejné zákazky, ktoré by inak nezískali. Podľa tohto modulu sa v bielej knihe navrhuje mechanizmus, pri ktorom by uchádzači museli oznamovať verejnému obstarávateľovi všetky finančné príspevky z tretích krajín. Príslušný obstarávateľ a orgán dohľadu by potom posúdili, či došlo k subvencii zo zahraničia a či by vzhľadom na ňu bol postup verejného obstarávania nespravodlivý. V takom prípade by sa uchádzač z neho vylúčil.

Zahraničné subvencie v kontexte financovania z prostriedkov EÚ

V bielej knihe sa napokon stanovuje možnosť preskúmať zahraničné subvencie v prípade žiadostí o finančnú podporu EÚ. Všetky hospodárske subjekty by mali súťažiť o finančné prostriedky EÚ za rovnakých podmienok. Zahraničné subvencie však môžu tento proces narušiť tým, že ich príjemcom pri žiadosti o financovanie zaručia výhodnejšiu pozíciu. V bielej knihe sa navrhujú možnosti, ako takejto nespravodlivej výhode zabrániť. Jednou z možností je, že by sa v prípade financovania prostredníctvom verejných súťaží alebo grantov uplatňoval podobný postup ako v prípade postupov verejného obstarávania EÚ. Navyše sa v bielej knihe zdôrazňuje, aké je dôležité zabezpečiť, aby medzinárodné finančné inštitúcie, ktoré realizujú projekty podporované z rozpočtu EÚ, ako napríklad Európska investičná banka alebo Európska banka pre obnovu a rozvoj, pristupovali k zahraničným subvenciám rovnako.

Ďalšie kroky

Biela kniha je teraz otvorená na verejnú konzultáciu do 23. septembra 2020. Na základe prijatých pripomienok Komisia predloží primerané legislatívne návrhy na riešenie rušivých vplyvov zahraničných subvencií na jednotný trh.

Súvislosti

Európska rada vo svojich záveroch zo zasadnutia, ktoré sa konalo 21. a 22. marca 2019, poverila Komisiu, aby našla nové nástroje na riešenie rušivých vplyvov zahraničných subvencií na jednotný trh.

Komisia vo svojom oznámení Nová priemyselná stratégia pre Európu z 10. marca 2020 potvrdila, že do polovice roku 2020 prijme bielu knihu o nástroji zameranom na zahraničné subvencie s cieľom riešiť ich rušivé vplyvy na jednotnom trhu.

Ďalšie informácie

Informačný prehľad: Biela kniha o zahraničných subvenciách

Webová stránka GR pre hospodársku súťaž o zahraničných subvenciách

Čítať ďalej...

„Re-open EU“: Komisia spúšťa webovú platformu na bezpečné obnovenie voľného pohybu a cestovného ruchu v EÚ

Komisia spúšťa webovú platformu „Re-open EU“ na podporu bezpečného obnovenia voľného pohybu a cestovného ruchu v celej Európe. Platforma bude poskytovať informácie v reálnom čase o hraniciach, dostupných dopravných prostriedkoch a službách cestovného ruchu v členských štátoch. Používatelia na nej nájdu aj praktické informácie o cestovných obmedzeniach, opatreniach v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti v jednotlivých členských štátoch, ako sú napríklad obmedzenie fyzického kontaktu alebo nosenie rúšok, ako aj ďalšie užitočné informácie o ponukách cestovného ruchu v EÚ a jednotlivých štátoch. Európania tak budú môcť pri plánovaní svojich dovoleniek a ciest počas tohto leta aj po ňom prijímať zodpovedné a informované rozhodnutia o tom, ako zvládať pretrvávajúce riziká súvisiace s koronavírusom.

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton v tejto súvislosti uviedol: „Vnútorné hranice EÚ sa po týždňoch uzavretia pre pandémiu koronavírusu opäť otvárajú. Platforma ,Re-open EU‘, ktorú dnes spúšťame, poskytne cestujúcim ľahký prístup k informáciám, aby mohli spoľahlivo plánovať svoje cesty a vyhli sa na nich rizikám. Takisto poslúži majiteľom malých reštaurácií a hotelov či mestám v celej Európe ako inšpiratívny prehľad už existujúcich inovatívnych riešení.“

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová zodpovedná za Spoločné výskumné centrum (JRC) dodala: „Európa má bohaté kultúrne dedičstvo, ktoré je jedným z jej hlavných lákadiel. Ale kvôli tomu, že sa počas uplynulých mesiacov nedalo cestovať a väčšina miest ostala zatvorená, kultúra a cestovný ruch veľmi trpeli. Platforma ,Re-open EU‘ poskytuje aktuálne základné informácie, vďaka ktorým budeme môcť opäť bezpečne objavovať Európu.“

Platforma „Re-open EU“ je súčasťou balíka opatrení v cestovnom ruchu a doprave, ktoré Komisia predstavila 13. mája 2020 s cieľom obnoviť dôveru medzi cestujúcimi v EÚ a pomôcť pri bezpečnom obnovení európskeho cestovného ruchu pri súčasnom dodržiavaní potrebných preventívnych zdravotných opatrení. Nová platforma, ktorá je dostupná aj vo verzii pre mobilné telefóny (webová aplikácia), slúži ako kľúčový referenčný bod pre všetkých cestujúcich v EÚ, pretože zhromažďuje aktuálne informácie od Komisie a členských štátov na jednom mieste. Jej používatelia si budú môcť prehliadať aktuálne informácie a rady týkajúce sa jednotlivých krajín EÚ prostredníctvom interaktívnej mapy. Platforma bude ľahko dostupná prostredníctvom aplikácie alebo na internete a bude k dispozícii v 24 úradných jazykoch EÚ.

Používatelia platformy na nej nájdu aj informácie o systémoch rekreačných poukazov, vďaka ktorým budú môcť vyjadriť podporu svojim obľúbeným hotelom alebo reštauráciám tým, že si kúpia poukaz na pobyt alebo jedlo po ich znovuotvorení. Pomôžu tým európskemu odvetviu stravovacích a ubytovacích služieb po zrušení obmedzení a otvorení hraníc. Vďaka rekreačným poukazom preklenú podniky problémy s finančnou hotovosťou tým, že presunú poskytnutie služieb na neskôr. Suma, ktorú zaplatí zákazník, ide priamo poskytovateľovi služieb. Vytvorením tejto stránky chce Komisia prispieť k lepšiemu prepojeniu zúčastnených podnikov s potenciálnymi zákazníkmi, a to najmä pri cestách do zahraničia.

Nakoniec treba spomenúť, že európska digitálna kultúrna platforma Europeana otvára sekciu Discovering Europe – prehliadku umeleckých diel a fotografií niektorých z najikonickejších miest Európy. Okrem toho sa na portáli Europeana Pro vytvorí špecializované rozhranie pre cestovný ruch, kde nájdu odborníci v oblasti kultúrneho dedičstva informácie o iniciatívach na podporu cestovného ruchu v celej EÚ.

SÚVISLOSTI

Komisia v rámci svojho balíka opatrení v oblasti cestovného ruchu a dopravy na obdobie od roku 2020, ktorý prijala 13. mája 2020, ohlásila, že vytvorí osobitnú webovú platformu, ktorá cestujúcim poskytne všetky relevantné informácie pre bezpečné cestovanie v EÚ. Komisia okrem toho oznámila svoj zámer využiť dynamiku systémov rekreačných poukazov a spolupracovať s vnútroštátnymi orgánmi, miestnymi organizáciami cestovného ruchu a podnikmi, aby tieto iniciatívy znásobila a rozšírila.

Ministri zodpovední za cestovný ruch prvýkrát diskutovali o spustení osobitnej platformy „Re-open EU“ počas videokonferencie 20. mája a veľmi túto iniciatívu uvítali. Na platforme „Re-open EU“, ktorú vyvinulo Spoločné výskumné centrum Komisie, sú k dispozícii informácie v reálnom čase týkajúce sa približne 30 ukazovateľov v oblasti dopravy, verejného zdravia a cestovného ruchu. Tieto informácie, ktoré poskytujú členské štáty, sa dopĺňajú o údaje Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb.

Komisia 11. júna 2020 odporučila čiastočné a postupné zrušenie obmedzení cestovania do EÚ po 30. júni a vyzvala členské štáty, aby do 15. júna 2020 zrušili obmedzenia voľného pohybu a kontroly na vnútorných hraniciach vzhľadom na to, že zdravotná situácia v EÚ sa zlepšuje a členské štáty uplatňujú obmedzenie fyzického kontaktu a ďalšie zdravotné opatrenia.

Prostredníctvom platformy „Re-open EU“ poskytuje Komisia relevantné informácie o ponukách v oblasti cestovného ruchu v rôznych členských štátoch, okrem iného o iniciatívach ako sú Európske hlavné mestá inteligentného cestovného ruchu, európske vysokokvalitné destinácie (EDEN) a Európske hlavné mestá kultúry.

Ďalšie informácie

Portál „Re-open EU“

Europeana

Discovering Europe

Europeana Pro

Balík opatrení v oblasti cestovného ruchu a dopravy

Oznámenie o treťom posúdení uplatňovania dočasného obmedzenia ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné

Európske spotrebiteľské centrá – pomoc a poradenstvo pre spotrebiteľov v Európe

Stránky Európskej komisie: Opatrenia v reakcii na koronavírus

Čítať ďalej...

Bezpečnosť cestnej premávky: Európske cesty sú čoraz bezpečnejšie, ale tento vývoj je stále príliš pomalý

Podľa predbežných údajov, ktoré uverejnila Európska komisia, prišlo na cestách EÚ v roku 2019 o život menej ľudí než v predchádzajúcich rokoch. Odhaduje sa, že vlani zahynulo pri dopravných nehodách 22 800 ľudí, čo je takmer o 7 000 menej než v roku 2010. Tento pokles predstavuje 23 %. V porovnaní s rokom 2018 tento počet klesol o 2 %. Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky je Európa s priemerným počtom 51 úmrtí na 1 milión obyvateľov stále jednoznačne najbezpečnejším regiónom na svete.

Komisárka pre dopravu Adina Văleanová v tejto súvislosti uviedla: “Do roku 2050 chceme na európskych cestách dosiahnuť nulový počet úmrtí a vážnych zranení. Taký je náš cieľ. Zameriame sa na to, aby do roku 2030 klesol počet úmrtí a vážnych zranení na polovicu. Sme si istí, že tento cieľ sa dá dosiahnuť. V minulosti už počet obetí dopravných nehôd v EÚ výrazne klesol, no v posledných rokoch tieto čísla stagnujú. Navyše medzi jednotlivými krajinami pretrvávajú obrovské rozdiely. Náš cieľ dosiahneme len kombináciou legislatívnych opatrení, adekvátneho financovania, noriem pre vozidlá a infraštruktúru, digitalizácie a výmeny najlepších postupov.“

Trend zostáva aj naďalej klesajúci. Osem členských štátov zaznamenalo v roku 2019 rekordne nízky počet úmrtí: Chorvátsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Lotyšsko, Luxembursko a Švédsko. Tento vývoj sa však vo väčšine krajín spomalil. V dôsledku toho sa nedosiahne cieľ EÚ, ktorým je znížiť v období od roku 2010 do roku 2020 počet úmrtí na cestách na polovicu. Hoci v roku 2020 počet smrteľných dopravných nehôd pravdepodobne výrazne klesne v dôsledku opatrení prijatých v reakcii na pandémiu koronavírusu, na dosiahnutie uvedeného cieľa to nebude stačiť.

Napriek tomu, že rozdiely v oblasti bezpečnosti cestnej premávky sa medzi jednotlivými členskými štátmi zmenšujú, v krajine s najhoršími výsledkami umiera na cestách až štyrikrát viac ľudí než v krajine s najmenším počtom úmrtí. Najbezpečnejšie cesty boli v roku 2019 vo Švédsku (22 úmrtí na milión obyvateľov) a v Írsku (29 úmrtí na milión obyvateľov), naopak, najvyššia smrtnosť bola zaznamenaná v Rumunsku (96 úmrtí na milión obyvateľov), Bulharsku (89 úmrtí na milión obyvateľov) a Poľsku (77 úmrtí na milión obyvateľov). Priemer EÚ predstavoval 51 úmrtí na milión obyvateľov.

Niektoré krajiny dosiahli obrovský pokrok: Grécko, Španielsko, Portugalsko, Írsko, tri pobaltské krajiny (Lotyšsko, Litva a Estónsko) a Chorvátsko zaznamenali nadpriemerné zníženie počtu obetí dopravných nehôd (o 30 až 40 %).

Súvislosti

Na ďalšie desaťročie si EÚ stanovila nový cieľ, ktorým je znížiť do roku 2030 počet úmrtí a po prvýkrát aj počet vážnych zranení o polovicu. Tento cieľ je súčasťou rámca politiky EÚ v oblasti bezpečnosti cestnej premávky na obdobie rokov 2021 – 2030. Podmienky pre globálny politický záväzok na ďalšie desaťročie pripravuje Štokholmská deklarácia z februára 2020. 

Odhaduje sa, že na každý stratený život pripadá päť ľudí, ktorí utrpia vážne zranenia s celoživotnými následkami (približne 120 000 ľudí v roku 2019). Externé náklady spojené s dopravnými nehodami boli odhadnuté približne na 280 miliárd EUR, čo predstavuje približne 2 % HDP EÚ. 

Komisia stanovila aj vo svojom strategickom akčnom pláne pre bezpečnosť cestnej premávky a rámci politiky EÚ na obdobie rokov 2021 – 2030 ambiciózne plány v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, pomocou ktorých chce naplniť víziu nulovej úmrtnosti na cestách do roku 2050.

Naplnenie tejto vízie chce Komisia dosiahnuť realizáciou tzv. bezpečného systému EÚ. Jeho nevyhnutnou súčasťou sú bezpečnejšie vozidlá, bezpečnejšia infraštruktúra, lepšie využívanie ochranných zariadení, nižšia rýchlosť a lepšia starostlivosť po dopravných nehodách. Okrem toho sa EÚ bude snažiť zabezpečiť lepšie cezhraničné stíhanie dopravných priestupkov a digitalizáciu vodičských preukazov, ako aj rozvíjať nové spôsoby na pomoc členským štátom s porovnateľne horšími výsledkami v oblasti cestnej premávky.

Ďalšie informácie

OZNAM: Štatistika bezpečnosti cestnej premávky za rok 2019: čo znamenajú tieto čísla?

Činnosť Komisie v oblasti bezpečnosti cestnej premávky a štatistiky bezpečnosti cestnej premávky v EÚ

Čítať ďalej...

Koronavírus: EÚ chce ráznejšie zasiahnuť proti dezinformáciám

Komisia a vysoký predstaviteľ analyzujú kroky, ktoré doteraz prijali na boj proti dezinformáciám v súvislosti s pandémiou koronavírusu, a navrhujú ďalší postup. Táto iniciatíva nasleduje po tom, ako európski lídri v marci 2020 vyzvali na rázny boj proti dezinformáciám a posilnenie odolnosti európskych spoločností. Pandémiu koronavírusu sprevádza rozsiahla vlna falošných alebo zavádzajúcich informácií vrátane pokusov zahraničných aktérov ovplyvňovať občanov EÚ a verejnú diskusiu. spoločnom oznámení sa analyzuje doterajšia okamžitá reakcia a navrhujú sa konkrétne opatrenia, ktoré možno rýchlo naštartovať.

Vysoký predstaviteľ/podpredseda Komisie Josep Borrell uviedol: „Dezinformácie v časoch koronavírusu môžu zabíjať. Musíme chrániť našich občanov tým, že ich budeme upozorňovať na nepravdivé informácie a že budeme poukazovať na aktérov, ktorí sa utiekajú k takýmto praktikám. V dnešnom technologickom svete, kde sa nebojuje mečmi, ale klávesnicami, a kde sa štátne aj neštátne subjekty systematicky dopúšťajú cieleného ovplyvňovania a dezinformačných kampaní, Európska únia zintenzívňuje svoju činnosť a posilňuje kapacity, aby dokázala čeliť týmto zbraniam.“

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová povedala: „Počas pandémie koronavírusu Európu zaplavila vlna dezinformácií, ktoré pochádzali tak z EÚ, ako aj spoza jej hraníc. V záujme boja proti dezinformáciám musíme mobilizovať všetkých príslušných aktérov od online platforiem až po verejné orgány a podporovať nezávislých overovateľov faktov a médiá. Online platformy počas pandémie síce podnikli pozitívne kroky, ale musia zakročiť ešte ráznejšie. Naše opatrenia sú pevne zakotvené v základných právach, najmä v oblasti slobody prejavu a práva na informácie.“

Pri kríze sa ukázalo, ako EÚ a jej demokratické spoločnosti riešia problém dezinformácií. Pre silnejšiu a odolnejšiu EÚ sú kľúčové tieto aspekty:

Porozumenie: V prvom rade je dôležité rozlišovať medzi nezákonným obsahom a obsahom, ktorý je škodlivý, ale nie nezákonný. Okrem toho medzi rôznymi formami falošného alebo zavádzajúceho obsahu sú nejasné hranice: niektoré dezinformácie sa definujú ako úmyselné, iné zasa mohli vzniknúť neúmyselne. Motivácia môže siahať od cielených pokusov zahraničných aktérov o ovplyvňovanie až po čisto ekonomické záujmy. Na každú z týchto výziev je potrebná vhodne nastavená odozva. Okrem toho treba poskytnúť viac údajov na verejnú kontrolu a zlepšiť analytické kapacity.

Komunikácia: Počas krízy EÚ zintenzívnila prácu zameranú na informovanie občanov o rizikách a na posilnenie spolupráce s inými medzinárodnými aktérmi v boji proti dezinformáciám. Komisia vyvracia mýty o koronavíruse na stránke, ktorá už bola zobrazená viac než 7 miliónov ráz. Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) spolu s Komisiou posilnila strategickú komunikáciu a verejnú diplomaciu v tretích krajinách vrátane susedstva EÚ. Zahraniční aktéri a niektoré tretie krajiny, najmä Rusko a Čína, podnikajú cielené operácie na ovplyvňovanie ľudí a dezinformačné kampane v EÚ, jej susedstve i na celom svete. Napríklad pracovná skupina ESVČ East StratCom odhalila a na webovej stránke EUvsDisinfo vyvrátila viac ako 550 dezinformácií z prokremeľských zdrojov.

Dôležitým základným kameňom boja proti dezinformáciám je spolupráca:

 • Európskym parlamentom a Radou, ako aj medzi inštitúciami EÚ a členskými štátmi, a to prostredníctvom etablovaných kanálov, ako je systém včasného varovania a integrované dojednania EÚ o politickej reakcii na krízu. Tieto kanály sa budú ďalej rozvíjať s cieľom posilniť kapacity, zlepšiť analýzu rizika a skvalitniť dôležité podávanie správ v čase krízy,  
 • medzinárodnými partnermi vrátane WHO, mechanizmu rýchlej reakcie G7, NATO a ďalších. Výsledkom je intenzívnejšia výmena informácií, činnosť a výmena najlepších postupov. Toto úsilie by sa malo zintenzívniť s cieľom lepšie riešiť zahraničný vplyv a dezinformácie, 
 • EÚ zintenzívni podporu a pomoc aktérom občianskej spoločnosti, nezávislým médiám a novinárom v tretích krajinách ako súčasť balíka Team Europe a zvýši podporu pri monitorovaní porušovania slobody tlače a snahe o bezpečnejšie mediálne prostredie, 
 • napokon treba spomenúť aj to, že mnohí spotrebitelia sa nechali zlákať na nákup predražených, neúčinných alebo potenciálne nebezpečných produktov a platformy odstránili milióny klamlivých inzerátov. Komisia bude aj naďalej spolupracovať s online platformami a podporovať sieť spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa. V rámci nej vnútroštátne orgány bojujú proti takýmto praktikám, ktoré porušujú právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Transparentnosť: Komisia pozorne monitoruje činnosti online platforiem v súlade s Kódexom postupov proti šíreniu dezinformácií. Treba však vynaložiť ďalšie úsilie, zvýšiť transparentnosť a určiť nositeľov zodpovednosti: 

 • Platformy by mali predkladať mesačné správy s podrobnejšími údajmi o opatreniach na zviditeľňovanie spoľahlivého obsahu a potláčanie dezinformácií o koronavíruse a súvisiacej reklamy. Takisto by mali zintenzívniť spoluprácu s overovateľmi faktov, a to vo všetkých členských štátoch a vo všetkých jazykoch, ako aj spoluprácu s výskumníkmi. Mali by transparentnejšie uplatňovať politiky informovania používateľov, ktorí pristupujú k dezinformačnému obsahu. 
 • Komisia dôrazne nabáda ostatné príslušné zainteresované strany, ktoré ešte nie sú signatármi kódexu, aby sa zúčastnili na tomto novom programe podávania správ.
 • EÚ nadviaže na prácu novozaloženého Európskeho strediska pre monitorovanie digitálnych médií a ešte viac posilní podporu overovateľov faktov a výskumníkov.

Základom našej dezinformačnej reakcie je zabezpečenie slobody prejavu a pluralitnej demokratickej diskusieKomisia bude naďalej monitorovať, aký vplyv majú núdzové opatrenia prijaté členskými štátmi v súvislosti s koronavírusom na právne predpisy a hodnoty EÚ. Kríza poukázala na úlohu slobodných a nezávislých médií, ktoré občanom poskytujú kľúčovú službu v podobe spoľahlivých a overených informácií, čím prispievajú k záchrane životov. EÚ bude ešte intenzívnejšie podporovať nezávislé médiá v Únii a na celom svete. Komisia vyzýva členské štáty na intenzívnejšiu snahu o to, aby si novinári mohli robiť svoju prácu v bezpečí. Zároveň zdôrazňuje, že by mali čo najviac využiť hospodársku reakciu EÚ a balík obnovy na pomoc médiám, ktoré kruto zasiahla kríza, pričom však musia dbať na ich nezávislosť.

Posilnenie postavenia a zvyšovanie informovanosti občanov a súčasné zvyšovanie spoločenskej odolnosti znamená umožniť občanom zúčastňovať sa na demokratickej diskusii tým, že sa bude chrániť prístup k informáciám a sloboda prejavu, ale aj podporovať mediálna a informačná gramotnosť občanov vrátane kritického myslenia a digitálnych zručností. Na to by mohli slúžiť projekty mediálnej gramotnosti a podpora organizácií občianskej spoločnosti.

Ďalšie kroky

Navrhnuté opatrenia budú podkladom pre budúcu prácu EÚ v oblasti dezinformácií, najmä európsky akčný plán pre demokraciu a akt o digitálnych službách.

Súvislosti

Európska únia aktívne bojuje proti dezinformáciám od roku 2015. V nadväznosti na rozhodnutie Európskej rady prijaté v marci 2015 bola pri Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) zriadená pracovná skupina East StratCom. V roku 2016 bol prijatý spoločný rámec pre boj proti hybridným hrozbám, po ktorom v roku 2018 nasledovalo spoločné oznámenie o zvyšovaní odolnosti a posilňovaní spôsobilostí na riešenie hybridných hrozieb.

akčnom pláne proti dezinformáciám z decembra 2018 sa uvádzajú štyri piliere boja EÚ proti dezinformáciám: 1. zlepšenie spôsobilostí na zisťovanie, analýzu a odhaľovanie dezinformácií; 2. posilnenie koordinovaných a spoločných reakcií, okrem iného prostredníctvom systému včasného varovania; 3. mobilizácia súkromného sektora pri boji proti dezinformáciám a 4. zvyšovanie informovanosti a zlepšovanie odolnosti spoločnosti.

V októbri 2018 Facebook, Google, Twitter a Mozilla, ako aj odborové združenia zastupujúce online platformy, reklamný priemysel a zadávateľov reklamy podpísali kódex postupov, ktorý slúži ako samoregulačný nástroj na boj proti dezinformáciám. V roku 2019 ku kódexu pristúpil aj Microsoft. Signatári v októbri 2019 predložili sebahodnotenia. Komisia uverejní komplexné posúdenie v nadchádzajúcich týždňoch.

spoločnom oznámení z júna 2019 Komisia a vtedajšia vysoká predstaviteľka dospeli k záveru, že hoci voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali v máji 2019, sa nezaobišli bez dezinformácií, opatrenia, ktoré prijala EÚ, prispeli k potlačeniu pokusov o ovplyvňovanie zo strany tretích krajín, ako aj koordinovaných kampaní na manipuláciu verejnej mienky.

Čítať ďalej...

Globálna reakcia na koronavírus: Európska komisia prispeje 300 miliónmi eur na GAVI

Európska komisia oznámila, že v rokoch 2021 – 2025 prispeje na alianciu pre vakcíny GAVI 300 miliónmi eur. Pomôže tak imunizovať 300 miliónov detí na celom svete a vytvoriť zásoby vakcín proti epidémiám infekčných chorôb.

Svetový samit o vakcínach, ktorý zorganizovala aliancia pre vakcíny GAVI, je dôležitým míľnikom na ceste k lepším zdravotníckym systémom a väčším imunizačným kapacitám najzraniteľnejších krajín sveta. To má zásadný význam pre dosiahnutie cieľov globálnej reakcie na koronavírus.

Na darcovskej konferencii globálnej reakcie na koronavírus, ktorú 4. mája spoluorganizovala Európska komisia, bolo na alianciu pre vakcíny GAVI prisľúbených 1,5 miliardy eur vrátane 488 miliónov eur, ktoré sú určené na nasadenie vakcíny proti koronavírusu hneď, ako bude k dispozícii.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová povedala: „Vakcíny môžu zachrániť životy len vtedy, ak sa k nim dostane každý, kto ich potrebuje, a to najmä v najzraniteľnejších komunitách a regiónoch sveta. Preto je práca aliancie GAVI taká dôležitá. Poskytuje rozvojovým krajinám prostriedky na vybudovanie silnejších systémov zdravotníctva a imunizačných programov, aby bolo na svete bezpečnejšie. Som rada, že Európska komisia môže GAVI podporiť v tomto dôležitom úsilí. Pomôže nám to prekonať túto pandémiu a zabrániť ďalšej.“

Komisárka pre medzinárodné partnerstvá Jutta Urpilainenová vyhlásila: „Základným prvkom spolupráce EÚ s partnerskými krajinami a alianciou pre vakcíny GAVI je budovanie imunizačných systémov s cieľom posilniť systémy zdravotníctva, ktoré budú na našej ceste k obnove po pandémii COVID-19 dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Vďaka lepšiemu prístupu detí k základnej zdravotnej starostlivosti, najmä účinným a bezpečným očkovacím látkam, sa v rokoch 2000 až 2017 podarilo znížiť celosvetovú úmrtnosť detí na polovicu. Pre náš spoločný úspech počas nasledujúcich piatich rokov bude rozhodujúce, aby mali zraniteľnejšie deti nepretržitý prístup k očkovacím látkam.

Nový príspevok Komisie vo výške 300 miliónov eur presahuje celú jej doterajšiu podporu aliancie pre vakcíny GAVI. Finančné prostriedky pomôžu: 

 • zaočkovať 300 miliónov detí a zachrániť až 8 miliónov životov,
 • zabezpečiť úspešný prechod niektorých krajín na samofinancovanie,
 • podnietiť národné spolufinancovanie a programy očkovania financované z vlastných zdrojov vo výške 3,6 miliardy dolárov,
 • poskytnúť 3,2 miliardy dávok vakcín na záchranu životov v 55 krajinách,
 • priviesť rodiny cez očkovanie k 1,4 miliardy kontaktov so zdravotníckymi službami,
 • v spolupráci s globálnou iniciatívou za odstránenie detskej obrny poistiť svet proti opätovnému výskytu detskej obrny prostredníctvom bežných programov inaktivovaných očkovacích látok proti detskej obrne,
 • financovať vytváranie zásob očkovacích látok na núdzové použitie s cieľom zastaviť šírenie nebezpečných nákaz.

Tento prísľub vychádza z predpokladu, že dôjde k schváleniu nového viacročného finančného rámca EÚ, a najmä Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI), z ktorého budú finančné prostriedky prisľúbené na alianciu pre vakcíny GAVI pochádzať, a to zhruba v súlade s návrhom Európskej komisie. Komisia 2. júna navrhla zvýšiť v období 2021 – 2027 financovanie z nástroja NDICI na 86 miliárd eur v cenách z roku 2018 (96,4 miliardy eur v bežných cenách) vrátane 10,5 miliardy eur z nástroja Next Generation EU.

Súvislosti

Aliancia pre vakcíny GAVI je neziskové celosvetové verejno-súkromné partnerstvo so sídlom v Ženeve. Cieľom modelu GAVI je podnecovať finančné zdroje a odborné znalosti a v záujme toho spájať vlády a výrobcov vakcín v priemyselných, ako aj rozvojových krajinách, kľúčové agentúry OSN, verejné zdravotnícke a výskumné inštitúcie, súkromný sektor a občiansku spoločnosť, aby bol chránený život aj zdravie vďaka lepšiemu prístupu k novým a nedostatočne využívaným vakcínam v chudobných krajinách. Vďaka rutinnej imunizácii viac ako 760 miliónov ľudí, ako aj kampaniam zameraným na imunizáciu viac ako 960 miliónov ľudí v 74 krajinách, pomohla GAVI do augusta 2019 zabrániť 13 miliónom úmrtí.

GAVI je jednou z 12 celosvetových iniciatív v oblasti zdravia, ktoré sa zaviazali lepšie spolupracovať na uskutočňovaní globálneho akčného plánu pre zdravý život a blahobyt pre všetkých, vyhláseného počas podujatia na vysokej úrovni na zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov v septembri 2019.

Globálna reakcia na koronavírus sa hlási k záväzku vystupovať jednotne v boji proti pandémii, ktorý 26. marca prijali lídri G20. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a prvá skupina aktérov pôsobiacich v oblasti zdravia preto 24. apríla ohlásili celosvetový projekt spolupráce, tzv. ACT Accelerator, ktorého cieľom je urýchliť vývoj a výrobu nástrojov na boj proti ochoreniu COVID-19 a zaistiť k týmto nástrojom rovnaký prístup kdekoľvek na svete. Spoločne vydali výzvu k činom.

Európska komisia reagovala na túto výzvu spojením síl s globálnymi partnermi, pre ktorých 4. mája 2020 usporiadala darcovskú konferenciu pod názvom Iniciatíva globálnej reakcie na koronavírus.

V rámci globálnej reakcie na koronavírus sa zatiaľ podarilo vyzbierať 9,8 miliardy eur. Celý zoznam darcov a ich príspevkov nájdete tu.

Ďalšie informácie

Prejav predsedníčky von der Leyenovej na samite GAVI

Globálna reakcia na koronavírus

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login