Zimná hospodárska prognóza 2024: Oneskorené oživenie rastu v kontexte rýchlejšieho zmierňovania inflácie

Po minuloročnom utlmenom raste vstúpilo hospodárstvo EÚ do roku 2024 oslabenejšie, ako sa očakávalo. V predbežnej zimnej hospodárskej prognóze Európskej komisie sa rast ako v EÚ, tak aj eurozóne v roku 2023 reviduje na 0,5 % (oproti úrovni 0,6 % predpokladanej v jesennej prognóze) a rast v roku v roku 2024 na 0,9 % (oproti 1,3 %) v EÚ a na 0,8 % (oproti 1,2 %) v eurozóne. Očakáva sa, že v roku 2025 hospodárska činnosť ešte vzrastie, a to o 1,7 % v EÚ a o 1,5 % v eurozóne.

Inflácia sa má spomaliť rýchlejšie, ako sa predpokladalo na jeseň. Predpokladá sa, že podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien klesne inflácia v EÚ z úrovne 6,3 % dosiahnutej v roku 2023 na 3,0 % v roku 2024 a na 2,5 % v roku 2025. V eurozóne sa očakáva jej spomalenie z úrovne 5,4 % dosiahnutej v roku 2023 na 2,7 % v roku 2024 a na 2,2 % v roku 2025. 

Po pomalom štarte má rast v roku 2024 opäť nabrať na sile

Rast v roku 2023 brzdilo oslabenie kúpnej sily domácností, výrazné sprísnenie menovej politiky, čiastočné zrušenie fiškálnej podpory a klesajúci zahraničný dopyt. Vyhliadky hospodárstva EÚ, ktoré sa v druhej polovici minulého roka tesne vyhlo technickej recesii, zostávajú v prvom štvrťroku 2024 slabé.

Očakáva sa však, že hospodárska činnosť sa bude v tomto roku naďalej postupne zrýchľovať. Keďže inflácia naďalej klesá, oživenie spotreby by mal podporiť rast reálnych miezd a odolný trh práce. Napriek klesajúcim rozpätiam zisku by vďaka postupnému uvoľňovaniu úverových podmienok a pokračujúcej implementácii Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti mali prosperovať investície. Okrem toho sa očakáva, že po slabších minuloročných výsledkoch sa obchod so zahraničnými partnermi vráti do normálu.

Tempo rastu sa má od druhej polovice roka 2024 do konca roka 2025 stabilizovať.

Rýchlejší pokles inflácie oproti očakávaniam

Pokles celkovej inflácie v roku 2023 bol oproti očakávaniam rýchlejší, a to predovšetkým v dôsledku klesajúcich cien energií. V súvislosti so spomalením činností malo zmiernenie cenových tlakov v druhej polovici minulého roka dosah aj na ostatný tovar a služby.

Nižšie než očakávané výsledné hodnoty inflácie v posledných mesiacoch, nižšie ceny energetických komodít a slabšia hospodárska dynamika nasmerovali infláciu na strmšiu zostupnú trajektóriu, ako sa predpokladalo v jesennej prognóze. V najbližšom období sa však očakáva, že v dôsledku ukončenia energetických podporných opatrení vo všetkých členských štátoch, ako aj v dôsledku vyšších prepravných nákladov vzhľadom na narušenie obchodu v oblasti Červeného mora môžu vzniknúť určité tlaky na rast cien, no bez narušenia procesu klesajúcej inflácie. Predpokladá sa, že celková inflácia v eurozóne sa do konca prognózovaného obdobia bude pohybovať tesne nad cieľovou mierou ECB, oproti ktorej bude miera inflácie EÚ o stupeň vyššia.   

Zvýšená neistota v kontexte geopolitického napätia

Túto prognózu sprevádza neistota na pozadí dlhotrvajúceho geopolitického napätia a rizika ďalšieho rozšírenia konfliktu na Blízkom východe. Rast prepravných nákladov v dôsledku narušenia obchodu v oblasti Červeného mora má mať podľa očakávania na infláciu len okrajový vplyv. Ďalšie prípady narušenia obchodu by však mohli viesť k opätovným výpadkom dodávok, čo by sa mohlo premietnuť do spomalenia výroby a zvýšenia cien.

V domácom kontexte sú riziká základných projekcií rastu a inflácie spojené s tým, či sa v prípade spotreby, rastu miezd a rozpätí zisku podarí naplniť, resp. prekonať očakávania, ako aj s výškou úrokových sadzieb a ich trvaním. Hrozby naďalej predstavujú aj klimatické riziká a čoraz častejšie extrémne výkyvy počasia. 

Súvislosti

Zimná hospodárska prognóza 2024 je aktualizáciou jesennej hospodárskej prognózy 2023, pričom sa zameriava na vývoj HDP a inflácie vo všetkých členských štátoch EÚ.

Zimná prognóza vychádza zo súboru teoretických predpokladov týkajúcich sa výmenných kurzov, úrokových sadzieb a cien komodít s koncovým dátumom 29. januára 2024. Pri všetkých ďalších vstupných údajoch vrátane predpokladov týkajúcich sa vládnych politík sa v tejto prognóze zohľadňujú informácie dostupné k 1. februáru 2024.

Európska komisia každoročne uverejňuje dve súhrnné prognózy (jarnú a jesennú) a dve predbežné prognózy (zimnú a letnú). Predbežné prognózy zahŕňajú ročné a štvrťročné údaje o HDP a inflácii za súčasný a nasledujúci rok pokrývajúce všetky členské štáty spolu so súhrnnými údajmi za celú EÚ a eurozónu.

Ďalšou prognózou Európskej komisie bude jarná hospodárska prognóza 2024, ktorej uverejnenie je naplánované na máj.

Ďalšie informácie

Úplne znenie dokumentu: Zimná hospodárska prognóza 2024

Podpredseda Dombrovskis na Twitteri: @VDombrovskis

Komisár Gentiloni na Twitteri: @PaoloGentiloni

GR ECFIN na Twitteri: @ecfin

Čítať ďalej...

Ľahší prístup vidieckych oblastí k finančným prostriedkom EÚ vďaka súboru nástrojov EÚ pre vidiek

Komisia spustila novú interaktívnu príručku, v ktorej sa mapujú všetky možnosti financovania vidieckych oblastí dostupné na úrovni EÚ. Fondy a programy EÚ, ktoré môžu podporiť udržateľný rast a blahobyt vo vidieckych oblastiach. Určenie najvhodnejšej možnosti však nie je pre potenciálnych príjemcov vždy jednoduché. V súbore nástrojov pre vidiek sa zhromažďujú možnosti financovania z 26 rôznych fondov EÚ, od spoločnej poľnohospodárskej politiky až po fondy súdržnosti, Horizont Európa a Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. Len niekoľkými kliknutiami môžu vidiecki podnikatelia a miestne orgány zistiť najlepšie dostupné finančné prostriedky, ktoré im pomôžu pri rozvoji ich projektu.

Cieľom tejto novovytvorenej komplexnej brány k financovaniu a podporným iniciatívam EÚ, ktoré sú k dispozícii pre vidiecke oblasti v EÚ, je vybaviť žiadateľov vedomosťami a nástrojmi potrebnými na riešenie miestnych potrieb. Príjemcami môžu byť miestne orgány, inštitúcie, podniky, združenia a jednotlivci.

FINANCOVANIE A PODPORA VIDIECKYCH OBLASTÍ VO VŠETKÝCH JAZYKOCH EÚ

Nový nástroj ponúka automatické preklady do všetkých jazykov EÚ. Interaktívny vyhľadávač financovania umožňuje používateľom filtrovať existujúce systémy na základe viacerých kritérií:

 • ich úlohu alebo organizáciu;
 • činnosť, ktorú chcú vykonávať (napríklad zlepšenie infraštruktúry, riešenie spoločenských výziev, posilnenie miestneho hospodárstva, zvyšovanie odolnosti proti zmene klímy a udržateľnosti);
 • druh podpory, ktorú hľadajú: granty, finančné nástroje (ako sú úvery a záruky) alebo technická pomoc, ako sú poradenské služby, odborná príprava, mentorské programy, podporné siete atď.

Po zúžení výberu na najrelevantnejšie možnosti sú kľúčové informácie o súčasných programoch a iniciatívach ľahko dostupné v informačných prehľadoch, ktoré sa dajú vytlačiť. Vysvetľujú, ako je každá možnosť relevantná pre vidiecke oblasti, a obsahujú praktické podrobnosti, odkazy na výzvy a príslušné kontaktné miesta.

TIPY, USMERNENIA A INŠPIRATÍVNE PRÍBEHY

Súbor nástrojov pre vidiek poskytuje aj rozsiahle usmernenia o tom, ako čo najlepšie využiť dostupné príležitosti. Používatelia môžu získať inšpiráciu a preskúmať širokú škálu príkladov a prípadových štúdií a zistiť, ako sa finančné prostriedky EÚ a podporné mechanizmy už úspešne implementovali vo vidieckych oblastiach v celej EÚ. Na kliknuteľnej mape sú zobrazené mnohé inšpiratívne príbehy – napríklad družstvo Biovilla v Portugalsku sa stalo hlavným aktérom v oblasti udržateľnosti a ochrany životného prostredia tým, že vďaka kombinácii súkromných fondov a fondov EÚ podporuje prírodný cestovný ruch, vzdelávacie programy a činnosti zamerané na obnovu krajiny. Organizácia Meridaunia v Taliansku na základe podobného prístupu podporuje popri miestnych poľnohospodárskych výrobkoch aj skúsenosti s vidieckym, environmentálnym a kultúrnym cestovným ruchom, čím posilnila konkurencieschopnosť a povesť oblasti Monti Dauni. V Rumunsku sa z fondov EÚ spolufinancovalo založenie výroby drevených hračiek, ktoré v súčasnosti vyvážajú po celom svete a vytvárajú niekoľko pracovných miest.

V oddiele o zdrojoch sa uvádzajú usmerňovacie dokumenty, správy a príručky o možnostiach financovania EÚ pre konkrétne odvetvia vrátane širokopásmového pripojenia, kultúry, vzdelávania, energetiky, životného prostredia a cestovného ruchu. Ďalšie podkladové materiály sú k dispozícii na stránkach Najčastejšie otázky a informácie o nich.

Súvislosti

Súbor nástrojov pre vidiek je súčasťou dlhodobej vízie Komisie pre silnejšie, prepojené, odolné a prosperujúce vidiecke oblasti v EÚ.

Vidiecke oblasti EÚ pokrývajú 83 % územia EÚ a sú domovom 30 % obyvateľstva EÚ. V roku 2021 Európska komisia predstavila svoju dlhodobú víziu pre vidiecke oblasti EÚ, v ktorej identifikovala výzvy a obavy, ktorým čelia, ako aj mnohé príležitosti, ktoré majú k dispozícii. Okrem všetkých fondov EÚ, ktoré prispievajú k podpore prosperujúcich vidieckych oblastí, sa vízia opiera o dva piliere, ktoré sa navzájom dopĺňajú: akčný plán pre vidiek a vidiecky pakt. V akčnom pláne sa navrhujú štyri oblasti činnosti Európskej komisie s cieľom podnietiť silnejšie, prepojené, odolné a prosperujúce vidiecke oblasti EÚ. Vidiecky pakt je rámcom pre spoluprácu medzi orgánmi a zainteresovanými stranami, ktoré sú ochotné konať v záujme rozvoja vidieka na európskej, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Podrobné štatistiky a analýzy o vidieckych oblastiach EÚ týkajúce sa hospodárskych, sociálnych a environmentálnych aspektov sú k dispozícii v monitorovacom stredisku pre vidiek.

Pre viac informácií

Vízia pre vidiecke oblasti

Stredisko pre monitorovanie vidieka

Vidiecky pakt

Startup Village Forum (Fórum pre začínajúce obce)

Čítať ďalej...

Európska politika súdržnosti podporuje zamestnanosť miliónov ľudí, zlepšuje energetickú efektívnosť a chráni občanov pred prírodnými klimatickými katastrofami

Európska komisia uverejnila súhrnnú správu o vykonávaní európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) za rok 2023, v ktorej sa uvádzajú niektoré hlavné úspechy EŠIF v stave na konci roka 2022. Tieto fondy sú hlavnými finančnými nástrojmi politiky súdržnosti, ktoré podporujú investície do regionálneho rozvoja z programového obdobia 2014 – 2020.

V správe sa uvádza široká škála podpory dostupnej prostredníctvom rôznych programov na obdobie rokov 2014 – 2020 a jej priamy a pozitívny vplyv na regióny, podniky a v prvom rade na ľudí, ktorí sú stredobodom EŠIF. Poukazuje aj na flexibilitu a prispôsobivosť rámca s cieľom poskytnúť riešenia dôsledkov pandémie COVID-19, útočnej vojny Ruska proti Ukrajine a následnej energetickej krízy.

Hoci sa solidarita zameriavala na dlhodobú konvergenciu a konkurencieschopnosť, vždy bola jadrom EŠIF. Pomohli členským štátom starať sa o utečencov a prekonať účinky bezprecedentných prírodných klimatických katastrof, čím sa v konečnom dôsledku zmiernil tlak na vnútroštátne rozpočty.

V správe sa uvádzajú výsledky EŠIF do konca roka 2022, z čoho vyplýva, že Komisia:

 • podporila viac ako 5 miliónov podnikov;
 • pomohla 64,5 miliónu ľudí nájsť si zamestnanie, podporiť sociálne začlenenie a zručnosti prostredníctvom odbornej prípravy;
 • zlepšenie zdravotníckych služieb pre viac ako 63 miliónov ľudí;
 • zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov o viac ako 6 000 MW (ekvivalent približne 2400 veterných turbín);
 • zlepšila energetickú hospodárnosť viac ako 550000 domácností;
 • ochránilo 17 miliónov ľudí pred povodňami 15 miliónov ľudí pred lesnými požiarmi;
 • podporila viac ako 2,8 milióna projektov v odvetví poľnohospodárstva a vo vidieckych oblastiach;
 • zachovalo sa viac ako 48000 pracovných miest a vytvorilo sa viac ako 6500 nových pracovných miest v odvetví rybolovu a akvakultúry.

EŠIF boli stabilnou hnacou silou investícií v EÚ. So svojím dlhodobým dosahom a tematickým zameraním nasmerovali zdroje na posilnenie územnej, hospodárskej a sociálnej súdržnosti regiónov EÚ. Naďalej pomáhali regiónom a podnikom prekonať výzvy zelenej a digitálnej transformácie a zároveň pomáhali pracovníkom zvyšovať úroveň zručností a povzbudzovali územnú spoluprácu EÚ. Napredovali v kontexte bezprecedentných kríz, ktoré siahajú od pandémie COVID-19 až po prírodné klimatické katastrofy.

Súvislosti

EŠIF ako najväčší investičný nástroj rozpočtu EÚ podporujú územnú, hospodársku a sociálnu súdržnosť európskych regiónov, ako aj ich odolnosť a zotavenie z viacerých kríz v posledných rokoch. EŠIF zahŕňajú:

Účelom týchto finančných prostriedkov je investovať do tvorby pracovných miest a do udržateľného a zdravého európskeho hospodárstva a životného prostredia. Ciele politiky sledované v rámci EŠIF zahŕňajú:

 • výskum a inovácie
 • digitálne technológie
 • podpora nízkouhlíkového hospodárstva,
 • udržateľné riadenie prírodných zdrojov
 • malé a stredné podniky
 • inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast
 • zamestnanosť, lepšie vzdelávanie a odborná príprava
 • posilnenie inštitucionálnej kapacity verejnej správy
 • mestský rozvoj a územnú spoluprácu (Interreg).

Uverejňovanie výročnej súhrnnej správy o implementácii EŠIF v období 2014 – 2020 je povinnosť, ktorá vyplýva z článku 53 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. V tohtoročnej správe sa opisuje vývoj finančného vykonávania EŠIF v období 2014 – 2020 do konca roka 2022.

Viac informácií

Súhrnná správa za rok 2023 a prílohy o vykonávaní európskych štrukturálnych a investičných fondov

Platforma otvorených údajov pre oblasť súdržnosti

Prehľad: Európske štrukturálne a investičné fondy – podpora 5 miliónov podnikov 

@VDombrovskis

@ElisaFerreiraEC

@NicolasSchmitEU

@jwojc

@VSinkevicius

@EUinmyRegion

@EU_Social

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login