Presídľovanie: členské štáty prisľúbili na rok 2020 viac ako 30 000 miest

Európska komisia na prvom globálnom fóre o utečencoch, ktoré sa konalo v Ženeve, oznámila, že finančne podporí členské štáty, ktoré na rok 2020 prisľúbili spolu viac ako 30 000 miest na presídlenie.

Podpredseda Komisie pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti uviedol: „Presídľovanie je európskym úspechom a musí ním aj naďalej zostať. Členské štáty Európskej únie spoločne prisľúbili doteraz najväčší počet miest na presídlenie. EÚ sa tým stala najväčším prispievateľom k presídľovaniu na svete. Boli by sme však radi, keby nás viacerí nasledovali a zvýšili svoje prísľuby tak, aby zodpovedali rastúcim potrebám. Spoluprácou a spoločným úsilím môžeme vytvoriť trvalé, efektívne a bezpečné systémy na ochranu tých najzraniteľnejších ľudí na svete.“

Komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová doplnila: „Presídľovanie je kľúčovým nástrojom, vďaka ktorému nemusia ľudia v núdzi riskovať svoje životy a môžu sa dostať do EÚ bezpečne a legálne. Ide o jeden z hlavných prvkov komplexného prístupu k migrácii, ktorý musíme ďalej rozvíjať. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je aj pevné partnerstvo s tretími krajinami. Je potrebné, aby členské štáty naďalej predkladali ambiciózne prísľuby, a EÚ im pri tom poskytne potrebnú podporu. V tejto súvislosti si nemôžeme dovoliť žiadne nedostatky. Komisia preto plánuje predložiť odporúčanie, ako spojiť úsilie členských štátov, a tak ešte väčšmi zosilniť hlas EÚ na globálnej scéne.“

Európska komisia bola na globálnom fóre o utečencoch v Ženeve zastúpená na vysokej úrovni. Komisár pre susedstvo a rozšírenie Olivér Várhelyi sa zúčastnil na panelovej diskusii na tému „Sýrska utečenecká kríza – partnerská pomoc“. Komisárka pre medzinárodné partnerstvá Jutta Urpilainenová dnes prednesie kľúčový prejav na záverečnom plenárnom zasadnutí a komisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič sa zúčastní na panelovej diskusii na vysokej úrovni na tému vzdelávania.

Od roku 2015 našlo v Európe ochranu viac ako 65 000 zraniteľných utečencov, ktorí využili naše systémy presídľovania. Spoločný prísľub členských štátov poskytnúť v roku 2020 ďalších 30 000 miest na presídlenie potvrdzuje vedúce postavenie EÚ v tejto oblasti.

V súlade s celosvetovými potrebami v oblasti presídľovania, ktoré na rok 2020 predpokladá Úrad Vysokého komisára Organizácie Spojených národov, bude v rámci programu EÚ pre presídľovanie prioritou presídľovanie z Turecka, Libanonu, Jordánska a krajín pozdĺž trasy cez centrálne Stredozemie. Medzi hlavné priority bude aj naďalej patriť presídľovanie v rámci mechanizmov núdzového tranzitu v Nigeri a Rwande.

EÚ podporuje programy presídľovania uskutočňované členskými štátmi prostredníctvom operačnej podpory poskytovanej Európskym podporným úradom pre azyl (EASO).

Súvislosti

Presídľovanie je dôležitým nástrojom, s pomocou ktorého sa ľudia, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, môžu dostať do Európy bezpečne a legálne. Poskytuje utečencom ochranu, no zároveň posilňuje aj solidaritu a rozdelenie zodpovednosti medzi členskými štátmi.

V júli 2019 Európska komisia vyzvala členské štáty, aby rozšírili existujúce systémy presídľovania a zaviazali sa, že v roku 2020 presídlia určitý počet osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu. Členské štáty EÚ na túto výzvu zareagovali a spoločne prisľúbili viac ako 30 000 miest, na ktoré dostanú podporu z rozpočtu Európskej únie. Presídľujúci členský štát dostane z rozpočtu finančnú podporu vo výške 10 000 eur na každého presídleného utečenca.

Prioritou Komisie Ursuly von der Leyenovej je nový pakt o migrácii a azyle. Podpredseda Komisie Schinas a komisárka Johanssonová boli preto poverení úlohou vypracovať silnejšiu a ucelenejšiu európsku migračnú politiku. Presídľovanie je dôležitým prvkom komplexnej migračnej politiky EÚ a aj v nasledujúcich rokoch bude patriť medzi jej hlavné priority.

Čítať ďalej...

Spotrebitelia aj podniky pri cezhraničných platbách ušetria vďaka novým pravidlám EÚ

Cezhraničné platby v eurách budú lacnejšie pre spotrebiteľov aj podniky v členských štátoch, ktoré nepatria do eurozóny. Vďaka novým pravidlám EÚ sa budú na všetky cezhraničné platby v eurách v členských štátoch mimo eurozóny účtovať rovnaké poplatky ako na domáce platby. Týka sa to Bulharska, Česka, Chorvátska, Dánska, Islandu, Lichtenštajnska, Maďarska, Nórska, Poľska, Rumunska, Spojeného kráľovstva* a Švédska. Napríklad bulharský spotrebiteľ, ktorý sa rozhodne poslať eurá do zahraničia, bude odteraz platiť rovnaký poplatok, ako platí pri prevode v levoch v rámci Bulharska. To znamená, že poplatky za cezhraničné platby v eurách budú len veľmi nízke alebo dokonca žiadne.

Výkonný podpredseda Valdis Dombrovskis zodpovedný za hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, k tomu povedal: „Vďaka týmto pravidlám môžu všetci naši občania a všetky naše spoločnosti rovnako profitovať z lacných cezhraničných platieb v eurách. Je to dobrý a konkrétny príklad skutočných výhod, ktoré jednotný trh prináša európskym spotrebiteľom. Napríklad rumunská rodina, ktorá chce poslať peniaze v eurách svojmu dieťaťu, ktoré je v Paríži na študijnej výmene v rámci programu Erasmus, už nemusí zohľadňovať poplatky s tým spojené. Odteraz ich to totiž bude stáť rovnako ako domáca transakcia v Rumunsku.“

Komisia bude pozorne monitorovať uplatňovanie týchto pravidiel a bude úzko spolupracovať s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi s cieľom zabezpečiť ich riadne vykonávanie. Komisia sa usiluje o vytvorenie lepšieho a lacnejšieho prístupu spotrebiteľov k finančným službám, ako sa uvádza v Akčnom pláne pre spotrebiteľské finančné služby z marca 2017. Tieto pravidlá, stanovené v nariadení (EÚ) 2019/518, sú súčasťou tohto jej pokračujúceho úsilia. Od apríla 2020 k nim pribudnú ďalšie platné ustanovenia, na základe ktorých si spotrebitelia v EÚ budú môcť porovnať poplatky za menový prepočet pri platbe kartou v inej mene EÚ.

Súvislosti

Dňa 28. marca 2018 Komisia navrhla zmeniť existujúce nariadenie EÚ o cezhraničných platbách (924/09). Tieto návrhy vychádzali z Akčného plánu pre spotrebiteľské finančné služby, ktorý bol uverejnený v marci 2017. V nadväznosti na dohodu spoluzákonodarcov sa nariadenie (EÚ) 2019/518 uverejnilo 29. marca 2019 v Úradnom vestníku Európskej únie.

Čítať ďalej...

Viac včelstiev a včelárov vďaka podpore EÚ

Európska komisia uverejnila svoju správu o vykonávaní včelárskych programov EÚ. Jedným z jej kľúčových zistení je, že počet včelstiev a včelárov v EÚ vzrástol, vďaka čomu sa v období 2014 až 2018 zvýšila produkcia medu v EÚ o 16 %.

Komisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski v tejto súvislosti vyhlásil: „Sektor včelárstva zohráva kľúčovú úlohu v kontexte poľnohospodárstva a celkovo biodiverzity. Musíme podporovať včelárov v celej EÚ, a preto som veľkým zástancom toho, aby Komisia vo svojom ďalšom návrhu rozpočtu na poľnohospodárstvo zvýšila finančnú pomoc zo zdrojov EÚ na budúce trojročné včelárske programy zo 120 miliónov EUR na 180 miliónov EUR.“ Uverejnená správa ponúka prehľad o sektore a vykonávaní podporných opatrení, ktoré sú súčasťou včelárskych programov EÚ.

Za rok 2018 sa v EÚ zaznamenalo 17,5 milióna úľov, o ktoré sa stará 650 000 včelárov, a produkcia medu sa pohybovala na úrovni 280 000 ton. Včelári pôsobia vo všetkých členských štátoch EÚ, pričom Európska únia je druhým najväčším výrobcom medu na svete. EÚ spolufinancuje včelárske programy, ktoré sa zostavujú na vnútroštátnej úrovni v spolupráci s daným sektorom a s cieľom zlepšiť tak podmienky preň, ako aj odbyt jeho výrobkov. Programy trvajú vždy tri roky. Príspevok zo zdrojov EÚ v rokoch 2017 – 2019 predstavoval 36 miliónov EUR a vnútroštátne fondy dostupnú sumu zdvojnásobili. Na obdobie 2020 – 2022 sa príspevok zo zdrojov EÚ zvýšil z 36 miliónov EUR na 40 miliónov EUR. Rozpočtové prostriedky sa každému členskému štátu prideľujú na základe počtu včelstiev nahlásených EÚ.

Spomedzi ôsmich opatrení, na ktoré v rámci programov včelárstva možno poskytovať podporu, plynulo v roku 2018 najviac dostupných kombinovaných prostriedkov (takmer 60 %) na technickú pomoc (napríklad na odbornú prípravu, podporu nákupu technického vybavenia, podporu mladým včelárom) a na boj proti škodcom včelstiev. Vyše 30 % kombinovaného rozpočtu plynulo na obnovenie stavu včelstiev a pomoc pri riadení presunov včelstiev počas obdobia kvitnutia. Medzi ostatné opatrenia patria napríklad aplikovaný výskum, analýzy včelích produktov, zlepšovanie produktov a monitorovanie trhu.

Pokiaľ ide o návrhy SPP na obdobie po roku 2020, Komisia navrhla zahrnúť včelárske programy do strategických plánov spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Tieto plány sa zostavujú na vnútroštátnej úrovni, pričom členské štáty si v nich určujú, ako plánujú dosiahnuť ciele SPP. Vďaka tomu sa zvýši viditeľnosť sektora včelárstva a zároveň zabezpečí jeho prínos k dosahovaniu celkových cieľov SPP, a to aj cieľov opatrení v oblasti klímy.

V záujme priebežnej realizácie a podpory budú tieto programy pre členské štáty zároveň povinné.

Čítať ďalej...

Letecká bezpečnosť: Komisia prijala nový zoznam EÚ pre leteckú bezpečnosť

Európska komisia aktualizovala zoznam EÚ pre leteckú bezpečnosť, zoznam leteckých spoločností, ktoré nespĺňajú medzinárodné bezpečnostné normy, a preto podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy alebo prevádzkovým obmedzeniam v rámci Európskej únie. Cieľom zoznamu EÚ pre leteckú bezpečnosť je zabezpečiť Európanom a všetkým ostatným cestujúcim najvyššiu úroveň bezpečnosti letectva v Európskej únii. Gabonu prináša pozitívnu správu. Všetky letecké spoločnosti, ktoré získali osvedčenie v Gabone, boli po zlepšení v oblasti bezpečnosti letectva v tejto krajine zo zoznamu vypustené. Pod sprísnenú kontrolu sa však z dôvodu poklesu dohľadu nad bezpečnosťou dostal arménsky Výbor pre civilné letectvo.

Komisárka pre dopravu Adina Văleanová uviedla: „Dnešné rozhodnutie ilustruje naše nepretržité úsilie o zabezpečenie najvyššej úrovne bezpečnosti. Nielen pre európskych cestujúcich, ale aj pre cestujúcich na celom svete, pretože bezpečnosť letectva nepozná hranice ani štátnu príslušnosť. S potešením Vám oznamujem, že Európska komisia dnes mohla vymazať zo zoznamu EÚ pre leteckú bezpečnosť všetkých gabonských leteckých dopravcov. Gabon bol na zozname už od roku 2008, takže je veľmi dobré, že môžeme oceniť úsilie, ktoré v Gabone vynaložili orgány pre bezpečnosť letectva.“

Zoznam EÚ pre leteckú bezpečnosť pomáha nielen udržiavať vysokú úroveň bezpečnosti v EÚ, ale pomáha aj dotknutým leteckým spoločnostiam a krajinám zlepšiť si úroveň bezpečnosti, aby tak mohli byť napokon vyradené zo zoznamu. Okrem toho sa zoznam EÚ pre leteckú bezpečnosť stal hlavným preventívnym nástrojom, pretože motivuje krajiny s bezpečnostnými problémami, aby ich začali riešiť skôr, než sa zákaz v rámci zoznamu EÚ pre bezpečnosť leteckej dopravy stane nevyhnutným.

V nadväznosti na túto aktualizáciu je vo vzdušnom priestore EÚ zakázaných celkovo 115 leteckých spoločností:

  • 109 leteckých spoločností, ktoré získali osvedčenie v 15 štátoch[1], z dôvodu nedostatočného dohľadu nad bezpečnosťou zo strany leteckých úradov týchto štátov,
  • šesť jednotlivých leteckých spoločností na základe bezpečnostných obáv, ktoré sa týkajú samotných leteckých spoločností: Avior Airlines (Venezuela), Iran Aseman Airlines (Irán), Iraqi Airways (Irak), Blue Wing Airlines (Surinam), Med-View Airlines (Nigéria) a Air Zimbabwe (Zimbabwe).

Ďalšie tri letecké spoločnosti podliehajú prevádzkovým obmedzeniam a do EÚ môžu lietať len s určitými typmi lietadiel: Air Koryo (Kórejská ľudovodemokratická republika), Air Service Comores (Komory) a Iran Air (Irán).

Súvislosti

Nová aktualizácia zoznamu pre leteckú bezpečnosť vychádza z jednomyseľného stanoviska expertov členských štátov pre leteckú bezpečnosť, ktorí sa stretli 20. až 21. novembra 2019 pod záštitou Výboru EÚ pre leteckú bezpečnosť (ASC). Tomuto výboru predsedá Európska komisia s podporou Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA). Aktualizáciu zároveň podporil aj výbor Európskeho parlamentu pre dopravu. Pri posúdení sa vychádza z medzinárodných bezpečnostných noriem, a to najmä noriem stanovených Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO).

Komisia neustále hľadá spôsoby, ako zlepšiť bezpečnosť letectva, predovšetkým tým, že spolupracuje s leteckými úradmi na celom svete na zvyšovaní globálnych bezpečnostných noriem. V tejto súvislosti Komisia v priebehu roka 2020 zavedie prostredníctvom agentúry EASA dva projekty spolupráce s cieľom pomôcť Angole a Mozambiku, aby ďalej zlepšovali svoje systémy dohľadu nad bezpečnosťou.

Čítať ďalej...

EÚ upevňuje spoluprácu s Etiópiou

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v Addis Abebe na svojej prvej oficiálnej návšteve mimo Európy oznámila, že spolupráca medzi EÚ a Etiópiou bude oveľa intenzívnejšia.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila: „Etiópia dáva nádej celému kontinentu i ďalším krajinám. Svojím príkladom ukazuje, že s odvahou a víziou a pre dobro ľudí je možné dosiahnuť mier so svojimi susedmi. Prišla som dnes sem, aby som dala najavo, že Európska únia je plne odhodlaná podporovať Etiópiu a jej obyvateľov na ich ďalšej ceste.“ Toto vyhlásenie vzišlo zo stretnutia predsedníčky von der Leyenovej a komisárky pre medzinárodné partnerstvá Jutty Urpilainenovej s predsedom vlády Etiópie Abiyom Ahmedom v Addis Abebe.

Európska komisárka pre medzinárodné partnerstvá Jutta Urpilainenová dodala: „Úloha, ktorú Etiópia zohráva pri podpore stability a hospodárskej integrácie vo východnej Afrike, je kľúčová, a je možná aj vďaka jedinečnej príležitosti, ktorú priniesla minuloročná mierová dohoda s Eritreou. Dnešné vyhlásenia utvrdzujú Úniu v odhodlaní podporovať Etiópiu pri napĺňaní ambicióznej politickej, sociálnej a demokratickej transformácie, ktorá zmení nielen životy samotných Etiópčanov, ale bude aj inšpiráciou pre zmeny v celom regióne.“

Na podporu reforiem v krajine je určený finančný balík vo výške 170 miliónov eur, ktorý zahŕňa:

  • 100 miliónov eur na hlavné hospodárske reformy v sektoroch dopravy a logistiky, ktoré majú posilniť regionálnu konkurencieschopnosť a uľahčiť Etiópii obchodnú výmenu a hospodársku spoluprácu so susednými krajinami.
  • 50 miliónov eur na podporu plánu etiópskej vlády uskutočniť transformáciu zdravotníctva na ďalšie tri roky (2020 – 2022). Cieľom tohto programu je pomôcť preklenúť nerovnosti, zlepšiť kvalitu zdravotníckych zariadení a pomôcť odstrániť finančné prekážky, ktoré ľuďom bránia v prístupe k základným službám.
  • 10 miliónov eur na podporu zodpovednosti a transparentnosti počas volieb v Etiópii v roku 2020. Tento program sa zameriava predovšetkým na posilnenie technických a administratívnych kapacít Národnej volebnej rady Etiópie (NEBE), ako aj jej spolupráce s politickými stranami, občianskou spoločnosťou a médiami. Nemecko do tohto programu prispeje ďalšími 10 miliónmi eur, čím sa celková podpora zvýši na 20 miliónov eur.
  • 10 miliónov eur na zlepšenie podnikateľského prostredia v tejto krajine. V rámci africko-európskej aliancie pre udržateľné investície a pracovné miesta Únia v partnerských krajinách vrátane Etiópie podporuje súkromné investície a rozvoj obchodu, hospodársku integráciu a rozvíjanie hodnotových reťazcov.

Súvislosti

Etiópia je kľúčovým partnerom EÚ v danom regióne. Stojí na čele úsilia, pokiaľ ide o presadzovanie hospodárskej integrácie a zasadzovanie sa o mier a stabilitu vo východnej Afrike, a popritom doma zavádza ambiciózny reformný program. Rozvojová spolupráca EÚ s Etiópiou, ktorá v rokoch 2014 – 2020 dosiahla hodnotu 815 miliónov eur, je jednou z najrozsiahlejších v Afrike i na svete. Táto krajina je takisto jedným z hlavných príjemcov pomoci z Núdzového trustového fondu Európskej únie pre Afriku. V rokoch 2015 – 2019 z neho čerpala viac ako 271,5 milióna eur.

 

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

EURÓPSKA KOMISIA

Kanál noviniek nebol nájdený.