Komisia mobilizuje financovanie výskumu a inovácií v záujme zelenej a digitálnej transformácie

Komisia prijala zmenu pracovného programu Horizont Európa, programu EÚ pre výskum a inováciu na roky 2023 – 2024. Touto zmenou sa mobilizujú predtým nepridelené finančné prostriedky z programu Horizont Európa s cieľom zvýšiť rozpočet na rok 2024 takmer o 1,4 miliardy EUR na celkovú sumu 7,3 miliardy EUR. Tento pozmeňujúci návrh zahŕňa investíciu vo výške takmer 650 miliónov EUR do misií EÚ s cieľom prispieť k riešeniu niektorých výziev, ktorým Európa čelí, napríklad dosiahnuť klimatickú neutralitu viac ako 100 miest, nástroj Nového európskeho Bauhausu, ako aj experimentálne akcie, ktorými sa okrem iného otvárajú výskumné a inovačné príležitosti EÚ väčšiemu počtu nových účastníkov.

Medzi hlavné prvky tejto aktualizácie pracovného programu Horizont Európa patria:

Misie EÚ

EÚ v roku 2024 investuje 648 miliónov EUR do výskumných a inovačných činností podporujúcich misie EÚ. Misie EÚ sa týkajú piatich oblastí a sú novinkou, ktorú program Horizont Európa prináša s cieľom priniesť konkrétne riešenia niektorých z našich najväčších výziev. Majú ambiciózne ciele a do roku 2030 prinesú konkrétne výsledky. Výsledkom nových opatrení na rok 2024 by mala byť obnova aspoň 25 000 km voľne tečúcich riek, zmlúv o klíme v mestách s viac ako 100 mestami, 100 živých laboratórií a majákov, čo povedie k prechodu na zdravú pôdu, miestnym a regionálnym samosprávam lepšie pripraveným čeliť rizikám súvisiacim s klímou, lepšej diagnostike rakoviny a podpore mladých ľudí trpiacich rakovinou.

Nový európsky Bauhaus

Cieľom Nového európskeho Bauhausu (NEB) je priniesť výhody Európskej zelenej dohody do každodenného života a životných priestorov ľudí. Počas troch rokov od svojho spustenia Nový európsky Bauhaus poskytol riešenia konkrétnych problémov. Medzi príklady patrí projekt tova zo Španielska, v rámci ktorého sa vyvinula technika 3D tlače so zemou s cieľom poskytnúť architektonické riešenia pre udržateľné, cenovo dostupné komunitné bývanie. Ďalším príkladom je projekt WATSUPS z Belgicka, ktorý vytvára nový verejný priestor popri rieke Dyle s cieľom zmierniť riziko džentrifikácie. Tieto riešenia vychádzajú z výskumu a inovácií, ktoré stavajú Európanov do centra zelenej transformácie.

Nový nástroj NEB zabezpečí, aby Európa tento potenciál naďalej čo najviac využívala. Prináša viacročnú rozpočtovú podporu na roky 2025 – 2027 prostredníctvom dvoch pilierov, časti týkajúcej sa výskumu a inovácií s cieľom rozvíjať nové nápady a zaviesť časť na rozšírenie takýchto riešení. V zmenenom pracovnom programe Horizont Európa na roky 2023 – 2024 sa vyčleňuje 20 miliónov EUR na prípravu podmienok pre vykonávanie nástroja Nového európskeho Bauhausu.

Experimentálne činnosti na prilákanie nových účastníkov

Tento pozmeňujúci návrh zahŕňa balík nových experimentálnych akcií na posilnenie otvorenosti programu, podporu cieľov misií EÚ a podporu kariéry mladých výskumných pracovníkov. Otestujú nové prístupy so zreteľom na prípravy na posledné tri roky programu Horizont Európa, ako aj na jeho budúci nástupnícky program.

Akcie zahŕňajú štyri otvorené témy, ktoré výskumným pracovníkom poskytujú väčšiu slobodu zamerať svoju prácu na tému, ktorú si vyberú, s celkovým rozpočtom 76 miliónov EUR v rámci klastrov programu Horizont Európa zameraných na „Zdravie“, „Klíma, energetika a mobilita“ a „Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie“. Experimentálna akcia vo výške 15 miliónov EUR pre misie EÚ vytvorí znalostné inštitúcie, ako sú univerzity alebo výskumné organizácie, kontaktné miesta miestnych transdisciplinárnych výskumných a inovačných činností s európskym dosahom. Okrem toho je cieľom výzvy Nového európskeho Bauhausu „Transformovať štvrte, aby boli krásne, udržateľné a inkluzívne“, takisto prilákať nových účastníkov do programu, aby sa maximalizoval vplyv. A napokon, 20 miliónov EUR sa použije na podporu talentovaných ekosystémov pre atraktívne kariéry v ranom veku vo výskume.

Kultúrneho dedičstva

V pozmeňujúcom návrhu sa 48 miliónov EUR vyčlenilo aj na európsky cloud pre spoluprácu v oblasti kultúrneho dedičstva. Tento nový digitálny priestor spolupráce podporí inštitúcie správy kultúrneho dedičstva a výskumníkov, ako aj kultúrny a kreatívny priemysel, aby mohli využívať výhody digitálnej transformácie. Bude dopĺňať spoločný európsky dátový priestor pre kultúrne dedičstvo (ďalej len „dátový priestor“) financovaný v rámci programu Digitálna Európa.

Pripravenosť na pandémie

Pandémia COVID-19 poukázala na výzvy, ktorým čelia európske systémy zdravotnej starostlivosti pri odhaľovaní, prevencii, boji proti ohnisku infekčných chorôb a pri ich zvládaní. S cieľom pomôcť Európe pripraviť sa na potenciálne budúce pandémie zahŕňa zmenený pracovný program investície vo výške 50 miliónov EUR na európske partnerstvo pre pripravenosť na pandémie.

Príprava podmienok na rok 2025

Výzvy na rok 2025 sú zahrnuté aj do pozmeňujúceho návrhu s cieľom zabezpečiť kontinuitu určitých opakujúcich sa opatrení, ako sú akcie Marie Curie-Skłodowskej (MSCA) a „Teaming for Excellence“ a „štipendiá EVP (Európsky výskumný priestor)“ v časti Rozširovanie účasti a šírenie excelentnosti a „Reforma a posilnenie európskeho systému výskumu a inovácií“. Komisia plánuje zaviesť celú škálu opatrení na rok 2025 v osobitnom pracovnom programe v roku 2025.

Súvislosti

Horizont Európa je program EÚ pre výskum a inováciu na roky 2021 – 2027. Európska rada, ktorá pôvodne pracovala na 95,5 milióna EUR počas siedmich rokov, rozhodla o znížení svojho rozpočtu o 2,1 miliardy EUR v rámci revízie dlhodobého rozpočtu EÚ v polovici trvania, aby Únia mohla financovať ďalšie naliehavé priority, ako je pomoc Ukrajine. Zníženie sa znížilo o 100 miliónov EUR v dôsledku opätovného použitia zrušených záväzkov, a preto zníženie v rokoch 2025 – 2027 dosiahne 2 miliardy EUR.

Pracovný program Horizont Európa na roky 2023 – 2024 bol prijatý 6. decembra 2022 a prvýkrát zmenený 31. marca 2023. Vychádza zo strategického plánu programu Horizont Európa na roky 2021 – 2024 prijatého v marci 2021, ktorý bol navrhnutý spoločne so zainteresovanými stranami, Európskym parlamentom a členskými štátmi.

Aktuálnym pozmeňujúcim návrhom sa zavádzajú investície do misií EÚ, ktoré boli odložené z pôvodného pracovného programu na roky 2023 – 2024 s cieľom umožniť vykonávanie oznámenia „Misie EÚ po dvoch rokoch od: posúdenie pokroku a ďalší postup“, prijaté 19. júla 2023.

Viac informácií

Referenčné dokumenty | portál financovania a ponúk EÚ

Horizont Európa

Strategický plán programu Horizont Európa

Portál financovania a ponúk

Misie EÚ v rámci programu Horizont Európa – Európska komisia

Login