Európska zelená dohoda: Komisia navrhuje novú stratégiu na ochranu a obnovu lesov EÚ

Európska komisia prijala novú stratégiu lesného hospodárstva EÚ do roku 2030. Ide o hlavnú iniciatívu Európskej zelenej dohody, ktorá vychádza zo stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030. Stratégia lesného hospodárstva prispieva k balíku opatrení navrhnutých na zníženie emisií skleníkových plynov aspoň o 55 % do roku 2030 a dosiahnutie klimatickej neutrality v EÚ do roku 2050. Takisto pomáha EÚ splniť jej záväzok zintenzívniť odstraňovanie uhlíka prostredníctvom prirodzených záchytov v súlade s európskym právnym predpisom v oblasti klímy. Keďže stratégia lesného hospodárstva sa všestranne zaoberá sociálnymi, hospodárskymi aj environmentálnymi aspektmi, jej cieľom je zabezpečiť multifunkčnosť lesov EÚ a zdôrazniť kľúčovú úlohu lesníkov.

Lesy sú hlavným spojencom v boji proti zmene klímy a strate biodiverzity. Zachytávajú uhlík a pomáhajú nám znižovať dosah zmeny klímy, napríklad chladením miest, ochranou pred rozsiahlymi záplavami a znižovaním vplyvu sucha. Bohužiaľ, európske lesy trpia mnohorakými tlakmi vrátane zmeny klímy.

Ochrana, obnova a udržateľné obhospodarovanie lesov

V stratégii lesného hospodárstva sa stanovuje vízia a konkrétne opatrenia na zvýšenie kvantity a kvality lesov v EÚ a posilnenie ich ochrany, obnovy a odolnosti. Navrhované opatrenia vďaka rozsiahlejším záchytom a zásobám zvýšia sekvestráciu uhlíka, čím prispejú k zmierneniu zmeny klímy. Stratégia sa zaväzuje k prísnej ochrane pralesov a pralesovitého porastu, k obnove zničených lesov a zabezpečeniu ich udržateľného obhospodarovania tak, aby sa zachovali dôležité ekosystémové služby, ktoré lesy poskytujú a od ktorých závisí naša spoločnosť.

Stratégia podporuje postupy obhospodarovania lesov, ktoré sú najšetrnejšie ku klíme a k biodiverzite, zdôrazňuje potrebu zachovať využívanie drevnej biomasy v medziach udržateľnosti a podporuje zdrojovo efektívne využívanie dreva v súlade so zásadou kaskádového využívania.

Zabezpečíme multifunkčnosť lesov v EÚ

V stratégii sa takisto predpokladá zavedenie režimov platieb vlastníkom a správcom lesov za poskytovanie alternatívnych ekosystémových služieb, napr. zachovaním častí ich lesov bez zásahov. Nová spoločná poľnohospodárska politika (SPP) bude okrem iného príležitosťou na cielenejšiu podporu našich lesníkov a udržateľného rozvoja lesov. Nová štruktúra správy lesov vytvorí inkluzívnejší priestor pre členské štáty, vlastníkov a správcov lesov, priemysel, akademickú obec a občiansku spoločnosť, aby diskutovali o budúcnosti lesov v EÚ a pomohli zachovať tieto cenné aktíva pre budúce generácie.

V stratégii lesného hospodárstva sa v neposlednom rade oznamuje právny návrh na zintenzívnenie monitorovania lesov, podávania správ a zberu údajov v EÚ. Harmonizovaný zber údajov v EÚ v kombinácii so strategickým plánovaním na úrovni členských štátov poskytne komplexný obraz o stave, vývoji a predpokladanom budúcom rozvoji lesov v EÚ. Je to mimoriadne dôležité na zabezpečenie toho, aby lesy mohli plniť svoje početné funkcie v oblasti klímy, biodiverzity a hospodárstva.

Stratégiu dopĺňa plán výsadby troch miliárd dodatočných stromov v celej Európe do roku 2030 pri plnom rešpektovaní ekologických zásad – musí sa vysadiť ten správny strom na správnom mieste a na správny účel.

Vyjadrenia členov kolégia:

Výkonný podpredseda pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans uviedol: „Lesy sú domovom pre väčšinu biodiverzity, ktorú na Zemi nájdeme. Na to, aby bola naša voda čistá a pôda úrodná, potrebujeme zdravé lesy. Európske lesy sú ohrozené. Preto sa budeme usilovať o ich ochranu a obnovu, zlepšenie obhospodarovania lesov a podporu lesníkov a správcov lesov. Koniec koncov, všetci sme súčasťou prírody a to, čo robíme pre boj proti klimatickej kríze a kríze biodiverzity, robíme pre naše zdravie a budúcnosť.“

Komisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski uviedol: „Lesy sú pľúcami Zeme: sú životne dôležité pre našu klímu, biodiverzitu, pôdu a kvalitu ovzdušia. Lesy sú zároveň pľúcami našej spoločnosti a hospodárstva: zabezpečujú živobytie vo vidieckych oblastiach, poskytujú základné výrobky pre našich občanov a vzhľadom na svoju povahu majú nesmiernu spoločenskú hodnotu. Nová stratégia lesného hospodárstva uznáva túto multifunkčnosť a ukazuje, ako môžu environmentálne ambície ísť ruka v ruke s hospodárskou prosperitou. Vďaka tejto stratégii a s podporou novej spoločnej poľnohospodárskej politiky budú môcť naše lesy a naši lesníci vdýchnuť život udržateľnej, prosperujúcej a klimaticky neutrálnej Európe.“

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius dodal: „Európske lesy sú cenným prírodným dedičstvom, ktoré nemožno považovať za samozrejmosť. Ochrana, obnova a budovanie odolnosti európskych lesov sú nevyhnutné nielen pre boj proti klimatickej kríze a kríze biodiverzity, ale aj pre zachovanie sociálno-ekonomických funkcií lesov. Z rozsiahleho zapojenia do verejných konzultácií vyplýva, že Európanom záleží na budúcnosti našich lesov. Musíme preto zmeniť spôsob, akým chránime, obhospodarujeme a pestujeme naše lesy, aby bol skutočným prínosom pre všetkých.“

Súvislosti

Lesy sú hlavným spojencom v boji proti zmene klímy a strate biodiverzity, keďže fungujú ako záchyty uhlíka a zároveň majú schopnosť znižovať dosah zmeny klímy, napríklad chladením miest, ochranou pred rozsiahlymi záplavami a znižovaním vplyvu sucha. Predstavujú tiež cenné ekosystémy, ktoré sú domovom významnej časti európskej biodiverzity. Ich ekosystémové služby prispievajú k nášmu zdraviu a kvalite života regulovaním vody, poskytovaním potravín, liekov a materiálov, znižovaním a kontrolou rizika katastrof, stabilizáciou pôdy a kontrolou erózie, čistením ovzdušia a vody. Lesy sú miestom na rekreáciu, relaxáciu a učenie, ako aj súčasťou živobytia ľudí.

Ďalšie informácie

Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ do roku 2030

Otázky a odpovede o novej stratégii lesného hospodárstva EÚ do roku 2030

Prehľad o prírode a lesoch

Prehľad – 3 miliardy dodatočných stromov

Webové sídlo – 3 miliardy stromov

Európska zelená dohoda: Komisia navrhuje zosúladiť hospodárstvo a spoločnosť EÚ s klimatickými cieľmi

Login