Aukcia Európskej vodíkovej banky zabezpečila 720 miliónov eur na výrobu obnoviteľného vodíka v Európe

Komisia prideľuje takmer 720 miliónov eur siedmim projektom zameraným na obnoviteľný vodík v Európe. Ide o víťazov prvého súťažného ponukového konania Európskej vodíkovej banky. Finančné prostriedky, ktoré boli predmetom aukcie, pochádzajú z príjmov systému EÚ na obchodovanie s emisiami. Úspešní uchádzači budú vyrábať obnoviteľný vodík v Európe a budú dostávať dotáciu na vyrovnanie cenového rozdielu medzi svojimi výrobnými nákladmi a trhovou cenou vodíka, ktorú aktuálne určujú výrobcovia z neobnoviteľných zdrojov. Európska vodíková banka teda prispieva k širšiemu zavádzaniu čistejších palív, ktoré zohrajú úlohu pri dekarbonizácii európskeho priemyslu. Obnoviteľný vodík, ktorý víťazné projekty budú vyrábať, sa bude využívať v sektoroch ako oceliarsky a chemický priemysel, námorná doprava a výroba hnojív.

O aukciu bol mimoriadne veľký záujem – prilákala spolu 132 ponúk. Ako víťazi z toho kola vyšlo sedem projektov. Víťazní uchádzači plánujú v priebehu 10 rokov vyrobiť celkom 1,58 miliónov ton obnoviteľného vodíka, a predísť tak emisiám vyše 10 miliónov ton CO 2 . Vybrané projekty sa nachádzajú v štyroch európskych krajinách. Predložili ponuky s hodnotou 0,37 až 0,48 EUR na kilogram vyrobeného obnoviteľného vodíka a splnili aj ostatné podmienky. Dotácie, ktoré týchto sedem projektov dostane, sa pohybujú na úrovni od ôsmich miliónov eur po 245 miliónov eur.

Ide o tieto projekty:

Tabuľka

Navyše Nemecko prostredníctvom mechanizmu „aukcie-ako-služba“ sprístupnilo 350 miliónov eur v podobe financovania z vnútroštátnych zdrojov pre najvyššie umiestnené projekty v Nemecku, ktoré neuspeli pri žiadosti o podporu zo zdrojov EÚ, ale ktoré splnili všetky kritériá oprávnenosti. Nemecké orgány vyberú a vyhlásia svoje víťazné projekty. Mechanizmus „aukcie-ako-služba“ je k dispozícii všetkým členským štátom. Umožňuje využívať únijnú aukčnú platformu a udeľovať vnútroštátne financovanie ďalším projektom. Komisia vyzýva ostatné členské štáty, aby pri budúcich aukciách túto službu takisto využili.

Ďalšie kroky

Sedem víťazných projektov teraz začne zostavovať svoju vlastnú dohodu o grante s Európskou výkonnou agentúrou pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA). Podpísanie dohôd sa očakáva najneskôr v novembri 2024.

Vybrané projekty musia začať vyrábať obnoviteľný vodík do maximálne piatich rokov od podpísania dohody o grante. Pridelenú pevnú dotáciu budú dostávať počas maximálne 10 rokov na certifikovanú a overenú výrobu obnoviteľného vodíka.

Komisia plánuje odštartovať druhú aukciu Európskej vodíkovej banky koncom tohto roka. Bude vychádzať z poznatkov získaných pri pilotnej aukcii a pred štartom nasledujúcej aukcie bude takisto viesť ďalšie konzultácie so zainteresovanými stranami.

Súvislosti

Inovačný fond je najrozsiahlejším únijným programom financovania. Prostriedky z neho sú určené na zavádzanie inovačných emisne neutrálnych technológií. Jeho rozpočet sa odhaduje na 40 miliárd EUR pochádzajúcich z príjmov z aukcií emisných kvót v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami v období 2020 a 2030.

Vytvorenie Európskej vodíkovej banky oznámila predsedníčka Komisie von der Leyenová v roku 2022 vo svojej správe o stave Únie. Ide o iniciatívu na uľahčenie výroby obnoviteľného vodíka na území EÚ a jeho dovoz do nej. Jej účelom je riešiť problémy pri investovaní, preklenúť likvidnú medzeru a prepojiť budúce dodávky obnoviteľného vodíka so spotrebiteľmi, všetko v snahe zmobilizovať súkromné investície v EÚ i tretích krajinách.

Prvá aukcia Európskej vodíkovej banky prilákala 132 ponúk zo 17 európskych krajín a celková žiadaná suma presiahla 15-násobok dostupného rozpočtu vo výške 800 miliónov eur. Podmienky splnilo a ako prípustných sa kvalifikovalo 119 ponúk. Z nich sa zostavil rebríček podľa ceny ponuky a posúdila ich Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA). Predložené ponuky sa pohybovali na úrovni 0,37 až 4,5 EUR na kilogram vyrobeného obnoviteľného vodíka.

Ďalšie informácie

Výsledky pilotnej aukcie Vodíkovej banky a často kladené otázky

Tlačová správa: Komisia vyhlasuje prvú aukciu Európskej vodíkovej banky s dotáciami vo výške 800 miliónov EUR na výrobu vodíka z obnoviteľných zdrojov

Spoločné vyhlásenie EÚ – Nemecko: Účasť Nemecka na mechanizme Európskej vodíkovej banky „aukcie ako služba“

Tlačová správa: Schválenie štátnej pomoci v podobe príspevku Nemecka k mechanizmu „aukcie ako služba“

Aktualita: Pilotná aukcia Európskej vodíkovej banky – doručených 132 ponúk zo 17 európskych krajín

Prehľad Inovačného fondu

Projekty Inovačného fondu

Inovačný fond 

Login