Komisia víta politickú dohodu o Nástroji na podporu reforiem a rastu pre západný Balkán s rozpočtom šesť miliárd eur

Komisia víta dosiahnutú politickú dohodu Európskeho parlamentu a Rady o Nástroji na podporu reforiem a rastu pre západný Balkán, ktorý je základom plánu reforiem a rastu s rozpočtom šesť miliárd eur predstaveného Komisiou v novembri 2023. Ide o bezprecedentnú ponuku, vďaka ktorej môže západný Balkán ešte pred pristúpením získať prístup k niektorým výhodám členstva v EÚ. Nástroj poskytne vyššiu finančnú pomoc výmenou za sociálno-ekonomické a zásadné reformy definované v ambicióznych programoch reforiem, ktoré momentálne partneri zo západného Balkánu pripravujú.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Chceme priblížiť západný Balkán k EÚ rýchlejšie, keďže rozširovanie je kľúčovou geostrategickou prioritou. Dohodnutý nástroj vo výške 6 miliárd EUR je v tomto smere kľúčovým krokom. Spojením zvýšenej finančnej pomoci a reforiem urýchli pokrok našich partnerov zo západného Balkánu na ich ceste do EÚ, podporí ich hospodársku konvergenciu a začlení ich do niektorých oblastí jednotného trhu ešte pred pristúpením.“

Celková suma vyčlenená pre nástroj na roky 2024 – 2027 je šesť miliárd eur. Táto suma pozostáva z dvoch miliárd eur vo forme grantov a štyroch miliárd eur vo forme vysoko zvýhodnených úverov. Aspoň polovica celkového finančného krytia sa pridelí prostredníctvom Investičného rámca pre západný Balkán (WBIF), ktorý podporuje investície do infraštruktúry a prepojenosť vrátane dopravy, energetiky a zelenej a digitálnej transformácie. Zostávajúca časť sa uvoľní ako priama podpora pre národné rozpočty.

Finančné prostriedky budú uvoľnené dvakrát ročne na základe žiadostí partnerov zo západného Balkánu po tom, ako Komisia overí splnenie príslušných vopred dohodnutých podmienok platby, ako aj všeobecných podmienok týkajúcich sa makrofinančnej stability, riadneho hospodárenia s verejnými financiami, transparentnosti a dohľadu nad rozpočtom.

Podmienky platieb súvisia s plnením kvalitatívnych a kvantitatívnych krokov, ktorými sa meria pokrok a výsledky dosiahnuté pri vykonávaní reforiem stanovených v programoch reforiem.

Ak nie sú podmienky platby splnené, Komisia môže pozastaviť alebo odpočítať zodpovedajúcu sumu. Partneri zo západného Balkánu budú mať jeden rok na to, aby splnili príslušné podmienky, pričom počas prvého roka implementácie sa toto obdobie predĺži na dva roky. Ak nebudú podmienky v tejto lehote splnené, suma sa zníži a môže sa v nasledujúcich rokoch prerozdeliť medzi ostatných prijímateľov.

Na financovanie úverovej podpory získa Európska únia do konca roku 2027 na finančnom trhu štyri miliardy EUR. Nenávratná podpora vo výške dve miliardy EUR sa bude financovať z dodatočných zdrojov získaných z revízie viacročného finančného rámca (VFR) v polovici trvania.

Ďalšie kroky

Dosiahnutú politickú dohodu musí teraz formálne schváliť Európsky parlament a Rada. Nariadenie o Nástroji na podporu reforiem a rastu pre západný Balkán nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v úradnom vestníku.

Súvislosti

Nástroj na podporu reforiem a rastu pre západný Balkán je finančný nástroj na podporu plánu rastu pre západný Balkán, ktorý bol prijatý v novembri 2023. Plán rastu je nový nástroj, ktorý má urýchliť prípravy západného Balkánu na členstvo v EÚ tým, že ešte pred pristúpením prinesie niektoré výhody členstva v EÚ s priamym vplyvom na občanov a podniky. To by malo výrazne urýchliť proces rozširovania a rast hospodárstiev západného Balkánu. Nástroj dopĺňa pomoc EÚ, ktorá sa už poskytuje prostredníctvom nástroja predvstupovej pomoci (IPA).

Ďalšie informácie

Návrh nariadenia o zriadení Nástroja na podporu reforiem a rastu pre západný Balkán predložený Komisiou

Oznámenie Komisie o novom pláne rastu pre západný Balkán

Nový plán rastu pre západný Balkán (webová stránka)

Prehľad o pláne rastu

Login