Pripravenosť a bezpečnosť Európy posilní historicky prvá stratégia a nový program v oblasti obranného priemyslu

Európska komisia a vysoký predstaviteľ predstavili vôbec prvú stratégiu v oblasti európskeho obranného priemyslu na úrovni EÚ, pričom navrhli ambiciózny súbor nových opatrení zameraných na podporu konkurencieschopnosti a pripravenosti obranného priemyslu EÚ.

Rusko už dva roky vedie proti Ukrajine neodôvodnenú vojnu, v dôsledku čoho sa na náš kontinent opätovne vrátil konflikt vysokej intenzity. V stratégii európskeho obranného priemyslu sa stanovuje jasná a dlhodobá vízia, ktorá má obrannému priemyslu v Európskej únii pomôcť dosiahnuť stav pripravenosti. Prvým okamžitým, no zásadným krokom k realizácii tejto stratégie je predmetný Komisiou predložený legislatívny návrh európskeho programu investícií do obrany (EDIP), ako aj rámec opatrení na zabezpečenie včasnej dostupnosti a dodávok výrobkov obranného priemyslu.

V stratégii sa uvádzajú výzvy, ktorým v súčasnosti čelí európska obranná technologická a priemyselná základňa (EDTIP), ale aj príležitosti na využitie jej celkového potenciálu. Zároveň sa v nej vytyčuje smerovanie na nasledujúce desaťročie. Členské štáty musia v záujme zvýšenia pripravenosti európskeho obranného priemyslu investovať viaclepšiespoločne a do európskych podnikov. V snahe podporiť členské štáty pri dosahovaní týchto cieľov sa v stratégii európskeho obranného priemyslu uvádza súbor opatrení zameraných na:

  • podporu efektívnejšieho zadefinovania požiadaviek členských štátov týkajúcich sa kolektívnej obrany. V tejto súvislosti sa bude vychádzať z existujúcich nástrojov a iniciatív, ako je plán rozvoja spôsobilostí (CDP), koordinované ročné hodnotenie obrany (CARD) či stála štruktúrovaná spolupráca (PESCO). Popritom sa bude podnecovať spolupráca členských štátov vo fáze obstarávania obranných spôsobilostí;
  • zabezpečenie dostupnosti všetkých výrobkov obranného priemyslu prostredníctvom pružnejšej európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne, a to za akýchkoľvek okolností a v akomkoľvek časovom horizonte. Podporia sa investície členských štátov a európskeho obranného priemyslu do vývoja najmodernejších obranných technológií a spôsobilostí pripravených na budúcnosť a ich uvádzania na trh. Zároveň sa navrhujú opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby európska obranná technologická a priemyselná základňa mala k dispozícii potrebné prostriedky aj v krízových obdobiach, vďaka čomu sa zvýši bezpečnosť dodávok v rámci EÚ;
  • zabezpečenie, aby sa z vnútroštátnych rozpočtov, ako aj z rozpočtu EÚ vynakladali potrebné prostriedky na adaptáciu európskeho obranného priemyslu na nový bezpečnostný kontext;
  • začlenenie kultúry obrannej pripravenosti do všetkých politík, a to s výzvou na preskúmanie úverovej politiky Európskej investičnej banky, ku ktorému by malo dôjsť tento rok;
  • rozvoj užších vzťahov s Ukrajinou prostredníctvom jej účasti na iniciatívach Únie, ktoré sú zamerané na podporu obranného priemyslu, a stimulovanie spolupráce medzi únijným a ukrajinským obranným priemyslom;
  • spoluprácu s NATO a našimi strategickými, podobne zmýšľajúcimi medzinárodnými partnermi, ako aj na užšiu spoluprácu s Ukrajinou.

V stratégii sa stanovujú ukazovatele slúžiace na meranie pokroku členských štátov na ceste k priemyselnej pripravenosti. Členské štáty sa vyzývajú, aby:

  • v duchu spolupráce obstarali do roku 2030 aspoň 40 % obranného vybavenia;
  • zabezpečili, že hodnota vnútroúnijného obchodu v oblasti obrany bude do roku 2030 predstavovať aspoň 35 % hodnoty trhu EÚ v oblasti obrany;
  • dosiahli stabilný pokrok smerujúci k tomu, aby do roku 2030 obstarali aspoň 50 % a do roku 2035 aspoň 60 % svojho rozpočtu určeného na verejné obstarávanie v oblasti obrany v rámci EÚ.

Európsky program investícií do obrany (EDIP) je nová legislatívna iniciatíva, ktorá bude zastrešovať rôzne opatrenia, počnúc krátkodobými núdzovými opatreniami prijatými v roku 2023, ktorých platnosť sa skončí v roku 2025, až po štruktúrovanejší a dlhodobejší prístup k dosiahnutiu pripravenosti obranného priemyslu. Zabezpečí sa tak kontinuita podpory určenej pre európsku obrannú technologickú a priemyselnú základňu, vďaka ktorej sa táto základňa rýchlo prispôsobí novej realite.

Program EDIP zahŕňa finančné aj regulačné aspekty. V záujme neustáleho zvyšovania konkurencieschopnosti európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne sa v rámci programu EDIP v rokoch 2025 – 2027 zmobilizujú únijné rozpočtové prostriedky v objeme 1,5 miliardy eur. V záujme ďalšieho stimulovania investícií v rámci európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne sa prostredníctvom finančnej podpory z programu EDIP významne rozšíri intervenčná logika nástroja EDIRPA (finančná podpora z rozpočtu EÚ slúžiaca na zjednodušenie spolupráce medzi členskými štátmi vo fáze obstarávania) a nástroja ASAP (finančná podpora pre obranný priemysel slúžiaca na zvýšenie ich výrobnej kapacity). V rámci programu EDIP sa bude podporovať aj industrializácia výrobkov v kontexte kooperatívnych akcií v oblasti výskumu a vývoja podporovaných z Európskeho obranného fondu. Rozpočet programu EDIP sa môže použiť aj na zriadenie fondu na urýchlenie transformácie dodávateľských reťazcov v oblasti obrany (FAST). Cieľom tohto nového fondu bude uľahčiť prístup k dlhovému a/alebo kapitálovému financovaniu pre MSP a malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré sa zaoberajú industrializáciou obranných technológií a/alebo výrobou výrobkov obranného priemyslu. Vďaka rozpočtu programu EDIP sa takisto posilní spolupráca EÚ v oblasti obranného priemyslu s Ukrajinou a podporí rozvoj jej obrannej priemyselnej a technologickej základne. Program EDIP by na tento účel mohol čerpať dodatočné finančné prostriedky z neočakávaných ziskov pochádzajúcich z imobilizovaných ruských štátnych aktív (s výhradou rozhodnutia Rady týkajúceho sa návrhu vysokého predstaviteľa).

Pokiaľ ide o regulačné aspekty, program EDIP prináša nové riešenia. Sprístupní nový právny rámec, teda štruktúru európskeho zbrojného programu. Cieľom bude uľahčiť a rozšíriť spoluprácu členských štátov v oblasti obranného vybavenia, a to v úplnej komplementárnosti s rámcom stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO). Súčasťou programu je aj celoúnijný režim bezpečnosti dodávok obranného vybavenia, ktorý zabezpečí neustály prístup ku všetkým potrebným výrobkom obranného priemyslu v Európe a poskytne rámec na účinnú reakciu v prípade možných budúcich kríz v súvislosti s dodávkami výrobkov obranného priemyslu. Program EDIP navyše umožní spustiť európske obranné projekty spoločného záujmu s potenciálnou finančnou podporou EÚ. V programe sa napokon navrhuje vytvorenie riadiacej štruktúry (rady pre pripravenosť obranného priemyslu), na ktorej fungovaní sa budú členské štáty plnohodnotne podieľať a ktorej cieľom bude zabezpečiť celkovú konzistentnosť opatrení EÚ v oblasti obranného priemyslu.

Silnejší a pružnejší európsky obranný priemysel bude prínosom nielen pre členské štáty, ale v konečnom dôsledku najmä pre občanov EÚ. Bude prínosný aj pre kľúčových partnerov EÚ vrátane NATO a Ukrajiny.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede

Prehľad o systéme EDIS

Prehľad o programe EDIP

Návrh nariadenia o programe EDIP

Stratégia európskeho obranného priemyslu

Login