Komisia víta nové opatrenia na podporu zavádzania gigabitových sietí

Komisia víta politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o akte o gigabitovej infraštruktúre, ktorú Komisia navrhla 23. februára 2023. Dohoda prichádza súčasne s prijatím odporúčania o regulačnej podpore gigabitového pripojenia (odporúčanie o gigabitovom pripojení).

Akt o gigabitovej infraštruktúre

Aktom o gigabitovej infraštruktúre sa zavádza súbor opatrení na zjednodušenie a urýchlenie zavádzania sietí s veľmi vysokou kapacitou, ako sú optické vlákna a 5G, a to znížením administratívnej záťaže a nákladov na zavedenie. Úplná dostupnosť gigabitových sietí a zavádzanie výkonných sietí 5G vo všetkých obývaných oblastiach sú kľúčovými prvkami na podporu digitálnej transformácie európskeho hospodárstva a spoločnosti, ako sa stanovuje v cieľoch digitálnej transformácie EÚ do roku 2030, t. j. v politickom programe Digitálne desaťročie.

GIA predovšetkým zjednodušuje a zefektívňuje postupy udeľovania povolení, ktoré sú predpokladom pre zavedenie siete, čím sa zabezpečuje, aby orgány verejnej správy dodržiavali lehoty na udeľovanie povolení. Zavádzajú sa ním aj opatrenia na digitalizáciu informácií o existujúcich fyzických infraštruktúrach, plánovaných občianskych dielach a postupoch udeľovania povolení, čo prevádzkovateľom umožňuje online prístup ku všetkým informáciám potrebným na plánovanie zavádzania sietí.

GIA zahŕňa aj opatrenia na uľahčenie koordinácie zavádzania fyzickej infraštruktúry, ako sú káblovody, veže alebo stožiare, s prácami na inej verejnej infraštruktúre, ako sú vodné alebo elektrické distribučné siete. Tieto opatrenia uľahčujú prevádzkovateľom opakované využívanie verejnej infraštruktúry a priestorov, ako sú strechy, na inštaláciu prvkov digitálnych sietí, čím sa v konečnom dôsledku znižujú náklady na zavádzanie.

Cieľom nových pravidiel je okrem toho podporiť inovácie a podporiť nové a výrazne renovované budovy, aby boli vopred vybavené optickou a optickou infraštruktúrou. Tým sa zabezpečí rýchle zavedenie sietí s veľmi vysokou kapacitou, čo v konečnom dôsledku umožní väčšiemu počtu občanov využívať služby rýchlej pripojiteľnosti.

Cieľom nového nariadenia je tiež znížiť environmentálnu stopu elektronických komunikačných sietí podporou zavádzania environmentálne účinnejších technológií, ako sú optické vlákna a 5G. Opätovné využívanie existujúcej fyzickej infraštruktúry a väčšia koordinácia stavebných prác takisto prispejú k zníženiu celkového vplyvu zavádzania sietí na životné prostredie prostredníctvom efektívnejšieho využívania zdrojov.

Okrem toho sa dosiahla dohoda o pravidlách týkajúcich sa komunikácií v rámci EÚ (hovory a SMS správy umiestnené z domovského členského štátu do iného členského štátu), ktorými sa zabezpečí pokračujúca ochrana zraniteľných spotrebiteľov pred rizikom potenciálne nadmerných cien za takéto služby do roku 2032 a trhový mechanizmus na odstránenie neodôvodnených cenových rozdielov.

Odporúčanie o gigabitovom pripojení

Odporúčanie o gigabitovej sieti, ktoré aktuálne prijala Komisia, poskytuje vnútroštátnym regulačným orgánom usmernenia o tom, ako navrhnúť povinnosti týkajúce sa nápravy prístupu pre prevádzkovateľov s významným vplyvom na trhu, zaručiť spravodlivú hospodársku súťaž a zároveň podporiť zavádzanie gigabitových sietí tým, že sa zabezpečí, aby všetci prevádzkovatelia mali prístup k existujúcim sieťovým infraštruktúram. V odporúčaní o gigabitovej sieti sa uvádzajú najmä usmernenia týkajúce sa situácií, keď je pravdepodobné, že prístup k inžinierskej infraštruktúre bude jediným prostriedkom na riešenie zistených problémov v oblasti hospodárskej súťaže. Takisto sa v ňom uvádza, ako môžu vnútroštátne regulačné orgány hladko vykonávať prechod z medi na vlákno.

Ďalšie kroky

Dohodu o GIA musia teraz formálne prijať Európsky parlament a Rada. Nové pravidlá budú priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch 18 mesiacov po nadobudnutí ich účinnosti, pričom niektoré ustanovenia sa budú uplatňovať o niečo neskôr. Nové pravidlá nahradia smernicu o znižovaní nákladov na širokopásmové pripojenie.

Odporúčanie o gigabitovej sieti nahrádza odporúčanie o prístupe novej generácie (2010) a odporúčanie o nediskriminácii a metodike výpočtu nákladov (2013).

Súvislosti

S cieľom podporiť zavádzanie inovačných sietí pripojiteľnosti prijala EÚ komplexný legislatívny rámec, ktorým sa v roku 2018 zaviedol európsky kódex elektronických komunikácií, v ktorom sa kombinuje inovácia a modernizácia sietí s ochranou spotrebiteľov. V roku 2020 Komisia prijala aj súbor nástrojov v oblasti pripojiteľnosti, čo je súbor najlepších postupov na včasné zavedenie 5G a rýchleho širokopásmového pripojenia, po ktorom v roku 2022 nasledovali revidované usmernenia o štátnej pomoci pre širokopásmové siete.

Komisia 23. februára 2023 predložila balík v oblasti pripojiteľnosti s cieľom posilniť zavádzanie gigabitových sietí. Okrem aktu o gigabitovej infraštruktúre EÚ navrhla odporúčanie o gigabitovej sieti, ktorého prijatie dnes nadväzuje na stanovisko orgánu BEREC, ktoré bolo Komisii oznámené 5. mája 2023. Zahŕňala aj konzultáciu o budúcnosti odvetvia telekomunikácií, ktorej výsledky uverejnené v októbri 2023 zdôraznili potrebu spoľahlivej a odolnej infraštruktúry pripojiteľnosti.

Zavádzanie sietí pripojiteľnosti sa podporuje aj z finančných prostriedkov EÚ, najmä prostredníctvom programu Digitálna Európa (NPE), programu Digitálna Európa a spoločného podniku pre inteligentné siete a služby (SPS).

Viac informácií

Odporúčanie o gigabitovom pripojení

Návrh aktu o gigabitovej infraštruktúre

Výsledky prieskumnej konzultácie o budúcnosti odvetvia elektronických komunikácií a jeho infraštruktúry

Citáty

Login