Akt o digitálnych trhoch: Komisia určila šiestich strážcov prístupu

Európska komisia po prvýkrát na základe aktu o digitálnych trhoch určila šiestich strážcov prístupu: spoločnosti Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta a Microsoft. Celkový počet určených základných platformových služieb, ktoré títo strážcovia prístupu poskytujú, je 22. Označení šiesti strážcovia prístupu musia teraz do šiestich mesiacov zabezpečiť, aby ich určené základné platformové služby spĺňali všetky povinnosti vyplývajúce z aktu o digitálnych trhoch.

Európska komisia môže na základe aktu o digitálnych trhoch označiť digitálne platformy za „strážcov prístupu“, ak zabezpečujú kľúčovú bránu medzi podnikmi a spotrebiteľmi v súvislosti so základnými platformovými službami. Predmetné rozhodnutie o určení strážcov prístupu je výsledkom 45-dňového preskúmania, ktoré vykonala Komisia po tom, ako spoločnosti Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft a Samsung postúpili svoje oznámenia o svojom vlastnom možnom štatúte strážcu prístupu. Komisia konkrétne skonštatovala štatút strážcu prístupu, pokiaľ ide o tieto základné platformové služby:

Zároveň Komisia začala štyri preskúmania trhu na ďalšie posúdenie oznámení spoločností Microsoft a Apple, v ktorých tvrdia, že hoci dosahujú prahové hodnoty, niektoré ich základné platformové služby nemožno považovať za brány prístupu. Ide o:

  • Microsoft: Bing, Edge a Microsoft Advertising
  • Apple: iMessage

Pri vyšetrovaní na základe aktu o digitálnych trhoch ide o otázku, či spoločnosti dostatočne opodstatneným spôsobom vyvrátili domnienku, že predmetné služby treba určiť za brány prístupu. Vyšetrovanie by sa malo uzavrieť do maximálne piatich mesiacov.

Komisia navyše iniciovala aj preskúmanie trhu v snahe podrobnejšie posúdiť, či iPADOS spoločnosti Apple treba určiť za strážcu prístupu napriek tomu, že nedosahuje prahové hodnoty. Toto vyšetrovanie by sa podľa aktu o digitálnych trhoch by sa malo uzavrieť do maximálne 12 mesiacov.

Okrem toho Komisia dospela k záveru, že hoci Gmail, Outlook.com a Samsung Internet Browser dosahujú prahové hodnoty stanovené v akte o digitálnych trhoch, a teda ich možno zaradiť medzi strážcov trhu, Alphabet, Microsoft a Samsung poskytli dostatočne opodstatnené argumenty, že tieto služby nemožno zaradiť medzi brány prístupu, pokiaľ ide o predmetné základné platformové služby. Komisia sa preto rozhodla neoznačiť Gmail, Outlook.com a Samsung Internet Browser ako základné platformové služby. Spoločnosť Samsung teda nefiguruje medzi strážcami prístupu z hľadiska žiadnej zo základných platformových služieb.

Ďalšie kroky, ktoré musia podniknúť určení strážcovia prístupu

Určení strážcovia prístupu teraz musia do šiestich mesiacov splniť celý zoznam prikázaných a zakázaných činností aktu o digitálnych trhoch, a tak poskytnúť koncovým aj komerčným používateľom svojich služieb väčší výber a väčšiu voľnosť. Niektoré z povinností však budú platiť od momentu určenia za strážcu prístupu, napríklad povinnosť informovať Komisiu o všetkých zamýšľaných koncentráciách. Určené spoločnosti musia zaručiť a preukázať, že skutočne dodržiavajú predpisy. Na tento účel musia do šiestich mesiacov predložiť podrobnú správu o dodržiavaní predpisov, v ktorej rozvedú, ako spĺňajú každú povinnosť vyplývajúcu z aktu o digitálnych trhoch.

Komisia bude monitorovať reálne vykonávanie predmetných povinností a ich dodržiavanie. Ak si strážca prístupu nebude plniť povinnosti podľa aktu o digitálnych trhoch, Komisia môže uložiť pokuty až do výšky 10 % celosvetového obratu spoločnosti a až 20 % pri opakovanom porušení pravidiel. V prípade systematického porušovania pravidiel má Komisia právomoc prijať dodatočné nápravné opatrenia. Napríklad môže uložiť strážcovi prístupu povinnosť predať svoj podnik alebo jeho časti alebo mu môže zakázať nadobudnutie ďalších služieb, pri ktorých dochádza k systematickému porušovaniu pravidiel.

V budúcnosti by svoje oznámenia podľa aktu o digitálnych trhoch mohli Komisii na základe samohodnotenia vzhľadom na príslušné prahové hodnoty postúpiť aj ďalšie spoločnosti. Komisia v tejto súvislosti priebežne vedie konštruktívnu diskusiu so všetkými relevantnými spoločnosťami.

Súvislosti

Akt o digitálnych trhoch má jednak zaistiť, aby strážcovia prístupu nemohli pre podniky a koncových používateľov stanoviť neférové podmienky, a jednak zabezpečiť otvorenosť dôležitých digitálnych služieb.

Komisia v decembri 2020 spolu s návrhom aktu o digitálnych službách predostrela aj návrh aktu o digitálnych trhoch s cieľom riešiť negatívne dôsledky vyplývajúce z určitého správania online platforiem, ktoré pôsobia ako digitálni „strážcovia prístupu“ k jednotnému trhu EÚ.

Akt o digitálnych trhoch je v účinnosti od novembra 2022 a uplatňuje sa od mája 2023. Má zaručiť spravodlivé, transparentné digitálne trhy otvorené hospodárskej súťaži. Reguluje strážcov prístupu, teda veľké online platformy, ktoré poskytujú dôležité brány prístupu medzi komerčnými používateľmi a spotrebiteľmi a ktorých postavenie im umožňuje komplikovať digitálne hospodárstvo.

Vychádza sa z predpokladu, že spoločnosti prevádzkujúce aspoň jednu z desiatich základných platformových služieb uvedených v akte o digitálnych trhoch sú strážcami prístupu, ak spĺňajú požiadavky uvedené ďalej. Ide o tieto základné platformové služby: online sprostredkovateľské služby (napr. obchody s aplikáciami), webové vyhľadávače, služby sociálnych sietí, určité služby odosielania rýchlych správ, služby platforiem na zdieľanie videí, virtuálni asistenti, webové prehliadače, služby cloud computingu, operačné systémy, online trhoviská a reklamné služby. Tá istá spoločnosť môže byť identifikovaná ako strážca prístupu pre viaceré základné platformové služby.

Existujú tri hlavné kvantitatívne kritériá, na základe ktorých vzniká domnienka, že spoločnosť je strážcom prístupu, ako je vymedzený v akt o digitálnych trhoch: i) keď spoločnosť v Európskom hospodárskom priestore dosiahne určitý ročný obrat a poskytuje základnú platformovú službu minimálne v troch členských štátoch EÚ;ii) keď spoločnosť poskytuje základné platformové služby vyše 45 miliónom aktívnym konečným spotrebiteľom mesačne, ktorí majú sídlo alebo sa nachádzajú v Únii a vyše 10 000 aktívnym komerčným používateľom so sídlom v EÚ ročne; a iii) keď spoločnosť spĺňala druhé kritérium počas uplynulých troch rokov.

Akt o digitálnych trhoch špecifikuje súbor povinností, ktoré strážcovia prístupu budú musieť dodržiavať. Takisto strážcom prístupu priamo zakazuje určité formy správania (zoznam prikázaných a zakázaných činností).

Okrem toho akt o digitálnych trhoch udeľuje Komisii právomoc vykonávať prešetrovanie trhu s cieľom: i) určiť spoločnosti, ktoré sú strážcami prístupu z kvalitatívnych dôvodov, ii) v prípade potreby aktualizovať povinnosti strážcov prístupu, iii) zostaviť nápravné opatrenia na riešenie systémového narúšania pravidiel aktu o digitálnych trhoch.

Ďalšie informácie

Verzia rozhodnutí, ktorá nemá dôverný charakter, bude prístupná na webovej stránke Komisie venovanej aktu o digitálnych trhoch po tom, ako sa vyriešia otázky dôvernosti.

Znenie z Úradného vestníka EÚ

Akt o digitálnych trhoch – otázky a odpovede 

Akt o digitálnych trhoch – informačný prehľad

Viac k téme strážcovia prístupu

Login