Nové pravidlá, ktorými sa v EÚ zlepší bezpečnosť cestnej premávky a povolia plne autonómne vozidlá

Začína sa uplatňovať nové nariadenie o všeobecnej bezpečnosti vozidiel. Zavádza sa ním celý rad povinných pokročilých pomocných systémov vodiča na zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky a stanovuje sa právny rámec pre schvaľovanie automatizovaných a plne autonómnych vozidiel v EÚ. Nové bezpečnostné opatrenia pomôžu lepšie chrániť cestujúcich, chodcov a cyklistov v celej EÚ, pričom sa očakáva, že do roku 2038 sa zachráni viac ako 25 000 životov a predíde sa najmenej 140 000 vážnym zraneniam.

Nadobudnutie účinnosti nariadenia o všeobecnej bezpečnosti umožňuje Komisii dokončiť právny rámec pre automatizované a prepojené vozidlá. Technické pravidlá schvaľovania plne autonómnych vozidiel Komisia predloží počas leta, čím sa EÚ stane priekopníkom v tejto oblasti. Opatrenia pomôžu zvýšiť dôveru verejnosti v autonómne vozidlá, podporia inovácie a zvýšia konkurencieschopnosť európskeho automobilového priemyslu.

Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerová vyhlásila: „Technológia nám pomáha zvýšiť úroveň bezpečnosti našich automobilov. Nové pokročilé a povinné bezpečnostné prvky ďalej prispejú k zníženiu počtu obetí. Dnes sa takisto snažíme zabezpečiť, aby nám naše pravidlá umožnili bezpečne zaviesť autonómne vozidlá a vozidlá bez vodiča v EÚ takým regulačným rámcom, pre ktorý je prvoradým cieľom bezpečnosť ľudí.“

Komisár Thierry Breton zodpovedný za vnútorný trh v tejto súvislosti uviedol: „Tempomaty, systémy udržiavania v jazdnom pruhu a systémy automatizovaného brzdenia robia naše vozidlá čoraz automatizovanejšie. Vďaka novým právnym predpisom o bezpečnosti vozidiel, ktoré sa uplatňujú od dnešného dňa, sa Európa postarala o to, aby táto technológia zlepšila každodenný život našich občanov a aby automobilový priemysel mal predvídateľný a bezpečný rámec na ďalšie zavádzanie inovačných technologických riešení a na zachovanie svojej globálnej konkurencieschopnosti.“

Pravidlá všeobecnej bezpečnosti

Opatrenia, ktorými sa zavádzajú bezpečnostné prvky na pomoc vodičovi, zahŕňajú:

• pre všetky cestné vozidlá (t. j. osobné automobily, dodávky, nákladné vozidlá a autobusy): systém inteligentného prispôsobenia rýchlosti, senzory alebo kamery na cúvanie, systém varovania vodiča pred ospalosťou a stratou pozornosti, zariadenia na záznam údajov o udalostiach, ako aj signál núdzového zastavenia,

• pre osobné vozidlá a dodávky: ďalšie funkcie, ako sú systémy udržiavania v jazdnom pruhu a automatizovaného brzdenia,

• pre autobusy a nákladné vozidlá: technológie na lepšie rozpoznávanie možných mŕtvych uhlov, výstrahy na predchádzanie zrážkam s chodcami alebo cyklistami a systémy monitorovania tlaku v pneumatikách.

Pravidlá sa uplatňujú najskôr na nové typy vozidiel a od 7. júla 2024 sa začnú uplatňovať na všetky nové vozidlá. Niektoré nové opatrenia sa do roku 2029 rozšíria na ďalšie druhy cestných vozidiel.

Technické pravidlá pre automatizované vozidlá

Na základe nariadenia o všeobecnej bezpečnosti Komisia počas leta plánuje prijať technické pravidlá pre automatizované a prepojené vozidlá so zameraním najmä na automatizované vozidlá nahrádzajúce vodiča na diaľniciach (automatizácia úrovne 3) a plne autonómne vozidlá bez vodiča, ako sú mestská kyvadlová doprava alebo robotaxi (automatizácia úrovne 4).  Novými pravidlami sa zosúladia právne predpisy EÚ s novými pravidlami EHK OSN týkajúcimi sa automatizácie úrovne 3 a prijmú sa nové technické právne predpisy EÚ pre plne autonómne vozidlá – prvé medzinárodné pravidlá svojho druhu. Technickými pravidlami prijatými cez delegované a vykonávacie akty sa stanoví rámec pre komplexné posúdenie bezpečnosti a vyspelosti plne automatizovaných vozidiel pred ich uvedením na trh EÚ. Budú sa vzťahovať na skúšobné postupy, požiadavky na kybernetickú bezpečnosť, pravidlá zaznamenávania údajov, ako aj na monitorovanie požiadaviek na bezpečnosť a oznamovanie incidentov výrobcami plne autonómnych vozidiel.

Súvislosti

Komisia predložila zrevidované nariadenie o všeobecnej bezpečnosti v roku 2018. Zmena pravidiel sa zamerala na potrebu zlepšiť bezpečnosť vozidiel a cestnej premávky vzhľadom na výsledky štúdií, z ktorých vyplynulo, že ľudské chyby zohrávajú úlohu pri 95 % nehôd. Európsky parlament a členské štáty EÚ následne prijali nariadenie v novembri 2019. Komisia odvtedy prijala súbor súvisiacich vykonávacích nariadení, ktoré upravujú rôzne opatrenia týkajúce sa pomocných systémov vodiča zavedených nariadením.

Spolu s návrhom Komisie na zrevidované nariadenie o všeobecnej bezpečnosti bola uverejnená aj stratégia EÚ v oblasti automatizovanej mobility, v ktorej sa načrtáva komplexný súbor opatrení EÚ zameraných na zavádzanie prepojených a automatizovaných systémov mobility. V dokumente sa predpokladali opatrenia týkajúce sa zavádzania kľúčových technológií a infraštruktúry, zavedenia správneho regulačného rámca vnútorného trhu EÚ a zabezpečenia toho, aby automatizovaná mobilita bola prínosom pre európskych občanov.

Ďalšie informácie

Prehľad o nariadení o všeobecnej bezpečnosti

Nariadenie o všeobecnej bezpečnosti

Login