EÚ víta sprístupnenie systému dotácií pre úžitkové vozidlá v USA

USA vydali nové usmernenie, v ktorom opätovne potvrdili, že do systému úľav na ekologické úžitkové vozidlá podľa amerického zákona o znížení inflácie môžu byť zaradené aj spoločnosti z EÚ. EÚ uvítala toto usmernenie, v ktorom sa prejavila konštruktívna angažovanosť osobitnej skupiny EÚ a USA pre zákon o znížení inflácie, ktorá funguje na úrovni vyšších úradníkov.

Podľa usmernenia USA budú môcť úľavy na ekologické úžitkové vozidlá využívať aj spoločnosti z EÚ bez toho, aby sa vyžadovali zmeny zavedených alebo predpokladaných obchodných modelov výrobcov z EÚ. Je to prínosné pre obe strany, keďže ide o posilnenie spolupráce medzi EÚ a USA na našom spoločnom cieli, ktorým je bojovať proti zmene klímy. Zároveň ide o posilnenie transatlantických dodávateľských reťazcov: daňovníci z USA budú môcť využívať výhody vysokoúčinných elektrických vozidiel a komponentov vyrábaných v EÚ, zatiaľ čo spoločnosti z EÚ, ktoré prostredníctvom lízingov poskytujú zákazníkom najmodernejšie ekologické vozidlá, môžu využívať stimuly podľa zákona o znížení inflácie.

EÚ sa neprestajne usiluje o podobné, nediskriminačné zaobchádzanie s výrobcami ekologických vozidiel v EÚ, pokiaľ ide o úľavy na ekologické vozidlá podľa zákona o znížení inflácie. Tento systém stále vyvoláva obavy zo strany EÚ, pretože obsahuje diskriminačné ustanovenia, ktoré de facto vylučujú spoločnosti z EÚ z využitia jeho výhod. Diskriminácia ekologických vozidiel a vstupov vyrobených v EÚ predstavuje porušenie medzinárodného obchodného práva a nespravodlivo znevýhodňuje spoločnosti z EÚ na trhu USA, znižuje možnosti výberu pre spotrebiteľov v USA a v konečnom dôsledku znižuje klimatickú účinnosť tejto zelenej dotácie.

Osobitná skupina EÚ a USA pre zákon o znížení inflácie neprestáva pracovať na hľadaní riešení týkajúcich sa európskych výhrad, napríklad tým, že k EÚ sa bude pristupovať rovnako ako ku všetkým partnerom USA v rámci dohody o voľnom obchode. Vítame predmetné oznámenie USA o tom, že sa budú viac venovať zatiaľ otvoreným usmerneniam, čo umožní uspokojivo doriešiť aj tieto otázky.

Ďalšie kroky

Spoločnosti z EÚ budú môcť okamžite využívať podmienky podľa nového usmernenia. V osobitnej skupine budú medzitým pokračovať rokovania o nevyriešených otázkach.

Súvislosti

Americký zákon o znížení inflácie (podpísaný 16. augusta 2022) ponúka veľkorysé finančné stimuly na podporu zelenej transformácie. V prípade ekologických vozidiel sú dvoma hlavnými stimulmi programy daňových úľav: jeden program pre komerčných prevádzkovateľov a druhý pre individuálnych spotrebiteľov. Daňová úľava pre spotrebiteľov obsahuje niekoľko ustanovení, ako napríklad požiadavky na lokálny obsah, výrobu alebo montáž, ktoré diskriminujú výrobcov automobilov z EÚ, čo prináša riziko oslabenia hospodárskej súťaže a zvýšenia cien. EÚ proti tomu dôrazne namietala. V nadväznosti na to EÚ a USA 25. októbra 2022 zriadili osobitnú skupinu EÚ – USA pre zákon o znížení inflácie. Obe strany na tomto fóre usilovne pracujú na riešení výhrad, ktoré EÚ vzniesla k zákonu o znížení inflácie, ako aj na iných konštruktívnych dvojstranných záväzkoch.

Ďalšie informácie

Vyhlásenie Spojených štátov amerických

Obchodné vzťahy EÚ s USA:

Čítať ďalej...

Nové pravidlá, ktorými sa v EÚ zlepší bezpečnosť cestnej premávky a povolia plne autonómne vozidlá

Začína sa uplatňovať nové nariadenie o všeobecnej bezpečnosti vozidiel. Zavádza sa ním celý rad povinných pokročilých pomocných systémov vodiča na zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky a stanovuje sa právny rámec pre schvaľovanie automatizovaných a plne autonómnych vozidiel v EÚ. Nové bezpečnostné opatrenia pomôžu lepšie chrániť cestujúcich, chodcov a cyklistov v celej EÚ, pričom sa očakáva, že do roku 2038 sa zachráni viac ako 25 000 životov a predíde sa najmenej 140 000 vážnym zraneniam.

Nadobudnutie účinnosti nariadenia o všeobecnej bezpečnosti umožňuje Komisii dokončiť právny rámec pre automatizované a prepojené vozidlá. Technické pravidlá schvaľovania plne autonómnych vozidiel Komisia predloží počas leta, čím sa EÚ stane priekopníkom v tejto oblasti. Opatrenia pomôžu zvýšiť dôveru verejnosti v autonómne vozidlá, podporia inovácie a zvýšia konkurencieschopnosť európskeho automobilového priemyslu.

Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerová vyhlásila: „Technológia nám pomáha zvýšiť úroveň bezpečnosti našich automobilov. Nové pokročilé a povinné bezpečnostné prvky ďalej prispejú k zníženiu počtu obetí. Dnes sa takisto snažíme zabezpečiť, aby nám naše pravidlá umožnili bezpečne zaviesť autonómne vozidlá a vozidlá bez vodiča v EÚ takým regulačným rámcom, pre ktorý je prvoradým cieľom bezpečnosť ľudí.“

Komisár Thierry Breton zodpovedný za vnútorný trh v tejto súvislosti uviedol: „Tempomaty, systémy udržiavania v jazdnom pruhu a systémy automatizovaného brzdenia robia naše vozidlá čoraz automatizovanejšie. Vďaka novým právnym predpisom o bezpečnosti vozidiel, ktoré sa uplatňujú od dnešného dňa, sa Európa postarala o to, aby táto technológia zlepšila každodenný život našich občanov a aby automobilový priemysel mal predvídateľný a bezpečný rámec na ďalšie zavádzanie inovačných technologických riešení a na zachovanie svojej globálnej konkurencieschopnosti.“

Pravidlá všeobecnej bezpečnosti

Opatrenia, ktorými sa zavádzajú bezpečnostné prvky na pomoc vodičovi, zahŕňajú:

• pre všetky cestné vozidlá (t. j. osobné automobily, dodávky, nákladné vozidlá a autobusy): systém inteligentného prispôsobenia rýchlosti, senzory alebo kamery na cúvanie, systém varovania vodiča pred ospalosťou a stratou pozornosti, zariadenia na záznam údajov o udalostiach, ako aj signál núdzového zastavenia,

• pre osobné vozidlá a dodávky: ďalšie funkcie, ako sú systémy udržiavania v jazdnom pruhu a automatizovaného brzdenia,

• pre autobusy a nákladné vozidlá: technológie na lepšie rozpoznávanie možných mŕtvych uhlov, výstrahy na predchádzanie zrážkam s chodcami alebo cyklistami a systémy monitorovania tlaku v pneumatikách.

Pravidlá sa uplatňujú najskôr na nové typy vozidiel a od 7. júla 2024 sa začnú uplatňovať na všetky nové vozidlá. Niektoré nové opatrenia sa do roku 2029 rozšíria na ďalšie druhy cestných vozidiel.

Technické pravidlá pre automatizované vozidlá

Na základe nariadenia o všeobecnej bezpečnosti Komisia počas leta plánuje prijať technické pravidlá pre automatizované a prepojené vozidlá so zameraním najmä na automatizované vozidlá nahrádzajúce vodiča na diaľniciach (automatizácia úrovne 3) a plne autonómne vozidlá bez vodiča, ako sú mestská kyvadlová doprava alebo robotaxi (automatizácia úrovne 4).  Novými pravidlami sa zosúladia právne predpisy EÚ s novými pravidlami EHK OSN týkajúcimi sa automatizácie úrovne 3 a prijmú sa nové technické právne predpisy EÚ pre plne autonómne vozidlá – prvé medzinárodné pravidlá svojho druhu. Technickými pravidlami prijatými cez delegované a vykonávacie akty sa stanoví rámec pre komplexné posúdenie bezpečnosti a vyspelosti plne automatizovaných vozidiel pred ich uvedením na trh EÚ. Budú sa vzťahovať na skúšobné postupy, požiadavky na kybernetickú bezpečnosť, pravidlá zaznamenávania údajov, ako aj na monitorovanie požiadaviek na bezpečnosť a oznamovanie incidentov výrobcami plne autonómnych vozidiel.

Súvislosti

Komisia predložila zrevidované nariadenie o všeobecnej bezpečnosti v roku 2018. Zmena pravidiel sa zamerala na potrebu zlepšiť bezpečnosť vozidiel a cestnej premávky vzhľadom na výsledky štúdií, z ktorých vyplynulo, že ľudské chyby zohrávajú úlohu pri 95 % nehôd. Európsky parlament a členské štáty EÚ následne prijali nariadenie v novembri 2019. Komisia odvtedy prijala súbor súvisiacich vykonávacích nariadení, ktoré upravujú rôzne opatrenia týkajúce sa pomocných systémov vodiča zavedených nariadením.

Spolu s návrhom Komisie na zrevidované nariadenie o všeobecnej bezpečnosti bola uverejnená aj stratégia EÚ v oblasti automatizovanej mobility, v ktorej sa načrtáva komplexný súbor opatrení EÚ zameraných na zavádzanie prepojených a automatizovaných systémov mobility. V dokumente sa predpokladali opatrenia týkajúce sa zavádzania kľúčových technológií a infraštruktúry, zavedenia správneho regulačného rámca vnútorného trhu EÚ a zabezpečenia toho, aby automatizovaná mobilita bola prínosom pre európskych občanov.

Ďalšie informácie

Prehľad o nariadení o všeobecnej bezpečnosti

Nariadenie o všeobecnej bezpečnosti

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login