Politická dohoda o novej spoločnej poľnohospodárskej politike: spravodlivejšia, zelenšia a pružnejšia SPP

Európsky parlament a Rada dospeli k predbežnej politickej dohode o novej spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP), ktorá bude spravodlivejšia, zelenšia, viac ohľaduplná k zvieratám a pružnejšia. Ambicióznejšie ciele v oblasti ochrany životného prostredia a klímy, ktoré sú v súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody, sa majú začať plniť od januára 2023. V rámci novej SPP sa takisto zabezpečí spravodlivejšie rozdelenie podpory, najmä pre malé a stredné rodinné poľnohospodárske podniky a mladých poľnohospodárov.

Pravidlá na úrovni EÚ budú jednoduchšie. Každý členský štát na ich základe vypracuje strategický plán vykonávania tejto politiky v nasledujúcich piatich rokoch. Každý členský štát tak bude môcť zohľadniť miestne podmienky a zamerať sa na výkonnosť.

Výkonný podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti vyhlásil: „V priebehu rokovaní sa Komisia snažila zabezpečiť, aby nová spoločná poľnohospodárska politika podporovala Európsku zelenú dohodu. Dnešná dohoda predstavuje začiatok skutočného posunu v prístupe k poľnohospodárstvu v Európe. V nadchádzajúcich rokoch budeme chrániť mokrade a rašeliniská, vyhradíme viac poľnohospodárskej pôdy na biodiverzitu, budeme podporovať ekologické poľnohospodárstvo, vytvoríme nové zdroje príjmov pre poľnohospodárov prostredníctvom uhlíkového poľnohospodárstva a začneme odstraňovať nerovnosti v rozdeľovaní podpory príjmov.“

Komisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski uviedol: „Som rád, že sme dosiahli politickú dohodu o novej SPP v dostatočnom predstihu pred začiatkom jej vykonávania v roku 2023. Nová SPP prepája vyššie ambície v oblasti životného prostredia, klímy a dobrých životných podmienok zvierat so spravodlivejším rozdelením platieb, najmä pre malé a stredné rodinné poľnohospodárske podniky a mladých poľnohospodárov. Pevne verím, že členské štáty vypracujú ambiciózne strategické plány SPP, ktoré budú v súlade s našimi cieľmi a ktoré našim poľnohospodárom poskytnú vhodné nástroje na ich podporu pri prechode na udržateľný potravinový systém.

Spravodlivejšia SPP

 • Súčasťou SPP bude po prvý raz sociálna podmienenosť. To znamená, že prijímatelia podpory v rámci SPP budú musieť dodržiavať prvky európskeho sociálneho a pracovného práva, aby mohli získať finančné prostriedky v rámci SPP.
 • Prerozdelenie podpory príjmov bude povinné. Členské štáty prerozdelia aspoň 10 % v prospech menších poľnohospodárskych podnikov a vo svojom strategickom pláne opíšu, ako to plánujú urobiť.
 • V prípade podpory pre mladých poľnohospodárov bude platiť nová povinná minimálna úroveň na podporu príjmu mladých poľnohospodárov (do veku 40 rokov) v rámci SPP, a to na úrovni 3 % rozpočtov členských štátov. To by mohlo zahŕňať pomoc na podporu príjmu, investičnú pomoc a pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.

Zelenšia SPP

V rámci novej SPP sa bude podporovať prechod na udržateľnejšie poľnohospodárstvo s vyššími ambíciami v oblasti klímy, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat. To umožní jej vykonávanie prostredníctvom národných strategických plánov, a to v súlade s Európskou zelenou dohodou a jej stratégiou „z farmy na stôl“ a stratégiou v oblasti biodiverzity. Takisto sa zavádzajú nové nástroje, ktoré v kombinácii s novým spôsobom práce umožnia účinnejšie a cielenejšie dosahovanie výsledkov v oblasti životného prostredia, klímy a dobrých životných podmienok zvierat:

 • Súlad s Európskou zelenou dohodou: Nová SPP bude v plnej miere integrovať právne predpisy EÚ v oblasti životného prostredia a klímy. Plány SPP prispejú k cieľom stratégie „z farmy na stôl“ a stratégie v oblasti biodiverzity a budú aktualizované s cieľom zohľadňovať zmeny právnych predpisov týkajúcich sa klímy životného prostredia, ktoré vyplývajú z Európskej zelenej dohody.
 • Podmienenosť: Minimálne požiadavky, ktoré budú musieť prijímatelia prostriedkov v rámci SPP splniť, aby mohli získať podporu, sú teraz ambicióznejšie. Napríklad v každom poľnohospodárskom podniku sa vyčlenia aspoň 3 % ornej pôdy na biodiverzitu a neproduktívne prvky, pričom existuje možnosť zvýšiť tento podiel na 7% vďaka podpore z ekologických režimov. Budú sa chrániť všetky mokrade a rašeliniská.
 • Členské štáty budú musieť povinne ponúkať ekologické režimy. Prostredníctvom tohto nového nepovinného nástroja sa budú poľnohospodári odmeňovať za postupy šetrné ku klíme a k životnému prostrediu (ekologické poľnohospodárstvo, agroekológia, integrovaná ochrana proti škodcom atď.), ako aj za zlepšenia v oblasti dobrých životných podmienok zvierat. Členské štáty musia vyčleniť najmenej 25 % svojho rozpočtu na podporu príjmov na ekologické režimy, čo predstavuje celkom 48 miliárd eur z rozpočtu na priame platby.
 • Najmenej 35 % finančných prostriedkov na rozvoj vidieka sa pridelí na agroenvironmentálne záväzky, ktoré podporujú postupy šetrné k životnému prostrediu a klíme a zamerané na zlepšovanie dobrých životných podmienok zvierat.
 • Rozpočet SPP významne prispeje k celkovým výdavkom Únie na klímu. V záujme reálneho a spoľahlivého vyčíslenia tohto príspevku Komisia navrhne do roku 2025 diferencovaný prístup, ktorý pôjde nad rámec existujúcich metód.

Pružnejšia SPP

Nová SPP zavádza nový spôsob práce, v rámci ktorého každý členský štát vypracuje národný strategický plán SPP a uvedie v ňom, ako sa dosiahnu ciele SPP, ako aj ciele Európskej zelenej dohody opísané v stratégii „z farmy na stôl“ a v stratégii v oblasti biodiverzity.

Nová SPP sa okrem toho zameriava na výkonnosť vďaka týmto prvkom:

 • Jednoduchšie pravidlá na úrovni EÚ.
 • Členské štáty budú od roku 2024 Komisii predkladať výročnú správu o výkonnosti, v súvislosti s ktorou sa bude organizovať výročné hodnotiace zasadnutie.
 • Komisia vykoná v roku 2025 a 2027 preskúmanie výkonnosti strategických plánov SPP, na základe ktorého môže v prípade potreby následne vyzvať členské štáty, aby prijali opatrenia.
 • Súbor spoločných ukazovateľov na monitorovanie vykonávania SPP a posudzovanie výkonnosti strategických plánov SPP.

Posilnenie postavenia poľnohospodárov v konkurencieschopnom agropotravinárskom odvetví

 • Nová SPP si zachováva všeobecné zameranie na trh, v rámci ktorého poľnohospodárske podniky EÚ reagujú na trhové signály a zároveň využívajú obchodné príležitosti mimo EÚ.
 • Zároveň posilňuje postavenie poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci tým, že rozširuje možnosti poľnohospodárov na to, aby mohli spájať sily, a to aj prostredníctvom určitých výnimiek z práva hospodárskej súťaže.
 • Vytvorí sa nová poľnohospodárska rezerva s ročným rozpočtom minimálne 450 miliónov eur, z ktorej sa budú čerpať prostriedky na financovanie trhových opatrení v čase krízy.

Ďalšie kroky

Novú SPP, ktorá zahŕňa tri nariadenia (horizontálne nariadenie, nariadenie o strategických plánoch a nariadenie o spoločnej organizácii trhov), musí formálne schváliť Európsky parlament a prijať Rada, aby mohla nadobudnúť účinnosť.

Pokiaľ ide o strategické plány SPP, členské štáty môžu ich návrhy predložiť do 31. decembra 2021. Komisia bude mať následne šesť mesiacov na ich posúdenie a schválenie. Plány následne nadobudnú účinnosť začiatkom roka 2023.

Súvislosti

Komisia predstavila svoje návrhy reformy SPP v roku 2018, pričom zaviedla flexibilnejší prístup založený na výkonnosti a výsledkoch, ktorý zohľadňuje miestne podmienky a potreby a zároveň na úrovni EÚ zvyšuje ambície, pokiaľ ide o udržateľnosť.

Európsky parlament a Rada prijali svoje rokovacie pozície k reforme SPP (Európsky parlament 23. októbra a Rada 21. októbra 2020), čo umožnilo začatie trialógov 10. novembra 2020. 

Komisia uverejnila v máji 2020 stratégiu „z farmy na stôl“ a stratégiu v oblasti biodiverzity. Tieto dve stratégie boli predložené v kontexte Európskej zelenej dohody s cieľom umožniť prechod k zvýšenej udržateľnosti našich potravinových systémov a riešiť kľúčové faktory straty biodiverzity.

Login