Komisia prijala nový návrh na kombinovanie druhov dopravy v záujme udržateľnejšej nákladnej dopravy

Cieľom návrhu o kombinovanej doprave je zvýšiť udržateľnosť nákladnej dopravy zlepšením konkurencieschopnosti intermodálnej nákladnej dopravy – prepravy tovaru pomocou dvoch alebo viacerých druhov dopravy – vo vzťahu k výlučne cestnej doprave. Návrhom sa aktualizuje súčasná smernica o kombinovanej doprave a dopĺňa sa balík opatrení v oblasti ekologizačnejnákladnej dopravy, z ktorého väčšina bola prijatá v júli 2023. Tento balík pomôže odvetviu nákladnej dopravy zohrávať svoju úlohu pri dosahovaní cieľov Európskej zelenej dohody.

Počas intermodálnej prepravy sa jedna nákladová jednotka, ako napríklad kontajner, prepravuje prostredníctvom kombinácie nákladného automobilu, vlaku, člna, lode alebo lietadla. Kombinovaná doprava je druhom intermodálnej dopravy, ktorá kombinuje flexibilitu cestnej dopravy, ktorá by sa stále využívala na prvý/posledný úsek cesty s cieľom zabezpečiť, aby sa dosiahlo akékoľvek miesto v EÚ, s environmentálnymi vlastnosťami železničnej, vnútrozemskej vodnej dopravy alebo príbrežnej námornej dopravy počas hlavného úseku cesty.

Predmetnou revíziou sa zvýši efektívnosť a konkurencieschopnosť intermodálnej dopravy. Opätovne sa zameriava na operácie, ktoré znižujú negatívne externality v porovnaní s výlučne cestnými operáciami medzi rovnakými východiskovými a konečnými bodmi aspoň o 40 %. Digitálne platformy zriadené podľa nariadenia o elektronických údajoch o nákladnej doprave (eFTI) poskytnú nástroj na výpočet, ktorý organizátorom dopravy umožní preukázať, či je ich prevádzka oprávnená na podporu. Predložia potrebné informácie prístupným spôsobom; ostatné budú robiť akreditované digitálne systémy.

Popri existujúcich regulačných opatreniach sa v návrhu zavádza výnimka z dočasných zákazov jazdy, ako sú zákazy jazdy cez víkendy pre kombinovanú dopravu. Cieľom je zlepšiť využívanie kapacity terminálov a inej infraštruktúry tým, že sa nákladným vozidlám vykonávajúcim krátke zberné úseky umožní dostať sa do terminálov podľa potreby, a to na základe času odchodu vlaku, člna alebo lode.

V návrhu sa stanovuje cieľ konkurencieschopnosti členských štátov znížiť priemerné náklady kombinovanej dopravy „od dverí k dverám“ do 7 rokov aspoň o 10 % a vyžaduje sa od nich, aby zaviedli politiky potrebné na dosiahnutie tohto cieľa. Nová brána EÚ pre informácie o intermodálnej doprave poskytne odkazy na vnútroštátne politické rámce všetkých členských štátov, ako aj praktické informácie o zavedených opatreniach, čím sa zvýši transparentnosť vnútroštátnych opatrení.

Od prevádzkovateľov terminálov sa bude takisto vyžadovať, aby na svojich webových sídlach poskytovali minimálne informácie o službách a zariadeniach vo svojich intermodálnych termináloch v EÚ.

Ďalšie kroky

Návrh teraz posúdi Európsky parlament a Rada v rámci riadneho legislatívneho postupu.

Súvislosti 

Smernica o kombinovanej doprave bola naposledy zmenená a doplnená v roku 1992. Komisia predložila dva predchádzajúce návrhy na aktualizáciu smernice, a to v roku 1998 a v roku 2017; v oboch prípadoch Komisia stiahla návrh na zmenu, keďže spoluzákonodarcovia nedosiahli uspokojivú dohodu. Niektoré časti smernice sú však zastarané, vymedzenie a kritériá oprávnenosti spôsobujú odvetviu praktické problémy a podpora nie je taká účinná, ako by mohla byť. V rámci Európskej zelenej dohody Komisia opäť navrhla zmeniť smernicu s cieľom poskytnúť ambicióznejší podporný rámec pre prechod na iné druhy dopravy s cieľom dosiahnuť skutočnú zmenu.   

Viac informácií

Otázky a odpovede

Návrh

Login