Energetická platforma EÚ: Komisia vyhlasuje prvú výzvu pre podniky na spoločný nákup plynu

Komisia vyhlasuje úplne nový postup, pri ktorom majú európske podniky možnosť zaregistrovať svoje potreby nákupu plynu prostredníctvom mechanizmu AggregateEU, a pripraviť sa tak na spoločné nakupovanie plynu na úrovni EÚ. Ide o kľúčový míľnik pre EÚ, aby sa pripravila na ďalšiu zimu a naplnila zásobníky koordinovane a včas. Mala by využiť svoju kolektívnu trhovú silu, aby s medzinárodnými dodávateľmi vyjednala lepšie ceny.

Spoločnosti, ktoré sa zaregistrovali, majú jeden týždeň (teda do 2. mája), aby sa zapojili do tohto prvého kola spájania dopytu. Po tom, ako jednotlivé podniky uvedú svoj dopyt, požadovaný objem sa zhrnie a oznámi na svetovom trhu. Keď mechanizmus AggregateEU pre kolektívny európsky dopyt ukáže vhodné ponuky medzinárodných dodávateľov plynu, zapojené spoločnosti začnú s dodávateľmi rokovať o zmluvných podmienkach a dodávkach plynu. Komisia sa na týchto rokovaniach nebude nijakým spôsobom podieľať. Prvé nákupné zmluvy sa očakávajú pred letom.

Ďalšie ponukové konania budú prebiehať pravidelne: každé dva mesiace v priebehu nasledujúceho dvanásťmesačného obdobia. Možnosť zapísať sa do mechanizmu AggregateEU zostáva pre spoločnosti otvorená. Doteraz sa zaregistrovalo 76 spoločností, pričom ďalšie sú v procese registrácie. Navyše je 11 spoločností pripravených poskytovať služby ako centrálny nákupca alebo zástupca iných podnikov (pozri Otázky a odpovede).

Členské štáty sa zaviazali podieľať sa na agregácii dopytu pri minimálne 15 % svojho cieľového stavu zásobníkov, čo predstavuje približne 13,5 miliardy metrov kubických plynu ročne. Cieľové hodnoty naplnenia zásobníkov a spoločného nákupu plynu sa dohodli v roku 2022 ako núdzové opatrenie v snahe reagovať jednak na skutočnosť, že Rusko zneužíva dodávky energie ako zbraň a jednak na bezprecedentný nárast cien energie od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Majú pomôcť znížiť cenové výkyvy, zaručiť bezpečné a spoľahlivé dodávky energie a využiť kolektívnu trhovú váhu Európy. V snahe plniť plán REPowerEU a diverzifikovať dodávky energie do EÚ je ruský plyn zo spoločného nákupu vylúčený.

Súvislosti

AggregateEU je mechanizmom EÚ, ktorý umožňuje spájanie dopytu po plyne a spoločný nákup plynu. Je ústredným prvkom platformy EÚ na nákup energie a má podporiť úsilie EÚ stať sa nezávislou od ruského plynu a nahradiť ho spoľahlivejšími alternatívami. Má zaručiť dostatočné dodávky plynu a znížiť riziko, že by sa spoločnosti začali predbiehať v navyšovaní cien na svetovom trhu. Komisia zverila poskytovateľovi služieb Prisma European Capacity Platform GmbH úlohu zriadiť mechanizmus agregácie dopytu a spoločného nákupu prostredníctvom zabezpečenej online platformy. Prístup na ňu majú spoločnosti z krajín EÚ i krajín, ktoré sú zmluvnými stranami Energetického spoločenstva. Záujem o účasť vyjadrila aj Ukrajina, Moldavsko a Srbsko.

Energetická platforma EÚ bola vytvorená v apríli 2022 na základe mandátu od Európskej rady ako reakcia na nutnosť nájsť iné zdroje než ruský plyn. V októbri 2022 Európska rada schválila spoločné nakupovanie plynu, aby uľahčila rokovania so spoľahlivými partnermi. Snahou je pomocou kolektívnej politickej a trhovej váhy EÚ vytvoriť vzájomne prospešné partnerstvá.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede

Energetická platforma EÚ

AggregateEU

REPowerEU

Login