Akčný plán pre európsku demokraciu: posilnenie demokracie v EÚ

So zámerom čeliť výzvam, ktoré pre naše demokratické systémy predstavuje narastajúci extrémizmus a pocit vzdialenosti medzi občanmi a politikmi, sa v akčnom pláne stanovujú opatrenia na podporu slobodných a spravodlivých volieb, posilnenie slobody médií a boj proti dezinformáciám. Konkrétnejšie, Komisia navrhne právne opatrenia týkajúce sa politickej reklamy, ktoré sa budú zaoberať otázkou sponzorov plateného obsahu a výrobných a distribučných kanálov vrátane online platforiem, inzerentov a subjektov poskytujúcich politické poradenstvo, pričom objasní ich príslušné zodpovednosti. Komisia takisto odporučí opatrenia na riešenie problematiky bezpečnosti novinárov a predloží iniciatívu na ich ochranu pred strategickými súdnymi spormi proti účasti verejnosti. Komisia bude navyše usmerňovať úsilie o prepracovanie existujúceho Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií, sprísnenie požiadaviek na online platformy a zavedenie dôsledného monitorovania a dohľadu.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti vyhlásila: „S prebiehajúcou digitálnou revolúciou musia mať občania možnosť voľby v prípadoch, v ktorých je možné slobodne vyjadriť názory. Skutočnosť treba odlišovať od výmyslov a slobodné médiá a občianska spoločnosť musia mať možnosť zapojiť sa do otvorenej diskusie bez toho, aby do toho niekto zasahoval so zlými úmyslami. Preto EÚ prijíma opatrenia, ktorých cieľom je zvýšiť odolnosť našich demokracií v EÚ.“

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová uviedla: „Demokraciu nemožno považovať za samozrejmosť; je potrebné ju rozvíjať a chrániť. Cieľom nášho plánu je chrániť a podporovať zmysluplnú účasť občanov a umožniť im prijímať rozhodnutia vo verejnom priestore slobodne, bez manipulácie. Musíme aktualizovať pravidlá, aby sme mohli využiť príležitosti a výzvy digitálneho veku. V pláne sa navrhujú opatrenia na zvýšenie ochrany novinárov a na boj proti dezinformáciám a zasahovaniu, a to pri zabezpečení plnej ochrany slobody prejavu.

S prebiehajúcou digitálnou revolúciou musia mať občania možnosť voľby v prípadoch, v ktorých je možné slobodne vyjadriť názory, odlíšiť skutočnosti od výmyslov a keď sa slobodné médiá a občianska spoločnosť môžu zapojiť do otvorenej diskusie bez toho, aby do toho niekto zasahoval so škodlivými úmyslami. Výzvy, ktorým EÚ čelí, sa na jej hraniciach nezastavujú, a tak akékoľvek opatrenie prijaté doma bude mať vplyv aj v zahraničí.

V akčnom pláne pre európsku demokraciu sa stanovujú opatrenia založené na troch hlavných pilieroch:

  1. Podpora slobodných a spravodlivých volieb

Komisia navrhne právne predpisy o transparentnosti sponzorovaného politického obsahu („politická reklama“). Komisia takisto zreviduje pravidlá financovania európskych politických strán. Prostredníctvom európskej siete pre spoluprácu v oblasti volieb posilní Komisia spoluprácu medzi členskými štátmi a spustí nový operačný mechanizmus, ktorý podporí efektívnu a včasnú výmenu informácií o otázkach týkajúcich sa integrity volieb, ako je kybernetická bezpečnosť volieb.

Komisia zorganizuje podujatie na vysokej úrovni, na ktorom sa stretnú zástupcovia rôznych orgánov s cieľom riešiť výzvy súvisiace s volebnými procesmi, ako aj umožniť občanom zúčastňovať sa na demokratickom procese ako voliči a kandidáti. Zdravá demokracia závisí od angažovanosti občanov a aktívnej občianskej spoločnosti, a to nielen v čase volieb. Na tento účel sa v akčnom pláne podporuje využívanie štrukturálnych fondov EÚ a finančných prostriedkov dostupných v rámci nového programu Kreatívna Európa a zdôrazňuje sa význam aktívnej účasti mladých ľudí, ktorá je kľúčovým prvkom stratégie EÚ pre mládež. EÚ takisto posilní kapacity volebných pozorovateľských misií EÚ v tretích krajinách.

  1. Posilnenie slobody médií a pluralizmu

V posledných rokoch sa bezpečnosť novinárov naďalej zhoršovala – vo viacerých členských štátoch narastajú fyzické a online hrozby a útoky na novinárov. Komisia preto v roku 2021 navrhne odporúčanie týkajúce sa bezpečnosti novinárov, v ktorom bude osobitnú pozornosť venovať hrozbám namiereným proti novinárkam, a iniciatívu na potlačenie zneužívania súdnych sporov proti účasti verejnosti. Komisia bude takisto úzko spolupracovať s členskými štátmi prostredníctvom štruktúrovaného dialógu a zabezpečí udržateľné financovanie projektov právnej a praktickej pomoci novinárom v EÚ aj inde vo svete. Komisia napokon predloží aj ďalšie opatrenia na podporu plurality médií a na posilnenie transparentnosti vlastníctva médií a štátnej reklamy, okrem iného prostredníctvom nového monitoru vlastníctva médií.

Akčný plán pre európsku demokraciu úzko súvisí s akčným plánom pre mediálny a audiovizuálny sektor, ktorého cieľom je pomôcť oživiť toto odvetvie a naplno využiť prínosy digitálnej transformácie.

  1. Boj proti dezinformáciám

V akčnom pláne sa navrhuje zlepšenie existujúceho súboru nástrojov EÚ na boj proti zahraničnému zasahovaniu vrátane nových nástrojov, ktoré umožňujú ukladať páchateľom sankcie. Komisia bude v súlade s pripravovaným aktom o digitálnych službách usmerňovať úsilie o prepracovanie Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií na koregulačný rámec povinností a zodpovednosti online platforiem. Komisia na tento účel vydá na jar 2021 usmernenia na zlepšenie kódexu postupov a stanoví spoľahlivejší rámec na monitorovanie jeho vykonávania. Komisia a vysoký predstaviteľ prijmú aj ďalšie opatrenia na posilnenie odolnosti našich spoločností a podporu medzinárodných partnerstiev.

Ďalšie kroky

Komisia bude akčný plán pre európsku demokraciu postupne vykonávať do roku 2023 – roku pred voľbami do Európskeho parlamentu. Komisia potom posúdi dosiahnutý pokrok a potrebu ďalších krokov.

Komisia bude naďalej spolupracovať s Európskym parlamentom a Radou, ako aj so širokým okruhom vnútroštátnych aktérov, verejných aj súkromných, nad rámec vládnych orgánov, keďže všetci títo aktéri majú kľúčový význam pre posilnenie odolnosti našich demokracií.

Súvislosti

Tento akčný plán pre európsku demokraciu spolu s novým európskym mechanizmom právneho štátu, novou stratégiou na posilnenie uplatňovania charty základných práv a akčným plánom pre mediálny a audiovizuálny sektor, ako aj s balíkom opatrení na podporu a ochranu rovnosti v celej EÚ budú hlavnou hnacou silou a stimulom pre európsku demokraciu s cieľom čeliť výzvam digitálneho veku. Záväzok k demokracii je zakotvený aj vo vonkajšej činnosti EÚ a je ústredným pilierom jej spolupráce s pristupujúcimi a susednými krajinami.

Akčný plán pre európsku demokraciu je jednou z hlavných iniciatív pracovného programu Komisie na rok 2020, ktorý bol oznámený v politických usmerneniach predsedníčky von der Leyenovej.

Viac informácií

Akčný plán pre európsku demokraciu – Webové sídlo

Akčný plán pre európsku demokraciu – Prehľad

Akčný plán pre európsku demokraciu – Otázky a odpovede

Akčný plán pre európsku demokraciu – Výsledky verejnej konzultácie

Iniciatíva na ochranu pred strategickými súdnymi spormi proti účasti verejnosti – Výzva pre odborníkov