Komisia prichádza s interaktívnym nástrojom na monitorovanie a predvídanie demografických zmien v EÚ

Komisia predstavila „Atlas demografie“ – interaktívny online nástroj na zobrazovanie, monitorovanie a predvídanie demografických zmien v Európskej únii, ktorý bol vyvinutý v Spoločnom výskumnom centre Komisie.

Atlas poskytuje rýchly a jednoduchý prístup ku komplexnému súboru demografických údajov a poznatkov zhromaždených na úrovni miest a obcí, regiónov, štátov, ako aj celej EÚ.

Obsahuje oficiálne štatistiky a prognózy Eurostatu, nové údaje z výskumného centra s vysokým priestorovým rozlíšením, ako aj tematické oblasti spájajúce demografické trendy s konkrétnymi politikami.

Atlas pomôže lepšie pochopiť demografické zmeny a predvídať demografický vývoj. Atlas je „živým“ nástrojom, ktorý sa dá prispôsobiť a rozšíriť na potreby rôznych politík a môže podporiť také politické opatrenia, ktoré presadzujú sociálnu súdržnosť a pracovné miesta pre všetkých občanov EÚ. Vďaka lepšiemu pochopeniu demografie v EÚ tak Komisia dokáže zlepšiť svoje politiky.

Podpredsedníčka pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuicová v tejto súvislosti uviedla: „Atlas demografie nám umožní lepšie pochopiť dôvod demografických zmien. Vďaka tomuto inovatívnemu nástroju budú môcť politiky Únie lepšie reagovať na potreby občanov a zaručiť, že sa na nikoho nezabudne. Atlas doplní všetky naše iniciatívy o včasné, spoľahlivé a porovnateľné demografické údaje.“

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová dodáva: „Atlas demografie je veľmi užitočný nástroj. Skvelý príklad, ako využiť kvalitné údaje. Viem si predstaviť mnohé spôsoby jeho využitia na školách, kde sa mladí ľudia naučia viac o svojom regióne, o Európe a stanú sa tak súčasťou jej budovania.

„Atlas demografie“ je verejne dostupný a má slúžiť na podporu činností v rôznych oblastiach politiky, ako sú zdravie, zamestnanosť, vzdelávanie, prístup k službám, ale aj územná politika a politika súdržnosti.

Súvislosti

Demografické zmeny sú jedným z hlavných procesov formujúcich budúcnosť Európy. Obyvatelia Európy starnú a počet ľudí v produktívnom veku klesá. Mobilita mládeže, do veľkej miery stimulovaná pracovnými a študijnými príležitosťami, prináša európskym mestám a vidieckym oblastiam príležitosti, ale aj výzvy.

nedávnej správy Spoločného výskumného centra vyplýva, že v rokoch 2015 až 2019 pribudlo do populácie v produktívnom veku 22,9 milióna mladých Európanov, zatiaľ čo dôchodkový vek dosiahlo 26,6 milióna ľudí: to znamená, že nám môže chýbať približne 3,8 milióna pracujúcich.

Politické opatrenia ovplyvňujú demografické trendy iba čiastočne, môžu však prispieť k tomu, aby demografické zmeny nemali negatívny vplyv na hospodárstvo, produktivitu, sociálnu súdržnosť alebo demokratický život.

V júni 2020 zintenzívnila Komisia svoje úsilie v tejto oblasti vypracovaním správy o vplyve demografických zmien.

Tento zverejnený Atlas demografie toto úsilie podporuje tým, že Komisii poskytuje objektívne dôkazy, ktoré sa týkajú troch hlavných politických iniciatív: zelenej knihy o starnutí, dlhodobej vízie pre vidiecke oblasti a stratégie EÚ v oblasti práv dieťaťa.

Budúce verzie atlasu budú obsahovať informácie o demografických faktoroch, ako sú plodnosť, úmrtnosť a čistá migrácia, ako aj najnovšie prognózy Eurostatu mimo EÚ, ktorých cieľom je získať globálne pokrytie v roku 2022.

So svojimi názormi a nápadmi na tému demografie v EÚ sa môžete podeliť na Konferencii o budúcnosti Európy.

Viac informácií

Atlas demografie

Vplyv demografických zmien v Európe

Vedomostné centrum pre migráciu a demografiu

Správa Komisie o vplyve demografických zmien z júna 2020

Čítať ďalej...

Európska komisia spúšťa 424 nových centier EUROPE DIRECT, aby oslovila ľudí v každom kúte EÚ

Od dnešného dňa začne fungovať nová generácia približne 424 centier EUROPE DIRECT v celej EÚ. Na Slovensku ich bude 12. "Sme veľmi radi, že na Slovensku bude v novom období fungovať 12 centier: v Senici, Komárne, Nitre, Trenčíne, Banskej Bystrici, Lučenci, Rimavskej Sobote, Žiline, Žilinskom kraji, Poprade, Prešove a Košiciach. Obzvlášť sa teším, že nám pribudli tri nové centrá, v Rimavskej Sobote, Banskej Bystrici a v Žilinskom kraji. EDčka, ako im familiárne hovoríme, sú významnou súčasťou práce Zastúpenia a plnia nenahraditeľnú úlohu pri našej komunikácii s občanmi. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu a spoločné podujatia, ktoré určite usporiadame, či už virtuálne, a keď to pandemická situácia dovolí, aj na živo zavítame do každého kúta Slovenska," - uviedol v tejto súvislosti Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Tieto centrá prinesú Európsku úniu, jej politiky a hodnoty do všetkých kútov Európy a takisto vytvoria dôležité prepojenie medzi inštitúciami EÚ a občanmi, pomôžu vysvetliť, ako Európa bojuje proti pandémii COVIDu-19, podporuje obnovu prostredníctvom nástroja NextGenerationEU a rieši ekologickú a digitálnu transformáciu. Nová sieť centier EUROPE DIRECT bude poskytovať včasné a objektívne informácie o európskych záležitostiach, ale bude sa usilovať aj o spoluprácu s občanmi, pokiaľ ide o stav a budúcnosť Európskej únie. Úloha a mandát centier EUROPE DIRECT sa v porovnaní s prechádzajúcimi generáciami zmodernizovali. Nová generácia zorganizuje dialógy s občanmi a celý rad participatívnych podujatí, napríklad v rámci Konferencie o budúcnosti Európy, a prispeje k rozvoju európskej verejnej sféry. Tieto centrá ponúknu miestnym médiám relevantný obsah o politikách a prioritách EÚ a zapoja ich do svojich činností, aby pomohli Komisii sledovať miestne horúce témy spojené s politikami EÚ. Nové centrá budú podporovať aj aktívne európske občianstvo na školách a skoordinujú sa s ostatnými sieťami EÚ v regiónoch, čím sa zabezpečí ľahší prístup pre občanov, organizácie a podniky. Od 1. mája nájdete najbližšie centrum EUROPE DIRECT na interaktívnych mapách krajín. Stačí, ak si vyberiete svoj členský štát na tejto stránke https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_sk 

 

Čítať ďalej...

Erasmus+: viac ako 28 miliárd eur na podporu mobility a vzdelávania pre všetkých v Európskej únii i mimo nej

Komisia prijala prvý ročný pracovný program Erasmus+ na obdobie 2021 – 2027. Z nového a prepracovaného programu, ktorý disponuje rozpočtom vo výške 26,2 miliardy eur (v porovnaní so 14,7 mld. eur v období 2014 – 2020) doplneným sumou 2,2 miliardy eur z vonkajších nástrojov EÚ, sa budú financovať projekty vzdelávacej mobility a cezhraničnej spolupráce určené 10 miliónom Európanov všetkých vekových skupín a z akéhokoľvek prostredia. Program pritom v súlade s víziou európskeho vzdelávacieho priestoru v ešte väčšej miere zdôrazňuje inklúziu, zelenú transformáciu a prechod na digitálnu technológiu. Okrem toho program Erasmus+ pod vplyvom pandémie podporí odolnosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy.

Podpredseda Komisie pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas v tejto súvislosti uviedol: „Vítam spustenie nového programu Erasmus+, ktorý je preukázateľne jedným z najväčších úspechov Európskej únie. Program bude naďalej vytvárať príležitosti na vzdelávanie pre státisíce Európanov a príjemcov z pridružených krajín. Neponúka len možnosti získať životne dôležité skúsenosti, ktoré prináša mobilita a priateľské kontakty s ostatnými Európanmi, ale zároveň nám pomôže realizovať naše ambície pre spravodlivejšiu a ekologickejšiu Európu.“

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová uviedla: „Skutočnosť, že sa rozpočet programu Erasmus+ na nasledujúcich sedem rokov takmer zdvojnásobil, poukazuje na význam, ktorý sa pripisuje vzdelávaniu, celoživotnému vzdelávaniu a mládeži v Európe. Erasmus+ ostáva jedinečným programom, pokiaľ ide o veľkosť, rozsah a celosvetové uznanie. Zahŕňa 33 krajín a vďaka svojej medzinárodnej pôsobnosti je dostupný pre zvyšok sveta. Vyzývam všetky verejné a súkromné organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, aby sa oboznámili s novo uverejnenými výzvami na predkladanie návrhov a požiadali o financovanie. Vďaka programu Erasmus+ sa európsky vzdelávací priestor stane realitou.“

Prijatie ročného pracovného programu pripravuje pôdu pre prvé zverejnené výzvy na predkladanie návrhov v rámci nového programu Erasmus+. Každý verejný alebo súkromný subjekt pôsobiaci v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu môže požiadať o financovanie cez národné agentúry programu Erasmus+ so sídlom vo všetkých členských štátoch EÚ a tretích krajinách, ktoré sú pridružené k tomuto programu.

Nový program Erasmus+ poskytuje príležitosti na študijné pobyty v zahraničí, stáže, učňovskú prípravu a výmeny zamestnancov vo všetkých oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Je určený žiakom, vysokoškolským študentom a študentom odborného vzdelávania a prípravy, vzdelávajúcim sa dospelým, mládežníckym výmenám, pracovníkom s mládežou a športovým trénerom.

Okrem mobility, ktorá predstavuje 70 % rozpočtu, nový program Erasmus+ investuje aj do projektov cezhraničnej spolupráce. Táto cezhraničná spolupráca môže prebiehať medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania (napr. iniciatíva „Európske univerzity“), školami, inštitúciami vzdelávania a odbornej prípravy učiteľov (napr. učiteľské akadémie Erasmus+), centrami vzdelávania dospelých, mládežníckymi a športovými organizáciami, poskytovateľmi odborného vzdelávania a prípravy (napr. centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave) a ďalšími aktérmi v oblasti vzdelávania.

Hlavnými prvkami programu Erasmus+ na roky 2021 – 2027 sú:

  • Inkluzívny Erasmus+: viac príležitostí dostanú ľudia s obmedzenými príležitosťami vrátane ľudí s rozmanitým kultúrnym, sociálnym a hospodárskym zázemím, ako aj ľudia žijúci vo vidieckych a odľahlých oblastiach. Novinky zahŕňajú individuálne a triedne výmeny pre žiakov a mobilitu pre vzdelávajúcich sa dospelých. Vďaka malým partnerstvám a využívaniu zjednodušených grantov bude pre menšie organizácie, ako sú školy, mládežnícke združenia a športové kluby, jednoduchšie podať žiadosť. Program bude mať zároveň aj medzinárodnejší charakter vzhľadom na spoluprácu s tretími krajinami a bude vychádzať z úspešných výmenných projektov a projektov spolupráce predchádzajúceho programu, ktoré sa teraz rozšíria aj o sektory športu a odborného vzdelávania a prípravy.
  • Digitálny Erasmus+: pandémia zdôraznila potrebu urýchliť digitálnu transformáciu systémov vzdelávania a odbornej prípravy. Program Erasmus+ podporí rozvoj digitálnych zručností v súlade s akčným plánom digitálneho vzdelávania. Poskytne kvalitnú digitálnu odbornú prípravu a výmeny prostredníctvom platforiem, ako sú eTwinningSchool Education Gateway a Európsky portál pre mládež, a podporí stáže v digitálnom sektore. Nové digitálne formáty, ako sú kombinované intenzívne programy, umožnia striedať krátkodobú fyzickú mobilitu s dištančným vzdelávaním a online tímovou prácou. Zavedením európskej študentskej karty sa vykonávanie programu ešte viac zdigitalizuje a zjednoduší.
  • Zelený Erasmus+: v súlade s Európskou zelenou dohodou program ponúkne finančné stimuly účastníkom, ktorí využívajú udržateľné druhy dopravy. Zároveň sa v rámci programu bude investovať do projektov, ktoré podporujú informovanosť o environmentálnych otázkach a ktoré uľahčujú výmeny v súvislosti s problematikou zmierňovania klimatickej krízy.
  • Erasmus+ pre mladých ľudí: iniciatíva DiscoverEU sa teraz stáva neoddeliteľnou súčasťou programu Erasmus+ a poskytuje 18-ročným možnosť získať železničný preukaz, s ktorým môžu cestovať po Európe, spoznávať iné kultúry a stretávať sa s ďalšími Európanmi. V rámci programu Erasmus+ sa budú podporovať aj príležitosti na výmenu a spoluprácu, a to formou nových aktivít zameraných na účasť mladých ľudí s cieľom pomáhať im zapájať sa do demokratického života, zvyšovať povedomie o spoločných európskych hodnotách a základných právach a spájať mladých ľudí a subjekty s rozhodovacou právomocou na miestnej, vnútroštátnej a európskej úrovni.

Úsilie o zvýšenie odolnosti v rámci programu Erasmus+ v súvislosti s pandémiou zmobilizuje státisíce škôl, inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a odbornej prípravy, učiteľov, mladých ľudí, mládežníckych a športových organizácií, občiansku spoločnosť a ďalšie zainteresované strany. Program pomôže urýchliť nové postupy, ktoré zlepšujú kvalitu a zvyšujú relevantnosť systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže v celej Európe na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Súvislosti

Tento unikátny program, známy ako Erasmus+ od roku 2014, keď sa rozšíril jeho rozsah činností, považujú Európania za tretí najpozitívnejší úspech EÚ hneď po voľnom pohybe a mieri. Za posledné tri desaťročia sa na programe zúčastnilo viac ako 10 miliónov ľudí v 33 krajinách (EÚ plus Island, Lichtenštajnsko, Severné Macedónsko, Nórsko, Srbsko a Turecko). Medzinárodná časť programu Erasmus+ ponúkne mobilitu a spoluprácu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu na celom svete.

Ďalšie informácie

Prehľad o novom programe Erasmus+ 2021 – 2027

Ročný pracovný program na rok 2021 na vykonávanie programu „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

Výzva na predkladanie návrhov na rok 2021 v rámci programu Erasmus+

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála
Login