Komisia zriadila úrad pre umelú inteligenciu s cieľom posilniť vedúce postavenie EÚ v oblasti bezpečnej a dôveryhodnej umelej inteligencie

Komisia predstavila úrad pre umelú inteligenciu, ktorý bol zriadený v rámci Komisie. Cieľom úradu preumelú inteligenciu je umožniť budúci vývoj, zavádzanie a používanie umelej inteligencie spôsobom, ktorý podporuje spoločenské a hospodárske prínosy a inovácie a zároveň zmierňuje riziká. Úrad bude zohrávať kľúčovú úlohu pri vykonávaní aktu o umelej inteligencii, najmä pokiaľ ide o modely umelej inteligencie na všeobecné účely. Bude tiež pracovať na podpore výskumu a inovácií v oblasti dôveryhodnej umelej inteligencie a o postavení EÚ ako lídra v medzinárodných diskusiách.

Úrad pre umelú inteligenciu sa skladá z:

  • Oddelenie regulácie a súladu, ktoré koordinuje regulačný prístup s cieľom uľahčiť jednotné uplatňovanie a presadzovanie aktu o umelej inteligencii v celej Únii, pričom úzko spolupracuje s členskými štátmi. Oddelenie bude prispievať k vyšetrovaniam a možným porušeniam, pričom bude uplatňovať sankcie;
  • Oddelenie pre bezpečnosť umelej inteligencie so zameraním na identifikáciu systémových rizík veľmi schopných modelov všeobecného účelu, možné zmierňujúce opatrenia, ako aj prístupy hodnotenia a testovania;
  • Excelentnosť v oblasti umelej inteligencie a robotiky, ktorá podporuje a financuje výskum a vývoj s cieľom posilniť ekosystém excelentnosti. Koordinuje iniciatívu GenAI4EU a stimuluje vývoj modelov a ich integráciu do inovačných aplikácií;
  • Oddelenie umelej inteligencie pre spoločenské blaho navrhovať a vykonávať medzinárodnú angažovanosť úradu pre umelú inteligenciu v prospech umelej inteligencie, ako je modelovanie počasia, diagnostika rakoviny a digitálne dvojčatá na rekonštrukciu;
  • Oddelenie pre inovácie a politiku v oblasti umelej inteligencie, ktoré dohliada na vykonávanie stratégie EÚ v oblasti umelej inteligencie, monitoruje trendy a investície, stimuluje zavádzanie umelej inteligencie prostredníctvom siete európskych centier digitálnych inovácií a zriaďovanie tovární v oblasti umelej inteligencie a podporuje inovačný ekosystém podporou experimentálnych regulačných prostredí a testovania v reálnych podmienkach.

Úrad pre umelú inteligenciu bude viesť vedúci úradu pre umelú inteligenciu a bude pracovať pod vedením vedúceho vedeckého poradcu s cieľom zabezpečiť vedeckú excelentnosť pri hodnotení modelov a inovačných prístupov a poradcu pre medzinárodné záležitosti, ktorý nadviaže na náš záväzok úzko spolupracovať s medzinárodnými partnermi v oblasti dôveryhodnej umelej inteligencie.

Zriadenie a úlohy úradu pre umelú inteligenciu

Úrad pre umelú inteligenciu bude na vykonávanie svojich úloh zamestnávať viac ako 140 zamestnancov. Medzi zamestnancov budú patriť technickí špecialisti, administratívni asistenti, právnici, politickí špecialisti a ekonómovia.

Úrad zabezpečí jednotné vykonávanie aktu o umelej inteligencii. Dosiahne to podporou riadiacich orgánov v členských štátoch. Úrad pre umelú inteligenciu bude takisto priamo presadzovať pravidlá pre modely umelej inteligencie na všeobecné účely. Úrad pre umelú inteligenciu bude v spolupráci s vývojármi umelej inteligencie, vedeckou obcou a inými zainteresovanými stranami koordinovať vypracúvanie najmodernejších kódexov postupov, vykonávať testovanie a hodnotenie modelov umelej inteligencie na všeobecné účely, požadovať informácie a v prípade potreby uplatňovať sankcie.

S cieľom zabezpečiť informované rozhodovanie bude úrad pre umelú inteligenciu spolupracovať s členskými štátmi a širšou komunitou odborníkov prostredníctvom špecializovaných fór a expertných skupín. Na úrovni EÚ bude úrad pre umelú inteligenciu úzko spolupracovať s Európskou radou pre umelú inteligenciu zloženou zo zástupcov členských štátov. Vedecká skupina nezávislých odborníkov zabezpečí silné prepojenie s vedeckou komunitou a ďalšie odborné znalosti sa zhromaždia v poradnom fóre, ktoré bude zastupovať vyvážený výber zainteresovaných strán vrátane priemyslu, startupov a MSP, akademickej obce, think tankov a občianskej spoločnosti.

Úrad pre umelú inteligenciu bude podporovať inovačný ekosystém EÚ pre dôveryhodnú umelú inteligenciu. Prispeje k tomu poskytovaním poradenstva o najlepších postupoch a umožnením prístupu k experimentálnym prostrediam pre umelú inteligenciu, testovaniu v reálnych podmienkach a iným európskym podporným štruktúram na zavádzanie umelej inteligencie, ako sú testovacie a experimentálne zariadenia v oblasti umelej inteligencie, európske centrá digitálnych inovácií a továrne umelej inteligencie. Bude podporovať výskumné a inovačné činnosti v oblasti umelej inteligencie a robotiky a vykonávať iniciatívy, ako je GenAI4EU, s cieľom zabezpečiť, aby sa univerzálne modely umelej inteligencie vyrobené v Európe a vyškolené prostredníctvom superpočítačov EÚ doladili a začlenili do nových aplikácií v celom hospodárstve, čím sa stimulujú investície.

Úrad pre umelú inteligenciu napokon zabezpečí strategický, súdržný a účinný európsky prístup k umelej inteligencii na medzinárodnej úrovni a stane sa globálnym referenčným bodom.

Ďalšie kroky

Uvedené organizačné zmeny nadobudnú účinnosť 16. júna. Prvé zasadnutie rady pre umelú inteligenciu by sa malo uskutočniť do konca júna. Úrad pre umelú inteligenciu pripravuje usmernenia týkajúce sa vymedzenia systému umelej inteligencie a zákazov, ktoré sa majú predložiť šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti aktu o umelej inteligencii. Úrad sa takisto pripravuje na koordináciu vypracovania kódexov postupov pre povinnosti týkajúce sa modelov umelej inteligencie na všeobecné účely, a to 9 mesiacov po nadobudnutí účinnosti.

Súvislosti

V apríli 2021 Komisia navrhla akt EÚ o umelej inteligencii a nový koordinovaný plán s členskými štátmi s cieľom zaručiť bezpečnosť a základné práva ľudí a podnikov a zároveň posilniť investície a inovácie vo všetkých krajinách EÚ. Akt EÚ o umelej inteligencii predbežne schválili spoluzákonodarcovia v decembri 2023 a je prvým komplexným zákonom o umelej inteligencii na svete. Akt o umelej inteligencii by mal nadobudnúť účinnosť do konca júla 2024.

V januári 2024 Komisia spustila balík opatrení na podporu európskych startupov a MSP pri rozvoji dôveryhodnej umelej inteligencie. V rámci týchto opatrení bolo prijaté rozhodnutie Komisie o zriadení úradu pre umelú inteligenciu.

Viac informácií

Úrad pre umelú inteligenciu

Európsky prístup k umelej inteligencii

Akt o umelej inteligencii

Inovačný balík v oblasti umelej inteligencie

Pakt o umelej inteligencii

Login