Komisia dáva mladým ľuďom väčší priestor pri tvorbe politík EÚ ako odkaz na Európsky rok mládeže

Mladí Európania budú mať väčší vplyv na politiky EÚ. V nadväznosti na úspechy Európskeho roka mládeže 2022 Komisia oznámila niekoľko opatrení, ktoré dávajú mladým ľuďom väčší priestor vyjadriť sa k rozhodnutiam, ktoré sa ich týkajú, a prehlbujú rozmer mládeže v celej škále politík EÚ.

Tieto opatrenia, ktoré stavajú potreby mladých ľudí do centra pozornosti, zmysluplne podporujú angažovanosť mladých ľudí pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2024 aj po nich.

Zohľadňovanie názorov mládeže v politikách EÚ

Pri navrhovaní politík EÚ bude Komisia uplatňovať tzv. kontrolu zo strany mládeže, ktorá zabezpečí, aby sa systematicky zohľadňoval vplyv týchto politík na mladých ľudí. Dosiahne sa to zaistením toho, že existujúce nástroje lepšej právnej regulácie vrátane konzultácií a posúdení vplyvu sa budú využívať na maximum.

Tieto nástroje budú doplnené niekoľkými nástrojmi zameranými osobitne na mladých ľudí v rámci stratégie EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027. Medzi ďalšie iniciatívy, ktoré idú ruka v ruke s kontrolou zo strany mládeže, patria politické dialógy medzi mladými ľuďmi a komisármi, séria špecializovaných okrúhlych stolov zameraných na uplatňovanie hľadiska mládeže a nová platforma zainteresovaných strán v oblasti mládeže, ktorá uľahčí nepretržitú výmenu názorov s mládežníckymi organizáciami, výskumnými pracovníkmi v oblasti mládeže, so zástupcami členských štátov a s inými inštitúciami EÚ. Komisia takisto posilní Európsky dialóg s mládežou, najväčší mechanizmus účasti mládeže v Európe, vďaka ktorému sa užšie zosúladí zameranie dialógu s pracovným programom Komisie.

Riešenie obáv mladých ľudí v kľúčových oblastiach politiky

Komisia okrem toho predložila niekoľko konkrétnych opatrení na riešenie obáv mladých ľudí v piatich oblastiach politiky, ktoré majú pre nich zásadný význam: zdravie a dobré životné podmienky, životné prostredie a zmena klímy, vzdelávanie a odborná príprava, medzinárodná spolupráca a európske hodnoty a zamestnanosť a začlenenie.

V rámci týchto opatrení Komisia napríklad:

  • pokročí v práci na zavedení spoločného európskeho diplomu v roku 2024 v súlade s európskou stratégiou pre univerzity,
  • prostredníctvom platformy na dialóg s mládežou v rámci vonkajšej činnosti EÚ zriadi platformu na pravidelný dialóg a konzultácie s mládežníckymi organizáciami na celom svete,
  • v roku 2024 aktualizuje svoj rámec kvality pre stáže s cieľom riešiť otázky ako spravodlivé odmeňovanie a prístup k sociálnej ochrane,
  • vypracuje usmernenia týkajúce sa dobrých životných podmienok v školách, ktoré by sa mali uverejniť v roku 2024,
  • bude robiť osvetu medzi mladými ľuďmi prostredníctvom svojej nadchádzajúcej kampane v oblasti klímy a demokracie pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2024,
  • zvýši počet príležitostí na dobrovoľníctvo mladých ľudí s cieľom riešiť zelenú transformáciu, a to zvýšením podpory z programu Horizont Európa určenej na výzvu Európskeho zboru solidarity na rok 2024, 
  • bude ďalej realizovať iniciatívu ALMA (vytýčiť si cieľ, naučiť sa, zvládnuť, dosiahnuť), aby pomohla znevýhodneným mladým ľuďom vo veku 18 – 29 rokov začleniť sa do spoločnosti a na pracovný trh prostredníctvom pracovno-vzdelávacej skúsenosti v zahraničí.

Európsky týždeň mládeže 2024

V rámci úsilia Komisie priblížiť EÚ mladým ľuďom sa od 12. do 19. apríla uskutoční Európsky týždeň mládeže 2024, ktorý sa dva mesiace pred voľbami do Európskeho parlamentu zameria na demokratickú účasť a voľby. Tento týždeň bude oslavou a podporou angažovanosti, účasti a aktívneho občianstva mládeže prostredníctvom série aktivít v celej Európe.

Súvislosti

Aktuálne oznámené opatrenia vychádzajú z poznatkov Európskeho roka mládeže 2022. V rámci daného roka sa uskutočnilo viac ako 13 000 aktivít, ktoré zorganizovalo viac ako 2 700 zainteresovaných strán z celej EÚ aj spoza jej hraníc. Patrili medzi ne inštitúcie EÚ, členské štáty EÚ, organizácie pracujúce s mladými ľuďmi a pre nich, ako aj samotní mladí ľudia. V rámci Európskeho roka mládeže Komisia identifikovala viac ako 130 politických iniciatív pre mladých ľudí, z ktorých mnohé vznikli v úzkej spolupráci s týmito mladými ľuďmi.

Toto opatrenie na podporu rozmeru mládeže v prioritách a politikách EÚ reaguje na žiadosti Európskeho parlamentu a Rady, ako aj kľúčových organizácií zainteresovaných strán, ako je napríklad Európske fórum mládeže.

Ďalšie informácie

Oznámenie o Európskom roku mládeže 2022

Stratégia EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027

Európsky rok mládeže – video o posolstve

Infografika – Európsky rok mládeže

Rozhodnutie o Európskom roku mládeže 2022

Čo je Európsky rok mládeže?

Login