Začína sa nová éra zdaňovania právnických osôb v EÚ

Od nového roka 2024 nadobúdajú účinnosť prelomové nové pravidlá EÚ, ktorými sa zavádza minimálna 15 % sadzba efektívneho zdaňovania nadnárodných spoločností pôsobiacich v členských štátoch EÚ.

Týmto rámcom sa dosiahne spravodlivejšie a stabilnejšie daňové prostredie v EÚ a na celom svete. Zároveň sa ním zmodernizuje tak, aby viac zodpovedalo súčasnému globalizovanému digitálnemu svetu. Nadobudnutím účinnosti pravidiel minimálneho efektívneho zdaňovania, na ktorých sa členské štáty jednomyseľne dohodli v roku 2022, sa v EÚ začnú formálne vykonávať pravidlá tzv. 2. piliera, ktoré boli dohodnuté ako súčasť globálnej dohody o medzinárodnej daňovej reforme v roku 2021.

K týmto pravidlám sa momentálne na celom svete hlási takmer 140 jurisdikcií, EÚ je však medzi prvými, kto ich premieta do záväzného práva. Druhý pilier oslabuje motiváciu podnikov presúvať zisky do jurisdikcií s nízkym zdanením, a tým brzdí tzv. preteky o čo najnižšiu sadzbu dane, keď sa krajiny predbiehajú v znižovaní sadzieb dane z príjmov právnických osôb, aby prilákali investície. Výsledky už prichádzajú: niekoľko jurisdikcií s nulovou daňou oznámilo zavedenie dane z príjmu právnických osôb pre dotknuté spoločnosti.

Podrobnosti

Tieto pravidlá budú platiť pre nadnárodné skupiny podnikov a veľké vnútroštátne skupiny v EÚ, ktoré majú kombinované finančné príjmy viac ako 750 miliónov eur ročne. Budú sa vzťahovať na všetky veľké skupiny, domáce aj medzinárodné, ktorých materská alebo dcérska spoločnosť sa nachádza v členskom štáte EÚ.

Smernica obsahuje spoločný súbor pravidiel výpočtu a uplatňovania „dorovnávacej dane“ splatnej v konkrétnej krajine, ak by efektívna sadzba dane bola nižšia ako 15 %. Ak dcérska spoločnosť nepodlieha minimálnej efektívnej sadzbe dane v cudzej krajine, v ktorej sa nachádza, členský štát materskej spoločnosti bude taktiež na materskú spoločnosť uplatňovať dorovnávaciu daň. Smernica takisto zabezpečí efektívne zdaňovanie v situáciách, keď sa materská spoločnosť nachádza mimo EÚ v krajine s nízkym zdanením, ktorá neuplatňuje rovnocenné pravidlá.

Súvislosti

Vďaka tomuto historicky významnému predpisu EÚ splnila svoj prísľub, že bude medzi prvými, ktorí implementujú daňovú reformu OECD. Zabezpečenie globálnej minimálnej úrovne zdaňovania právnických osôb je jedným z dvoch pracovných okruhov globálnej dohody OECD (tzv. druhý pilier). Druhým okruhom je čiastočné prerozdelenie práv zdanenia (známy ako prvý pilier).

V tomto druhom okruhu pôjde o úpravu medzinárodných pravidiel týkajúcich sa toho, ako sa delí zdaňovanie ziskov najväčších a najziskovejších nadnárodných spoločností medzi krajinami, aby sa v pravidlách zohľadnila meniaca sa povaha obchodných modelov a schopnosť spoločností podnikať bez fyzickej prítomnosti.

Login