Lesné požiare: EÚ zdvojnásobí hasičskú flotilu rescEU na leto 2023

V nadväznosti na prejav predsedníčky von der Leyenovej o stave Únie, ktorý sa uskutočnil v septembri minulého roka, komisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič v rámci svojho príhovoru pri príležitosti desiateho výročia Koordinačného centra EÚ pre reakcie na núdzové situácie oznámil, že letecká flotila rescEU na hasenie požiarov sa v tohtoročnej sezóne lesných požiarov zdvojnásobí.

Hasičská flotila rescEU na rok 2023 

 • Zásoby hasičských lietadiel v systéme rescEU zahŕňajú 24 lietadiel a štyri vrtuľníky z desiatich členských štátov:
  • dve stredne veľké obojživelné lietadlá (t. j. lietadlá naberajúce vodu z mora) z Chorvátska,
  • dve ľahké lietadlá z Cypru,
  • dva vrtuľníky z Česka,
  • dve stredne veľké obojživelné lietadlá a jeden vrtuľník z Francúzska,
  • dve ľahké lietadlá z Nemecka,
  • dve stredne veľké obojživelné lietadlá, dve ľahké lietadlá a jeden vrtuľník z Grécka,
  • dve stredne veľké obojživelné lietadlá a dve ľahké lietadlá z Talianska,
  • dve ľahké lietadlá z Portugalska,
  • dve stredne veľké obojživelné lietadlá zo Španielska,
  • štyri ľahké lietadlá zo Švédska.
 • Okrem toho vyšlú Bulharsko, Fínsko, Francúzsko, Lotyšsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko takmer 450 hasičov, ktorí budú pripravení zasahovať vo Francúzsku, Grécku a Portugalsku.

Preventívne a monitorovacie opatrenia

V nadväznosti na výzvy ministrov EÚ a Európskeho parlamentu Komisia v roku 2022 vypracovala aj akčný plán na prevenciu lesných požiarov. Tento akčný plán sa sústredí na tri ciele: 1. zlepšenie administratívnej kapacity, 2. zlepšenie znalostí a 3. zvýšenie investícií do opatrení na prevenciu lesných požiarov.

V rámci akčného plánu na prevenciu požiarov EÚ spúšťa novú metodiku posudzovania, ktorá sa má uplatňovať pri partnerskom hodnotení systémov riadenia rizík v oblasti lesných požiarov. Tento nový nástroj pomáha krajinám posúdiť ich schopnosť predchádzať lesným požiarom a pripraviť sa na ne a podporuje výmenu osvedčených postupov medzi európskymi krajinami v rámci mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany.

Okrem toho sa v rámci Koordinačného centra pre reakcie na núdzové situácie zriaďuje podporný tím pre lesné požiare, vďaka ktorému bude možné monitorovať a analyzovať situáciu v oblasti lesných požiarov od polovice júna do polovice septembra v takmer reálnom čase.

Súvislosti

Opatrenia v oblasti prevencie lesných požiarov a pripravenosti a reakcie na lesné požiare sa navzájom dopĺňajú s cieľom zachraňovať životy a živobytia a chrániť životné prostredie. Dôležitú úlohu pritom zohrávajú skúsení odborníci na lesné požiare, dobre vyškolení hasiči, informačné technológie a dostatok dostupných prostriedkov, ktoré možno využiť v rámci reakcie.

EÚ zabezpečuje koordinovaný prístup k prevencii lesných požiarov a k príprave a reakcii na ne v situácii, keď tieto požiare presiahnu reakčné kapacity danej krajiny. Pokiaľ rozsah lesného požiaru presahuje reakčné kapacity danej krajiny, môže táto krajina požiadať o pomoc cez mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany. Po aktivácii Koordinačné centrum EÚ pre reakcie na núdzové situácie koordinuje a financuje pomoc, ktorú poskytujú členské štáty EÚ a deväť ďalších zúčastnených štátov prostredníctvom spontánnych ponúk. EÚ okrem toho vytvorila európske zoskupenie v oblasti civilnej ochrany, aby mala k dispozícii kritický objem ľahko dostupných kapacít civilnej ochrany, ktoré umožňujú silnejšiu a ucelenú kolektívnu reakciu. Ak by si núdzová situácia vyžadovala dodatočnú pomoc na záchranu životov, poskytnú sa z hasičskej rezervy rescEU dodatočné kapacity na riešenie katastrof v Európe. Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie monitoruje vývoj lesných požiarov aj pomocou systémov včasného varovania, ako je Európsky informačný systém o lesných požiaroch, zatiaľ čo služba EÚ na satelitné mapovanie núdzových situácií programu Copernicus dopĺňa operácie o podrobné informácie z vesmíru.  

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede týkajúce sa lesných požiarov: reakcia EÚ v roku 2023

Informačný prehľad o príprave EÚ na sezónu lesných požiarov v roku 2023

Lesné požiare

rescEU

Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany

Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie

Program partnerského preskúmania

Login