Bojovať proti nútenej práci v dodávateľských reťazcoch pomáha nové usmernenie EÚ

Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) uverejnili usmernenie o náležitej starostlivosti. Spoločnostiam z EÚ pomôže riešiť v súlade s medzinárodnými normami riziko týkajúce sa nútenej práce v ich činnostiach a dodávateľských reťazcoch. Usmernenie posilní možnosti firiem, aby dokázali odstrániť nútenú prácu zo svojich hodnotových reťazcov. Poskytuje konkrétne praktické rady o tom, ako identifikovať toto riziko, ako mu predchádzať, zmierňovať ho a riešiť ho.

Výkonný podpredseda Komisie a komisár pre obchod Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol: „Vo svete nie je miesto na nútenú prácu. Komisia je odhodlaná odstrániť túto pliagu v rámci širšej práce v oblasti ochrany ľudských práv. Stredobodom našej nedávnej obchodnej stratégie je práve preto posilnenie odolnosti a udržateľnosti dodávateľských reťazcov EÚ. Kľúčom k tomu, aby sa to stalo, sú podniky, pretože tie môžu dosiahnuť všetky zmeny tým, že budú konať zodpovedne. Dnešným usmernením podporujeme spoločnosti z EÚ v tomto úsilí. Pripravovanými právnymi predpismi o udržateľnej správe a riadení spoločností zintenzívnime našu prácu v oblasti náležitej starostlivosti.“

Vysoký predstaviteľ/podpredseda Komisie Josep Borrell uviedol: „Nútená práca nie je len závažným porušením ľudských práv, ale aj hlavnou príčinou chudoby a prekážkou hospodárskeho rozvoja. Európska únia je svetovým lídrom v oblasti zodpovedného obchodného správania, podnikania a ľudských práv. V usmernení, ktoré dnes uverejňujeme, sa náš záväzok premieta do konkrétnych opatrení. Spoločnosti z EÚ tak získajú istotu, že ich činnosti neprispievajú k praktikám nútenej práce v žiadnom odvetví, regióne alebo krajine.“

V usmernení sa vysvetľujú praktické aspekty náležitej starostlivosti a prehľad nástrojov EÚ a medzinárodných nástrojov pre zodpovedné obchodné správanie, ktoré sú relevantné pre boj proti nútenej práci. EÚ už v niektorých odvetviach zaviedla povinné štandardy a aktívne podporuje účinné vykonávanie medzinárodných noriem týkajúcich sa zodpovedného obchodného správania.

Podpora zodpovedných a udržateľných hodnotových reťazcov je jedným z pilierov nedávnej obchodnej stratégie EÚ. Táto stratégia sa realizuje v usmernení, ktoré pomáha podnikom v EÚ prijať vhodné opatrenia už teraz, čím sa preklenie obdobie, kým nebudú prijaté právne predpisy o udržateľnej správe a riadení spoločností. V pripravovaných právnych predpisoch sa plánuje záväzná povinnosť náležitej starostlivosti, na základe ktorej by spoločností z EÚ mali identifikovať vplyvy na udržateľnosť vo svojich činnostiach a dodávateľských reťazcoch, predchádzať takýmto vplyvom, zmierňovať ich a zohľadňovať. S výhradou budúceho posúdenia vplyvu to bude zahŕňať účinné opatrenia a mechanizmy presadzovania, aby sa nútená práca nestala súčasťou hodnotového reťazca spoločností EÚ.

Obchodná politika EÚ už prispieva k zrušeniu nútenej práce prostredníctvom rôznych nástrojov. Obchodné dohody EÚ sú jedinečné tým, že zahŕňajú právne záväzky ratifikovať a účinne vykonávať všetky základné dohovory MOP vrátane tých, ktoré sa týkajú nútenej práce. Tieto dohovory obsahujú povinnosť zastaviť využívanie nútenej alebo povinnej práce vo všetkých jej formách. Takýto záväzok sa vzťahuje aj na krajiny, ktoré využívajú výhody osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných (VSP+) v rámci všeobecného systému preferencií EÚ (VSP). Všetkých 71 krajín, ktoré využívajú všeobecný systém preferencií, má povinnosť nedopúšťať sa závažného a systematického porušovania zásad základných dohovorov MOP.

Usmernenie takisto napĺňa niekoľko priorít akčného plánu EÚ pre ľudské práva a demokraciu na roky 2020 – 2024 v oblasti podnikania a ľudských práv. Medzi tieto priority patrí odstránenie nútenej práce a presadzovanie medzinárodne uznávaných noriem náležitej starostlivosti.

Ďalšie informácie

Usmernenie o náležitej starostlivosti pre spoločnosti EÚ s cieľom riešiť riziko nútenej práce v ich činnostiach a dodávateľských reťazcoch 

Login