Boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu: Komisia zasiela Ghanskej republike tzv. žltú kartu

Komisia, ktorá vedie celosvetový boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému (NNN) rybolovu, varuje Ghanskú republiku (tzv. žltá karta), že jej hrozí zaradenie medzi krajiny nespolupracujúce v boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému (NNN) rybolovu. Toto rozhodnutie sa opiera o rôzne nedostatky týkajúce sa schopnosti Ghany plniť si povinnosti, ktoré jej ako vlajkovému, prístavnému, pobrežnému alebo trhovému štátu vyplývajú z medzinárodného práva.

Komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Virginijus Sinkevičius vyhlásil: „Komisia uplatňuje prístup nulovej tolerancie NNN rybolovu. Ghana zohráva dôležitú úlohu pri riadení rybárstva v západnej Afrike. Sme preto pripravení spolupracovať s Ghanou na riešení hrozieb, ktoré NNN rybolov predstavuje pre udržateľnosť populácií rýb, pobrežné komunity, potravinovú bezpečnosť a zisky rybárov a rybárok, ktorí dodržiavajú pravidlá. Udržateľné rybárstvo je kľúčom k lepšej správe oceánov.“

Ghana sa vyzýva, aby prijala potrebné opatrenia na splnenie svojich medzinárodných záväzkov v boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu. Medzi zistené nedostatky patria nezákonné prekládky veľkého množstva mladých jedincov pelagických druhov, ktoré nedosahujú požadovanú veľkosť, na mori medzi priemyselnými plavidlami s vlečnými sieťami a kanoe v ghanských vodách, nedostatky v monitorovaní, kontrole a dohľade nad flotilou a právny rámec, ktorý nie je v súlade s relevantnými medzinárodnými záväzkami, ku ktorým sa Ghana zaviazala. Sankcie, ktoré Ghana uložila plavidlám vykonávajúcim alebo podporujúcim NNN rybolovné činnosti, nie sú účinné ani primerane odrádzajúce.

Ghana by mala zabezpečiť účinné monitorovanie a kontrolu činností svojich rybárskych plavidiel a primerané vykonávanie svojho systému presadzovania práva a sankcií. Mala by tiež zabezpečiť spoľahlivý systém riadenia rybárstva, aby sa zabránilo tomu, že sa ryby ulovené v rámci NNN rybolovných činností dostanú na ghanský alebo iný trh vrátane toho európskeho.

Žltá karta je varovaním a ponúka Ghane príležitosť reagovať na vzniknutú situáciu a v primeranej lehote prijať opatrenia na jej nápravu. V tejto fáze dané rozhodnutie so sebou nenesie žiadne opatrenia, ktoré by mali vplyv na obchod. V prípade dlhodobého a pretrvávajúceho nedodržiavania pravidiel však krajiny môžu v konečnom dôsledku čeliť postupu identifikácie (tzv. červenej karte), ktorý zahŕňa sankcie, ako je zákaz vyvážať svoje produkty rybolovu na trh EÚ.

Nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov ohrozuje samotný základ spoločnej rybárskej politiky (SRP) a medzinárodné úsilie EÚ o podporu lepšej správy oceánov. Komisia sa v rámci Európskej zelenej dohody a plnenia cieľa OSN v oblasti udržateľného rozvoja zameraného na ochranu a udržateľné využívanie oceánov, morí a morských zdrojov zaviazala k prístupu nulovej tolerancie NNN rybolovu. Boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu je takisto dôležitým aspektom cieľa stratégie EÚ v oblasti biodiverzity, ktorým je chrániť morské prostredie. V stratégii pre Afriku sa boj proti NNN rybolovu zdôrazňuje ako jeden z kľúčových problémov, ktoré treba s našimi africkými partnermi riešiť. 

Už v novembri 2013 dostala Ghanská republika „žltú kartu“, ktorá bola zase v októbri 2015 zrušená po tom, čo Ghana odstránila nedostatky.

Súvislosti

EÚ je najväčším svetovým dovozcom produktov rybolovu. Celková hodnota NNN rybolovu sa odhaduje na 10 až 20 miliárd EUR ročne. Každoročne sa nezákonne uloví 11 až 26 miliónov ton rýb, čo zodpovedá prinajmenšom 15 % svetového výlovu.

Toto rozhodnutie Komisie má oporu v „nariadení EÚ o NNN rybolove“, ktoré nadobudlo účinnosť v roku 2010. Jedným z pilierov tohto nariadenia je systém osvedčovania úlovkov, ktorý zabezpečuje, aby na trh EÚ mali prístup len legálne ulovené produkty rybolovu. Ďalej sa v ňom stanovuje osobitný mechanizmus dialógu s krajinami, ktoré si neplnia povinnosti vlajkového, pobrežného, prístavného či trhového štátu, ktoré im vyplývajú z medzinárodného práva. Hoci nespolupráca v rámci dialógu môže viesť k identifikácii krajiny (udelenie „červenej karty“), dialógy o NNN rybolove sú založené na spolupráci a podpore krajín a sú dôležitým krokom v boji proti NNN rybolovu. Sankcie vrátane zákazu obchodu sú len krajným opatrením.

Komisia od novembra 2012 rozvinula formálny dialóg s 27 tretími krajinami, čo znamená, že ich oficiálne upozornila na potrebu prijať efektívne opatrenia na boj proti NNN rybolovu. Vo väčšine prípadov zaznamenala výrazný pokrok, a teda mohla fázu formálneho dialógu s uspokojením uzavrieť a zrušiť žltú kartu. Len zopár krajín doteraz nepreukázalo potrebné odhodlanie uskutočniť reformy.

EÚ sa snaží podporovať ghanské obyvateľstvo na mieste prostredníctvom niekoľkých projektov budovania kapacít.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede o nezákonnom, nenahlásenom a neregulovanom rybolove vo všeobecnosti a v Ghane

Prehľad o postupoch s tretími krajinami zameraných na nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov

Login