Sociálna Európa: transparentnejšie a predvídateľnejšie pracovné podmienky pre pracujúcich v EÚ

Členským štátom EÚ vypršala lehota na transpozíciu smernice o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach do vnútroštátneho práva. Smernica dáva 182 miliónom pracujúcim v EÚ viac pracovných práv a ochrany tak, aby zodpovedali aktuálnym podmienkam.

Vďaka týmto novým pravidlám budú môcť pracujúci lepšie poznať svoje pracovné podmienky, ako sú napríklad náplň práce a pracovný čas. Rovnako budú mať právo na včasné a podrobnejšie informácie o základných aspektoch svojej práce, ako sú miesto výkonu práce a plat. Ide o dôležitý krok smerom k silnej sociálnej Európe, ktorý tak prináša ľuďom v celej EÚ konkrétne výhody z Európskeho piliera sociálnych práv.

Komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit v tejto súvislosti uviedol: „Smernica o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach je priamou reakciou na rýchlo sa meniacu realitu našich trhov práce. Ľudia majú právo na podrobnejšie informácie o podmienkach svojho zamestnania, aby si mohli lepšie zariadiť svoj každodenný život. Nové pravidlá pomôžu zaručiť kvalitné pracovné miesta a pracujúcim prinesú stabilitu, ktorá im umožní naplánovať si svoj život.“  

Pracovné práva a ochrana sa rozširujú a aktualizujú tak, aby odrážali nový svet práce.

Na základe smernice o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach budú mať pracujúci v EÚ právo:

  • byť podrobnejšie, včas a písomne informovaní o základných aspektoch svojho zamestnania;
  • na obmedzenie dĺžky skúšobnej lehoty pri nástupe do zamestnania na šesť mesiacov;
  • prijať ďalšiu prácu od iného zamestnávateľa; akékoľvek obmedzenie tohto práva sa musí objektívne zdôvodniť;
  • byť v primeranom časovom predstihu informovaní o povahe vyžadovanej práce, najmä ak ide o pracujúcich s nepredvídateľným pracovným časom a v prípade práce na vyžiadanie;
  • na účinné opatrenia, ktoré zabránia zneužívaniu pracovných zmlúv s nestanoveným pracovným časom;
  • dostať písomnú odpoveď na žiadosť o preradenie na inú, bezpečnejšiu pracovnú pozíciu;
  • absolvovať bezplatné zaškolenie na dané pracovné miesto, ktoré je zamestnávateľ povinný poskytnúť.

Predpokladá sa, že právo na informácie o podmienkach zamestnania, ako aj novú formu ochrany v podobe práva na väčšiu predvídateľnosť pracovného času tak odteraz dostanú ďalšie 2 až 3 milióny pracujúcich v neistých a neštandardných formách zamestnania vrátane práce na čiastočný úväzok, dočasnej práce a práce na vyžiadanie. Zároveň sa v smernici rešpektuje flexibilnosť atypickej formy zamestnania tak, aby jej výhody ostali zachované pre zamestnancov i zamestnávateľov.

Smernica prináša výhody aj zamestnávateľom, keďže zaručuje, že ochrana pracovníkov bude vždy zodpovedať najnovším trendom na trhoch práce, znižuje byrokratické prekážky pre zamestnávateľov. Obsahuje napríklad možnosť poskytovať informácie elektronicky a vytvára rovnaké podmienky pre zamestnávateľov v EÚ v záujme spravodlivej hospodárskej súťaže založenej na rovnakej minimálnej úrovni pracovných práv.

Ďalšie kroky

Aktuálne mali členské štáty posledný deň na transpozíciu smernice do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Komisia teraz posúdi úplnosť a súlad vnútroštátnych opatrení oznámených jednotlivými členskými štátmi a v prípade potreby podnikne náležité kroky.

Súvislosti

Európskom pilieri sociálnych práv sú „bezpečné a adaptabilné zamestnanie“ a „informácie o podmienkach zamestnania a ochrana v prípade prepustenia“ uvedené ako základné zásady spravodlivých pracovných podmienok. Stanovuje sa v ňom, že pracujúci majú na začiatku zamestnania právo na písomné informácie o právach a povinnostiach vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu, a to aj počas skúšobnej lehoty.

Novou smernicou o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach (EÚ/2019/1152) sa nahrádza smernica o písomnom vyhlásení (91/533/EHS), ktorá sa uplatňuje od roku 1991 a dáva zamestnancom na novom pracovnom mieste právo byť písomne informovaní o základných aspektoch svojho pracovnoprávneho vzťahu.

Po tomto dôležitom kroku bude zajtra nasledovať ďalší veľký úspech Európskeho piliera sociálnych práv. Členským štátom totiž 2. augusta 2022 vyprší lehota na transpozíciu pravidiel EÚ na zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov prijatých v roku 2019.  

Ďalšie informácie

Smernica o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v EÚ

Webová stránka s otázkami a odpoveďami v súvislosti s transparentnými a predvídateľnými pracovnými podmienkami

Webové stránky Európskeho piliera sociálnych práv

Najnovšie informácie o akčnom pláne Európskeho piliera sociálnych práv

Login