Silnejšia autonómia EÚ – Komisia pripravuje nový nástroj na boj proti donucovaniu

Európska komisia začala 12-týždňovú verejnú konzultáciu, aby získala podnety od podnikov, organizácií a jednotlivcov, ktoré jej pomôžu skoncipovať nový právny nástroj na odrádzanie tretích krajín od donucovacích praktík a na ich odvrátenie. Tento nástroj by Komisii umožňoval, aby voči ktorejkoľvek tretej krajine, ktorá by neprimerane zasahovala do politických rozhodnutí Únie či jej členských štátov, uplatnila obchodné, investičné alebo iné obmedzenia.

Výkonný podpredseda Komisie a komisár pre obchod Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti uviedol: „Zaviazali sme sa, že náš nový prístup v rámci obchodnej politiky EÚ bude asertívnejšou obranou našich záujmov. Nevyhnutný by v tomto smere mohol byť nový nástroj na boj proti donucovaniu. Slúžil by ako autonómny nástroj, ktorý by nám umožňoval zasiahnuť, ak naši partneri hrajú proti pravidlám. Obraciame sa na zainteresované strany v EÚ aj mimo nej, aby sa s nami neváhali podeliť o svoje názory na donucovacie praktiky a na to, ako sa im čo najlepšie postaviť. Musíme posilniť odolnosť EÚ, chrániť naše hospodárske záujmy, a keď je to nutné, dôraznejšie uplatňovať naše legitímne právo na uloženie protiopatrení. To je zámerom tejto iniciatívy. Dúfame, že k nej dostaneme široké spektrum príspevkov.“

Konzultácia

V rámci konzultácie sa zbierajú príspevky k rôznym politickým otázkam, ktoré sú pri navrhovaní nástroja EÚ na boj proti donucovaniu relevantné:

  • spúšťacie faktory (alebo okolnosti, za akých môže EÚ zasiahnuť),
  • protiopatrenia (druhy opatrení, aké môže EÚ použiť proti donucovaniu) a
  • pravdepodobný vplyv rôznych možností.

Verejná konzultácia, ktorá prebieha do 22. júna 2021, je súčasťou celkovej konzultačnej stratégie pre túto iniciatívu. Jej zahájením sa začína celý rad konzultačných činností. Ich súčasťou budú od marca do júna 2021 rôzne podujatia so zainteresovanými stranami.

Komisia využije získané podnety pri príprave svojho legislatívneho návrhu, ktorý sa má prijať do konca tohto roka. Akékoľvek politické opatrenia EÚ musia byť a aj budú v súlade s právnym poriadkom EÚ a medzinárodným právom. Nástroj nebude namierený na žiadnu konkrétnu krajinu. Bude sa zaoberať problematickým donucovaním, ktoré Komisia v tejto fáze sleduje a skúma. Pre iniciatívu je kľúčové vymedzenie donucovacích praktík, ku ktorým sa uchyľujú tretie krajiny, a Komisia sa momentálne snaží získať od zainteresovaných strán podnety, aby ich mohla bližšie definovať.

Súvislosti

V posledných rokoch narastá počet cudzích krajín, ktoré sa snažia ovplyvniť rozhodnutia alebo konanie EÚ alebo jej členských štátov, pokiaľ ide o obchod alebo investičnú politiku. Tým, že tieto tretie krajiny obmedzia obchod alebo investície alebo pohrozia, že tak urobia, sa môžu pokúsiť dosiahnuť určité politické smerovanie na úkor podnikov EÚ vrátane podnikov, ktoré v nich pôsobia. Takéto praktiky neprimerane zasahujú do legitímnej tvorby politík EÚ a jej členských štátov a oslabujú jej otvorenú strategickú autonómiu.

Európsky parlament a členské štáty EÚ vyjadrili v súvislosti s týmito praktikami obavy v rámci legislatívneho postupu zmeny nariadenia EÚ o presadzovaní pravidiel obchodu. Vyústilo to do politickej dohody o spoločnom vyhlásení Komisie, Rady a Európskeho parlamentu o vytvorení nového legislatívneho nástroja, ktorý by odrádzal od donucovania a pôsobil proti nemu.

Iniciatívu oznámila predsedníčka von der Leyenová vo svojom vyhlásení o zámere predsedovi Parlamentu a úradujúcemu predsedovi Rady zo 16. septembra 2020. Je aj súčasťou pracovného programu Komisie na rok 2021.

Legislatívny návrh Komisie bude sprevádzať posúdenie vplyvu. Začiatkom tohto roka bolo uverejnené úvodné posúdenie vplyvu, v ktorom sa predkladá predbežná koncepcia iniciatívy.

Ďalšie informácie

Odkaz na otvorenú verejnú konzultáciu

Odkaz na celkovú konzultačnú stratégiu pre túto iniciatívu

Zasadnutie zainteresovaných strán (registrácia sa ukončí 12. apríla 2021)