Ochrana ľudí pracujúcich prostredníctvom platforiem: Komisia začína prvú fázu konzultácií so sociálnymi partnermi

Komisia začína prvú fázu konzultácií s európskymi sociálnymi partnermi o tom, ako zlepšiť pracovné podmienky ľudí pracujúcich prostredníctvom digitálnych pracovných platforiem. Práca pre platformy sa v EÚ rýchlo rozvíja v stále väčšom počte podnikateľských odvetví. Môže ponúknuť väčšiu flexibilitu, pracovné príležitosti a dodatočné príjmy, a to aj pre ľudí, ktorí by mohli mať ťažkosti so vstupom na tradičný trh práce. Niektoré druhy práce pre platformy sa však spájajú aj s neistými pracovnými podmienkami, čo sa odráža v nedostatočnej transparentnosti a predvídateľnosti zmluvných dojednaní, problémoch v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a nedostatočnom prístupe k sociálnej ochrane. K ďalším výzvam súvisiacim s prácou pre platformy patrí jej cezhraničný rozmer a otázka algoritmického riadenia.

Kríza spôsobená koronavírusom urýchlila digitálnu transformáciu a rozšírenie obchodných modelov založených na platformách na vnútornom trhu. Niektoré platformy zohrali dôležitú úlohu pri zabezpečovaní prístupu k službám počas zákazov vychádzania. V dôsledku sanitárnej krízy sa zároveň ešte viac zvýraznila zraniteľná situácia ľudí pracujúcich v oblastiach, ako je hospodárstvo založené na platformách, a to z hľadiska vystavenia zdravotným a bezpečnostným rizikám, ako aj obmedzeného prístupu k sociálnej ochrane a dávkam.

Tento vývoj a cezhraničný charakter digitálnych platforiem ešte viac zdôraznili potrebu iniciatívy na úrovni EÚ s cieľom zlepšiť pracovné podmienky ľudí pracujúcich prostredníctvom platforiem.

Cieľom tejto prvej fázy konzultácií so sociálnymi partnermi je vyzvať európskych sociálnych partnerov, aby vyjadrili svoje názory na potrebu a smerovanie možných opatrení EÚ na zlepšenie pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy. Konzultácia bude prebiehať aspoň šesť týždňov.

Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerová uviedla: „Digitálny vek ponúka podnikom, spotrebiteľom a občanom obrovské príležitosti. Platformy môžu ľuďom pomôcť nájsť si nové pracovné miesta a preskúmať nové podnikateľské nápady. Zároveň musíme zabezpečiť, aby boli naše európske hodnoty v digitálnom hospodárstve dobre integrované. Musíme zaistiť, aby tieto nové spôsoby práce zostali udržateľné a spravodlivé.“

Komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit vyhlásil: „V rámci digitálnej transformácie nemôžeme zabúdať na základné zásady nášho európskeho sociálneho modelu. Mali by sme čo najlepšie využiť potenciál vytvárania pracovných miest, ktorý prinášajú digitálne pracovné platformy, a zároveň zabezpečiť dôstojnosť, rešpekt a ochranu ľudí, ktorí prostredníctvom nich pracujú. Názory sociálnych partnerov v tejto oblasti budú mať kľúčový význam pri navrhovaní vyváženej iniciatívy v oblasti práce pre platformy v EÚ.“

Súvislosti

Predsedníčka von der Leyenová vo svojich politických usmerneniach zdôraznila, že „Digitálna transformácia so sebou prináša rýchlu zmenu, ktorá ovplyvňuje naše trhy práce.“ Zaviazala „sa zaoberať spôsobmi, ako zlepšiť pracovné podmienky pracovníkov platforiem“.

V oznámení o silnej sociálnej Európe pre spravodlivé transformácie sa opisujú rôzne príležitosti a výzvy, ktorým čelí Európa v súvislosti s opatreniami v oblasti klímy, digitalizáciou a demografickými zmenami, a zdôrazňuje sa, že je potrebné, aby boli tieto transformácie spravodlivé a sociálne. Takisto sa v ňom uvádza, že udržateľný rast hospodárstva založeného na platformách si vyžaduje zlepšenie pracovných podmienok pracovníkov platforiem.

pracovnom programe Komisie na rok 2021 bola oznámená legislatívna iniciatíva v oblasti zlepšenia pracovných podmienok pracovníkov platforiem do konca roka 2021. Touto iniciatívou sa podporí vykonávanie zásad uvedených v Európskom pilieri sociálnych práv.

V článku 154 ods. 2 ZFEÚ sa stanovuje dvojfázová konzultácia so sociálnymi partnermi o návrhoch v oblasti sociálnej politiky na základe článku 153 ZFEÚ. Pokiaľ sa sociálni partneri nerozhodnú začať medzi sebou rokovania po prvej alebo druhej fáze konzultácií, Komisia plánuje do konca roka predložiť legislatívnu iniciatívu.

Viac informácií

Prvá fáza konzultácií so sociálnymi partnermi

Otázky a odpovede: Prvá fáza konzultácií so sociálnymi partnermi o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy