Plnou parou vpred – rok 2021 je Európskym rokom železníc!

Európska komisárka pre dopravu Adina Văleanová uviedla: „Naša budúca mobilita musí byť udržateľná, bezpečná, pohodlná a cenovo dostupná. Vlaky ponúkajú toto všetko a ešte oveľa viac! Európsky rok železníc nám dáva príležitosť znovu objaviť tento druh dopravy. Vďaka širokej škále činností využijeme túto príležitosť na to, aby sme pomohli železnici naplno využiť svoj potenciál. Všetkých vás srdečne pozývam, aby ste sa zapojili do Európskeho roka železníc.“

Železnice sú budúcnosť

V EÚ železničná doprava zodpovedá za menej ako 0,5 % emisií skleníkových plynov súvisiacich s dopravou, vďaka čomu je jednou z najudržateľnejších foriem osobnej a nákladnej dopravy. Popri iných výhodách je železničná doprava mimoriadne bezpečná a spája ľudí a podniky v celej EÚ prostredníctvom transeurópskej dopravnej siete (TEN-T).

Napriek týmto výhodám cestuje vlakom len asi 7 % cestujúcich a 11 % tovaru. Európsky rok železníc vytvorí impulz, ktorý pomôže zvýšiť podiel železníc na osobnej i nákladnej doprave. Tým sa výrazne znížia emisie skleníkových plynov a znečistenie pochádzajúce z dopravy EÚ, čím sa výrazne prispeje k úsiliu EÚ v rámci Európskej zelenej dohody.

Ako prvý rok úplného vykonávania štvrtého železničného balíka bude rok 2021 predstavovať aj významný krok smerom k jednotnému európskemu železničnému priestoru, teda k efektívnejšej európskej železničnej sieti s plynulou cezhraničnou mobilitou.

Železnice v centre pozornosti v roku 2021

Európska komisia 1. januára uvedie do prevádzky internetovú stránku s ďalšími informáciami o iniciatíve, ako aj s prehľadom plánovaných činností. Rôzne podujatia, projekty a činnosti v celej EÚ zdôraznia mnohé rozmery železničnej dopravy – od európskeho popredného, inovatívneho železničného priemyslu cez úlohu železničnej dopravy v európskej kultúre a európskom dedičstve, jej význam z hľadiska prepájania regiónov, ľudí a podnikov a jej podiel na udržateľnom cestovnom ruchu až po jej rolu vo vzťahoch EÚ so susednými krajinami.

Európsky rok železníc sa odrazí aj v legislatívnom programe Komisie: ten bude zahŕňať návrhy na nové železničné priemyselné partnerstvo, lepšie prepojenie železničnej dopravy s inými druhmi dopravy a celkovo udržateľnejšiu nákladnú dopravu, ako sa uvádza v nedávno prijatej stratégii Komisie pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu.

Súvislosti

Iniciatíva, ktorú navrhla Európska komisia v marci a ktorú Európsky parlament a Rada prijali v decembri 2020, je súčasťou úsilia EÚ v rámci Európskej zelenej dohody, teda plánu EÚ na zabezpečenie udržateľnosti jej hospodárstva dosiahnutím klimatickej neutrality do roku 2050.

Jedným z kľúčových prvkov plánu je zavedenie ekologickejších a zdravších dopravných prostriedkov, keďže odvetvie dopravy v súčasnosti generuje približne 25 % emisií skleníkových plynov v Únii. Cieľom Európskej zelenej dohody je znížiť emisie z dopravy do roku 2050 o 90 %.

S cieľom splniť tento cieľ a zabezpečiť, aby doprava naďalej zohrávala svoju úlohu pri prechode na čisté, digitálne a inovatívne hospodárstvo EÚ, Komisia prijala v decembri 2020 stratégiu pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu. Tá načrtáva cestu k udržateľnejšej, inteligentnejšej a odolnejšej mobilite a obsahuje míľniky, ako je zdvojnásobenie objemu nákladnej železničnej dopravy a strojnásobenie činnosti vysokorýchlostnej železničnej dopravy do roku 2050. Komisia budúci rok predloží akčný plán na posilnenie osobnej železničnej dopravy a v stratégii sú zakotvené aj opatrenia na zlepšenie kapacity a zjednodušenie predaja cestovných lístkov umožňujúcich rôzne druhy dopravy, aby sa ešte zvýšila atraktívnosť vlakov.

Ďalšie informácie

Európsky rok železníc 2021

Konečné znenie rozhodnutia

Stratégia udržateľnej a inteligentnej mobility

Európska zelená dohoda

Zavŕšenie 4. železničného balíka: harmonizované postupy v celej EÚ