Komisia víta konečnú dohodu o kvalite vody a dostupnosti pitnej vody

Komisia víta, že Európsky parlament na svojej plenárnej schôdzi prijal revidovanú smernicu o pitnej vode. Nová smernica zaručí bezpečnejší prístup k vode pre všetkých Európanov. Zároveň zabezpečí najprísnejšie normy pre pitnú vodu na svete v súlade s cieľom nulového znečistenia, ktorý má zaistiť životné prostredie bez toxických látok, oznámeným v Európskej zelenej dohode. Dohoda vychádza z návrhu prestaveného Komisiou vo februári 2018 v priamej reakcii na historicky prvú úspešnú európsku iniciatívu občanov „Right2Water“ (právo na vodu).

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius prehlásil: „Prístup k bezpečnejšej pitnej vode a sanitácii je základným ľudským právom. Súčasná zdravotná kríza nás ešte viac upozornila na jeho zásadný význam. Dnešné schválenie smernice v Parlamente je jasným potvrdením záväzku dosiahnuť bezpečnejšiu vodu z vodovodu pre všetkých Európanov.“

Znenie dohody vychádza z odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie o normách bezpečnosti pitnej vody a dokonca prekračuje ich rámec. Obsahuje ustanovenia na kontrolu nielen vody z vodovodu, ale aj zdrojov pitnej vody a distribučných systémov s cieľom minimalizovať riziko škodlivého vplyvu znečistenia na ľudské zdravie a naše vodné zdroje. Prepracovaná smernica bojuje s novými znečisťujúcimi látkami, ako sú mikroplasty, endokrinné disruptory a nové druhy chemikálií.

Zavádza povinnosť členských štátov zlepšiť alebo zachovať prístup k bezpečnej pitnej vode pre všetkých, pričom sa sústreďuje na zraniteľné a marginalizované skupiny. Takisto predpokladá lepší prístup občanov k informáciám o dodávateľoch vody, napríklad pokiaľ ide o kvalitu a dodávku pitnej vody v oblasti, kde bývajú. Smernica zvýši dôveru spotrebiteľov v pitnú vodu z vodovodu, čím sa zníži množstvo odpadu z vody v plastových fľašiach.

Okrem toho nový predpis ráta so zahrnutím podrobných hygienických požiadaviek na materiály, ktoré sa dostávajú do styku s pitnou vodou. Zveruje kľúčovú úlohu Európskej chemickej agentúre (ECHA), ktorá má zaručiť, že v potrubiach a vo vodovodoch prichádzajúcich do styku s vodou budú použité iba bezpečné látky.

Ďalšie kroky

Týmto schválením zo strany Európskeho parlamentu je revidovaná smernica o pitnej vode prijatá. Akt sa hneď po spoločnom podpise predsedu Európskeho parlamentu a predsedu Rady Európskej únie uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť o 20 dní neskôr. Po nadobudnutí účinnosti tejto smernice majú členské štáty dva roky na dosiahnutie súladu s revidovanou smernicou o pitnej vode.

Súvislosti

Väčšina ľudí žijúcich v EÚ má už dnes bezproblémový prístup k veľmi kvalitnej pitnej vode aj vďaka viac ako 30-ročnej existencii právnych predpisov EÚ týkajúcich sa kvality pitnej vody. Komisia navrhla v roku 2018 revíziu smernice o pitnej vode (98/83/ES) v reakcii na európsku iniciatívu občanov „Right2Water“. Návrhu predchádzalo hodnotenie regulačnej vhodnosti a efektívnosti smernice o pitnej vode v rámci programu REFIT, sprevádzalo ho posúdenie vplyvu a je v súlade s odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie.