Európska komisia vydáva prvé emisie sociálnoinvestičných dlhopisov EU SURE

Európska komisia vydala v rámci nástroja SURE prvotnú emisiu sociálnoinvestičných dlhopisov v hodnote 17 miliárd eur, ktorej cieľom je pomôcť ochrániť pracovné miesta i samotné zamestnané osoby. Emisia pozostáva z dvoch dlhopisov – prvý má hodnotu 10 miliárd eur a splatnosť dosiahne v októbri 2030 a druhý má hodnotu 7 miliárd eur a splatnosť dosiahne v roku 2040. Záujem investorov o tento nástroj s vysokým ratingom bol obrovský a dopyt po ňom 13-násobne presiahol ponuku, čo sa premietlo do výhodných cenových podmienok oboch dlhopisov.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Komisia po prvýkrát vo svojej histórii vydáva na trh sociálnoinvestičné dlhopisy s cieľom získať finančné prostriedky na ochranu pracovných miest. Tento bezprecedentný krok zodpovedá mimoriadnemu obdobiu, v ktorom žijeme. Robíme všetko, čo je v našich silách na to, aby sme zaistili živobytie v Európe. Teší ma, že vďaka nástroju SURE bude krajinám, ktoré kríza silne zasiahla, poskytnutá rýchla pomoc.“

Európsky komisár Johannes Hahn, zodpovedný za rozpočet a administratívu, dodal: „Táto operácia je prvým krokom Európskej komisie k tomu, aby sa stala jedným z veľkých hráčov na globálnych kapitálových trhoch s dlhovými nástrojmi. Vysoký záujem investorov a výhodné podmienky, za ktorých bol dlhopis uvedený na trh, sú ďalším dôkazom obrovského záujmu o dlhopisy EÚ. To, že ide o sociálnoinvestičný dlhopis, pomohlo prilákať investorov, ktorí chcú pomôcť členským štátom EÚ a podporiť zamestnanosť v týchto ťažkých časoch.“

Oba dlhopisy boli vydané za atraktívnych úrokových podmienok, čoho dôkazom bol vysoký záujem o ne. Pre desaťročný dlhopis bola stanovená sadzba 3 bázických bodov nad sadzbou mid-swap. Pre dvadsaťročný dlhopis bola stanovená sadzba 14 bázických bodov nad sadzbou mid-swap. Konečné prémie novej emisie sa odhadujú na 1 bps pre 10-ročnú tranžu a 2 bps pre 20-ročnú tranžu. Obe tieto hodnoty sú vzhľadom na vydaný objem veľmi nízke.

Ide o atraktívne cenové podmienky pre historicky najväčšiu emisiu dlhopisov Komisie a pre nástroj SURE je to veľmi sľubný začiatok. Podmienky, za ktorých si Komisia prostriedky požičiava, sa prenášajú priamo na členské štáty, ktoré dané pôžičky prijímajú. (Ďalšie podrobnosti o oceňovaní transakcie nájdete tu)

Bankami, ktoré touto transakciou Európsku komisiu podporili („spoloční upisovatelia“), boli Barclays (Írsko), BNP Paribas, Deutsche Bank, Nomura a UniCredit.

Získané finančné prostriedky budú prijímajúcim členským štátom poskytnuté vo forme úverov, ktoré im pomôžu pokryť náklady priamo spojené s financovaním vnútroštátnych programov skráteného pracovného času a podobných opatrení v reakcii na pandémiu.

V tejto súvislosti Komisia začiatkom tohto mesiaca vyhlásila, že celý dlhopis EU SURE v hodnote až 100 miliárd eur bude vydaný ako sociálnoinvestičný dlhopis, a zároveň prijala nezávisle hodnotený rámec pre sociálnoinvestičné dlhopisy.

 

Súvislosti ohľadom nástroja SURE

Na základe doterajších rozhodnutí dostane finančnú podporu v rámci nástroja SURE na pomoc pri ochrane pracovných miest a pracovníkov 17 členských štátov. Finančná podpora bude vo forme úverov, ktoré EÚ poskytuje členským štátom za výhodných podmienok.

Tieto úvery im pomôžu pokryť náklady priamo súvisiace s financovaním národných programov skráteného pracovného času (kurzarbeit) a podobných opatrení, ktoré členské štáty zaviedli v reakcii na pandémiu koronavírusu, najmä pre samostatne zárobkovo činné osoby. Nástroj SURE môže byť použitý aj na financovanie niektorých opatrení týkajúcich sa zdravia, najmä na pracoviskách, ktoré majú zaručiť bezpečný návrat do normálu v hospodárskych aktivitách.

Členské štáty môžu naďalej predkladať formálne žiadosti o podporu v rámci nástroja SURE, ktorý má celkovú kapacitu až 100 miliárd eur, na pomoc pri ochrane pracovných miest a pracovníkov postihnutých pandémiou. Komisia navrhla finančnú podporu v celkovej výške 87,8 miliardy eur v rámci nástroja SURE už 17 členským štátom.

Súvislosti ohľadom úverovej politiky EÚ

  • Európska únia vznikla na základe Rímskej zmluvy z roku 1957 a ako emitent cenných papierov je ohodnotená rizikovou váhou 0 % (Bazilej III). Pôžičky EÚ sú priamymi a bezpodmienečnými záväzkami EÚ, za ktoré ručia členské štáty EÚ prostredníctvom rozpočtu EÚ. Európska komisia je na základe Zmluvy o EÚ splnomocnená získavať v mene Európskej únie finančné prostriedky na medzinárodných kapitálových trhoch.
  • EÚ si na účely ďalšieho poskytovania pôžičiek v eurách požičiava výlučne v eurách. EÚ v súčasnosti realizuje štyri úverové programy: Európsky finančný stabilizačný mechanizmus (EFSM), nástroj na podporu platobnej bilancie, makrofinančnú pomoc a európsky nástroj dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE), ktorý Rada prijala 19. mája 2020.
  • Dlhopisy, ktoré vydala EÚ v rámci nástroja SURE, budú profitovať z označenia sociálnoinvestičné dlhopisy.

 Ďalšie podrobnosti o emisii:

  • Pred vykonaním transakcie poslala EÚ 9. októbra 2020 spolu 20 bankám žiadosť o predloženie návrhu, v ktorom ich informovala o svojom zámere získať na trhu značné finančné prostriedky.
  • Formálny mandát na emisiu dvoch tranží bol oznámený v pondelok 19. októbra o 13:25 SEČ.
  • Príjem objednávok sa začal v utorok 20. októbra 2020 ráno o 8:55 SEČ a skončil o 10:00 SEČ.

 

Viac informácií

Otázky a odpovede

Technická tlačová správa

Rámec pre sociálnoinvestičné dlhopisy

Webová lokalita nástroja SURE

Webová lokalita o úverovej politike EÚ