Zelená dohoda: Komisia prijala novú stratégiu pre chemické látky v záujme netoxického prostredia

Európska komisia prijala stratégiu EÚ s názvom Chemikálie – stratégia udržateľnosti. Stratégia je prvým krokom smerom k cieľu nulového znečistenia životného prostredia bez toxických látok, ktorý bol oznámený v Európskej zelenej dohode. Stratégia podporí inovácie v oblasti bezpečných a udržateľných chemických látok a posilní ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred nebezpečnými chemikáliami. To zahŕňa zákaz používania najškodlivejších chemických látok v spotrebiteľských výrobkoch, ako sú hračky, výrobky určené na starostlivosť o dieťa, kozmetika, detergenty, materiály prichádzajúce do styku s potravinami či textílie, pokiaľ sa nepreukáže, že sú nevyhnutné pre spoločnosť. Zároveň sa dbá na to, aby sa všetky chemické látky používali bezpečnejšie a udržateľnejšie.

V stratégii pre chemické látky sa plne uznáva základná úloha chemických látok z hľadiska dobrých životných podmienok ľudí a zelenej a digitálnej transformácie európskeho hospodárstva a spoločnosti. Zároveň sa uznáva naliehavá potreba riešenia zdravotných a environmentálnych výziev spôsobených najškodlivejšími chemikáliami. V tomto duchu sa v stratégii stanovujú konkrétne opatrenia v záujme bezpečnosti a udržateľnosti chemických látok už v štádiu návrhu a na zaručenie toho, aby chemické látky mohli prinášať všetky výhody bez toho, aby poškodzovali planétu a súčasné a budúce generácie. Súčasťou tohto úsilia je aj to, aby sa zabránilo používaniu chemických látok, ktoré sú najškodlivejšie pre ľudské zdravie a životné prostredie, na iné než nevyhnutné spoločenské účely, a to najmä v spotrebiteľských výrobkoch a vo vzťahu k najzraniteľnejším skupinám, ale aj aby sa všetky chemické látky používali bezpečnejšie a udržateľnejšie. Predpokladá sa, že chemický priemysel sa bude pri tejto transformácii opierať o niekoľko inovačných a investičných opatrení. V stratégii sa členské štáty takisto upozorňujú na možnosti, ktoré im ponúka Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v oblasti investícií do zelenej a digitálnej transformácie priemyslu EÚ vrátane toho chemického. 

Spoľahlivejšia ochrana zdravia a životného prostredia

Cieľom stratégie je výrazne zvýšiť ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred škodlivými chemickými látkami, pričom osobitnú pozornosť treba venovať zraniteľným skupinám obyvateľstva. Medzi hlavné iniciatívy patrí najmä:

  • postupné vyraďovanie spotrebiteľských výrobkov, ako sú hračky, výrobky určené na starostlivosť o dieťa, kozmetika, detergenty, materiály prichádzajúce do styku s potravinami a textílie, najškodlivejších látok, medzi ktoré patria okrem iného endokrinné disruptory, chemikálie, ktoré ovplyvňujú imunitné a dýchacie systémy, a perzistentné látky, ako sú perfluóralkylované a polyfluóralkylované látky (PFAS), pokiaľ ich použitie nie je preukázané ako nevyhnutné pre spoločnosť,
  • minimalizovanie a nahrádzanie prítomnosti látok vzbudzujúcich obavy vo všetkých výrobkoch, pričom sa uprednostnia tie kategórie výrobkov, ktoré ovplyvňujú zraniteľné skupiny obyvateľstva, a tie, ktoré majú najväčší potenciál pre obehové hospodárstvo,
  • riešenie kombinovaného účinku chemických látok (koktailový efekt) lepším zohľadnením rizika, ktoré pre ľudské zdravie a životné prostredie predstavuje každodenná expozícia širokej škále chemických látok z rôznych zdrojov,
  • zaručenie toho, aby výrobcovia a spotrebitelia mali prístup k informáciám o obsahu chemických látok a bezpečnom používaní, a to zavedením požiadaviek na informácie ako súčasť iniciatívy v oblasti udržateľnej produktovej politiky.

Podpora inovácií a konkurencieschopnosti EÚ

Bezpečnejší a udržateľnejší chemický priemysel je jednak priebežnou nevyhnutnosťou, jednak veľkou ekonomickou príležitosťou. Cieľom stratégie je zachytiť túto príležitosť a umožniť zelenú transformáciu chemického odvetvia a jeho hodnotových reťazcov. Pokiaľ je to možné, nové chemikálie a materiály musia byť bezpečné a udržateľné už v štádiu návrhu, t. j. od výroby až po koniec životnosti. Pomôže to zabrániť najškodlivejším účinkom chemických látok a zaistiť čo najmenší vplyv na klímu, využívanie zdrojov, ekosystémy a biodiverzitu. Cieľom stratégie je, aby priemysel EÚ bol celosvetovo konkurencieschopným aktérom pri výrobe a používaní bezpečných a udržateľných chemických látok. Opatreniami ohlásenými v stratégii sa podporia priemyselné inovácie, aby takéto chemikálie boli na trhu EÚ bežným štandardom a referenciou aj v celosvetovom meradle. Dosiahne sa to najmä týmito prostriedkami:

  • vypracovanie bezpečných a udržateľných kritérií už v štádiu návrhu a garancia finančnej podpory pre komercializáciu a zavádzanie bezpečných a udržateľných chemických látok,
  • zaistenie vývoja a zavádzania bezpečných a udržateľných látok, materiálov a výrobkov už v štádiu návrhu vďaka finančným a investičným nástrojom EÚ a verejno-súkromným partnerstvám,
  • výrazné posilnenie presadzovania pravidiel EÚ tak na hraniciach, ako aj na jednotnom trhu,
  • zavedenie výskumno-inovačného programu EÚ v oblasti chemických látok s cieľom vyplniť medzery v poznatkoch o vplyve chemických látok, podporiť inovácie a obmedziť testovanie na zvieratách,
  • zjednodušenie a konsolidácia právneho rámca EÚ – napr. zavedením postupu „jedna látka – jedno posúdenie“, posilnenie zásady „žiadne údaje, žiadny trh“ a cielené zmeny nariadenia REACH a odvetvových právnych predpisov.

Komisia bude podporovať aj normy bezpečnosti a udržateľnosti na celom svete, najmä tým, že pôjde príkladom a bude propagovať koherentný prístup zameraný na to, aby sa nebezpečné látky, ktoré sú v EÚ zakázané, nevyrábali na účely vývozu.

Výkonný podpredseda pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans vyhlásil: „Stratégia pre chemické látky je prvým krokom k dosiahnutiu cieľa nulového znečistenia v Európe. Chemikálie sú súčasťou nášho každodenného života a umožňujú nám rozvíjať inovatívne riešenia v záujme ekologizácie nášho hospodárstva. Musíme však zabezpečiť, aby sa vyrábali a používali spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské zdravie ani životné prostredie. Obzvlášť dôležité je prestať používať najškodlivejšie chemické látky v spotrebiteľských výrobkoch, od hračiek cez výrobky starostlivosti o dieťa až po textílie či materiály v styku s potravinami.“

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius dodal: „Za svoj blahobyt a vysokú životnú úroveň vďačíme mnohým užitočným chemickým látkam, ktoré ľudia vynašli za posledné storočie. Nemôžeme však zatvárať oči pred škodami, ktoré nebezpečné chemikálie predstavujú pre naše životné prostredie a zdravie. V EÚ chemické látky regulujeme už dlho a pomocou tejto stratégie chceme stavať na našich úspechoch a ísť ešte ďalej, aby sme zabránili prenikaniu najnebezpečnejších chemikálií do životného prostredia a našich tiel a ich vplyvu na tie najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva.“

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová uviedla: „Naše zdravie by malo byť vždy na prvom mieste. Práve to je v ústredí stratégie pre chemické látky, ktoré je jednou z vlajkových iniciatív Komisie. Bez chemikálií si naša spoločnosť neporadí, ale musia byť bezpečné a udržateľne vyrábané. Pred škodlivými chemikáliami v našom okolí sa musíme chrániť. Táto stratégia je dôkazom toho, ako veľmi sme odhodlaní chrániť zdravie občanov v celej EÚ.“

Súvislosti 

V roku 2018 bola Európa druhým najväčším výrobcom chemikálií (16,9 % predaja). Chemický priemysel je štvrtý najväčší priemysel v EÚ a priamo zamestnáva približne 1,2 milióna ľudí. Až 59 % vyrobených chemikálií sa dodáva priamo do iných odvetví vrátane zdravotníctva, stavebníctva, automobilového priemyslu, elektroniky či textilného odvetvia. Očakáva sa, že svetová produkcia chemických látok sa do roku 2030 zdvojnásobí a pravdepodobne sa zvýši aj už rozšírené používanie chemických látok vrátane spotrebiteľských výrobkov.

EÚ má sofistikované právne predpisy o chemikáliách, ktoré vytvorili najvyspelejšiu vedomostnú základňu o chemikáliách na svete a zriadili vedecké orgány, ktoré sa venujú posudzovaniu rizika a nebezpečnosti chemických látok. EÚ takisto dokázala znížiť riziká pre ľudí a životné prostredie spôsobené niektorými nebezpečnými chemikáliami, ako sú karcinogény.

Politika EÚ v oblasti chemických látok sa však musí ďalej posilňovať, aby sa zohľadnili najnovšie vedecké poznatky a obavy občanov. Mnohé chemické látky môžu poškodiť životné prostredie a ľudské zdravie – a to aj pre budúce generácie. Môžu zasahovať do ekosystémov a oslabiť odolnosť ľudí či ich schopnosť reagovať na vakcíny. Štúdie zamerané na biomonitoring človeka v EÚ poukazujú na rastúci počet rôznych nebezpečných chemikálií v ľudskej krvi a telesnom tkanive vrátane určitých pesticídov, biocídov, liekov, ťažkých kovov, zmäkčovadiel a spomaľovačov horenia. Bolo dokázané, že kombinovaná prenatálna expozícia viacerým chemikáliám vedie k pomalšiemu rastu plodu a nižšej pôrodnosti.

Ďalšie informácie 

Oznámenie Chemikálie – stratégia udržateľnosti: Na ceste k životnému prostrediu bez toxických látok

Chemikálie – stratégia udržateľnosti: otázky a odpovede

Chemikálie – stratégia udržateľnosti: informačný prehľad