Komisia predlžuje a rozširuje dočasný rámec, aby ešte viac pomohla výrazne stratovým podnikom

Európska komisia sa rozhodla predĺžiť platnosť a rozšíriť rozsah pôsobnosti dočasného rámca štátnej pomoci prijatého 19. marca 2020 na podporu hospodárstva v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Platnosť všetkých oddielov sa predlžuje o šesť mesiacov do 30. júna 2021 s výnimkou platnosti oddielu na umožnenie rekapitalizačnej podpory, ktorá sa predlžuje o tri mesiace do 30. septembra 2021.

Výkonná podpredsedníčka Margrethe Vestagerová zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže uviedla: „Dočasný rámec prispel k úsiliu členských štátov o vyrovnanie sa s dôsledkami krízy. Dnes predlžujeme jeho platnosť, aby sme reagovali na pretrvávajúce potreby podnikov a zároveň chránili jednotný trh EÚ. Zavádzame aj nové opatrenie: to členským štátom umožní podporovať podniky, ktoré čelia značným stratám na obrate, prispením na časť ich nekrytých fixných nákladov. Napokon zavádzame nové možnosti, vďaka ktorým štáty budú môcť ukončiť svoju angažovanosť v rekapitalizovaných podnikoch a zároveň si udržať doterajší podiel v nich bez toho, aby došlo k priveľkým narušeniam hospodárskej súťaže.“

Predĺženie platnosti dočasného rámca

Platnosť dočasného rámca mala pôvodne uplynúť 31. decembra 2020 s výnimkou rekapitalizačných opatrení, ktoré bolo možné prijímať do 30. júna 2021. Touto zmenou sa predlžuje platnosť ustanovení dočasného rámca o ďalších šesť mesiacov do 30. júna 2021 s výnimkou rekapitalizačných opatrení, ktorých platnosť sa predlžuje o tri mesiace do 30. septembra 2021. Prahové hodnoty, ktoré sú v rámci zakotvené, ostávajú na súčasnej úrovni.

Cieľom je umožniť členským štátom podporiť podniky v nadväznosti na krízu spôsobenú koronavírusom, zvlášť tam, kde ešte potreba či schopnosť pomoci z dočasného rámca nebola plne využitá, a pri tom dbať na dodržiavanie rovnakých podmienok. Komisia do 30. júna 2021 preskúma a posúdi potrebu prípadného ďalšieho predĺženia platnosti či úpravy dočasného rámca.

Podpora nekrytých fixných nákladov podnikov

Touto zmenou sa zavádza aj nové opatrenie, aby členské štáty mohli podporovať podniky, ktoré v dôsledku pandémie koronavírusu čelia poklesu obratu počas oprávneného obdobia aspoň o 30 % v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019. Pôjde o príspevok k časti fixných nákladov príjemcov, ktoré nie sú pokryté ich príjmami, a to do maximálnej výšky 3 miliónov eur na podnik. Cieľom podpory týchto podnikov formou dočasného príspevku na časť ich nákladov je vyhnúť sa zhoršovaniu stavu ich kapitálu, udržať ich podnikateľské činnosti a poskytnúť pevné základy na ich zotavenie. Umožní sa tak cielenejšia pomoc podnikom, ktoré ju preukázateľne potrebujú.

Ukončenie angažovanosti štátu z predtým štátom vlastnených podnikov

Komisia okrem toho upravila aj podmienky rekapitalizačných opatrení podľa dočasného rámca a zvlášť podmienky, za ktorých môže štát vystúpiť z rekapitalizácie podnikov, v ktorých bol pred ňou existujúcim akcionárom. Táto zmena umožňuje štátu ukončiť svoju angažovanosť na vlastnom imaní takýchto podnikov prostredníctvom nezávislého ocenenia a obnoviť svoj predchádzajúci akciový podiel – pričom sa však zároveň zachovajú záruky na ochranu účinnej hospodárskej súťaže na jednotnom trhu.

Rozšírenie dočasného vyňatia všetkých krajín zo zoznamu krajín s „obchodovateľným rizikom“ podľa oznámenia o krátkodobom poistení vývozných úverov

Vzhľadom na pretrvávajúcu všeobecnú nedostatočnú súkromnú kapacitu na pokrytie všetkých ekonomicky odôvodnených rizík vývozu do krajín zo zoznamu krajín s obchodovateľným rizikom sa v zmene napokon ešte stanovuje predĺženie dočasného vyňatia všetkých krajín zo zoznamu krajín s „obchodovateľným rizikom“ podľa oznámenia o krátkodobom poistení vývozných úverov do 30. júna 2021.

Viac o dočasnom rámci a prebiehajúcej práci na posilnení Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Komisia prijala nový dočasný rámec štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súvislosti s koronavírusom 19. marca 2020, a to na základe článku 107 ods. 3 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Dočasný rámec bol prvýkrát zmenený 3. apríla 2020 a rozšírený o možnosti verejnej podpory výskumu, testovania a výroby produktov potrebných na boj proti pandémii koronavírusu s cieľom chrániť pracovné miesta a výraznejšie podporiť ekonomiku. Ďalej bol zmenený 8. mája na umožnenie rekapitalizácie a opatrení v oblasti podriadeného dlhu a 29. júna 2020, aby bolo možné ešte viac podporiť mikropodniky, malé podniky a startupy a stimulovať súkromné investície.

V dočasnom rámci sa uznáva, že celé hospodárstvo EÚ je vážne narušené. Členským štátom sa umožňuje využívať na podporu hospodárstva úplnú flexibilitu v zmysle pravidiel štátnej pomoci a zároveň sa obmedzujú negatívne dôsledky pre rovnosť podmienok na jednotnom trhu.

Okrem toho, keďže Európa prechádza od krízového riadenia k hospodárskej obnove, kontrola štátnej pomoci bude sprevádzať a uľahčovať zavádzanie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. V tejto súvislosti bude Komisia:

  • spolupracovať s členskými štátmi na tom, aby investičné projekty podporované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti boli zlučiteľné s pravidlami štátnej pomoci (na niektoré investície do infraštruktúry a priamu podporu občanov sa pravidlá štátnej pomoci totiž úplne nevzťahujú a mnohé opatrenia sa nemusia notifikovať, keďže sa na ne vzťahujú skupinové výnimky),
  • poskytovať členským štátom usmernenia, pokiaľ ide o hlavné investičné projekty, a to aj poskytovaním vzorov, a
  • do konca roka 2021 intenzívne pracovať na revízii kľúčových pravidiel štátnej pomoci s ohľadom na zelenú a digitálnu transformáciu.

Komisia okrem toho posúdi, v ktorých oblastiach by sa pravidlá štátnej pomoci mohli ešte zjednodušiť, aby prispeli k dosahovaniu cieľov obnovy. Komisia bude všetkým oznámeniam o štátnej pomoci prijatým od členských štátov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti venovať pri posudzovaní prioritnú pozornosť.