Európska zdravotná únia: nový rámec EÚ pre zdravotnú bezpečnosť je zavedený

Od roku 2023 oficiálne stoja základné piliere európskej zdravotnej únie. Nie sú v nich zabudované len prísnejšie pravidlá EÚ týkajúce sa závažných cezhraničných ohrození zdravia, ale aj silnejší mandát Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb a nový rámec pre zdravotnícke protiopatrenia v núdzových situáciách. Spolu s rozšíreným mandátom Európskej agentúry pre lieky a zriadením Úradu pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie poskytujú EÚ nástroje potrebné na prípravu na mimoriadne situácie v oblasti verejného zdravia a na lepšiu reakciu v prípade takýchto situácií.

Tieto nové pravidlá po nadobudnutí účinnosti dopĺňajú kapacity európskej zdravotnej únie v oblasti pripravenosti a schopnosti reagovať a vytvárajú spoľahlivý právny rámec na zlepšenie schopností EÚ v kľúčových oblastiach prevencie, pripravenosti, dohľadu, hodnotenia rizík, včasného varovania a reakcie.

Nariadenie o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia poskytuje EÚ:

 • stabilný systém plánovania pripravenosti a integrovanejší systém dohľadu,
 • lepšiu schopnosť vykonávať presné posúdenie rizika a cielene reagovať,
 • spoľahlivé mechanizmy spoločného obstarávania zdravotníckych protiopatrení,
 • možnosť prijímať spoločné opatrenia na úrovni EÚ zamerané na riešenie budúcich cezhraničných ohrození zdravia.

Silnejšie Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb môže nielen vydávať odporúčania členským štátom týkajúce sa pripravenosti na ohrozenia zdravia, ale bude aj hostiteľom novej siete excelentnosti referenčných laboratórií EÚ. Okrem toho zriadi osobitnú skupinu EÚ v oblasti zdravia pre rýchle zásahy v prípade vypuknutia závažnej epidémie.

Na zabezpečenie účinného fungovania Úradu pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie v čase núdzových zdravotných situácií umožňuje nariadenie o rámci pre núdzové situácie zriadiť v rámci tohto úradu Radu pre zdravotné krízy. Táto rada bude na úrovni EÚ urýchlene koordinovať dodávky zdravotníckych protiopatrení a prístup k nim. Nariadenie takisto umožňuje aktiváciu nástroja EÚ FAB, núdzových výskumných a inovačných plánov a prístup k núdzovému financovaniu.

Ďalšie informácie

Nariadenie o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia

Nariadenie o rozšírenom mandáte Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb

Nariadenie o rámci pre núdzové situácie

Európska zdravotná únia

Čítať ďalej...

Opičie kiahne: Komisia zakúpila bezprostredne potrebné liečebné dávky

Komisia zabezpečila viac ako 10 000 liečebných cyklov lieku tecovirimat na liečbu opičích kiahní. Toto krízové verejné obstarávanie financuje Úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA). Cez sieť rescEU smeruje liek na liečbu pacientov v členských štátoch, v ktorých je okamžite potrebný. Liek tecovirimat vyrába farmaceutická spoločnosť Meridian/SIGA.

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová v tejto suvislosti uviedla: „Dnes sme vďaka nášmu Úradu pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie zabezpečili vyše 10 000 liečebných cyklov na pomoc ľuďom, ktorí dostali opičie kiahne. Spolu s viac ako 330 000 dávkami vakcín, ktoré už EÚ nakúpila, pomôžeme členským štátom uspokojiť okamžité potreby v tomto ohľade a zabezpečiť starostlivosť o ďalších pacientov v Európe. Klesajúci počet prípadov opičích kiahní v EÚ je povzbudzujúci, neznamená to však, že hrozba pominula, ani že si môžeme vydýchnuť. Pripravenosť je pilierom našej európskej zdravotnej únie.“

Komisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič dodal: „Opičie kiahne sú pokladané z hľadiska strategických rezerv rescEU za jednu z prioritných hrozieb. Tieto dávky antivirotík na liečbu opičích kiahní poskytnú našim občanom ďalší stupeň ochrany. Ich zásoby budú členským štátom k dispozícii na základe ich naliehavých potrieb.“

Týmto krízovým verejným obstarávaním sa zabezpečí naplnenie naliehavých potrieb. Zároveň však prebieha aj spoločné obstarávanie úradu HERA a členských štátov EÚ, ktoré sa v nadchádzajúcom období zameria na strednodobé a dlhodobé potreby členských štátov.

Prístup k zakúpeným 10 000 liečebným cyklom tecovirimatu môžu získať všetky zúčastnené štáty mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany.

Súvislosti

Od vypuknutia nákazy opičími kiahňami Komisia pozorne sleduje vývoj tejto choroby v Európe a podporuje úsilie, ktoré všetky členské štáty vynakladajú v oblasti pripravenosti a reakcie. Zakúpenie a poskytnutie vyše 334 000 dávok vakcín, ktoré vyrába spoločnosť Bavarian Nordic, je len jedným príkladom podpory adresovanej členským štátom. K hlavným cieľom úradu HERA patrí zabezpečiť vývoj, výrobu, obstarávanie a spravodlivé rozdelenie kľúčových zdravotníckych protiopatrení.

rescEU  

Novovznikajúce hrozby, akými sú núdzové zdravotné situácie, ale aj incidenty v CBRN oblasti, môžu oslabiť schopnosť členských štátov EÚ navzájom si pomáhať, najmä keď viaceré európske krajiny čelia rovnakému druhu katastrofy súčasne.

Po aktivácii mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany poskytuje rescEU ďalšiu úroveň ochrany a zabezpečuje rýchlejšiu a komplexnejšiu reakciu na katastrofy. Rezerva rescEU je plne financovaná z prostriedkov EÚ a Komisia kontroluje jej fungovanie v úzkej spolupráci s krajinou, v ktorej sa rezerva nachádza.

Ďalšie informácie

Informačný prehľad o rescEU

Informačný prehľad o mechanizme EÚ v oblasti civilnej ochrany

Prehľad – Úrad EÚ pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA) (europa.eu)

@EC_HERA

@eu_echo

Čítať ďalej...

Európska zdravotná únia: európsky priestor pre údaje týkajúce sa zdravia v záujme ľudí a vedy

Európska komisia uviedla do prevádzky európsky priestor pre údaje týkajúce sa zdravia (EHDS), ktorý je jedným zo základných stavebných kameňov silnej európskej zdravotnej únie. EHDS pomôže EÚ urobiť kvantový skok vpred, pokiaľ ide o spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti ľuďom v celej Európe. Budú môcť vďaka nemu kontrolovať a používať svoje zdravotné údaje v domovskej krajine alebo v iných členských štátoch. Podporuje skutočný jednotný trh s digitálnymi zdravotníckymi službami a produktmi. Zároveň ponúka konzistentný, dôveryhodný a efektívny rámec na využívanie zdravotných údajov na činnosti v oblasti výskumu, inovácie, tvorby politík a regulácie, pričom zabezpečuje úplný súlad s prísnymi normami EÚ v oblasti ochrany údajov.

Podpredseda Európskej komisie Margaritis Schinas v tejto súvislosti uviedol: S hrdosťou oznamujem prvý spoločný dátový priestor EÚ v konkrétnej oblasti. Európsky priestor pre údaje týkajúce sa zdravia bude ,novým začiatkom‘ politiky EÚ v oblasti elektronického zdravotníctva, vďaka ktorému budú zdravotné údaje slúžiť v prospech občanov a vedy. Dnes kladieme základy bezpečného a dôveryhodného prístupu k zdravotným údajom, ktorý je v úplnom súlade so základnými hodnotami EÚ.“

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová dodala: „Dnes zavádzame ďalší pilier európskej zdravotnej únie. Naša vízia sa stáva skutočnosťou. Európsky priestor pre údaje týkajúce sa zdravia je zásadným prielomom digitálnej transformácie zdravotnej starostlivosti v EÚ. Stavia do centra pozornosti občanov a zlepšuje ich postavenie poskytnutím plnej kontroly nad ich údajmi, aby tak v celej EÚ získali lepšiu zdravotnú starostlivosť. Tieto údaje, ku ktorým majú prístup na základe prísnych záruk v oblasti bezpečnosti a ochrany súkromia, budú zároveň cennou studnicou pre vedcov, výskumníkov, inovátorov a tvorcov politík, ktorí pracujú na ďalšej liečbe zachraňujúcej životy. EÚ podniká skutočne historický krok vpred smerom k elektronickej zdravotnej starostlivosti v EÚ.“

Ľudia získajú kontrolu nad svojimi zdravotnými údajmi vo svojej krajine i na cezhraničnej úrovni

 • Vďaka EHDS ľudia bezplatne získajú okamžitý a jednoduchý prístup k údajom v elektronickej podobe. Tieto údaje môžu ľahko zdieľať s inými zdravotníckymi pracovníkmi v rámci členských štátov aj medzi nimi s cieľom zlepšiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Občania budú mať plnú kontrolu nad svojimi údajmi a budú môcť dopĺňať informácie, opravovať nesprávne údaje, obmedzovať prístup iným osobám a získavať informácie o spôsobe a účele využívania svojich údajov.
 • Členské štáty zabezpečia, aby sa súhrnné údaje o pacientovi, erecepty, lekárske snímky a správy o nich, laboratórne výsledky a prepúšťacie správy vydávali a prijímali v spoločnom európskom formáte.
 • Interoperabilita a bezpečnosť sa stanú povinnými požiadavkami. Výrobcovia systémov elektronických zdravotných záznamov budú musieť osvedčiť súlad s týmito normami.
 • Na zabezpečenie ochrany práv občanov musia všetky členské štáty vymenovať orgány pre elektronické zdravotníctvo. Tieto orgány sa zapoja do cezhraničnej digitálnej infraštruktúry (Moje zdravie @ EÚ), ktorá podporí pacientov pri cezhraničnom zdieľaní ich údajov.

Zlepšenie využívania zdravotných údajov na výskum, inovácie a tvorbu politík

 • EHDS vytvára silný právny rámec na používanie zdravotných údajov na účely výskumu, inovácií, verejného zdravia, tvorby politík a regulácie. Za prísnych podmienok budú mať výskumníci, inovátori, verejné inštitúcie alebo priemysel prístup k veľkému množstvu vysokokvalitných zdravotných údajov, ktoré sú kľúčové pre vývoj život zachraňujúcich liečebných postupov, vakcín alebo zdravotníckych pomôcok a zabezpečujú lepší prístup k zdravotnej starostlivosti a odolnejšie systémy zdravotníctva.
 • Na získanie prístupu k takýmto údajom výskumníci, spoločnosti alebo inštitúcie požiadajú o povolenie orgán pre prístup k zdravotným údajom, ktorý sa má zriadiť vo všetkých členských štátoch. Prístup sa udelí len vtedy, ak sa požadované údaje použijú na osobitné účelyv uzavretom a bezpečnom prostredí a bez odhalenia totožnosti jednotlivca. Zároveň je prísne zakázané používať tieto údaje pri rozhodnutiach, ktoré poškodzujú občanov, napríklad pri navrhovaní škodlivých produktov alebo služieb či na zvýšenie poistného.
 • Orgány pre prístup k zdravotným údajom budú napojené na novú decentralizovanú infraštruktúru EÚ na sekundárne využívanie zdravotných údajov (Zdravotné údaje @ EÚ), ktorá bude zriadená na podporu cezhraničných projektov.

Súvislosti

Pandémia ochorenia COVID-19 jasne poukázala na dôležitosť digitálnych služieb v oblasti zdravia. Využívanie digitálnych nástrojov sa počas tohto obdobia výrazne zvýšilo. Zložitosť pravidiel, štruktúr a postupov v jednotlivých členských štátoch však sťažuje prístup k zdravotným údajom a ich zdieľanie, a to najmä na cezhraničnej úrovni. Navyše systémy zdravotnej starostlivosti sú v súčasnosti terčom čoraz častejších kybernetických útokov.

EHDS nadväzuje na všeobecné nariadenie o ochrane údajov, navrhovaný akt o správe údajovnávrh aktu o údajoch a smernicu o kybernetickej bezpečnosti. Dopĺňa tieto iniciatívy a poskytuje pravidlá lepšie prispôsobené sektoru zdravotníctva. Otvorená verejná konzultácia o EHDS prebiehala od 3. mája do 26. júla 2021. Zhromaždila sa v rámci nej široká škála názorov, ktoré prispeli k návrhu tohto právneho rámca.

EHDS bude využívať prebiehajúce a nadchádzajúce zavádzanie verejného digitálneho tovaru v EÚ, ako je umelá inteligencia, vysokovýkonná výpočtová technika, cloud a inteligentný midlvér. Okrem toho bude mať podporu rámcov pre umelú inteligenciu, elektronickú identitu a kybernetickú bezpečnosť.

Ďalšie kroky

Návrh, ktorý predložila Európska komisia, teraz prerokuje Rada a Európsky parlament.

Ďalšie informácie

Oznámenie s názvom Európsky priestor pre údaje týkajúce sa zdravia: využívanie sily zdravotných údajov v prospech ľudí, pacientov a inovácie

Návrh nariadenia o európskom priestore pre údaje týkajúce sa zdravia

Otázky a odpovede

Prehľad

Dátová stratégia z 19. februára 2020

Webová stránka

Čítať ďalej...
Prihláste sa k odberu tohto RSS kanála

EURACTIV.SK

Kanál noviniek nebol nájdený.
Login