Európska iniciatíva občanov: Komisia navrhuje postupné ukončenie klietkového chovu hospodárskych zvierat

Komisia sa rozhodla kladne reagovať na európsku iniciatívu občanov s názvom „Skoncujme s klietkovým chovom“, šiestu úspešnú iniciatívu, ktorú podporil viac ako 1 milión občanov v celej EÚ. Komisia vo svojej odpovedi uvádza plány na legislatívny návrh zakázať do roku 2023 klietkový chov viacerých hospodárskych zvierat. Návrh bude súčasťou prebiehajúcej revízie právnych predpisov týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat v rámci stratégie „z farmy na stôl“.

Táto iniciatíva občanov odráža požiadavku týkajúcu sa prechodu na etickejšie a udržateľnejšie poľnohospodárske systémy vrátane revízie existujúcich pravidiel EÚ týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat. Reakcia na tento spoločenský dopyt je pre Komisiu vysokou prioritou v súlade so záväzkami prijatými v rámci stratégie „z farmy na stôl“ a Európskej zelenej dohody.

Odpoveď Komisie na európsku iniciatívu občanov (EIO)

Zatiaľ čo na všetky hospodárske zvieratá sa vzťahujú súčasné právne predpisy o ochrane zvierat, pravidlá klietkového chovu sa vzťahujú len na nosnice, brojlery, prasnice a teľatá. Komisia sa vo svojej reakcii na európsku iniciatívu občanov zaväzuje predložiť do konca roka 2023 legislatívny návrh na postupné ukončenie a napokon aj zákaz používania systémov klietkového chovu všetkých zvierat uvedených v iniciatíve.

Návrh Komisie sa bude týkať najmä:

  • zvierat, na ktoré sa už vzťahujú právne predpisy: nosnice, prasnice a teľatá;
  • iných zvierat uvedených v európskej iniciatíve občanov: králiky, mládky, plemenné nosnice, plemenné brojlery, prepelice, kačice a husi. Pokiaľ ide o tieto zvieratá, Komisia už požiadala EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín), aby doplnil existujúce vedecké dôkazy s cieľom určiť podmienky potrebné na zákaz klietkového chovu.

Komisia sa už v rámci svojej stratégie „z farmy na stôl“ zaviazala navrhnúť revíziu právnych predpisov týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat vrátane dopravy a chovu, ktorá sa v súčasnosti podrobuje kontrole vhodnosti a mala by sa ukončiť do leta 2022.

Súbežne s právnymi predpismi a s cieľom uľahčiť vyvážený a ekonomicky životaschopný prechod na bezklietkový chov sa Komisia bude usilovať o osobitné podporné opatrenia v kľúčových príslušných oblastiach politiky, ako je obchod, výskum a inovácie. Nová spoločná poľnohospodárska politika poskytne najmä finančnú podporu a stimuly – ako napríklad nový nástroj ekologických režimov – s cieľom pomôcť poľnohospodárom modernizovať zariadenia, ktoré sú v súlade s novými normami šetrnejšie k zvieratám. Komisia takisto zabezpečí sprístupnenie dodatočných finančných zdrojov pre poľnohospodárov, ktorí prechádzajú na systémy bezklietkového chovu.*

Ďalšie kroky

Keďže ukončenie používania klietkového chovu si bude vyžadovať zmeny súčasných poľnohospodárskych systémov, Komisia zváži sociálno-ekonomické a environmentálne dôsledky opatrení, ktoré sa majú prijať, a prínosy pre dobré životné podmienky zvierat v rámci posúdenia vplyvu, ktoré sa má dokončiť do konca roka 2022. V tejto súvislosti sa najneskôr začiatkom roka 2022 uskutoční verejná konzultácia. Komisia posúdi, či existuje reálna možnosť, aby navrhované právne predpisy nadobudli účinnosť od roku 2027.

Vyjadrenia členov kolégia:

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová uviedla: „Ako ukazuje úspešný výsledok tejto iniciatívy, príspevok občanov môže priniesť skutočnú zmenu a viesť ku konkrétnym legislatívnym návrhom Komisie. Vypočuli sme si obavy miliónov ľudí týkajúce sa životných podmienok hospodárskych zvierat a budeme na ne reagovať. Môj odkaz občanom EÚ je jednoduchý: Európska iniciatíva občanov je tu pre vás, neváhajte ju využívať!“

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová uviedla: „Zvieratá sú cítiace bytosti a my máme morálnu a spoločenskú zodpovednosť zabezpečiť, aby sa to odrážalo v podmienkach, v akých sa chovajú. Dnešná reakcia je kľúčovým krokom smerom k ambicióznej revízii právnych predpisov týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat v roku 2023, čo je prioritou od začiatku môjho funkčného obdobia. Náš záväzok je jednoznačný: postupné ukončenie klietkového chovu hospodárskych zvierat bude súčasťou našich opatrení v rámci stratégie „z farmy na stôl“ a povedie k udržateľnejším poľnohospodárskym a potravinovým systémom. Som odhodlaná zabezpečiť, aby EÚ zostala na čele dobrých životných podmienok zvierat na globálnej scéne a aby sme splnili očakávania spoločnosti.“

Janusz Wojciechowski, komisár pre poľnohospodárstvo, povedal: „Udržateľný potravinový systém nemôže existovať bez prísnych noriem týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat. Vďaka našim občanom bude cieľ Komisie v tejto súvislosti ešte ambicióznejší, a to postupne ukončiť používanie systémov klietkového chovu zvierat. Zelená dohoda a jej stratégia „z farmy na stôl“, ktorú podporuje nová spoločná poľnohospodárska politika, budú mať pri prechode na udržateľné potravinové systémy zásadný význam. Táto iniciatíva občanov je len potvrdením toho, že pri tom reagujeme aj na spoločenský dopyt po etickejšom a udržateľnejšom poľnohospodárstve.“

Súvislosti

Európska iniciatíva občanov (EIO) bola spustená v apríli 2012 ako prostriedok, ktorým môžu občania stanoviť program pre širokú škálu oblastí politiky. EIO umožňuje, aby signatári v počte jedného milióna občanov z aspoň siedmich členských štátov EÚ vyzvali Európsku komisiu, aby navrhla právne opatrenia v oblastiach, v ktorých na to má právomoc.

EIO je jedným z kľúčových inovačných nástrojov na podporu participatívnej demokracie na úrovni EÚ.

Prvé právne predpisy EÚ týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat boli prijaté v roku 1974 a odvtedy sa vyvíjali a rozšírili. Súčasný právny rámec pre chov hospodárskych zvierat pozostáva zo všeobecnej smernice o ochrane zvierat chovaných a držaných na hospodárske účely a zo štyroch osobitných smerníc. Vo všeobecnej smernici sa stanovujú všeobecné zásady a členským štátom sa ponecháva priestor na prijatie prísnejších ustanovení za predpokladu, že sú v súlade s pravidlami EÚ. Štyri osobitné smernice upravujú dobré životné podmienky nosníc, brojlerov, teliat a ošípaných. V prípade ostatných zvierat uvedených v EIO neexistujú žiadne osobitné právne predpisy EÚ týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede

Komunikácia

Európska iniciatíva občanov

Platforma EÚ pre dobré životné podmienky zvierat

Európska zelená dohoda

Z farmy na stôl  

Login