„Catching-up Regions“ v Prešovskom samosprávnom kraji

Prešovský samosprávny kraj (PSK) za podpory Európskej komisie (DG Regio), Svetovej banky a v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a ďalšími aktérmi vstúpil do európskej iniciatívy „Catching-up Regions“ (tzv. dobiehajúce regióny).

Jej zmyslom je nasmerovať dostupné európske fondy i ďalšie zdroje na zvýšenie výkonnosti, rastu a zamestnanosti regiónu. PSK bol za Slovenskú republiku vybraný ako pilotný región v SR, pričom iniciatíva „Catching-up Regions“ predstavuje technickú asistenciu Európskej komisie, ktorá bola úspešne implementovaná už v dvoch poľských regiónoch. Oficiálne sa začala iniciatíva implementovať od 24. januára 2018, kedy bolo v Evanjelickom kolégiu v Prešove podpísané memorandum o spolupráci. Jej prvou fázou je spracovanie tzv. „Akčného plánu“, ktorý vyšpecifikuje kľúčové výzvy, na ktoré sa potom zamerajú dohodnuté aktivity. Akčný plán by mal byť sfinalizovaný do konca apríla 2018. Jeho aktuálna verzia (k 2.4.2018) zahŕňa 3 výzvy: 1. Nesúlad medzi dopytom a ponukou na trhu práce; 2. Nízka energetická efektívnosť verejných budov PSK a vysoká potreba investičných zdrojov na ich modernizáciu; 3. Nedostatočné kapacity na koordináciu rozvoja regiónu, resp. poddimenzovaný územný / regionálny manažment vrátane riadenia verejných financií.

Ak nedôjde k nejakej zásadnej zmene, tak od mája 2018 sa pomoc Svetovej banky a Európskej komisie pre PSK sústredí na tieto štyri aktivity: 1. zosúlaďovanie ponuky študijných a učebných odborov na Stredných odborných školách v PSK s potrebami trhu práce (vrátane zefektívnenia fungovania systému duálneho vzdelávania, či nastavenia parametrov pre vyhodnocovanie kvality SOŠ); 2. príprava pilotných projektov zvyšovania energetickej efektívnosti verejných budov PSK (škola, soc. zariadenie, administratívna budova a i.) s využitím rôznych modelov financovania (napr. kombinácia fondov EÚ s garantovanou energetickou službou); 3. Namodelovanie a vytvorenie geografického informačného systému (GIS) na PSK, vrátane kapacít a potrebnej infraštruktúry, s cieľom lepšej koordinácie územného plánovania a regionálneho rozvoja v PSK; a 4. Podpora rozvoja sektora cestovného ruchu v PSK, kde sa zatiaľ uvažuje s vybudovaním jednotného informačného systému Turisticko-informačných kancelárií a tiež s pilotným projektom vytvorenia inovatívneho produktu cestovného ruchu vo vybranom subregióne PSK, napr. pre Poloniny.

Bližšie info: http://ec.europa.eu/regional_policy/sk/policy/how/improving-investment/lagging_regions/

EURÓPSKA KOMISIA

Kanál noviniek nebol nájdený.

EURÓPSKY PARLAMENT

07. júl 2020