Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018

V roku 2018 sa bude v celej Európe oslavovať naše rozmanité kultúrne dedičstvo, a to na úrovni EÚ, na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Cieľom Európskeho roka kultúrneho dedičstva je ešte viac podnietiť ľudí, aby objavovali kultúrne dedičstvo Európy a zapájali sa do jeho zveľaďovania, a zároveň posilniť pocit príslušnosti k spoločnému európskemu priestoru. Rok 2018 sa bude niesť v znamení hesla „Naše dedičstvo: spájanie minulosti s budúcnosťou.“ Počas uvedeného roku sa v celej Európe uskutočnia viaceré iniciatívy a podujatia, ktoré budú mať za cieľ ľudí zblížiť s ich kultúrnym dedičstvom a zapojiť ich viac do jeho zveľaďovania. Kultúrne dedičstvo formuje našu identitu a každodenný život. Je zhmotnené v európskych mestách, prírodných krásach a archeologických lokalitách. Nachádzame ho nielen v literatúre, umení a predmetoch, ale aj v remeslách, ktoré sme zdedili od našich predkov, príbehoch, ktoré rozprávame deťom, v jedle, ktoré si spoločne vychutnávame, a vo filmoch, ktoré sledujeme a s ktorými sa identifikujeme.

Kultúrne dedičstvo je nielen odkazom minulosti, ale aj cenným zdrojom pre našu budúcnosť

Tibor Navracsics (Európsky komisár zodpovedný za vzdelávanie, mládež, kultúru a šport)

Prečo oslavujeme kultúrne dedičstvo?

Kultúrne dedičstvo má univerzálnu hodnotu pre nás ako jednotlivcov, spoločenstvá a celú spoločnosť. Je dôležité zachovať ho a postúpiť budúcim generáciám. Možno si myslíte, že kultúrne dedičstvo je vecou minulosti alebo je statické, no v skutočnosti sa vďaka nášmu zapojeniu vyvíja. Zohráva navyše dôležitú úlohu pri formovaní budúcnosti Európy. Toto je jeden z dôvodov, prečo chceme počas daného európskeho roka osloviť najmä mladých ľudí.

Kultúrne dedičstvo má mnoho podôb a foriem.

  • Hmotné – napríklad budovy, pamiatky, umelecké predmety, odevy, umelecké diela, knihy, stroje, historické mestá či archeologické lokality.
  • Nehmotné – zvyky, zobrazenia, interpretácie, vedomosti, zručnosti a s nimi súvisiace nástroje, predmety a kultúrne priestory, ktoré si ľudia vážia. Patria medzi ne jazykové a ústne tradície, umelecké formy, spoločenské postupy a tradičné remeslá.
  • Prírodné – prírodné pamiatky, flóra a fauna.
  • Digitálne – diela, ktoré boli vytvorené v digitálnej forme (napríklad digitálne umelecké techniky či animácia) alebo digitalizované ako spôsob uchovania (vrátane textov, obrázkov, videozáznamov, nahrávok).

Ochranou kultúrneho dedičstva objavujeme svoju rozmanitosť a zapájame sa do medzikultúrneho dialógu o tom, čo máme spoločné. Existuje azda lepší spôsob obohacovania, než je interakcia s niečím natoľko zásadným pre našu identitu? Nemali by sme dopustiť, aby sa naše kultúrne dedičstvo zanedbávalo, zhoršovalo alebo zničilo. Preto budeme v roku 2018 hľadať spôsoby, ako ho osláviť a zachovať.

Čo sa bude diať v roku 2018?

Rok 2018 bude patriť všetkým, ktorí chcú spoznávať, hodnotiť a užívať si kultúrne dedičstvo. Každý z nás bude mať možnosť zúčastniť sa na niektorej z tisícok aktivít, ktoré sa uskutočnia v celej Európe s cieľom intenzívnejšie zapojiť ľudí do zveľaďovania kultúrneho dedičstva. Každý členský štát vymenoval národného koordinátora na realizáciu a koordináciu podujatí a projektov na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni. Do aktivít súvisiacich s rokom kultúrneho dedičstva sa zapoja najdôležitejšie zainteresované strany z odvetvia kultúry, ako aj organizácie občianskej spoločnosti. Na európskej úrovni si dali všetky inštitúcie EÚ záväzok urobiť všetko pre to, aby bol budúci európsky rok úspešný. Európska komisia,  Európsky parlament a Rada Európskej únie budú spolu s Výborom regiónov a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom organizovať podujatia na oslavu európskeho roka a aktivity zamerané na kultúrne dedičstvo. EÚ bude okrem toho financovať projekty na podporu kultúrneho dedičstva. V rámci programu Kreatívna Európa bola spustená osobitná výzva na predkladanie projektov spolupráce týkajúcich sa roku kultúrneho dedičstva. Množstvo ďalších možností ponúkne Erasmus+, Európa pre občanov, Horizont 2020 a ďalšie programy EÚ. Komisia v spolupráci s Radou Európy, UNESCO a ďalšími partnermi zrealizuje desať dlhodobých projektov, vďaka ktorým zanechá naše úsilie odkaz aj po skončení roku 2018. Budú sem zahrnuté napríklad aktivity na školách, výskum inovatívnych riešení na využitie budov kultúrneho dedičstva či boj proti nezákonnému obchodovaniu s tovarom kultúrneho charakteru. Cieľom je pomôcť pri zavádzaní skutočnej zmeny spôsobu, akým využívame, chránime a podporujeme kultúrne dedičstvo, vďaka čomu by mali mať ľudia z európskeho roku prínos aj v dlhodobom horizonte.

Zdroj: https://europa.eu/cultural-heritage/about_sk